Áin Program Bu yaz` ile sizi meme kanserlerinin mamografi – tarama

advertisement
Meme Kanserlerinin Erken Tans (tehisi) çin Program
Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi – tarama (meme filmi) usulü ile erken
tehisi için aydnlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktayz. Size, bu
programn maksad, hedefleri, temel düünceleri ve nasl tatbik edilecei hakknda
bilgi vermek istiyoruz. Bu programa katlmak serbesttir. Meme kanseri, Almanya’daki
kadnlar arasnda en sk rastlanan kanser hastaldr. Hastala yakalanma riski
kadnlarda yaam boyu sürmektedir. 50 yan aan kadnlarn % 10’unun bu
hastala yakaland bilinmektedir.
Bu nedenle meme kanserlerinin erken tehisi için mamografi tarama usulü ile bir
program uygulanmasna karar verilmitir. En yüksek kalite artlarn amaçlayan AB
kararlarna uygun benzeri bir program imdiye kadar Almanya’da uygulanmamtr.
Belirtilen yüksek kalite standartlarna örnek olarak:
–
Her meme röntgen filmi (mamografi) özel eitilmi iki doktor tarafndan
deerlendirilmelidir.
–
Her doktor bir yl içinde en az 5.000 meme filmini deerlendirecek nitelikte
olmaldr.
–
üpheli vakalarda gereken açklama, erken tehis program içinde yaplr.
Neticeler bu programa katlan tüm doktorlar tarafndan beraberce deerlendirilir
ve yaplacaklara karar verilir.
–
Bu program sadece kalifiye kurulular tarafndan tatbik edilir.
Pratik Bilgiler
Masraflar hastalk sigortanz tarafndan karlanacaktr.
„Hastalk Sigorta Kartnz“ varsa onu lütfen muayeneniz srasnda yannzda
bulundurun. Verilen randevu saati için bir engeliniz olmas halinde, yeni randevu saati
alabilmek için davet edildiiniz yerin sekreterliine bavurmanz gerekmektedir.
Bu konu ile ilgili tüm sorularnz davet edildiiniz muayene birimi (mamografi ünitesi)
yetkilileri tarafndan memnuniyetle cevaplandrlacaktr.
Mamografi Taramas Nedir?
Mamografi taramas meme kanserinin erken tehis edilmesini amaçlayan bir
programdr. Henüz belirgin kanser belirtileri olmayan kadnlarda mümkün olan en
erken zamanda kanser tehisinin koyulmas hedeflenmektedir.
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
ki ylda bir meme röntgen filmi (mamografi) çekilir. Kanser üphesi olmayan
durumlarda yeni bir kontrol için iki yl sonra tekrar davet edilirsiniz. Çekilen filmlerde
kanser üphesi uyanmas halinde bu bulgunun daha iyi açklanabilmesi için devam
edecek bir muayene programna alnrsnz.
Bu program Almanya’da meme kanseri ölümlerini azaltmak ve tespit edilebilen bir
hastalk durumunda koruyucu tedaviye erken balamak hedefini tar. Bu nedenle
tarama personelinin, bu programa katlan doktorlarn ve cihazlarn standartlara uygun
olmasna dikkat edilir ve kanser üphesi olan vakalarda atlacak admlar hakknda
beraberce karar verilir.
Hangi Kadnlar Katlabilirler?
50 ve 69 ya arasndaki bütün kadnlar iki yllk muntazam aralklarla müracaat
bürolar tarafndan ahsen davet edilirler.
Son 12 ay içinde bir mamografi yaptrdysanz, sizi davet eden yere bavurarak
yapmanz gerekenler konusunda bilgi alnz. Davet edildiiniz süre içinde aada
bahsi geçen meme ikayetleri veya bulgular olmas halinde lütfen en ksa sürede
direk olarak sizi tedavi eden doktora bavurun:
–
Memelerinizde elinizle yoklayarak tespit edebileceiniz kitleler,
–
Memenizde çöküklük veya deri deimeleri,
–
Dtan görülebilecek ekil deiiklikleri,
–
Meme uçlarnn deri deimeleri veya içeri çekilmesi,
–
Meme ucundan kan veya aknt gelmesi
Meme kanseri nedeni ile doktor tedavisi altnda iseniz, lütfen sizi davet eden yerle
irtibata geçiniz. Bu durumda programa dahil edilmeniz mümkün olmayacaktr.
