Gastroenteritte Antibiyotik Kullanımı

advertisement
AKUT DİYAREDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Öğrenim hedefleri:
1- İshalle başvuran hastada klinik tablo ve
olası etkene göre endikasyon değerlendirme
becerisinin sağlanması
2- Gereksiz antibiyotik kullanımından
kaçınılması gereğinin farkına varılması
2
» Başlıca morbidite ve mortalite nedeni
˃ <5 yaşta %8 ; 1 milyar olgu/yıl ;
˃ Erişkinde % 3-7
» Gereksiz antibiyotik kullanımı!
˃ %80-90 olguda antibiyotik
» Direnç gelişimi!
˃ Akılcı olmayan antibiyotik kullanımının rolü
DuPont HL. N Engl J Med 2014;370:1532-40.
3
» Akut ishaller, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir halk
sağlığı sorunu
» Çoğu akut ishal; viral nedenlerle ortaya çıkmaktadır, ancak
bakteriyel dizanterinin de etiyolojide önemli bir yeri olduğu
unutulmamalıdır
» Tedavinin temeli sıvı replasmanıdır; mümkün olan en kısa
zamanda oral beslenme tekrar başlanmalıdır
4
İshale bağlı en sık ölüm nedeni:
AKUT DEHİDRATASYON
5
Dünyada her 10 çocuk ölümünün 7’sinden
sadece 5 hastalık sorumlu
Alt solunum yolu enfeksiyonları
İshal
Kızamık
Sıtma
Malnütrisyon
6
» İshal: Günde üç veya daha fazla sayıda yumuşak, sulu
dışkılama durumu
˃ Pediatrik olgularda
‘Her zamankinden daha fazla ve daha sulu dışkılama’
» Akut enfeksiyöz ishal: Enfeksiyon etkenlerine bağlı
olarak gelişen 14 günü aşmayan ishal
» Persistan ishal: On dört günden uzun 30 günden kısa
süren ishal
» Kronik ishal: Bir aydan uzun süren ishal
Akut ishal (Erişkin).SB Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberi 2003 :163-65, Avrupa Çocuk Gastroeneteroloji ve Hepatoloji Derneği (EPSGHAN) Kılavuzu,
7
2014, Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea. CID 2001; 32:331–50
» Akut Gastroeneteritlerin çoğu enfeksiyoz

˃ Pediatrik popülasyonda
%45-75 enfeksiyoz
˃ Erişkinde ??
˃ Tüm olgularda
%38
Viral etkenler : rotavirus, norovirus, adenovirus, astrovirus
˃ Gelişmiş ülkelerde daha fazla
+ Norovirus (ABD); salgınların %50’sinde, acil servis başvurularının
%26’sında, poliklinik başvurularının %13’ünde etken
 Bakteriyel etkenler :
˃
˃
˃
˃
Sosyoekonomik durumu düşük
Alt yapı tesisleri yetersiz
Temiz su sorunu yaşayan
Kişisel hijyene önem vermeyen ülkelerde daha fazla
» Protozoal etkenler
˃ Özellikle persistan diarede etken
DuPont HL. N Engl J Med 2014;370:1532-40.
