anonim şirket sermaye artırım karar örneği

advertisement
ANONİM ŞİRKET NAKDİ SERMAYE ARTIRIM KARAR ÖRNEĞİ
Karar Tarihi
Karar sayısı
Konu
Başkan
Üyeler
:
:
:
:
:
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirket sermayesinin .........................TL.’sından ...........................TL.’sına yükseltilmesine ve ana sözleşmenin ........
maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKLİ:
SERMAYE
Madde.........
Şirketin sermayesi .................................................. TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri ............................... TL. kıymetinde
...................................... hisseye ayrılmıştır.
Bunun...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................
..................... ………. paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................’na aittir
Önceki sermayeyi teşkil eden ……………….. TL.’nin tamamı nakden ödenmiştir.
Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç
24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin ….. maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetleri ………………………….. yazılıdır.
Hisse senetleri ( ……………………….) lık küpürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Başkan (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Üye (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Not: Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların
vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) belirtilecektir.
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEV'İNDEN SERMAYE KONULMASI KARAR
ÖRNEĞİ
Karar Tarihi
Karar sayısı
Konu
Başkan
Üyeler
:
:
:
:
:
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirket sermayesinin .........................TL.’sından ...........................TL.’sına yükseltilmesine ve ana sözleşmenin ........
maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKLİ
Madde ……….
Şirketin sermayesi …............................................... TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri …........................TL.
kıymetinde …................................... hisseye ayrılmıştır.
Bunun...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................
..................... ………. paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................’na aittir
Önceki sermayeyi teşkil eden ……………………….. TL. tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa artırılan ………………………… TL.’sı ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesine göre ayın olarak
karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise; değeri ………………………….. Mahkemesinin …………… tarihli, ……….
Sayılı kararı ve ………………….. tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ……………………………………
kıymetlerden teşkil etmiş ve …………………………… tarafından işbu Anonim Şirkete sermaye olarak
konulmuştur. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ......maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetleri ………………………….. yazılıdır.
Hisse senetleri (…………………………………) lık küpürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Başkan (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Üye (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Not: Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların
vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) belirtilecektir.
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA GAYRİMENKULÜN SERMAYE OLARAK KONULMASI
KARAR ÖRNEĞİ
Karar Tarihi
Karar sayısı
Konu
Başkan
Üyeler
:
:
:
:
:
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirket sermayesinin .........................TL.’sından ...........................TL.’sına yükseltilmesine ve ana sözleşmenin ........
maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKLİ
Madde ……….
Şirketin sermayesi …............................................... TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri …........................TL.
kıymetinde …................................... hisseye ayrılmıştır.
Bunun...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................
..................... ………. paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................’na aittir
Önceki sermayeyi teşkil eden ……………………….. TL. tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa artırılan ………………………… TL.’sı ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesine göre ayın olarak
karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise; ……………………. TL.’si …… İli …….İlçesi ……… Mevkii ……… Ada
……… Pafta ……… Parselde ……………. adına kayıtlı gayrimenkulün ayni olarak sermayeye ilave edilmesi
sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan gayrimenkulun değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ………
tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit bulunan
…………………………………… kıymetlerden teşkil etmiş ve …………………………… tarafından işbu Anonim
Şirkete sermaye olarak konulmuştur.Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ......maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetleri ………………………….. yazılıdır.
Hisse senetleri (…………………………………) lık küpürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Başkan (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Üye (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Not: Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların
vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) belirtilecektir.
ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN DEVRALINMASI KARAR ÖRNEĞİ
Karar Tarihi
Karar sayısı
Konu
Başkan
Üyeler
:
:
:
:
:
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirket sermayesinin .........................TL.’sından ...........................TL.’sına yükseltilmesine ve ana sözleşmenin ........
maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKLİ
Madde ……….
Şirketin sermayesi …............................................... TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri …........................TL.
kıymetinde …................................... hisseye ayrılmıştır.
Bunun...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................
..................... ………. paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................’na aittir
Önceki sermayeyi teşkil eden ……………………….. TL. tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa artırılan ………………………… TL.’sı ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesine göre tüm aktif ve
pasifi ile birlikte devralınan ………………………………………………….. Ticaret Sicilinin ………………………
sayısında kayıtlı ………………………………………..Ferdi İşletmesinin öz varlığından/(ödenmiş sermayesinden)
teşkil etmiş ve ………………………………… tarafından işbu Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur. Ferdi
İşletmenin öz varlığı; ……………………………. Mahkemesinin …………… tarihli, ……………………….. sayılı
kararı ve …………………. Tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.
Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ......maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetleri ………………………….. yazılıdır.
Hisse senetleri (…………………………………) lık küpürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Ferdi işletmenin borç ve alacakları işbu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.
Başkan (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Üye (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza
Not: Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların
vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) belirtilecektir.
NOT: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar
sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.
Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.
Download