Arz GPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

advertisement
Varlıklarınıza değer katıyor,
fırsatlarınızı kazanca dönüştürüyoruz…
Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Neden GYF yatırımı?
Ülkemizde ekonomik büyüme, ofis,
dükkan, mağaza gibi ticari gayrimenkullere
olan talebi de güçlü bir biçimde
desteklemektedir. Ticari gayrimenkullere
yapılan yatırım düzenli kira getirisi yanında
değer artışı kazancı fırsatı da sunmaktadır.
Gayrimenkul kira gelirini beyan ettiğinizde
artan oranda gelir vergisine tabi olursunuz.
Gayrimenkul yatırım fonlarından elde
edeceğiniz kazançlar ise menkul sermaye
iradı olarak daha avantajlı oranlardan
vergiye tabi olacaktır.
Profesyonelce yönetilen, pek çok farklı
kurum tarafından denetlenen, düzenli kira
geliri olan ticari gayrimenkullere yatırım
yapan bir gayrimenkul yatırım fonu, size
hem temettü geliri hem de değer artış
kazancı sağlayabilir.
Gayrimenkul fonuna yatırım yaptığınızda;
doğru gayrimenkulü nasıl bulurum,
fiyatının uygun olduğunu nasıl bilebilirim,
kiracı nasıl bulurum, ödenmeyen kiraları
nasıl tahsil ederim gibi sorularla
uğraşmanıza gerek kalmaz.
100 bin TL’niz bir ticari gayrimenkul
almanız için yeterli olmaz. Ancak 100 bin
TL ile gayrimenkul yatırım fonu payı satın
alarak fonun portföyündeki tüm
gayrimenkullerin getirisine ortak
olabilirsiniz.
2
Arz GPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Kurucu ve Yönetici
Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Saklayıcı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Risk Yönetimi
RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti.
İç Kontrol
Invest AZ Menkul Değerler A.Ş.
Strateji
Fon’un yatırım stratejisi kira geliri ve değer artış kazancı elde etmek amacıyla
gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon’un
önceliği kira geliri elde etmek olmakla birlikte, uygun fırsatlar oluştuğunda sahip
olduğu varlıkları satarak alım satım kazancı da elde edebilir.
Süre
Fon süresizdir.
Hangi Yatırımcılar İçin
Uygundur
Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu;
• Ticari gayrimenkullerin kira gelirine yatırım yapmak isteyen
• Ancak bireysel olarak bu tür gayrimenkulleri satın alma imkanı olmayan veya
birden çok gayrimenkule aynı anda yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirmek
isteyen,
• Doğru yatırımların tespit edilip değerlendirilmesi konusunda Arz GPYŞ’nin
tecrübelerinden istifade etmek isteyen,
• Gayrimenkullerin kiralanması, kiraların tahsili, muhasebesi, bakım, onarım vb.
operasyonel süreçlerle uğraşmak istemeyen,
• GYF’lere tanınan vergi avantajlarından faydalanmak isteyen
nitelikli yatırımcılar için uygun bir yatırım alternatifidir.
3
Fon’a Katılma ve Fondan Ayrılma
Fona Katılma ve Fondan
Ayrılma Şekli
Fona katılmak ve fondan ayrılmak isteyen yatırımcılar doğrudan Kurucu’ya
başvurarak pay satın alabilir veya paylarını iade edip fondan ayrılabilir.
Nitelikli Yatırımcı Kriteri
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. En az 1 milyon TL tutarında para
ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı kabul
edilir.
İşlem Limitleri
•
•
Fonda pay sahibi olmayan yatırımcıların alım talimatlarında asgari işlem limiti
100.000 TL’dir. İlave pay alım taleplerinde asgari işlem limiti 10.000 TL’dir.
Pay iade talimatlarında asgari işlem limiti bulunmamaktadır.
Pay Alım ve İade Dönemleri
Pay alımları her üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa, pay iadeleri ise altı ayda bir
olmak üzere yılda iki defa yapılabilir.
Pay İadesine Dair Kısıtlar
Pay iade talepleri nedeniyle yatırımcılara ödenmesi gereken toplam tutar en son
hesaplanan Fon Toplam Değeri’nin %10’undan fazla olursa, Kurucu aşan kısma denk
gelen miktarda satım talebini karşılamama hakkına sahiptir.
Pay İadesinde Uygulanan
Komisyon
Üç yıl dolmadan Fon’a iade edilen katılma paylarından %3 oranında erken çıkış
komisyonu uygulanır. Elde edilecek komisyon fona gelir kaydedilir.
Olağandışı Durumlar
Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi
halinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, katılma
paylarının alım satımı durdurulabilir.
Pay Devirleri
Yatırımcılar paylarını fona iade etmeden, gerekli şartları sağlayan diğer yatırımcılara
Arz GPYŞ’nin onayını almak şartıyla istedikleri zaman devredebilirler.
4
Fon Giderleri
Fon Malvarlığından
Karşılanabilecek Harcamalar
Fon’un faaliyetlerini yerine getirmek için yapılacak harcamalar fon malvarlığından
karşılanır. Bu harcamaların detaylarına fon içtüzüğünde yer verilmektedir.
Yönetim Ücreti
Kurucu, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis edilen donanım ve personel ile
muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, aylık olarak en son tarihli finansal tablolarda
yer alan aktif toplamının %0,833’ü (yıllık olarak %1) tutarındaki yönetim ücretini
Fon’dan tahsil eder.
Toplam Gider Üst Sınırı
Fon’dan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının Fon Toplam
Değeri’ne göre üst sınırı yıllık olarak %20’dir.
Performans Ücreti
•
•
•
•
Fonun karşılaştırma ölçütü (başarı kriteri) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin değişim
oranlarının aritmetik ortalamasıdır.
Fonun gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği net getiri karşılaştırma ölçütünün
getirisini aşarsa, aşan tutar (nisbi getiri) üzerinden katılma payı sahiplerinden
%20 oranında performans ücreti alınır.
Altı aylık dönemlerde sadece fona iade edilen paylar üzerinden, yılsonunda ise
tüm paylar üzerinden başarı primi hesaplanır.
Performans ücretinin hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamalar ihraç
belgesinde yer almaktadır.
5
Download