Programa Katlmak Size Ne Fayda Salar?
Mamografi vastas ile henüz elle tespit edilemeyen veya baka bulgular vermeyen
küçük kanser odaklar saptanabilir.
Erken tan, tedavi olanaklarn ve tedavi ansn arttrr. Programa muntazam devam
etmekle hastal hafif ameliyatlarla atlatabilir, zor ve ar tedavi yöntemlerine
bavurmadan kalc iyileme ansnz arttrabilirsiniz.
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Mamografi Ne Derece Güvenlidir?
50 ila 69 ya grubunda olan kadnlar için mamografi halihazrda erken tan amaçl en
iyi tarama metodudur. Buna ramen mamografi ile tüm meme kanserleri tehis
edilemez.
Nadir vakalarda iki mamografi çekimi arasndaki süreçte meme kanseri geliebilir ve
ikayetlere veya bulgulara sebebiyet verebilir.
Muntazam kontrol edilen yüksek kaliteli röntgen cihazlar mamografide kullanlan x –
Ray nlarndan kaynaklanan yan etkileri asgari düzeyde tutar. Mamografide
kullanlan x – Ray nlarnn yan etkileri Almanya’nn doal ortamnda mevcut
bulunan ortalama n etkisinin %10’u kadardr.
Belirtilen ya grubu için yukarda bahsi geçen yüksek kaliteli program artlar altnda,
bu muayenenin faydalar, mamografi çekimlerinden kaynaklanabilecek kanser
meydana gelebilmesi riskinden tartlmayacak denli fazladr.
Mamografinin Snrlar ve Olas Dezavantajlar?
Baz vakalarda erken tanya ve tedaviye ramen hastalk durdurulamaz.
Kanser üphesi olan vakalarda bu üphenin teyit edilmesine ramen durumu
aydnla çkarabilmek için ek tetkikler (örnein: dokulardan parça almak) gerektii
durumlar olabilir.
Baz vakalarda ise kanserin geç tehis edilmesi durumunda bile tedavi edilebilecek
tipte meme kanserleri kefedilebilir.
Mamografide Sizi Ne Bekler?
Muayene çok az bir zaman (birkaç dakika) devam eder. Her meme iki pleksi levha
arasna yerletirilir ve ksa bir süre için sktrlr. Bu bazen naho, bazen de arl
olabilir. Bu yöntem çok düük dozda röntgen n yükleyerek yüksek kaliteli film
çekilebilmesi için gereklidir. Her memeden iki film çekilir. Çekilen filmler en az iki
tecrübeli, eitilmi ve birbirlerinden bamsz çalan kadn veya erkek doktor
tarafndan deerlendirilir.
Neticeden Nasl Haberdar Edilirsiniz?
Muayene neticesi size filmin çekilmesinden sonra yedi i günü içinde bildirilir.
Taramaya katlan kadnlarn % 95’inde mamografide kanser belirtileri görülmez. Bu
kadnlara iki yl sonra tekrar muayeneye gelmesi için yazl bir davet gönderilir. Çok
düük risk tayan iyi huylu deiiklikler, yazl bildirilerde yer almaz.
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Mamografide Bir Bulgu Varsa Ne Yapmak Gerekir?
Röntgen filmlerinde meme kanserini üphelendiren bulgular görünmesi halinde ileri
tetkik yaplmas gerekmektedir. Bu gibi durumlarda mamografi sonucu ile beraber
ksa süre içinde bir açklama için davet edilirsiniz. Yaplan ek muayene ve ileri tetkik
neticeleri programa katlan tüm uzmanlar tarafndan deerlendirilir. Bu güne kadar
edinilen tecrübeler, üpheli bulgular nedeni ile yeniden davet edilen kadnlarn %
80’inde meme kanseri hastalna rastlanmadn gösteriyor.
Durumu Açklamak çin Davet Edildiinizde Sizi Ne Bekler?
1.
Doktor ile görümek:
lk planda erkek veya kadn bir doktor size röntgen filmleriniz hakknda bilgi ve
ileri tetkik yöntemleri ile ilgili malumat verir. Bu görümeye güvendiiniz bir kiiyi
beraberinizde getirebilirsiniz.
2.
Elle meme muayenesi:
Kadn veya erkek doktor memelerinizi el ile fark edilebilecek yap deiiklerini
tespit edebilmek için hassas bir ekilde muayene eder.
3.
