Citibank websitesinde SPK mevzuatı uyarınca bulunması gereken

advertisement
Citibank websitesinde SPK mevzuatı uyarınca bulunması gereken bilgiler - Hazine Bölümü
Bankamızın sunmaya yetkili olduğu hizmetler :
Citibank A.Ş., sermaye piyasası araçlarının alım satımı faaliyeti kapsamında, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine döviz
spot işlemleri, T.C. Devlet tahvil ve bonoları ve tezgahüstü türev döviz ürünleri kapsamında vadeli döviz işlemleri, döviz swap
işlemleri ve döviz opsiyon işlemlerini sunmaktadır. Citibank A.Ş. Hazine Satış Birimi, müşteri sınıflandırması kural ve kriterleri
doğrultusunda profesyonel müşterilere hizmet vermektedir.
Citibank A.Ş. özellikle ihracat ve/veya ithalat yapan; döviz kredisi kullanan ve/veya döviz varlıkları olan müşterilere bahsedilen
işlemleri sunmaktadır. Bu hizmetler/ürünler müşterilerin gerek günlük ihtiyaçları gerekse piyasa döviz riskini bertaraf
etmek/azaltmak/hedge etmek için tarafımıza başvurmaları durumunda, iş planı ve politikamız kapsamında
gerçekleştirilmektedir..
Citibank A.Ş.’nin sunmakta olduğu işlemler ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:
Döviz Spot İşlemleri
Takası, işlem tarihinde veya işlem tarihinden 2 iş günü sonra olabilen döviz işlemlerini kapsamaktadır. Genellikle Spot döviz-TL
işlemleri aynı gün valörlü olarak, döviz-döviz çapraz kur işlemlerinin takasları da aynı gün valörlü ya da müşterinin talebi
doğrultusunda uluslararası standartlardaki valörlerle gerçekleştirilebilmektedir.
Vadeli Döviz İşlemleri
Baştan belirlenmiş bir miktar dövizin veya TL nin ileri bir tarihte, önceden belirlenmiş (işlem tarihinde) bir kur üzerinden başka
bir döviz karşılığında alınması veya satılmasını mümkün kılan anlaşmalardır. İleri tarihteki kur, spot döviz kuru, ilgili para
birimlerindeki faiz oranları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu işlem döviz-TL ve döviz-doviz arasinda gerçekleştirilebilir.
Döviz Swap İşlemleri
Tarafların önceden anlaştıkları kur üzerinden iki farklı döviz miktarını; anlaşılan biri yakın diğeri uzak bir vadede olmak üzere,
işlem günü anlaşılmış kurdan takas ettikleri/değiştirdikleri işlemlerdir. Bu işlemler, yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem
tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşımaktadır. Nakit akışı hem yakın vadede hem de uzak vadede gerçekleşir.
Döviz Opsiyon İşlemleri
İleri bir tarihte önceden belirlenmiş bir kur üzerinden TL veya döviz karşılığında belirlenen bir miktarda döviz alıp / satma hakkını
opsiyon alıcısına vermektedir. Opsiyonların uygulama vadesine göre iki tipi vardır; Amerikan ve Avrupa tipi. Opsiyon almak için
alıcı karşı tarafa işlem anında prim öder. Opsiyonu alan tarafın vadede işlemi gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Opsiyonu satan tarafın, opsiyonu alan tarafın opsiyonu gerçekleştirmesi durumunda döviz işlemini gerçekleştirme yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Belli bir seviyede iptal olan opsiyonlar ve belli bir seviyede aktif olan opsiyonlar dahil olmak üzere alınan riske göre çeşitli
opsiyon tipleri bulunmaktadır. Tüm opsiyonlar TL dışındaki para birimlerinde de fiyatlanabilmektedir. Tezgahüstü opsiyon
işlemlerinin farklı olarak birçoğunun birleştirilmesi ile müşterinin ihtiyacına cevap verecek ücretsiz değişik opsiyon yapıları da
oluşturulabilmektedir.
Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesi:
Citibank A.Ş., kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine döviz spot işlemleri, tezgahüstü vadeli döviz işlemleri, döviz swap
işlemleri ve döviz opsiyon işlemleri ile T.C. Devlet tahvil ve bonoları sunmaktadır.
Bu işlemlerde hazine satış birimi bahse konu ürünleri bankanın traderları aracılığı ile bankanın kendi portföyünden temin
etmekte veya bankanın portföyüne devretmektedir. Müşteriler bu ürünleri kayıtlı telefondan sözlü olarak, e-posta ile yazılı
şekilde ve/veya elektronik ortamda emir iletimi ile satmakta veya satın almaktadırlar. Söz konusu ürünler içinden özellikle döviz
riski yönetimi amacıyla müşteriye satılan ürünler ikincil piyasa / tezgahüstü işlemler olup, fiyatlandırmaları hazine döviz ve faiz
portföylerini yöneten traderlar tarafından temin edilir. Traderların belirlediği fiyatlar üzerine belli bir kar marjı eklenerek
ürünün müşteriye fiyatlaması yapılır.
Fiyatlamalar döviz spot işlemleri, vadeli döviz işlemleri, döviz swap işlemleri, döviz opsiyon işlemleri ve hazine bonosu/devlet
tahvili için, doğrudan kayıtlı telefonlardan, ve/veya elektronik ortamlar olan Bloomberg/Reuters ve Web/İnternet bazlı döviz
platformları üzerinden anlık kote edilen fiyatlardan; veya müşterinin tercihine bağlı olarak müşteri tarafından emir verilmesi ile
gerçekleştirilir. Emirler kayıtlı telefonda sözlü veya e-posta aracılığı ile yazılı alındıktan sonra müşteri ile karşılıklı teyit edilir.
Müşteri iptal edene kadar, bu emirler Hazine Satış Birimi elemanları tarafından traderlara bildirilir ve müşteri dilerse o ana kadar
gerçekleşmeyen işlemi iptal edebilir. İşlem gerçekleştiğinde, müşteriye işlemin gerçekleştiği telefon ile haber verilir ve e-posta
yolu ile karşılıklı mutabakat sağlanır. Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında müşterilerin gerçekleştireceği sermaye piyasası
araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirilmesinden, bu emirlerle ilgili işlemlerin takibinden ve
işlemlerin kontrolünden Hazine Satış Birimi sorumludur.
Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılabilecek bildirimlere
ilişkin esaslar:
Citi FX Pulse, Citibank A.Ş.’nin müşterilerine sunduğu, internet üzerinden tezgahüstü piyasada, gerçek zamanlı alım /satım
işlemlerin gerçekleştirebildiği online döviz işlem platformudur. Citi FX Pulse, döviz spot işlemleri, vadeli döviz işlemleri ve döviz
swap işlemlerinin tek bir platform üzerinden hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamaktadır. Müşterilerin internet
üzerinden mesai saatleri içinde erişebildikleri bu online platform, zamanla eklenen yeni ürünleri ile firmaların en güncel işlem
araçlarını Citibank A.Ş. ile fiziksel olarak iletişime geçmeden kullanabilmesini sağlamaktadır.
Müşteriler, sistem üzerinde “İşlem Anı” modülü ile ilgili ürün tipi seçilerek (spot, forward, fx swap gibi) FX işlemi
gerçekleştirirler. “İşlem Sonrası” modülü üzerinden ise gerçekleştrilen işlemlerin bir listesine, bu işlemler ile ilgili nakit akışına,
veya vadesi gelen işlemler bilgisine erişmek mümkündür. Kullanıcılar, bu amaçlara hizmet etmek amacıyla üretilen farklı
raporları sistemden görüntüleyip bilgisayarlarına indirebilirler.
Citi FX Pulse, firmaların günlük iş akışını kolaylaştıran, ayrı bir program indirilmesine gerek olmadan kullanabilen kurumlara özel
hazırlanmış bir internet sitesidir.
Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri:
Citibank A.Ş. hazine satış birimi organize olmuş borsalardaki hiçbir SPK ürününe portföy aracılığı yapmamaktadır. Hazine satış
birimi, spot işlemler veya tezgahüstü döviz işlemlerin portföy aracılığı ilke ve esasları çerçevesinde müşteri emirlerinin en iyi
şekilde, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun fiyat değerleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilmesine özen göstermektedir.
Acil ve Beklenmedik Durumlarda İletişim:
Acil durumlarda müşteriler aşağıdaki e-posta adresinden Hazine Satış ekibine ulaşabilirler.
[email protected]
Download