8
Tip I
(luminal,İB tipi)
Tip II
(Mukozal,KB tipi)
Tip III
(Sistemik )
Mekanizma
Nonenflamatuvar
Enflamatuvar
Penetrasyon
Lokalizasyon
Proksimal İB
Kolon
Distal İB
Klinik tablo
Sulu ishal
Dizanteri
Enterik ateş
Dışkı mikroskopisi
Lökosit yok
PNL
MNL
9
10
MMWR 2004;53(No. RR-4)
MMWR 2004;53(No. RR-4)
11
» Mevsimsel
» Salgın özelliği
» Ani kusma, orta şiddette sulu ishal
» Ateş hafif (%5), titreme, miyalji, başağrısı
» Dışkıda lökosit ve eritrosit yok
12
» ± Kanlı ishal
» Hasta görünümlü çocuk: sepsis
» Ciddi dehidrate görünüm
» Karın ağrısı
» İnflamatuvar belirteçlerde yükselme
» Gayta tetkiklerinde lökosit> 5 /hpf
Abdomen dışı organ tutulumu:
˃ Osteomiyelit
˃ Endokardit
˃ Menenjit
˃ Bakteriyemi
13
Viral gastroenterit vakaların 70-90%’ı
Bakteriyel gastroenterit vakaların 10-20%’si
Bakteriyel
Viral
• >2 yaş çocukları etkileme
• <2 yaş çocukları etkileme
eğiliminde
eğiliminde
• Çoğunlukla kanlı gayta
• Gaytada kan yok
• Fekal lökosit vardır
• Fekal lökosit yoktur
14
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Rotavirüs (en sık)
İnsan kalisivirüs
Adenovirus
Astrovirüs
Diğer
Parvovirüs B19
Enterovirüs
Koronavirüs
Torovirüs
Pikobirnovirüs
Bokavirüs
CMV
•Benzer bulaşma özellikleri
•Klinikleri benzer
•Tedavileri benzer
•Çoğunda tanı konulamaz
15
» Kısa bir inkübasyon periyodundan sonra akut ishal başlar
» Klinik farklı virüslerde ayırt edilemez
» Kusma rotavirüste erken bir bulgu iken, norovirüste de görülür
» İshal genellikle suludur kan ve görülebilir, mukus olmaz
» Çocukların yarısında erken bir bulgu olan ateş olur
» Ateş ve kusma 1-3 gün içerisinde sonlanır, ishal özelliklede
rotavirüste ısrarla devam eder
» Diğer bulgular karın ağrısı ve kırgınlık
16
» Tüm dünyada bebek ve küçük çocuklarda görülen
ishallerin, özellikle hastane yatışlarına ve
bebek ölümlerine neden olan ağır gastroenteritin
en önde gelen nedeni
» Asemptomatik enfeksiyondan ağır dehidrasyonla seyreden fatal
gastroenterite kadar geniş bir klinik spektrum oluşturur
» Hastalığın şiddeti yaşa bağlıdır
» Her yaşta görülebilirse de en sık 6-24 aylık çocukları etkiler
» Üç aydan küçük çocuklar transplasental antikor ve muhtemelen
emzirme ile korunurlar
17
» Rotavirüse karşı edinilmiş immünite söz konusu
» Tam bir korunma çoklu enfeksiyonlardan sonra olur
» Primer enfeksiyondan sonra homotipik immünite güçlüdür, ancak
tekrarlayan enfeksiyonladan sonra diğer suşlara karşıda immünite
genişler
» Norovirüs enfeksiyonlarına karşı gelişen immünite kısa süreli olup
(aylar-1 yıl), heterotipik immünite gelişimi sınırlı olduğundan;
büyük çocuklar ve erişkinlerde de enfeksiyon görülür.
18
» Gayta örneğinde bakteri veya
parazit yoksa
» %50< hastada kusma varsa
» İnkübasyon süresi ortalama 24-48
saat ise
Büyük ihtimalle
etken norovirüs
» Hastalık süresi ortalama 12-60 saat
ise
19
»
Anamnez ile başlar;
˃ Hastanın yaşı
+ Bebek, yaşlı ve immun düşkün hastalarda daha ağır seyreder ve ölümcül
olabilir
˃ İshalin şiddeti ve süresi
+ Dehidratasyon açısından önemli
˃ Altta yatan hastalığın varlığı
+ İnflamatuvar barsak hastalıkları
+ Bakteriyemi riski?
˃ Son 2-3 gün içinde şüpheli gıda tüketimi
+ Diğer aile bireylerinde, aynı gıdayı tüketenlerde veya çevrede benzer hastalığı
olanların varlığı
˃ Son 6 hafta içinde antibiyotik kullanımı
˃ Endemik yöreye seyahat öyküsü
˃ Yaşanılan yörede o andaki salgın varlığı
MMWR 2004;53(No. RR-4)
20
» Hastada ateş, tenezm, karın ağrısı, dışkıda kan
ve mukus varlığı sorgulanır. (Dizanteri ??)
