Depresyon

advertisement
Arkadaşlar dersi Gökhan hoca anlattı.
Slaytı aynen okudu. Ekstra
söylediklerini ekledik. Kolay gelsin
2 tane önemsediği ( sorabileceği ) ilaç var onları yızdızladık.
Duygudurum (mood)
MANİ
ÖTİMİ (NORMAL)
DEPRESYON
Mani kişinin abartılı davranışlar sergilemesi. Depresyonun tersi olarak nitelendirilir. 2
si bir arada olursa bipolar bozukluk olur.
Depresyon (DSM IV)
 İki hafta veya daha uzun bir süre aşağıdaki
belirtilerin en az beşinin varlığı
 Depresif mizaç *
 İlgi veya istek kaybı *
 Belirgin iştah artışı veya azalması
 Uykusuzluk veya uykuda artış
 Ajitasyon veya retardasyon (yavaşlama)
Depresyon (DSM IV)
 Halsizlik, enerji kaybı
 Yetersizlik veya suçluluk düşünceleri
 Yoğunlaşma zorlukları
 Tekrarlayan ölüm düşünceleri
Belirtiler psikoaktif madde veya fiziksel bir hastalık
sonucu değil
 İşlevsellikte belirgin azalma
 Yas tutma ile ilgili değil!

ABD’de hayat boyu prevalansı %17 (kadın: %1025, erkek: %5-12)
 DSÖ: major depresyon bir halk sağlığı
problemidir.
 Dünyada depresyon hastalarının %70’i
1.basamakta tedavi ediliyor.
 ABD’de 2010 yılında en çok reçete edilen 2. ilaç
grubu antidepresanlar (%51’i pratisyenler
tarafından yazılmış)

Major depresyonda hastalığın seyri
Ataklarla seyreder
İlk atak herhangi bir tedavi olmadan 6-13 ay
içerisinde kadar bir sürede kendiliğinden
iyileşebilir veya kronikleşebilir.
 Başlangıçta ataklar arasındaki süre uzunken
gittikçe kısalır, ilk atak sorası yeni bir atak geçirme
olasılığı % 50-60, 2. atak sonrası 70’e, 3. atak
sonrası % 90’a kadar çıkar.
 Atak sonrası tek bir mani döneminin dahi
görülmesi halinde tanı değiştir (bipolar)
 Stres etkenleri ve olumsuz yaşam olayları
depresyon ataklarını tetikleyebilir


İlk ataktan sonra hemen tedaviye başlanmalı.
Patofizyoloji
Nörotrofik hipotez
 Monoamin hipotezi
 Nöroendokrin bozukluk (HPA (Hipotalamushipofiz-adrenal aks) duyarlılığı)
 Nöroanatomik bozukluklar
 Sitokinler ve immün sistem (IL-6 - TNF-α ↑)

Tanı koyarken elimizde bir veri yok tamamen konuşma üzerine tanı koyulur. Tedavi de ilaç
geliştirirken hayvanları kullanıyoruz.
Hayvan bir su içine konur. Bir süre o suyun içinden çıkmaya çalışır çıkamayacağını anlayınca
öylece beklemeye başlar ( öğrenilmiş çaresizlik ). Bu hayvan antidepresan ilaç verildiğinde
hayvan daha fazla çıkmak için çaba sarfediyor. Bu şekildeki modellerle ilaçların antidepresif
özelliği olup – olmadığı anlaşılıyor.
Depresyoun niye ortaya çıktığını açıklamaya çalışan hipotezler var ama bunların hiçbiri tam olarak doğrulanmış
değil. Günümüzde en geçerli hipotez monoamin hipotezi çünkü günümüzde etki gösteren çoğu ilaç monoamin
hipoteziden kaynaklanır.
Nörotrofik hipotez


Depresyonda nörotrofik faktörler azalır.
BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör)

Hippokampus ve kortekste çok
 Nörogenez, sinaptogenez, nöronal/sinaptik
plastisite, hücresel direnç

Özellikle hippokampus etkileniyor
(volümde %5-10↓).
BDNF
Depresyonda BOS ve kan BDNF düzeylerinde ↓
 Rodentlerde doğrudan beyne infüzyonu AD
etkili
 Hemen hemen tüm AD ilaçların kronik
uygulaması beyinde miktarını arttırır
 EKT de miktarını arttırmada etkili
 Sonuçta nörogenez artar

