Slayt 1

advertisement
İŞ YAŞAMINDA CİNSİYET
EŞİTSİZLİKLERİ
Kadının toplumsal yaşamda ve iş
yaşamında geri kalmalarının nedenleri:
1. Aile
2. Eğitim
3. Kültürel ortam
4. Kişilik
ÖRGÜTSEL YAŞAMDA KADININ
YERİ
Kadınların geleneksel yükü hafiflememiştir.
 Ev içindeki otoritelerinden mahrum
kalmışlardır.
 Ekonomik kriz ve düşüş dönemlerinde
kadınlar, ücretli çalışmadan ilk
çekilenlerdir.

Kadınların artan oranda işgücüne katılımı,
yüksek ücretli ve statülü işlerde
çalışmaları şansını beraberinde
getirmemektedir.
 Yine iş gücüne artan oranda katılım, eve
ait sorumluluklarda eşit düzeyde azalmayı
da sağlamamıştır.

Kadının çalışma nedenleri
Aile
geçimine katkıda bulunmak.
Ekonomik özgürlük kazanmak.
Başarılı bir kariyer elde etmek.
ÇALİŞMA YAŞAMINDA
CİNSİYETE DAYALI
AYRIMCILIK ALANLARI VE
NEDENLERİ
1. Meslek Yöneliminde
Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
KADINLAR
ERKEKLER
Beceri istemeyen
Beceri isteyen
Emek yoğun
Sermaye yoğun
El emeği kullanımında
Makine kullanımında
Hafif işlerde
Ağır işlerde
Parça birleştirmede
Bütünü oluşturmada
Üretim sürecinin hazırlık ve bitirme
işlerinde
Esas üreim aşamalarında
Kadın işleri ve nedenleri
 Sağlık
 Eğitim
 Halkla
ilişkiler
 Kamu
İş Tercihinin Nedenleri
Eve veya çocuklarına daha yakın olmak.
 İş güvencesi
 Sınırlı zaman uygulaması


Böylece annelik ve ev hanımlığı gibi diğer
görevler aksatılmadan yerine getirilir.
Erkek İşleri ve Nedenleri
Yüksek statülü ve ücretli işler
 Yöneticilik
 Sendikal örgütlenme

FİZİKSEL GÜÇ
2. İşe Eleman Alımında Cinsiyete
Dayalı Ayrımcılık
2.1. Fizyolojik nedenlerle yapılan
ayrımcılık
Fiziksel güç
 Kadınların doğurganlığı

2.2. Toplumsal Koşullanmalar
Nedeniyle Yapılan Ayrımcılık
 düşük
iş verimleri
 zayıf kariyer bağlılıkları
 eğitime ilişkin arzu ve başarılarının düşüklüğü
 iş deneyimlerinin fazla olmaması
 emeklerinin erkeklere kıyasla düşük değere
sahip olması

Kadının gelirinin ek gelir olarak tanımlanışı

Kadınların ücretli çalışmamalarının
toplumca kabul edilmesi
3. Ücret Konusunda Cinsiyete
Dayalı Ayrımcılık
düşük seviyeli eğitim
 sık tekrarlanan iş değiştirmeler
 sürekli olmayan bir çalışma yaşamı
 kısa süreli çalışma saatleri
 Kazançların aile bütçesine katkı yapıcı
görülmesi

4. Kariyer Gerektiren İşlerde
Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

erkek egemen kültür
TACİZ
 Cinsel
 Toplumsal
taciz
cinsiyete dayalı taciz
TOPLUMSAL CİNSİYET TACİZLERİ
Bireyin cinsiyetine bağlı olarak,
onurunu zedelemeyi amaçlayan
ve etkileyen, rahatsızlık verici,
düşmanca, aşağılayıcı, rezil
edici ve saldırgan olan
bir ortamda istenmeyen
davranışların ortaya
çıkması
Cinsel taciz
Arzu edilmeyen, kadının onurunu
zedeleyebilecek ve işi için tehlike
oluşturabilecek cinsel ilgi

Her 100 kadından 90’ı cinsel tacize maruz
kalırken, erkeklerde bu oran %’10dur.
KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA
KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE
ENGELLER

Erkeklere öncelik verilmesi

Aile, eş ve çevre baskısı

İşyerinde sosyalleşmede zorluk; kadınlar
hakkındaki olumsuz ve önyargılı düşünceler

Erkek egemen politik ve stratejik yapı

Taciz

Simgesellik ve genelleme; bir kadının tüm
kadınları temsil ediyormuş gibi algılanması ve
değerlendirilmesi, sürekli bir takibe, gözleme
ve değerlendirmeye tabi tutulmaları sonucu
performans baskısı

Yalnızlık ve dışlanma

Seyahatlerde ve is yemeklerinde toplumsal
baskı ve engellenme

Evi ve isi dengeleme zorunluluğunun sadece
kadına yüklenmesi
Eğer kadınsan…
Öteki olabilmeyi ,
Yerine koyabilmeyi ,
Geride durabilmeyi ,
Öğreniyorsun!
teşekkürler…
Ayçin KARADAYI
Download