» İyi bir FM ile vital bulgular ve hidrasyonu
değerlendirilir.
» Ağır dehidratasyonda hemen intravenöz sıvı
takılarak diğer işlemlere sonra devam edilir.
˃ Bazen tedavi tanının önüne geçer.
21
22
Çoğu hastada ilk başvuruda özel bir tanı yöntemi
gerekli değildir.
Genel laboratuvar incelemeleri
• Klinik olarak viral gastroenterit düşünülen hastaların çoğunda
laboratuar testleri yapılma endikasyonu yoktur
• Ateş, bulantı-kusma, karın ağrısı ve belirgin dehidratasyonu
olanlarda tam kan sayımı, serum elektrolit, üre, kreatinin, amilaz ve
batın görüntüleme açısından değerlendirmek gerekir
• Çocuk ve yaşlılar, immunsüpreseler…
23
» İshalli hastada tedavinin esası sıvı ve elektrolit
replasmanıdır.
» Antibiyotik tedavi gerekliliği dikkatle
değerlendirilmelidir.
» Diyet: Kısıtlama yok
24
» Hastalığın süresi
» İshal sayısı
» Ateş
» Gaytada kan/mukus varlığı
» Sıvı alımı
» Hastanın aktivitesi
» Müköz memranların ıslaklığı
» İdrar sayısı
» Hasta kişilerle teması, seyahat ve şüpheli gıda öyküsü
» Altta yatan hastalık
25
» Küçük bebeklerde emzirme virüslere (özellikle rotavirüse) karşı
koruma sağlar
» El yıkamak gibi iyi hijyen kuralları özellikle bakım evlerinde ve
hastanelerde etkili bir korunma stratejisi
» Dezenfektanlara karşı norovirus kısmen dirençli olsa da
kontamine yüzeylerin temizliği önemli
» Gastroenteritde virüs bulaşını istendiği biçimde azaltmak zor:
˃ düşük virüs yükü ile bulaş olabilir
˃ enfekte kişinin kusmuğunda ve dışkısında yüksek viral yük
˃ ajanlar çevrede oldukça stabil
» En iyi korunma yolu: AŞI (Rota virus)
26
» Oral rehidratasyon tedavisi
» İntravenöz sıvı tedavisi
» Çinko
» Probiyotikler
» Racecadotril (enkefalinaz inhibitorü)
» Beslenmenin devam edilmesi (özellikle anne sütü)
» Refrakter Cryptosporidium enfeksiyonu dışında enfeksiyon ishallerinde
ANTİMOTİLİTE ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
» Antiemetikler?
» Antimikrobiyal tedavi hastaya göre değerlendirilmelidir
27
» Sürekli kusan veya şokun eşlik ettiği ağır dehidrate olan
çocuklarda IV rehidrasyon gerekebilir
» Anne sütüne mümkünse devam edilmeli
» Formul mama ile beslenenler rehidrasyonla beraber buna
devam etmeliler
» Solid gıda alan çocuklar ishal döneminde buna devam etmeli
» Yüksek şeker ihtiva eden gıdalardan uzak durulmalı
» Antimikrobiyal tedavi hastaya göre değerlendirilmelidir
28
SEMPTOM
DEHİDRATASYONLA İLGİLİ SEMPTOMLAR
Hafif
ORTA
AĞIR DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
(>10% VÜCUT AĞIRLIĞI
(<5% VÜCUT
5-10% VÜCUT AĞIRLIĞI
KAYBI)
AĞIRLIĞI KAYBI)
KAYBI)
Mental durum
İyi, alert
Normal, yorgun, halsiz,
irritabl
Kayıtsız, uyku hali,
bilinçsiz
Susuzluk