Depresyonda monoamin (eksikliği) hipotezi
triptofan
Serotonin
Noradrenalin
tirozin
Özellikle burda 2 monoamin olan serotonin ve noradrenalin etkileri önemlidir.
Serotonin ve noradrenalinin aktivetesindeki azalma depresyona neden oluyor veya depresyon sonucu bunlar
azalıyor. Burda geliştirilen ilaçlar bunların aktivitesini arttırmaya yönelik. Serotonin geri alımından sorumlu
SERT ve noradrenalin geri alımınadan sorumlu NET üzerinden etkili ilaçlar var.
Otoreseptör : Presinaptik uçta bulunur ve antagonist etki gösterir. ( 5-HT 1A ) bunlar aktivitenin azalmasına
neden olur.
Monoaminleri yıkan Monoamin oksidazı inhibe edersek monoaminlerin aktivitesini arttırabiliriz.
Nöroendokrin faktörler
 Hipotalamo-hipofizer-adrenal aksta
bozukluk
 Strese anormal yanıt, aşırı kortizol
salgılanması, CRH’ın devamlı yüksek
kalması
 Anormal () tiroid yanıtları (%25)
 Östrojen / testosteron eksiklikleri
Antidepresan İlaçlar
Trisiklik antidepresanlar
 Monoaminoksidaz inhibitörleri
 Seçici gerialım inhibitörleri





Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI)
Serotonin ve noradrenalin gerialım inh. (SNRI)
Noradrenalin gerialım inh. (NARI)
Noradrenalin ve dopamin gerialım inh. (NDRI)
Serotonin geri alım inhibitörü ve 5-HT2 blokörleri
(SARI)
 Noradrenerjik ve spesifik serotonerjik AD (NaSSA)
 Parsiyel 5-HT1a agonistleri
 Diğerleri

Çok eski ilaçlardır.
Trisiklik Antidepresan İlaçlar
 imipramin, desipramin,
klomipramin
 amitriptilin, nortriptilin
 doksepin
 opipramol
 dibenzepin
Trisiklik Antidepresan İlaçlar
NA gerialımını belirgin, 5-HT gerialımını zayıf
ölçüde bloke ederek sinapslarda özellikle NA
iletimini güçlendirirler
 Depresif hastada etkileri en az 15 günlük bir
tedavi sonrası ortaya çıkar.
 Tedavinin ilk günlerinde sedasyon yaparlar,
zamanla sedasyon azalıken antidepresan
etkileri belirginleşir. Bu etki öforiye hatta
maniye kadar gidebilir. Bu durumda doz
azaltımı veya aralıklı tedaviye gidilir.

Trisiklik AD. diğer kullanım alanları
İrritabl barsak sendromu
 Kronik yorgunluk
 Migren
 Kronik ağrı sendromu
 Nöropatik sendromlar
 Fibromiyalji
 Uyku apnesi
 Tikler

Yan tesir ve kontrendikasyon








Antikolinerjik (ağız kuruluğu, konstipasyon, miksiyon güçlüğü,
taşikardi, ciltte kuruma, yakın görmede bozulma)
Kardiyovasküler [hipotansiyon, aritmi (yüksek doz)]
Epilepsi eşiğini düşürürler ve nöbetlere neden olabilirler
Zayıf fiziksel bağımlılık (ani kesilmede hafif yoksunluk
belirtileri)
Hiponatremi
İştah artışı ve kilo alma
Erkeklerde libidoyu azaltırlar, impotans ve ejekülasyon güçlüğü
oluşturabilirler
Kontrendikasyonları: Kalp hastaları, glokom, idrar retansiyonu,
hipertansiyon, epilepsi, karaciğer yetmezliği, alkolizm,
Alzheimer hastalığı
Yan etkileri çok olduğu için düşük dozla başlanıp sürekli takip edilir.
Akut trisiklik zehirlenmesi ve tedavisi



Terapötik pencereleri çok dar (barbitüratlara yakın)
İntihar amaçlı zehirlenme vakaları sık görülür
Atropin zehirlenmesine benzer
 şiddetli antikolinerjik belirtiler: ağız boğaz ve ciltte kuruluk, aşırı
midriyazise bağlı fotofobi, yakın görmede bozulma, taşikardi ve ritm
bozuklukları, işeme güçlüğü, hipertermi, deliryum, halüsinasyonlar,
ajitasyon, konvulsiyon, solunum felci, koma, hipotansiyon, epileptik
nöbetler, solunum depresyonu, koma, ölüm.