Sonografi / ultrason muayenesi:
Ultrason dalgalar ile meme dokusundan resimler çekilir. Bu resimler mamografi
filmleri ile kyaslanarak deerlendirilir.
4.
lave röntgen filmleri:
Baz durumlarda dokuyu daha iyi deerlendirebilmek için daha detayl röntgen
çekimleri gerekebilmektedir.
5.
Sonuç:
Bu muayenelerin sonucunda erkek veya kadn doktor sizi sonuçlar hakknda
aydnlatr. Pek çok vakada meme kanseri üphesi ortadan kaldrlabilmektedir.
6.
Biyopsi (doku parças almak):
üpheli durumda olan pek az kadnda kati karar verebilmek için doku parças
almak gerekmektedir.
Bunun için lokal uyuturmadan sonra bir ine ile memenin üpheli olan
ksmndan çok küçük bir doku parças alnr. Bu parça bir uzman doktor
(patolog) tarafndan incelenir. Sonuç birkaç gün içinde belli olur ve size özel bir
görüme ile bildirilir. Tarafnzdan bildirilen doktor da sonuçtan haberdar edilir.
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Tüm tetkik ve muayene sonuçlar normal olarak davet edildiiniz günden iki hafta
sonra, sizinle yaplan anlama ekline göre tarafnza bildirilir. Kanser üphesi sizi
muayene eden erkek veya kadn doktor tarafndan saptanm ise ileride yaplacak
ilemler hakknda sizi muayene eden uzman doktorlar ile görüebilirsiniz. Bu
görümeye doktorunuzla anlaarak güvendiiniz bir ahs beraberinizde
getirebilirsiniz.
Kimlik Bilgilerinize Neden htiyacmz Var ve Nasl Korunur?
Bu yüksek deer tayan özel erken tehis program 50 ile 69 ya grubundaki tüm
kadnlara sunulmaktadr. Bu neden ile davetiniz için resmi kurumlardan (soyad,
adresiniz ve doum tarihiniz) alnan kimlik bilgileriniz kullanlr. Kimlik bilgileriniz
„Bilgilerin Gizlilii ve Koruma Yasas“ çerçevesinde doal olarak korunacaktr.
Bu kimlik bildiri belgelerinden sizin için saklanan ve resmi kimliinizin ortaya
çkmasn engelleyen iki kimlik numaras verilmektedir. Bu numaralandrma ilemi
davet organizasyonunun salkl çalmas ve kalite kontrolü için yaplmaktadr.Resmi
kimlik bilgileri, erken tehis programna katlp, katlmamanza baklmakszn ilk
görümeden sonra silinir. Kalite kontrolü için alnan bu tedbirler, gizli bir ekilde
sadece daha önce kararlatrlan iki kimlik numaras altnda yaplr, böylece tüm dier
tbbi tedavilerde olduu gibi sizin kimlik bilgileriniz tbbi gizlilik altnda tutulur.
Bu özel tedbirler ile; kadnlarda iki tarama mamografisi arasnda oluan kanser
vakalar tespit edilerek erken tehis olanaklar aratrlr ve kalite kontrol
mekanizmalar gözden geçirilir. Bu amaç ile, programa katlanlarn kimlik numaralar
kanser arivindeki numaralarla standart aralklarla karlatrlmaktadr. Kanser arivi
meme kanserlerinin numaralarn davet edilen yere bildirir (yani adlar bildirmez).
Tarafnzda kanser tespit edilmesi durumunda davet eden yer sizin için belirtilen
tarama ünitesine kimlik numaralarnz nakleder. Bu ünite, tbbi evraklarnzn,
özellikle mamografilerinizin, kalite kontrol için belirli bir kurulua gönderebilmesi için
onaynz alr.
Bundan Baka Size u Açklamalarda Bulunmak steriz
lk davetten sonra, iki yllk ara içinde, memelerinizde deiiklikler olup olmadn
mutlaka sk aralklarla takip etmeniz gerekmektedir. Bunun için:
–
–
–
–
–
Elle hissedilebilen kitleler,
Meme derisinde çukurcuklar veya deiimler,
Dtan görülebilecek ekil bozukluklar,
Meme bann deri deiimleri veya içeri çekilmesi,
Kanamalar veya dier akntlarn meme bandan gelmesi gibi hususlardan
herhangi birini fark etmeniz halinde vakit geçirmeksizin kendi doktorunuza
bavurun.
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Download