Susuzluk hissi var
Susamış, içmeye
hevesli
Zorla içer, içemez
Kalp atımı
Normal
Normal-artmış
Taşikardi, ağır vakalarda
bradikardi
Nabız kalitesi
Normal
Normal-artmış
Zayıf, palpe edilmez
Nefes
Normal
Normal; hızlı
Derin
Gözler
Normal
Hafif çökük
Çok çökük
Gözyaşı
Var
Azalmış
Yok
Ağız, Dil
Nemli
Kuru
Paslı
Cilt kıvrımı
Turgor tonus normal
Turgor tonus nomale
dönmesi <2 sn
Turgor tonus nomale
dönmesi >2 sn
Kapiller dolum
Normal
Normal-Uzamış
Uzamış; minimal
Ekstremiteler
Sıcak
Ilık
Soğuk, alacalı, siyanotik
İdrar çıkışı
Normal – azalmış
Azalmış
Minimal
29
SEMPTOM
DEHİDRATASYONLA İLGİLİ SEMPTOMLAR
Hafif
ORTA
AĞIR DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
(>10% VÜCUT AĞIRLIĞI
(<5% VÜCUT
5-10% VÜCUT AĞIRLIĞI
KAYBI)
AĞIRLIĞI KAYBI)
KAYBI)
Mental durum
İyi, alert
Normal, yorgun, halsiz,
irritabl
Kayıtsız, uyku hali,
bilinçsiz
Susuzluk
Susuzluk hissi var
Susamış, içmeye
hevesli
Zorla içer, içemez
Kalp atımı
Normal
Normal-artmış
Taşikardi, ağır vakalarda
bradikardi
Nabız kalitesi
Normal
Normal-artmış
Zayıf, palpe edilmez
Nefes
Normal
Normal; hızlı
Derin
Gözler
Normal
Hafif çökük
Çok çökük
Gözyaşı
Var
Azalmış
Yok
Ağız, Dil
Nemli
Kuru
Paslı
Cilt kıvrımı
Turgor tonus normal
Turgor tonus nomale
dönmesi <2 sn
Turgor tonus nomale
dönmesi >2 sn
Kapiller dolum
Normal
Normal-Uzamış
Uzamış; minimal
Ekstremiteler
Sıcak
Ilık
Soğuk, alacalı, siyanotik
İdrar çıkışı
Normal – azalmış
Azalmış
Minimal
30
SEMPTOM
DEHİDRATASYONLA İLGİLİ SEMPTOMLAR
Hafif
ORTA
AĞIR DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
(>10% VÜCUT AĞIRLIĞI
(<5% VÜCUT
5-10% VÜCUT AĞIRLIĞI
KAYBI)
AĞIRLIĞI KAYBI)
KAYBI)
Normal, yorgun, halsiz, Kayıtsız, uyku hali,
•Laboratuvara
odaklanmamalı, çünkübilinçsiz
irritabl
Mental durum
İyi, alert
Susuzluk
hastalığın ağır bulguları çıkmadan
Susamış, içmeye
Susuzluk hissi
var olmayacaktır
bozulma
hevesli
Zorla içer, içemez
Kalp atımı
Normal
Normal-artmış
Taşikardi, ağır vakalarda
bradikardi
Nabız kalitesi
Normal
Normal-artmış
Zayıf, palpe edilmez
Nefes
Normal
Normal; hızlı
Derin
Gözler
Normal
Hafif çökük
Çok çökük
Gözyaşı
Var
Azalmış
Yok
Ağız, Dil
Nemli
Kuru
Paslı
Cilt kıvrımı
Turgor tonus normal
Turgor tonus nomale
dönmesi <2 sn
Turgor tonus nomale
dönmesi >2 sn
Kapiller dolum
Normal
Normal-Uzamış
Uzamış; minimal
Ekstremiteler
Sıcak
Ilık
Soğuk, alacalı, siyanotik
İdrar çıkışı
Normal – azalmış
Azalmış
Minimal
31
SEMPTOM
DEHİDRATASYONLA İLGİLİ SEMPTOMLAR
Hafif
ORTA
AĞIR DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
(>10% VÜCUT AĞIRLIĞI
(<5% VÜCUT
5-10% VÜCUT AĞIRLIĞI
KAYBI)
AĞIRLIĞI KAYBI)
KAYBI)
Normal, yorgun, halsiz, Kayıtsız, uyku hali,
•Laboratuvara