Tedavi: Trisiklik antidepresan zehirlenmesinin belirgin bir
antidotu yoktur
Semptomatik tedavi uygulanır. 1-2 mEq/kg dozunda iv
sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile kan pH’sının 7.45 ile
7.55 arasında tutulması hipotansiyon ve QRS uzamasını
düzeltebilir.
Lidokain (iv) infüzyonu aritmileri düzeltebilir.
MAO İnhibitörleri
 MAO – mitokondri dış membranında yerleşik
 Serotonin, noradrenalin, melatonin
 MAO-A  depresyon

Dopamin
 MAO-A ve MAO-B  Parkinson

Enzim üzerinde I2 allosterik bağlanma bölgesi
MAO İnhibitörleri

MAO-A Seçici, geri dönüşlü






Moklobemid *
Braforamin
Taloksaton
Befloksaton
Cimoksaton
Seçici ve geri dönüşsüz
 Klorgilin (MAO-A) *

Seçici olmayan (A ve B), geri dönüşsüz
 Fenelzin, Nialamid, İzokarboksazid,
Tranilsipromin, Pargilin, İproniazid
İlaç isimlerini çok bilmenize gerek yok.
MAO-I
Etkisi 10 gün içinde başlar
 Atipik depresyonda tercih edilir.
 Sağlıklı kişilerde kullanılırsa uyarıcı etki
yapabilirler.
 Antikolinerjik yan etkisi yoktur.
 Tüm MAO inhibitörleri kan basıncında belirgin
yükselme (intrakraniyal kanama) ve baş ağrısı
oluşturabilir.

Etkileşim

Tiramin içeren gıdalar az tüketilmelidir.
 krem peynir dışındaki tüm peynirler, karaciğer, salam
gibi fermante sosisler, fermente soya fasülyesi ürünleri,
maya ekstreleri, bazı balıklar, çikolata, kahve, bira, şarap

MAO inhibitörleri ile beraber alındığı zaman, bu
aminler katabolize edilmeden kana karışır ve sempatik
sinir uçlarında endojen katekolaminlerin salınımına
yol açar
 hipertansif kriz

Hipertansif kriz önemli.
Sempatomimetik ilaçlar ile birlikte kullanımı da benzer
etki
 Astım ilaçları, anestezikler, L-Dopa, amfetamin, kokain,
SSRI, klomipramin
MAO-I ile kullanımında 15 gün ara verilmesi
gereken ilaçlar:
Trisiklik AD.
 Nefazadon
 SSRI
 Reboksetin
 Venlafaksin
 Sertralin
 Sumatriptan

Seçici geri alım inhibitörleri

Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI)
 Fluoksetin, Fluvoksamin, Paroksetin, Sertralin,
Sitalopram, Essitalopram

Serotonin ve noradrenalin gerialım inh. (SNRI)
 Venlafaksin, Milnasipran, Duloksetin

Noradrenalin gerialım inh. (NARI)
 Reboksetin

Noradrenalin ve dopamin gerialım inh. (NDRI)
 Bupropion
SARI lar günümüzde en sık reçetelenen ilaçlar.insanlar artık kendileri eczaneden
almaya başladılar.çok fazla yan etkileri yok .Sertralin ve sitalopram çok sık kullanılıyor
günümüzde.
Seçici serotonin gerialım
inhibitörleri (SSRI)
Üstüne kitap bile yazıldı.prozak ilk çıkanlardan biri ve en çok
kullanılanlardan biri.
Fluoksetin








