Kırmızı Göz Hastalıkları Kaynak

advertisement
KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI
Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena
BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D.
KIRMIZI GÖZ
• Gözün kırmızı görünmesinin sebebi, göz
yüzeyinde bulunan damarların genişlemesi
ve kanla dolmasıdır
• Göz hastalıklarının en sık karşılaşılan
bulgusudur
Semptomlar
• Genellikle;
–
–
–
–
–
–
Hiperemi
Şişmiş, kırmızı göz kapakları
Epoforya
Kaşıntı ve yanma hissi
Işığa karşı hassasiyet
Drenaj
KIRMIZI GÖZ
•
•
•
•
•
•
Göz kapağı ilişkili
Konjonktival
Korneal
Uveal
Orbital
Diğer
sebeplerle oluşabilir...
BLEFARİT
• Kirpik dibi enflamasyonu
1)Anterior
Stafilokoksik
Seboreik
Mikst
2)Posterior
BLEFARİT
Komplikasyonlar;
1)
2)
3)
4)
Eksternal hordeolum
İnternal hordeolum
Gözyaşı film tabaskası düzensizliği
Staf.endotoksinlerine aşırı hassasiyet
BLEFARİT
• Tedavi;
– Sistemik antibiyotikler (Tetrasiklin)
– Eritromisin
– Diğer
• Kapak hijyeni
• Sıcak uygulama
• Lubrikasyon
KONJONKTİVİT
•
•
•
•
•
Bakteriyel
Viral
Klamidyal
Allerjik
Travma
Bakteriyel Konjonktivit
• Yaygın, genellikle kendini sınırlayan
• En sık etkenler;
– S.epidermidis
– S.aureus
– Strep.pneumonia
– H.influenza
– M.lacunata
Bakteriyel Konjonktivit
• Tedavide;
1) Antibiyotikli pomadlar
2) Antibiyotikli damlalar
– Florokinolonlar(ciprofloksazin, ofloksazin)
– Aminoglikozidler(tobramisin, gentamisin)
Bakteriyel Konjonktivit
• Hiperakut bakteriyel konjonktivit
– N.gonorrhea
– Hızlı ilerler
– Subkonjonktival hemoraji
Viral Konjonktivit
• 1) Adenoviral konjontivit
• 2) Faringokonjonktival ateş (ADV -3,7)
• 3) Epidemik keratokonjonktivit (ADV -8,19)
Klamidyal Konjonktivit
• C.trachomatis
• Tedavi: Doksisiklin (sistemik)
Allerjik Konjonktivit
•
•
•
•
Atopik
Vernal
Dev papiller
Mevsimsel
KONJONKTİVAL DEJENERASYONLAR
• Pingekula
– Hyalin dejenerasyon
– Sigara, güneş ışınlarına
maruziyet
– Estetik düzeyde etkiler
• Pterjium
– Fibrovasküler
dejenerasyon
– Korneayı geçer
– Estetik düzeyde
etkilemenin yanısıra,
ileri dönemde görmeyi
bozabilir
KERATİT
• Kornea inflamasyonu
• 2 tip; yüzeyel ,derin (interstisyel)
• Risk faktörleri;
– Kontakt lens
– Kuru göz
– Oküler yüzey bozuklukları
– Korneal patoloji
– Steroid tedavisi
Bakteriyel Keratit
• Etken patojenler
– S.aureus
– Strep.penumonia
– P.aeuroginosa
– H.influenza
– N.gonorrhea
Bakteriyel Keratit
• Ön segment bulguları;
– Kapak ödemi
– Konjonktival hiperemi
– Kemozis
– Sınırları belirgin ülserasyon
– Hipopyon
Bakteriyel Keratit
• Semptomlar;
– Ağrı
– Bulanık görme
– Göz yaşarması
– Fotofobi
Bakteriyel Keratit
• Tedavi;
– Topikal ampirik tedavi hemen başlanır
– Kültür sonucuna göre modifiye edilir
Viral Keratit
• Herpes Simplex (HSV-1)
• Herpes Zoster (HZV)
Viral Keratit
• En sık korneal körlük nedeni
• Tipleri
– Dendritik ülser
– Jeografik ülser
– Nekrotizan stromal keratit
– Diskiform keratit
– Endotelit
Viral Keratit
• Tedavi;
– Hafif vakada izlem
– Topikal antiviral
– Sikloplejik
ÜVEİT
• Uveal dokuların inflamasyonu
• Komşu dokular da katılabilir
• Antomik sınıflandırma;
– Anterior üveit
– İntermediyer üveit
– Posterior üveit
– Panüveit
ÜVEİT
• Anterior üveit;
– Fotofobi
– Kızarıklık
– Lakrimasyon
– Görmede azalma
ÜVEİT
• İntermediate üveitler
– Sinek uçusması
– Görmede azalma
• Posterior üveitler
– Sinek uçusması
– Görme kaybı
ÜVEİT
• Sistemik hastalıklarda üveit;
– Spondiloartropatiler
– Sarkoidoz
– Ülseratif kolit
– Crohn
– Behçet
– SLE
– AIDS
– Tbc
ÜVEİT
• Sistemik hastalıklarda üveit;
– Sifiliz
– Lyme
– Toksoplasmosis
– CMV
– P.carinii
– Konjenital rubella
– HSV, HZV
ÜVEİT
• Tedavi;
– Altta yatan sistemik hastalığın tedavisi
– Midriyatikler
– Steroid (topikal, perioküler enj. , sistemik)
– Sitotoksik ajanlar (MTX, siklosporin, vb...)
EPİSKLERİT-SKLERİT
• Episklerit
–
–
–
–
Yüzeyel damarlar
Korneal yayılım yok
Göz hareketleri serbest
Sistemik hastalıklarla
birliktelik yok
• Sklerit
–
–
–
–
Daha derin yerleşim
Korneal yayılım (+)
Kısıtlı göz hareketleri
Sistemik ve kollajen
doku hastalıkları ile
birliktelik
EPİSKLERİT-SKLERİT
ORBİTAL
•
•
•
•
Orbital pseudotümör
Orbital tümörler
Preseptal selülit
Orbital selülit
PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT
• Preseptal Selülit
– Kapak travması, ÜSYE,
sinus enf. , lakrimal
kese enf.
– Propitozis, görme
hareketlerinde kısıtlılık
YOK!
– Tedavi: 3.kuşak sef.,
sulbaktam ampisilin
• Orbital selülit
– Sinus enf. en sık neden
– Ağrılı proptozis, göz
hareketleri kısıtlı, optik
sinir fonksiyonu bozuk,
görme azalır
– Acil hospitalizasyon, iv
ab, rehidratasyon
PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT
• Komplikasyonlar;
– Subperiostal, orbital abse
– Menenjit
– Beyin absesi
– Kavernöz sinus trombozu
– Optik nöropati
– Septisemi
– Santral retinal arter oklüzyonu
DİĞER NEDENLER
•
•
•
•
•
•
•
•
Glokom
Allerjik reaksiyon
Fazla alkol alımı
Yabancı cisim
Kimyasal irritasyon
Rubeosis iridis
Rekürren korneal erozyon
Kuru göz sendromu
Download