odaklanmamalı, çünkübilinçsiz
irritabl
Mental durum
İyi, alert
Susuzluk
hastalığın ağır bulguları çıkmadan
Susamış, içmeye
Susuzluk hissi
var olmayacaktır
bozulma
hevesli
Zorla içer, içemez
Kalp atımı
Normal
Normal-artmış
Taşikardi, ağır vakalarda
bradikardi
Nabız kalitesi
Normal
Normal-artmış
Zayıf, palpe edilmez
Nefes
Normal
•Hangi
Normal;
hızlı hasta ev gidebilir
Derin
Gözler
Normal
Hafif çökük
Gözyaşı
Var
Azalmış
Yok
Ağız, Dil
Nemli
Kuru
Paslı
Cilt kıvrımı
Turgor tonus normal
Turgor tonus nomale
dönmesi <2 sn
Turgor tonus nomale
dönmesi >2 sn
Kapiller dolum
Normal
Normal-Uzamış
Uzamış; minimal
Ekstremiteler
Sıcak
Ilık
Soğuk, alacalı, siyanotik
İdrar çıkışı
Normal – azalmış
Azalmış
Minimal
•Hangisi gözlenmeli
Çok çökük
•Hangisine agresif tedavi
32
» Su ve elektrolit kaybının ağızdan veya
gerekiyorsa IV verilmesi
» Günlük idame sıvı ihtiyacının karşılanması
» Nutrisyonel hasarın önlenmesi
33
SEMPTOM
DEHİDRATASYONLA İLGİLİ SEMPTOMLAR
Hafif
ORTA
AĞIR DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
DEHİDRATASYON
(>10% VÜCUT AĞIRLIĞI
(<5% VÜCUT
5-10% VÜCUT AĞIRLIĞI
KAYBI)
AĞIRLIĞI KAYBI)
KAYBI)
Mental durum
İyi, alert
Normal, yorgun, halsiz,
irritabl
Kayıtsız, uyku hali,
bilinçsiz
Susuzluk
Susuzluk hissi var
Susamış, içmeye
hevesli
Zorla içer, içemez
Kalp atımı
Normal
Normal-artmış
Taşikardi, ağır vakalarda
bradikardi
Nabız kalitesi
Normal
Normal-artmış
Zayıf, palpe edilmez
Nefes
Normal
Normal; hızlı
Derin
Gözler
Normal
Hafif çökük
Çok çökük
Gözyaşı
Var
Azalmış
Yok
Ağız, Dil
Nemli
Kuru
Paslı
Cilt kıvrımı
Turgor tonus normal
Turgor tonus nomale
dönmesi <2 sn
Turgor tonus nomale
dönmesi >2 sn
Kapiller dolum
Normal
Normal-Uzamış
Uzamış; minimal
Ekstremiteler
Sıcak
Ilık
Soğuk, alacalı, siyanotik
İdrar çıkışı
Normal – azalmış
Azalmış
Minimal
34
» İshale bağlı
dehidratasyonun, elektrolit
ve baz açığının tedavisinde
kullanılmak üzere hazırlanan
dengeli glukoz ve elektrolit
karışımına oral
rehidratasyon tuzu adı verilir
»
» Tuzun suda çözünmüş
biçimine de oral
rehidratasyon sıvısı (ORS)
adı verilir
35
» Kaşık veya bardakla
» Biberon kullanılmamalı
» Bebeklerde damlalalık yada iğnesi çıkarılmış
şırınga ile
» 2 yaşın altındaki çocuklarda dakikada 1-2 çay
kaşığı, büyük çocuklarda bardakla yudum
yudum verilmeli
36
37
» Sıvı içemeyen hastalar (Bilinç veya solunum
bozukluğu)
» Ağır dehidratasyonu olan hastalar
» Şiddetli, tekrarlayan kusması olan hastalar
» Akut karın şüphesi durumunda
» Ciddi sodyum bozukluğu (120-160 mmol/L dışı)
» Dışkı ile kaybı çok fazla (> 15 mL/kg/saat) olan
hastalar
» Glukoz absorbsiyonunun bozulduğu durumlar; ORS
verilmesiyle dışkılama artar, dehidratasyon artabilir.