5-HT2C res. antagonize eder → NA ve DA salıverilmesi ↑
Olanzapinle birlikte bipolar depresyonda da kullanılır.
Aktif metaboliti olan norfluoksetinle birlikte etki süresi
oldukça uzundur (t1/2 = 240 saat)
CYP2D6 ‘nın potent bir inhibitörüdür.
Psikostimülan etkilidir, iştahı azaltabilir.
Plazma proteinlerine yüksek oranda ve sıkı bağlanır.
Kardiyotoksik ve prokonvulsif etkileri trisikliklere göre
düşüktür.
Uyuşukluk, bulantı, sinirlilik, tremor, uykusuzluk, terleme,
diyare gibi yan etkileri vardır.
Farklı endikasyonlarda kullanılabiliyo olanzapinle
birlikte.cCYP2D6 inhibitasyonu önemli.
Sertralin








DAT inhibisyonu yapar
Sigma 1 reseptörlerine de bağlanır
Yemek sırasında alınması absorpsiyonunu artırır.
Eliminasyon yarılanma ömrü 24-26 saat, aktif
metaboliti N-desmetilsertralinin 62-104 saat
Plazma proteinlerine en fazla bağlanan antidepresandır.
İştahı azaltır, obezite tedavisinde etkili olabilir.
Yan tesirleri: Bulantı, diyare, dispepsi, feçeste
yumuşama, erkeklerde ejakülasyon bozukluğu.
Gebelerde kullanılmamalıdır.
Gebelerde mümkün olduğunca kullanmamak gerek ilaç ama çok
zor durumda kalırsak kullanırız.
Paroksetin







5-HT gerialımını en güçlü bloke eden antidepressan ilaç
Antikolinerjik ve NET bloke edici etkisi de var
Aktif metabolit oluşturmaz, eliminasyon yarılanma ömrü
daha kısa (21 saat)
SSRI’lar içerisinde en belirgin kesilme sendromu
Posttravmatik stres bozukluğu, sosyal fobi ve yaygın
anksiyete bozukluğu için de onay almıştır.
CYP2D6 enzimini oldukça güçlü bloke eder.
Antikolinerjik yan etkileri diğer SSRI’lara göre daha
belirgin, ekstrapiramidal yan etkiler oluşturabilir.
Fluvoksamin






Sigma 1 reseptörlerine de bağlanır
Aktif metabolit oluşturmaz.
Obsesif kompulsif bozuklukta da etkilidir.
Kafein ve teofilini yıkan CYP1A2 enziminin en güçlü
inhibitörüdür. CYP3A4’ü de inhibe eder
Birlikte alındığında kafeinin yarılanma ömrünü 6
kat artırır.
Astemizol, terfenadin gibi ilaçların toksik etkisini
artırır
Sitalopram - Essitalopram
Essitalopram sitalopramın daha saf formudur
 En seçici SSRI
 CYP450 etkileşimi en az ve en iyi tolere edilen
antidepresandır

Yan etkileri diğerlerinden daha az.Günümüzde en sık kullanılan
grup bu gruptur.Birbirlerinin analoğudur bunlar.
Serotonin ve noradrenalin gerialım
inhibitörleri (SNRI)
SSRI etkiye ek olarak prefrontal kortekste NA
ve DA artışı tedavi etkinliğini arttırır
 α1 adrenerjik aktivasyon → Sempatik
aktivite artar → Psödo-antikolinerjik
sendrom (ağız kuruması, kabızlık, üriner
retansiyon)

Venlafaksin / desvenlafaksin







Anksiyetenin belirgin olduğu hastalarda tercih edilir.
Antidepresan etkisi trisikliklerden daha çabuk başlar.
Rekürrens oranı SSRI’dan düşüktür
Yaygın anksiyete bozukluğunda da kullanılabilir
Plazma proteinlerine en az bağlanan antidepressandır.
Eliminasyon yarılanma ömrü 3-5 saat (aktif metaboliti
desvenlafaksin 10-11 saat)
Yan tesirleri: Bulantı, somnolans ve baş dönmesi,
hipertansiyon (yüksek dozda), ejakülasyon bozukluğu ve
impotans yan tesirleri.
Snrı ın en değerli üyesi. Ejakülasyon bozukluğu ve impotans
sebebiyle erkek hastalar kullanmak istemeyebiliyor.
Duloksetin
Major depresyon, yaygın kaygı bozukluğu,
 Diabetik nöropati, kronik ağrı, fibromiyalji
 Yaşlı depresyonluda bilişsel bozuklukları azaltır
 Plasma proteinlerine bağlanma ↑
 Kontrendike:

 Böbrek/KC yetmezliğinde,
 Dar açılı glokom, HT
 <18 yaş
Antidepresanların bir çoğu anksiyete rahatsızlıkları için onay
almışlardır.
Milnasipran
NET etkisi > SERT etkisi *
 İmipramine benzer SSRI’dan üstün ya da
benzer etkili, ama daha iyi tolere edilir.
 Fibromiyalji ve diğer ağrılı durumlarda
faydalı
 Böbrek yetmezliğinde doz düşürülmeli

Noradrenalin geri alım
inhibitörleri (NARI)

Reboksetin
 SERT üzerine etkisiz
 Etkinlik bakımından SSRI’a üstün değil
 Ağız kuruluğu, kabızlık, baş dönmesi, baş ağrısı,
uykusuzluk, aşırı terleme, parestezi, empotans
Bunlar güzel sınav sorusu olur dedi.Mesela hangisi narı diye
sorarız hemen reboksetin dersiniz dedi.
Noradrenalin ve dopamin geri
alım inhibitörleri (NDRI)

Bupropion
 DAT ve NET zayıf inhibisyon
 Daha aktif metabolitlerine parçalanır
 Sigara bağımlılığı tedavisinde kullanılır (sadece
erişkinlerde (>24 yaş)
 Depresyonda psikoterapi ile birlikte destekleyici
yada SSRI / SNRI kuvvetlendirmede kullanılabilir
 Cinsel işlev üzerine yan etkileri SSRI’dan az
 İhtihar düşüncesi oluşturabilir !
Zyban sigara bırakmak için kullanılabiliyor.
Serotonin geri alım inhibitörü
ve 5-HT2 blokörleri (SARI)

Trazodon
 Selektif fakat zayıf serotonin geri alım






blokajı
Muskarinik, 5-HT1, 5-HT2 ve alfa2
adrenerjik reseptörleri bloke eder.
Aktif metaboliti m-klorofenilpiperazin (5-HT
reseptör blokajı)
Eliminasyon yarı ömrü 6-11 saat
Günlük doz 150-250 mg
Belirgin uyuşukluk ve sedasyon (H1) yapar.
Alkol ve benzeri SSS depresanlarının etkisini
artırır.
Zayıf ssrı etkisi var.çok fazla tercih edilen bi ilaç değil ama baya eski
bir ilaç.
Noradrenerjik ve spesifik
serotonerjik AD (NaSSA)

Mianserin
 5-HT2, histamin ve presinaptik alfa 2 reseptörleri bloke eder. NA





reuptake’ini hafif bloke eder.
Sedatiftir. Prokonvulsandır.
Uyuşukluk, sedasyon gibi yan etkileri var. Epilepsi hastalarında
dikkatli kullanım.
Apalastik anemi, agranülositoz (8 haftalık tedavi sonrası
oluşabilir reversibldir), allerjik reaksiyonlar nedeni ile
güvenilirliği düşüktür.
Tedavinin ilk üç ayı boyunca ayda bir kan sayımı yapılmalıdır.
Ateş, boğaz ağrısı ve enfeksiyon belirtisi çıkarsa ilaç kesilmelidir.
Noradrenerjik ve spesifik
serotonerjik AD (NaSSA)

Mirtazapin
 Alfa 2 adrenerjik, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerini




güçlü şekilde bloke eder.
Eliminasyon yarılanma ömrü uzundur 20-40 saat.
İlaç gece yatmadan önce alınmalıdır.
Sedatiftir. Anksiyolitik etkisi de vardır.
İştahı artırır, kilo artışı yapabilir.
Diğer

Tianeptin
 Atipik bir antidepresandır.
 Serotonin geri alımını artırır
 Etkisi SSRI kadar
 Etkisi diğer antidepresanlardan daha çabuk başlar.
 Kardiyovasküler yan etkiler bakımından trisikliklere üstündür.
 Nöroplastisite üzerine etkileri ile nörojenezisi artırması
antidepresan etkisine katkı sağlayabilir.
 GI bozukluklar (bulantı, kusma, dispepsi), irritabilite ve sedasyon
gibi yan tesirleri vardır.
 İlaç etkileşmeleri bakımından diğer antidepresanlara göre daha
avantajlıdır.
Serotonin geri alımını arttırır.(sorarım dedi)
Diğer