38
» Antibiyotik uygulama
alınmaktadır.
kararı
ampirik
olarak
» Antibiyotiklere yanıt erken kullanıldığında daha
fazladır.
» Kültür sonuçları gecikmektedir.
» İnfeksiyöz ishallerin selim seyirli olduğu ve vakaların
%50’sinden fazlasının 3 günde tamamen düzeldiği
unutulmamalıdır.
39
1) Antibiyotik tedavi gerektiren patojenlerin oranı azdır.
2) Direnç geliştirme olasılığı vardır.
3)Salmonella’nın ekskresyonu uzayabilir ve taşıyıcılık
artar.
4) Enterohemorajik E.coli tarafından toksin salınımı
artabilir.
5)C.difficile toksini salınması sonucu ishal şiddetlenebilir.
6) Antibiyotik tedavisinin maliyeti yüksektir.
40
41
42
43
˃
˃
˃
˃
Sulu bir ishal ise
Üç günden daha kısa süre önce başlamışsa
Dışkıda kan, mukus yoksa
Karın ağrısı, tenezm, ateş yoksa
» Tedavi
˃ ANTİBİYOTİK VERİLMEZ.
˃ Sadece sıvı alımının arttırılması /oral rehidratasyon sıvısı
(ORS) önerilir.
˃ Orta veya ağır dehidratasyon bulguları yoksa hastaneye
yatırılması gerekmez ; ayaktan izlenir.
˃ Üç günlük ORS uygulamasına rağmen ishal devam ediyorsa
tetkik gerekir.
44
˃
˃
˃
˃
Ateş
Tenezm,
Karın ağrısı,
Dışkıda kan/mukus
 Dışkının;
o Makroskopik ve mikroskopik incelemesi
o Kültürü
o Gereken olgularda C.difficile toksini araştırılması
o Enterohemorajik E.coli (EHEC) (O157:H7)
kültürü?
45
» Dehidratasyon yok veya hafifse
˃ Dışkının mikroskopik inceleme sonuçlarına göre
˃ Dışkı mikroskopisinde PNL varsa
enflamatuvar ishal
+ ORS +
+ Antibiyotik tedavisi önerilebilir.
46
» Salmonella spp. bağlı basit ishallerde antibiyotik
verilmemelidir.
» Tedavi gereken durumlar;
˃
˃
˃
˃
Tifo ve paratifo,
Bakteriyemi,
GİS dışı enfeksiyonlar,
Bakteriyemi olasılığı (>%5) olanlar,
47
» İmmunkompromize
» Yaşlı (>50 yaş)
» Yenidoğan ve süt çocuğu
˃ Özellikle genel durum bozukluğu eşlik ediyorsa
» Altta yatan hastalığı olanlar
» Orak hücreli anemisi olanlar
» Protez taşıyanlar
˃ kalp kapak defekti, protez kapak olguları dahil
48
49
50
51
1-BAKTERİYEL İSHALLER
Sekretuar
Enflamatuar
52
53
İmmünyetmezlikli hastaların ishali
Geriatrik hasta
Ciddi turuist ishali (günde ≥ 6)
Ateşle birlikte ciddi enterit (günde≥6)
Dizanteri sendromunda
1. Püylü dizanteri sendromunda (basilli dizanteri ateşli ateşsiz)
54
2x200 mg, oral
• 3-5 gün
Siprofloksasin :
2x500 mg, oral
• Tifo ve paratifoda 7-10
gün
TMP/SMX
2x160/800 mg, oral
3 – 5 gün
Ofloksasin
(direnç < %10-20 ise)
ANTİPARAZİTER TEDAVİ ÖNERİSİ YOKTUR!
GEBELERDE KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
KULLANILMAMALI
55
Seftriakson
50-100 mg/kg/gün iv/im
Azitromisin
12 mg/kg/gün, tek doz, 1. gün
6 mg/kg/gün , tek doz 5 güne
tamamlanır
TMP-SMX:
TMP 10 mg/kg/gün, 2 dozda
7 gün
5 gün
Şigelloz tablosunda, sefiksim, ampisilin de kullanılabilmektedir.
Patojen
Endikasyon
Seçilecek antibiyotik
Alternatif ajanlar
Shigella türleri
Kanıtlanmış veya şüpheli
şigelloz
Azitromisin1
Seftriakson
Sefiksim
Kotrimoksazol
Ampisilin
Siprofloksasin
Salmonella türleri (nontifoidal)
Yalnızca yüksek risk atındaki
çocuklarda
Seftriakson
Azitromisin2
Kotrimoksazol
Siprofloksasin
Sefiksim
Ampisilin
Campylobacter türleri
Dizanterik gastroenterit ve
başlangıçtan üç gün içinde
Azitromisin2
Doksisiklin
Siprofloksasin*
Shiga toksini üreten
Escherichia coli
Önerilmez
-
-
Enterotoksijenik E. coli
Esas olarak turist diyaresi için
Azitromisin2
Sefiksim
Kotrimoksazol
Siprofloksasin
Vibrio cholerae
Kanıtlanmış ve şüpheli
enfeksiyon
Azitromisin2
Doksisiklin
Siprofloksasin*
Kotrimoksazol
Clostridium difficile
Orta /ağır vakalar için
Metronidazol
Vankomisin
1- 12 mg/kg 1. gün sonraki 4 gün 6 mg/kg
2- 10mg/kg , 3 gün süre ile
*Nelson Textbook of Pediatrics, 20 th
*:Feigin&Cherry’s textbook of pediatric infectious diseases, 7 th
*>17 yaş
57
» Rasyonel Uygulamalar
˃ Çocukta malnutrisyon durumunda çinko tedavisi
˃ Probiyotikler
+ Lacobacillus rhamnosus gg
+ Saccaromyces boulardii
» Rasyonel olmayanlar
˃ İshal mamaları, Laktozsuz mamalar
˃ Antimotilite
˃ Antispazmodik, analjezikler
˃ Adsorbanlar (kavalen, pektin)
˃ Jelatin tannat
58
» Siprofloksasin + Ornidazol
Özetle
» Cipro ® + Biteral ® !!!!
Hangi etkene yönelik?
59
Ajan
Metronidazol
Doz
3 x 500 -750 mg
Süre
10 gün
Ornidazol
2 x 500 mg
Giyardiyazda antimikrobiyal tedavi
Ajan
Metronidazol
Doz
2 x 500 mg, p.o.
Ornidazol
Seknidazol
2 x 250 mg, p.o.
2 gr
Süre
5 gün
Tek doz
60
»Siprofloksasin + Ornidazol
Yan Etki ?
»Cipro
® + Biteral ?
® !!!!
Direnç
Özetle
61
» Tip III de yer alan sistemik seyirli, akut enfeksiyöz
ishal
» Botulizm şüphesi
» Antibiyotiğe bağlı ishal şüphesi
» Orta-Ağır dehidratasyon
62
» Tip III de yer alan sistemik seyirli, akut enfeksiyöz
ishal
» Botulizm şüphesi
» Antibiyotiğe bağlı ishal şüphesi
» Orta-Ağır dehidratasyon
63
» Dehidratasyonu iyi değerlendir
» Besin zehirlenmesinde antibiyotik verme
» İnce barsak tipinde antibiyotik verme (kolera hariç)
» Dizanteri sendromunda ab ver
Başlangıç tedavisinde antiparaziter başlama
EHEC düşündüren bulgu varsa ab başlama
64
» Çoğunlukla ishal antibiyotik gerektirmez
» Seçili olgularda
˃ Endikasyon doğru değerlendirilmeli
65
Prof. Dr. Dilek ARMAN
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bilgin ARDA
Ege Üniversiteisi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
66
w w w. t i t c k . g o v. t r
TEŞEKKÜRLER
Download