Agomelatin
 MT1 ve MT2 agonisti, 5HT2C antagonisti
 Özellikle uyku bozukluğu ile seyreden depresyon
 SSRI kadar etkili
 KC yetmezliğinde, <18 / >65 yaş kontrendike
 KC enzimlerinde ↑ (6 hf’da bir transaminazlar)
 CYP1A2 ile etkileşim
○ Fluvoksamin, siprofloksasin gibi inhibitörler
○ Östrojen, propranolol gibi ortak metabolizma
Üstteki melatonin 6 haftada bir kc enzimlerini ölçtürmek gerek.
Diğer

Vilazodone
 SSRI + 5-HT1A parsiyel agonisti
 Düşük oranda 5-HT1D – 2A – 2C agonisti
 NET - DAT zayıf inhibisyon
 Major depresyonda kullanılır
 Diğer antidepresanlara karşı depresyon
tedavisinde üstün değil
 Libidoda azalma yapmıyor
 En sık yan tesirler: Diare – Bulantı – Baş ağrısı
Üstteki melatonin
Diğer

Vortioksetin










Serotonin modülatör ve stimülatörü
SERT – NET blokajı
5-HT1A parsiyel/tam agonist - 5-HT1B parsiyel agonist
5-HT1D - 3A - 7 antagonist
Üstteki melatonin
β1-adrenerjik agonist (yan tesir)
B1 etkisi taşikardi yapar.
Ach – histamin miktarlarını arttırır
NET - DAT zayıf inhibisyon
Major depresyon – yaygın anksiyete boz.
Hafızada kötüleşme yapmıyor
En sık yan tesirler: Sersemlik – GIS – Baş ağrısı – cinsel işlev
boz.
5 ht1 engelleme olarak mirtazapine
Burda da mirtazapine ama en etkili ilaç o değil.
Tedavi aşaması bura.
Kronik AD kullanımında;

SSRI ve MAO-I
 Presinaptik 5-HT1A ve 5-HT1D desensitize
 Serotonin geri alımı inhibe

Trisiklik , ECT ve SSRI harici AD
 Post sinaptik 5-HT1A sensitize
 5-HT2A ekspresyonu 
 G-proteinleri etkinliği değişebilir
Antidepresanlar depresyonun yanında,

Anksiyete bozukluğu uzun süreli tedavi
 PTSD, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, yaygın
anksiyete bozukluğu, panik atak

Analjezi
 Diyabetik nöropati, fibromyalji
Premenstrüel disforik bozukluk
 Sigarayı bırakma (bupropion)
 Bulimia nervosa, anoreksiya nervosa

Antidepresanlar başka hastalıklarda da kullanılıyor.
Antidepresanlar ve
antipsikotiklerin kullanım ilkeleri

Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm
hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu
antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman
hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri
tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak
tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl (EK:RG25/07/2014-29071 / 20 md. Yürürlük:07/08/2014 ) ve
agomelatin yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde,
psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu
hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna
dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
Madde.4.2.2
Çok önemli değil bura öylesine koydum dedi.
Bipolar bozukluk
Manik-depresif bozukluk
 Duygu-durum düzenleyiciler (mood stabilizers)

 Lityum
 Antiepileptikler (Valproik asit, Lamotrijin,
Karbamazepin, Topiramat)
 Antipsikotikler (risperidon, olanzapin, ketiyapin)
 Omega-3 yağ asitleri
En sık kullanılan lityum.
Lityum
Lityum
NA , serotonin
 Glikojen sentaz kinaz -3 
 Histon deasetilaz 

Antimanik etkisi 1 ayda belirginleşir
 İntihar oranında belirgin 
 Sodyum gibi davranır ;

 vücut su dengesini etkiler,
 Antidiüretik hormonu baskılar  dehidratasyon

Terapötik penceresi dar
 Tiroid ve böbrek fonksiyonu takip

Toksisitesinde
 Tremor, ödem, böbrek yetmezliği, hipotiroidi,
nistagmus, diabetes insibitus
Hasta sinüs sendromunda kontrendike
 Tiazid diüretik ve NSAID klerensi 
 Teratojenik etki

Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards