2. TEMEL YAPITAùLARI

advertisement
2. TEMEL YAPITAùLARI
Bu bölümde temel NMOS ve CMOS yapıblokları olan akım kaynakları,
gerilim referansları, temel kazanç katları genel özellikleri açısından ele
alınacaktır.
2.1. Diyot ba÷lı NMOS tranzistor
D savak
ID
+
VDS
+
-
VGS
S kaynak
ùekil-2.1. Diyot ba÷lı NMOS tranzistor.
Bipolar tranzistorlardaki diyot ba÷lamaya benzer bir yapı MOS
tranzistorlarda da kullanılmaktadır.Yapı ùekil-2.1’de görülmektedir. Bu yapıda
VGS = VDS yapılmıútır. Tranzistor iletimdeyken daima doymadadır.Zira, daima
VGS = VDS olmakta, bu nedenle VDS t VDS - VT = VGS - VT úartı sa÷lanmaktadır.
VGS = VT olana kadar tranzistor akım iletmez. VGS t VT olunca iletim baúlar.
Yapının
akım-gerilim karakteristi÷i ùekil-2.2’de verilmiútir. Tranzistor
doymada çalıútı÷ından, akım-gerilim ba÷ıntısı
ID
E
2
VGS VT @
>
2
E
2
V DS VT @
>
2
úeklindedir.Yapının dinamik direnci
(2.1)
2.2
ro
1
gm
P . COX
1
W
V VT L GS
1
(2.2)
E VGS VT ba÷ıntısıyla hesaplanabilir. Görülebilece÷i gibi, dinamik direnç (W/L) ile
ters orantılıdır. Yapının geniú bir uygulama alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri
olan gerilim bölücü ùekil-2.3’de gösterilmiútir. Yapıda, her bir tranzistor bir
direnç gibi kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, diyot ba÷lı tranzistor, kutuplama
elemanı ve aktif yük olarak da uygulama alanı bulmaktadır.
ùekil-2.2. Diyot ba÷lı NMOS tranzistorun akım-gerilim karakteristi÷i.
+VDD
T3
V2
T2
V1
T1
ùekil-2.3. Diyotlu gerilim bölücü.
2.3
2.2. NMOS akım aynaları
Basit akım aynası, Wilson akım aynası, kaskod akım aynası gibi
bipolar tekni÷inden bilinen yapılar MOS tekni÷ine de uygulanabilmektedir.
Basit akım aynası
Iref
IO
T1
+
T2
IO
Iref
T1
+
T2
VBE
-
VGS
-
(a)
(b)
ùekil-2.4. NMOS basit akım aynası ve bipolar tekni÷indeki karúılı÷ı.
Basit akım aynası devresi ùekil-2.4’de verilmiútir. Devrenin karúı
düútü÷ü bipolar tranzistorlu akım kayna÷ı yapısı da yine úekilde gösterilmiútir.
Tranzistorların doymada çalıútıkları varsayımı ile akım-gerilim ba÷ıntıları
yazılırsa
I ref
IO
P . COX § W ·
2
¨ ¸ >VGS VT @
© L ¹1
P . COX § W ·
2
¨ ¸ >VGS VT @
© L ¹2
2
2
(2.3)
(2.4)
Tranzistorların aynı prosesle oluúturuldukları ve geometri dıúında eú özellik
gösterdikleri göz önüne alınacak olursa, iki koldaki akımların oranı
2.4
W / L 2
W / L 1
IO
I ref
(2.5)
úeklindedir ve tam olarak 1 yapılabilir. Bipolar tranzistorlu düzenlerde bu
oran, tranzistorlar eú olsa bile, baz akımları nedeniyle
1
IO
I ref
2
1
EF
1
ba÷ıntısıyla tanımlanır. Basit akım aynasının çıkıú direnci
RO
1
O. I O
(2.6)
olur.
Wilson akım kayna÷ı
Iref
IO
Iref
IO
T1
T3
T2
T1
T3
(a)
T2
(b)
ùekil-2.5. Wilson akım kayna÷ı
NMOS tranzistorlarla gerçekleútirilen Wilson akım kayna÷ı devresi,
eúde÷er bipolar yapı ile birlikte ùekil-2.5’de görülmektedir. Bu yapıda da akım
yansıtma oranı
IO
I ref
W / L 2
W / L 3
(2.7)
2.5
úeklindedir.
Tranzistorların tümüyle eú olmaları halinde
IO
(2.8)
I ref
olur. Eúde÷er bipolar yapıda ise akımların iliúkisi
IO
§ E 2 2E
·
F
F ¸
I ref . ¨
¨
¸
2
© E F 2E F 2 ¹
úeklindedir; baúka bir deyiúle, yansıtma oranı birden küçüktür. Her iki yapıda da
T3 tranzistoru üzerinden sa÷lanan geribesleme, devrenin çıkıú direncini
yükseltmektedir. Küçük iúaret eúde÷er devresi kullanılarak RO çıkıú direnci
hesaplanırsa
RO rO1 g m3 rO 3
(2.9)
ba÷ıntısı elde edilir. rO1 büyüklü÷ü T1 tranzistorunun, rO3 de T3 tranzistorunun
çıkıú direnci, gm3 büyüklü÷ü ise T3’ ün e÷imi olmaktadır. gm .ro çarpanı 50-100
mertebesindedir.
øyileútirilmiú Wilson akım kayna÷ı
Iref
IO
T4
T1
T3
T2
ùekil-2.6. øyileútirilmiú Wilson akım kayna÷ı.
MOS Wilson akım kayna÷ı yapılarında MOS tranzistorların eúik
gerilimlerinin büyük olması durumunda, T3 tranzistorunun savak-kaynak
gerilimi, T2 tranzistorunun savak-kaynak geriliminden 1V yahut daha fazla
2.6
miktarda yüksek olur; bu da elemanların sonlu çıkıú direnci (kanal boyu
modülasyonu etkisi) nedeniyle savak akımı dengesizli÷ine yol açar. Bu nedenle,
yapıdaki gerilimleri eúitlemek amacıyla ek bir tranzistor, T4 tranzistoru
kullanılır. øyileútirilmiú Wilson akım kayna÷ı ùekil-2.6’da verilmiútir. Devreden
kolayca izlenebilece÷i gibi, T2 ve T3 tranzistorlarının VDS gerilimleri, T4
tranzistoru yardımıyla eúitlenmektedir.
Kaskod akım aynası
Yüksek çıkıú dirençli akım kaynaklarına sıkça gereksinme duyulur.
Bunun temel nedenlerinden biri, aktif yüklü kuvvetlendiricilerde yüksek
de÷erli gerilim kazancı elde edilmesi yönündeki istektir. Bu amaçla, bipolar
tekni÷indekine benzer úekilde kaskod akım kayna÷ı gerçekleútirilir. Yapı ùekil2.7’de verilmiútir. Bu yapıda T2 tranzistoru T1 tranzistorunu çıkıú ucundaki
gerilim de÷iúimlerinden yalıtmaktadır. ùekil-2.8’de verilen küçük iúaret eúde÷er
devresi kullanılarak çıkıú direnci hesaplanırsa
RO rO 2 (1 g m2 rO1 )
(2.10)
Iref
IO
T4
T2
T3
T1
ùekil-2.7. Kaskod akım aynası.
2.7
gmb2.vbs2
gm2.vgs2
T2
+
ro2
+
vx
-
vgs2
ix
ix
vx
-
T1
ro1
ùekil-2.8. Kaskod devrenin çıkıú direncinin hesaplanması
elde edilir. Di÷er bir deyiúle, tranzistorun çıkıú direnci 1+gm.rO çarpanı ile
çarpılarak çıkıúa yansımaktadır. Gerçekte, çıkıú direncini hesaplarken gövde
etkisini de dikkate almak gerekir; zira, T2 tranzistorunun kaynak ucu toprak
potansiyelinde de÷ildir. Bunun için ùekil-2.8’deki eúde÷er devreden hareket
edilirse
RO
rO 2 >1 ( g m2 g mb 2 )rO1 @ rO1
(2.11)
olur. Bu sonuçta ilginç olan, gövde etkisinin de çıkıú direncini arttıracak yönde
etki etmesidir.
MOS tekni÷inde istenilen de÷erdeki yüksek empedans, çok sayıda
kaskod katın üst üste yerleútirilmesi ile elde edilebilir. Örnek bir yapı ùekil2.9’da görülmektedir. Bu yapılarda her bir kaskod çıkıú direncini 1+gmro kadar
yükseltmektedir. Bipolar tekni÷inde ise, baz akımlarının etkisi nedeniyle, bu
mümkün de÷ildir.
T6
T3
T5
T2
T4
T1
ùekil-2.9. Üç katlı kaskod akım kayna÷ı.
2.8
MOS akım kaynaklarında tranzistor dengesizliklerinin etkisi
ID1
+
VGS
-
T1
ID2
T2
ùekil-2.10. MOS akım aynalarında dengesizlik.
ømalat toleransları nedeniyle, birbirinin eúi olan iki tranzistoru
gerçekleútirmenin mümkün olamayaca÷ı, tranzistorlar arasındaki farklılıklar
nedeniyle akım kaynaklarının performansının olumsuz yönde etkilenece÷i
açıktır. ùekil-2.10’daki gibi bir ço÷altmalı akım kayna÷ının tranzistorlarının
(W/L) oranları ve VT eúik gerilimleri arasında dengesizlik bulundu÷u
varsayılsın. Bu durumda, aynı kutuplama gerilimi yardımıyla kutuplanan
tranzistorların savak akımları
I D1
P. COX § W ·
2
¨ ¸ >VGS VT1 @
© L ¹1
2
(2.12)
I D2
P. COX § W ·
2
¨ ¸ >VGS VT 2 @
© L¹2
2
(2.13)
olur.
ID
'I D
W
L
'
W
L
I D1 I D 2
2
I D1 I D 2
§W · §W ·
¨ ¸ ¨ ¸
© L ¹1 © L ¹ 2
2
§W · §W ·
¨ ¸ ¨ ¸
© L ¹1 © L ¹ 2
(2.14)
2.9
VT
'VT
VT 1 VT 2
2
VT 1 VT 2
úeklinde ortalama ve fark büyüklükler tanımlansın. Bunların akım-gerilim
ba÷ıntılarında yerlerine konması halinde, yüksek dereceden terimler ihmal
edilirse, dengesizlikler nedeniyle akımın nominal de÷erinde ortaya çıkacak ba÷ıl
hata
'I D
ID
W
L 2 'VT
W
VGS VT
L
'
(2.15)
olur. Ba÷ıntıdan görülebilece÷i gibi, akım dengesizli÷inin iki bileúeni
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi geometriye ba÷lıdır ve kutuplamadan
ba÷ımsızdır. økinci bileúen ise eúik dengesizli÷inden kaynaklanmaktadır ve
kutuplamaya ba÷lıdır, di÷er bir deyiúle VGS-VT azaldıkça artmaktadır.
2.3. Kuvvetlendirici Yapıları
Bu bölümde, NMOS ve CMOS aktif yüklü kuvvetlendirici yapıları ele
alınacaktır. ølk baúta, sadece kanal oluúturmalı NMOS yapılar incelenecek,
daha sonra kanal oluúturmalı ve kanal ayarlamalı tranzistorların birlikte
kullanıldıkları yapılara yer verilecek, en sonda ise CMOS yapılara
de÷inilecektir.
Aktif yüklü savak çıkıúlı kuvvetlendirici yapısı
g mb2.vbs2
ro2
g m2.vgs2
1
s2, d1
+VO
g1
+
Vi
g m1.vgs1
ro1
-
s1, g2 , b
ùekil-2.11. Savak çıkıúlı kuvvetlendirici ve bu yapının eúde÷er devresi.
2.10
Aktif yüklü savak çıkıúlı bir kuvvetlendirici devresi ùekil-2.11’de
gösterilmiútir. Yine, yapının eúde÷er devresi úekil üzerinde yer almaktadır.
Devrenin gerilim kazancı eúde÷er devre yardımıyla hesaplanabilir. Devre
gövde etkisi de dikkate alınarak incelensin. Eúde÷er devreden hareketle 1
dü÷ümü için akım denklemi yazılır ve düzenlenirse
v o ( g m2 g m2 1 / ro1 1 / ro 2 )
g m1 . vi
elde edilir.1/ro1 ve 1/ro2 terimlerinin gmb ve gm2 iletkenliklerinin yanında ihmal
edilebilecekleri düúünülürse
KV
g m1
g m2 g mb
(2.16)
ba÷ıntısı bulunur.
Daha önce gövde etkisi için verilen tanımlar kullanılırsa
g mb
Ob . g m
oldu÷undan, gerilim kazancı ba÷ıntısı
KV
g m1 1
g m2 1 Ob
(2.17)
úeklini alır.
Db
1
1 Ob
(2.18)
biçiminde yeni bir büyüklük tanımlanırsa, ba÷ıntı
KV
D b
g m1
g m2
(2.19)
biçiminde yazılabilir. Bu ba÷ıntılardaki Db büyüklü÷ü gövde etkisi katsayısı
adını alır ve de÷eri daima 1 den küçüktür; di÷er bir deyiúle Db büyüklü÷ü,
kazancı azaltan bir faktör olarak kendini gösterir. Gövde etkisinin ihmal
edilmesi, yani Db = 1 olması durumunda, devrenin gerilim kazancı
KV
(W / L) 1
(W / L) 2
(2.20)
olur. Bu ba÷ıntıdan hareketle, MOS tranzistorlu kuvvetlendiricilerde kazancın
neden düúük de÷erli oldu÷u izlenebilir. (W/L) oranlarını istenildi÷i kadar büyük
tutmak pratikte olanak dıúıdır. Bu oranın büyük tutulmaya çalıúılması halinde
2.11
parazitik kapasiteler sorun olmaya baúlarlar. Bunun yanısıra, kazancı 10 defa
arttırmak üzere, (W/L) oranlarının 100 defa de÷iútirilmesi gerekece÷i de
açıktır. Bütün bumların yanısıra, gövde etkisi nedeniyle de kazancın biraz daha
düúük çıkaca÷ı dikkate alınmak zorundadır.
Aktif yüklü kaynak çıkıúlı kuvvetlendirici
+VDD
d1
gm.vgs
g1
T1
gmb.vbs
ro1
+
+VI
Vi
+VO
s1, d2
+VO
T2
ro2
+VB
s2, g2 , b
ùekil-2.12. Aktif yüklü kaynak çıkıúlı kuvvetlendirici ve bu yapının eúde÷er devresi.
Bipolar tekni÷indekine
benzer biçimde,
NMOS
tranzistorlar
kullanılarak emetör (kaynak) çıkıúlı kuvvetlendiriciler gerçekleútirmek
mümkündür. Bu úekilde gerçekleútirilmiú bir kuvvetlendirici yapısı ve buna
iliúkin eúde÷er devre ùekil-2.12’de görülmektedir. Eúde÷er devreden hareket
edilirse, kuvvetlendiricinin gerilim kazancı için
KV
vo
vi
gm
gm 1
1
D b ro1 ro 2
(2.21)
ba÷ıntısı elde edilir. Genelde, ro1 ve ro2 yeteri kadar büyük olduklarından, gmb/Db
teriminin yanında ihmal edilebilirler. Böylece, devrenin gerilim kazancı
KV
vo
vi
Db
(2.22)
ve çıkıú direnci de
ro
olur.
1
gm
(2.23)
2.12
Diyot ba÷lı kanal oluúturmalı NMOS un yük olarak kullanılması
ùekil-2.13. Diyot ba÷lı kanal oluúturmalı NMOS yüklü savak çıkıúlı kuvvetlendirici ve
gerilim geçiú e÷risi.
Savak çıkıúlı kuvvetlendirici yapısının özel bir hali olan bu yapı, ilk
baúta, kanal ayarlamalı yük ve eúlenik elemanın bulunmadı÷ı zamanlarda, MOS
dijital devrelerde kullanılmıútır. Yapı ùekil-2.13’de verilmiútir. Giriú geriliminin
bir eúik geriliminden daha az olması durumunda T1 kesime gider ve devreden
akım akmaz. Giriú geriliminin eúik gerilimini aúması halinde ise her iki tranzistor
doymaya girer ve devre kuvvetlendirici olarak çalıúır. Genel savak çıkıúlı
kuvvetlendirici yapısında oldu÷u gibi, bu yapıda da gerilim kazancı, gövde
etkisinin ihmal edilmesi durumunda
KV
g m1
g m2
(W / L) 1
(W / L) 2
(2.24)
úeklindedir. Pratik eleman geometrileri için bu ba÷ıntı, maksimum gerilim
kazancını 10- 20 de÷erleri arasında sınırlar. Bununla beraber, bu tür eviriciler
geniú bandlı, düúük kazançlı ve lineerli÷i yüksek devre oluúturmak açısından
yarar sa÷larlar.
2.13
Diyot yüklü NMOS kuvvetlendiricinin frekans cevabı
gmb2.vo
gm2.vo
Csb2
Cgs2
ro2
+
RS
Cgd1
+
VO
V1
Cgs1
VI
gm1.v1
ro1
Cdb1
CL
(a)
RS
V1
Cgd1
+
+
VI
VO
Cgs1
gm1.v1
GLeq
CLeq
(b)
ùekil-2.14. Diyot yüklü kuvvetlendiricinin küçük iúaret eúde÷er devresi.
Diyot yüklü NMOS kuvvetlendiricinin frekans cevabı eúde÷er devre
yardımıyla incelenebilir. Eúde÷er devre ùekil-2.14’de görülmektedir. Eúde÷er
devredeki büyüklükler
G Leq (1 / ro1 ) (1 / ro 2 ) g m2 g mb 2
(2.25)
2.14
Cdb1 C gs 2 Csb 2 C L
C Leq
úeklinde tanımlanmıúlardır.
hesaplanırsa
KV ( s)
Bu
(2.26)
devre
yardımıyla
GS ( sC gd 1 g m1 )
VO
VI
>
( sCin GS ). s(C Leq C gd 1 ) G Leq
transfer
@
fonksiyonu
(2.27)
elde edilir. Bu ba÷ıntıdaki Cin giriú kapasitesi
Cin
C gs1 (1 g m1 / G Leq ). C gd 1
(2.28)
ba÷ıntısıyla tanımlanmaktadır.
Transfer fonksiyonunun sıfır ve kutupları araútırılırsa
sz
g m1
C gd 1
s p1
sp2
(2.29)
GS
Cin
(2.30)
GLeq
CLeq Cgd 1
(2.31)
Genelde, Cgd1 küçük de÷erlidir. sz >>|sp1| ve CLeq eúde÷er yük kapasitesi küçük
oldu÷undan, |sp2|>>|sp1| olur. Bu nedenle, jZ eksenine yakın olan sp1 baskın
kutuptur. Frekans e÷risinin 3 dB düútü÷ü açısal frekans
Z3dB
s p1
GS
Cin
(2.32)
olur. Yüksek de÷erli alçak frekans kazancı elde edilebilmesi için (W/L) oranı
küçük olmalıdır. W geniúli÷inin minimum de÷eri
prosesin
geometrik
rezolüsyonu ile sınırlı oldu÷undan, T nin kanal boyunun uzun tutulması gerekir.
Bu ise, Cgs2 ve CLeq kapasitelerinin artmasına, dolayısıyla |sp2| nin düúmesine
ve frekans e÷risinin bu kutup tarafından yararlı bölgede daha fazla
etkilenmesine neden olur.
Bu etki, pozitif gerilim dalgalanmasının biraz azalmasına razı olunarak
iki yahut daha fazla parçalı yük tranzistoru kullanılarak giderilebilir. Böyle bir
devre ùekil-2.15’de gösterilmiútir. Belirli bir gm1 e÷imi için devrenin yükü
tek bir yük elemanına göre yarı geçit alanına gereksinme göstermekte, böylece
2.15
etkin yük kapasitesi CLeq azalmaktadır. Buna karúılık, iki diyot seri ba÷lanarak
yük oluúturuldu÷undan, alçak frekanslardaki kazanç önceki devreyle aynı olur.
+VDD
T3
T2
+VO
T1
+VI
ùekil-2.15. Parçalı yüklü kuvvetlendirici.
Kaskod devre
+VDD
T3
+VO
+VB
T2
Vd1
+VI
T1
ùekil-2.16a. Kaskod yüklü kuvvetlendirici.
Aktif yüklü kuvvetlendiricilerde yük tranzistorları kendilerini süren kata
önemli bir kapasitif yük oluúturabilirler. Cgs ve Cgd kapasiteleri sorun yaratmaya
baúlarlar, özellikle Cgd kapasitesi Miller etkisi nedeniyle sorun çıkarır. Bu
problem kaskod devre yardımıyla çözülebilir. Kaskod devre ùekil-2.16a’da
verilmiútir. Kaskod yapıda, T1 tranzistorunun savak ucuna ortak geçitli olarak
2.16
çalıúan T2 tranzistoru ba÷lanmıútır. Devrenin gerilim kazancı eúde÷er devre
yardımıyla hesaplanabilir. Giriúten ilk tranzistorun savak ucuna kadar olan
kazanç
vd 1
vi
gm1
D
gm 2 b 2
(W / L)1
D
(W / L) 2 b 2
(2.33)
ikinci tranzistorun kaynak ucundan savak ucuna kadar olan kazanç da
vo
vd 1
D b3
g m2 1
g m3 D b 2
ba÷ıntısıyla verilir. Buradan hareketle toplam kazanç hesaplanırsa
vo
vi
D b 3
g m1 1
g m3 D b 2
(W / L)1
(W / L) 3
(2.34)
bulunur. Miller etkisi nedeniyle Cgd1 kapasitesi vd1 /vi ile çarpılarak giriúe
yansır. Bu etkiyi minimum düzeyde tutabilmek üzere, (W/L)1 = (W/L)2
seçilerek vd1 /vi = 1 olması sa÷lanır. (W/L)3 oranı küçük tutularak da
istenilen kazanç de÷eri sa÷lanır.
Kaskod devrenin frekans cevabı
RS
V1
+
VI
V2
VO
gm2.v2
g m1.v1
Cgs1
g2
-1
C2
gm3
-1
CLeq
ùekil-2.16b Kaskod devrenin küçük iúaret eúde÷er devresi.
Kaskod devrenin frekans cevabı eúde÷er devre kullanılarak incelenebilir.
Kaskod devrenin eúde÷er devresi ùekil-2.16b’de görülmektedir. Eúde÷er devrede
görülen büyüklükler
2.17
1
ro1
g2
g m2 C1
C gs1 (1 g m1 / g m2 ). C gd 1
C2
C gd 1 Cdb1 C gs 2 Csb 2
C Leq
C gd 2 Cdb 2 Csb 3 C gs 3 C L
(2.35)
úeklindedir. Miller teoreminin uygulanmasıyla devrenin transfer fonksiyonu
KV ( s)
GS g m2 ( sC gd 1 g m1 )
( sC1 GS ).( sC2 g 2 ).( sC Leq g m3 )
(2.36)
olur. Bu transfer fonksiyonunun sıfır ve kutupları
sz
g m1
C gd 1
(2.37)
s p1
GS
C1
(2.38)
s p2
g2
C2
(2.39)
sp3
gm 3
CLeq
(2.40)
úeklindedir. Pratikte karúılaúılan de÷erler ele alınırsa, _sp1 _ << sz , _sp2_ ,_sp3_ ve
böylece sp1 baskın kutup olur. Buna göre, kazanç fonksiyonunun 3 dB düúme
frekansı
f 3dB
GS
2S . C1
(2.41)
olur. Tipik olarak gm1 = gm2 oldu÷undan, kaskod devrede Cin giriú kapasitesi
(2.42)
Cin C1 C gs1 2C gd 1
de÷erindedir. Böylece, 3 dB frekansı da
f 3dB
GS
2S .(C gs1 2. C gd 1 )
(2.43)
olur . (2.28) ve (2.30) ba÷ıntılarıyla karúılaútırılırsa, giriú kapasitesinin
küçülmesi nedeniyle band geniúli÷inin artaca÷ı kolayca görülebilir.
2.18
Kanal ayarlamalı NMOS yüklü kuvvetlendiriciler
NMOS teknolojisinde karúılaúılan en büyük sorun, yeterli derecede
yüksek kazançların elde edilememesidir. Bu sorunun çözülmesi için baúvurulan
bir yol, kanal ayarlamalı NMOS tranzistorların yük tranzistoru olarak
kullanılmasıdır. Modern NMOS prosesinin getirdi÷i kanal ayarlamalı NMOS
tranzistorlar bu sorunun çözümünü sa÷lamaktadır.
+VDD
T2
+VO
T1
VI
ùekil-2.17. NMOS kanal ayarlamalı yüklü kuvvetlendirici ve gerilim geçiú e÷risi.
+VDD
I
gövde etkisi olmadan
DOYMASIZ
+
V
-
I
gövde etkisiyle
DOYMALI
VDD
V
ùekil-2.18.Kanal ayarlamalı yük tranzistorunun I-V e÷risi.
Kanal ayarlamalı yüklü kuvvetlendirici devresi ùekil-2.17’de
gösterilmiútir. NMOS kanal ayarlamalı yük tranzistorunun I-V e÷risi ùekil2.18’de verilmiútir. Kanal oluúturmalı doymalı yükten farklı olarak, yük
tranzistoru, çıkıú ucu VDD besleme gerilimine ulaúana kadar akım akıtmaktadır.
Ayrıca, yük direncinin doymada bulundu÷u bölgede oldukça büyük bir gerilim
2.19
kazancı elde edilmektedir. Baúka bir deyiúle, analog kuvvetlendirme açısından
bakıldı÷ında, her iki tranzistorun doymada bulundu÷u bölge önem
kazanmaktadır. Eúde÷er devre yardımıyla devrenin gerilim kazancı hesaplanırsa
1 gm1
Ob gm2
KV
gm1
gmb
KV
g m1
g mb
1
Ob
(2.44)
(W / L) 1
(W / L) 2
(2.45)
bulunur. Di÷er bir deyiúle, kazanç iki elemanın e÷imleri oranının l/Ob ye
bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ob nin 0.1 mertebesinde oldu÷u düúünülecek
olursa, bu yapının kanal oluúturmalı yapıya kıyasla daha yüksek kazanç
sa÷layaca÷ı açıktır.
MOS emetör ba÷lamalı kuvvetlendiriciler
ID1
T1
+VI1
ID2
T2
+VI2
ISS
-VSS
ùekil-2.19. Kaynak ba÷lamalı kuvvetlendirici.
Bipolar tranzistorlu yapılarda oldu÷u kadar MOS tekni÷inde de önemli
bir yapıtaúı olan emetör yahut kaynak ba÷lamalı kat ùekil-2.19’da gösterilmiútir.
Bu devredeki tranzistorlara iliúkin akım-gerilim ba÷ıntıları, tranzistorların çıkıú
dirençlerinin ve gövde etkisinin ihmal edilmesi halinde
I D1
I D2
P . COX § W ·
2
¨ ¸ >VGS 1 VT @
© L ¹1
P . COX § W ·
2
2
¨ ¸ >VGS 2 VT @
© L ¹2
2
2.20
úeklinde yazılabilir. Öte yandan giriú fark gerilimi de
'VI
VI 1 VI 2
VGS 1 VGS 2
olur. Bu ba÷ıntıların biraraya getirilmesiyle, devreye iliúkin çıkıú fark akımı
hesaplanırsa
'I D
ªW º
1
P . COX « ». 'VI
¬ L¼
2
2 I SS
( 'V I ) 2
ªW º
P . COX «
¬ 2. L »¼
(2.46)
bulunur. Bu ba÷ıntı her iki tranzistorun da doymada kaldıkları varsayılarak elde
edilmiútir. Fark edilebilece÷i gibi, elde edilen ba÷ıntı
'V I d
2 I SS
ªW º
P . COX « »
¬ L¼
(2.47)
úartı altında geçerli olmaktadır. E÷er
'V I t
2 I SS
ªW º
P . COX « »
¬ L¼
(2.48)
ise, tranzistorlardan birinin iletkenli÷i di÷erine göre çok yüksektir, bu nedenle
bütün akım iletkenli÷i yüksek olan tranzistordan geçer; di÷er bir deyiúle, 'ID =
ISS olur.
Bipolar emetör ba÷lamalı kuvvetlendirici yapısındakine benzer biçimde,
kaynak ba÷lamalı çift de, giriú geriliminin belirli bir de÷eri aúması halinde,
sınırlayıcı etkisi gösterir. Ancak, bipolar emetör ba÷lamalı kuvvetlendirici
yapısından farklı olarak, kaynak ba÷lamalı yapıda bu sınırlama kutuplama
akımına ve elemanın boyutlarına ba÷lıdır. Bu açıdan bakıldı÷ında, yapı, bipolar
tranzistorlarda emetöre seri direnç ba÷lanarak giriú gerilimi de÷iúim aralı÷ının
istenen de÷ere getirilmesine benzer bir davranıú gösterir. Çıkartılan
ba÷ıntılardan, bir tranzistorun kesime sürülebilmesi için gerekli olan fark giriú
geriliminin, denge konumunda çalıúan tranzistorlara iliúkin VGS-VT de÷erinin
(2)0.5 katı olması gerekece÷i bulunabilir.
Kutuplama akımını arttırarak, kanal boyunu arttırarak ve kanal
geniúli÷ini azaltarak, her iki elemanın da aktif oldukları bölgenin sınırları
geniúletilebilir. øúlemsel kuvvetlendirici giriú katlarında VGS-VT birkaç yüz
2.21
milivolt mertebesinde tutulur. Böyle bir yapının farklı kutuplama durumları için
elde edilecek geçiú karakteristikleri ùekil-2.20’de görülmektedir.
Analog uygulamalar için önem taúıyan di÷er bir büyüklük de kaynak
ba÷lamalı katın e÷imidir. Bu e÷im
Gm
§ d'I D ·
¨
¸
© d'V I ¹ 'VI
(2.49)
0
úeklinde tanımlanmaktadır. 'ID için verilmiú olan (2.46) ba÷ıntısından türev
alınırsa
d'I D
d'V I
ªW º
1
P . COX « ».
¬ L¼
2
ªW º
1
P . COX « ».
¬ L¼
2
2 I SS
( 'V I ) 2
ªW º
P . COX «
¬ 2. L »¼
'V 2
I
(2.50)
2 I SS
( 'V I ) 2
ªW º
P . COX «
¬ 2. L »¼
bulunur. 'VI =0 olması, yani sükunet úartı altında e÷im ba÷ıntısı
Gm
g m1
g m2
ªW º
I SS P . COX « »
¬ L¼
(2.51)
úeklini alır. Di÷er bir deyiúle, kaynak ba÷lamalı çiftin e÷imi, bipolar yapılardaki
gibi, her bir tranzistorun sükunetteki e÷imine eúittir. Ancak, bipolar yapılarda
e÷im sadece kutuplama akımına ba÷lıdır ve eleman boyutlarından ba÷ımsızdır.
MOS fark kuvvetlendiricilerinde ise e÷im hem kutuplama akımına hem de
elemanın boyutlarına ba÷lı olmaktadır.
2.22
'IO
azalan (VGS-VT)'VI=0
'VI
ùekil-2.20. MOS fark kuvvetlendiricisinin geçiú karakteristi÷i.
+VDD
RL2
RL1
+ VO -
T1
T2
+
VOS
-
ISS
-
-VSS
ùekil-2.21. MOS fark kuvvetlendiricisinde dengesizlik.
Kaynak ba÷lamalı çiftin incelenmesi gereken di÷er bir özelli÷i de giriú
dengesizlik gerilimidir. øncelemede basitlik sa÷lamak amacıyla devrede yük
olarak RL dirençlerinin kullanıldı÷ı varsayılsın (ùekil-2.21). Giriú dengesizlik
gerilimine neden olan baúlıca etkenlerin yük dirençlerinin, tranzistorların W/L
oranlarının ve eúik gerilimlerinin de÷erleri arasındaki dengesizlikler oldu÷u
kabul edilirse, dengesizlik gerilimi
VOS
VGS 1 VGs 2
VOS
VT 1 2. I D1
VT 2 P . COX (W / L) 1
2. I D 2
P . COX (W / L) 2
(2.52)
biçiminde ifade edilebilir. Daha önce de yapıldı÷ı gibi, fark ve ortalama
büyüklükler tanımlanırsa
2.23
'I D
I D1 I D 2
I D1 I D 2
ID
2
§W · §W · §W ·
'¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
© L ¹ © L ¹1 © L ¹ 2
§W · §W ·
¨ ¸ ¨ ¸
© L ¹1 © L ¹ 2
§W ·
¨ ¸
© L¹
2
'VT VT 1 VT 2
VT 1 VT 2
VT
2
'RL RL1 RL 2
RL
(2.53)
RL1 RL 2
2
elde edilir. VOS giriú dengesizlik gerilimi, tanım olarak, eleman toleransları
nedeniyle ortaya çıkacak fark çıkıú gerilimini tam olarak sıfır yapan giriú
gerilimidir ve ID1.RL1 = ID2.RL2 úartını gerktirmektedir. Bu úart ve yukarıda
tanımlanan büyüklükler VOS için elde edilen ba÷ıntıya götürülür ve yüksek
dereceden terimler ihmal edilirse, giriú dengesizlik gerilimi
VOS
'VT VGS VT
2
ª§ 'R L · § ' (W / L) ·º
¸»
¸¨
Ǭ
¬© R L ¹ © (W / L) ¹¼
(2.54)
ba÷ıntısıyla verilebilir. Bu ba÷ıntıda 'RL, 'VT, '(W/L) iki eleman arasındaki
fark bileúenlerini, RL, VT ve (W/L) de ortalama de÷erleri gösterirler. Ba÷ıntıdan
fark edilebilece÷i gibi, yük elemanları arasındaki bir dengesizlik veya W/L
oranlarındaki bir dengesizlik gerilimi do÷rudan do÷ruya VGS - VT ile
çarpılmaktadır. VGS - VT büyüklü÷ü tipik olarak birkaç yüz milivolt
mertebesinde olur. Bipolar emetör ba÷lamalı çiftlerde aynı dengesizlik terimleri
kT/q ile, yani çok daha küçük de÷erli bir çarpanla çarpılır. Bu nedenle,
MOS kaynak ba÷lamalı çift bipolar emetör ba÷lamalı çifte göre, aynı orandaki
geometrik dengesizlikler için daha yüksek bir giriú dengesizli÷i gösterir.
2.24
Doymalı kanal oluúturmalı yüklü fark kuvvetlendiricisi
Doymalı kanal oluúturmalı yüklü fark kuvvetlendiricisi ùekil-2.22’de
verilmiútir.
+VDD
T3
T4
+VO1
+VO2
+VI1
T1
+VI2
T2
ISS
-VSS
ùekil-2.22. Doymalı kanal oluúturmalı yüklü fark kuvvetlendiricisi.
Küçük iúaret eúde÷er devresinden yararlanılırsa, devrenin fark gerilim kazancı
Kd
D b 3
gm1
gm 3
(2.55)
ortak iúaret kazancı
KC
D b1D b 3
(2.56)
2. RS . g m3
ortak iúareti zayıflatma oranı da
CMRR
Kd
KC
2 g m1 .RS
(2.57)
D b1
olur. Fark iúaret kazancını veren (2.55) ba÷ıntısında gm1 ve gm3 büyüklükleri
(W/L) oranları cinsinden yerlerine konursa
Kd
D b 3
g m1
g m3
D b 3
(W / L) 1
(W / L) 3
(2.58)
ba÷ıntısı elde edilir. Daha önce tek katlı doymalı kanal oluúturmalı yüklü
kuvvetlendirici için elde edilen sonuçlarla karúılaútırılırsa, bu ba÷ıntının önceki
ba÷ıntı ile aynı oldu÷u kolayca fark edilebilir.
2.25
Kanal ayarlamalı yüklü fark kuvvetlendiricisi
+VDD
T3
+VO1
+VO2
+VI1
1
T1
T2
+VI2
ISS
-VSS
ùekil-2.23. Kanal ayarlamalı yüklü fark kuvvetlendirici.
Fark kuvvetlendiricisi gerçekleútirilirken, yük olarak kanal ayarlamalı
tranzistorlardan yararlanmak da mümkündür. Böyle bir yapı ùekil-2.23’de
görülmektedir. Devrenin simetrik olması, T1 -T2
ve T3 -T4
ün eú
geometriye sahip olmaları úartı altında, Kd fark iúaret kazancı
Kd
g m1
g mb
1
Ob
(W / L) 1
(W / L) 3
(2.59)
olur. Tek katlı aktif yüklü kuvvetlendiricilerde oldu÷u gibi, bu yapıda da aktif
yük olarak kanal ayarlamalı tranzistor kullanılması, kanal oluúturmalı doymalı
yüklü kuvvetlendiriciye göre kazancın 1/Ob kadar daha yükselmesi sonucunu
getirmektedir.
2.26
Diferansiyelden tek uca dönüútürücü
+VDD
+V1
T1
T3
VID
+V2
+VO
T2
T4
-VSS
ùekil-2.24. Diferansiyelden tek uca dönüútürücü.
Bir çok durumda fark kuvvetlendiricisinin iki çıkıú ucu arasındaki
simetrik gerilimin tek uca dönüútürülmesi istenir. Bunun için kullanılan devre
ùekil-2.24’de verilmiútir. Bu devrenin fark iúareti fazla bir kayba u÷ratmadan tek
uca çevirmesi gerekir. Yapı, aynı zamanda bir do÷ru gerilim öteleme iúlevini de
yerine getirir. Devrenin ne úekilde çalıútı÷ını inceleyelim. T1 tranzistorunun
geçidine uygulanan v1 gerilimi bu tranzistorun kayna÷ında aynı fazda elde
edildikten sonra T4 tranzistorunun geçidine uygulanır. Baúka bir deyiúle, T1 -T2
çifti kaynak çıkıúlı olarak çalıúır. T3 -T4 çifti ise savak çıkıúlı kat olarak görev
yapar ve v1 geriliminin fazını çevirerek bir kez daha kuvvetlendirir. Bundan
baúka T3 - T4 çifti kaynak çıkıúlı kat olarak çalıúır ve v2 geriliminin çıkıú
dü÷ümüne yansımasını sa÷lar. Böylece, iki ayrı yoldan çıkıú dü÷ümüne ulaúan
v1 ve v2 gerilimleri burada aynı yönde toplanarak çıkıú gerilimini oluútururlar.
Devrenin gerilim kazancı
KV
vo
g m1 . g m4
|
vid g m3 .( g m1 g m2 )
(2.60)
úeklindedir. Bu ba÷ıntı çıkartılırken elemanların çıkıú direnci sonsuz büyük
olarak alınmıú ve gövde etkisi ihmal edilmiútir. Elemanların tümünün aynı
geometriye sahip olmaları halinde kazanç 1/2 olur. Yüksek kazanç elde etmek
üzere gm4cün de÷erinin ve bunun için de T4 cün boyutlarını arttırmak gerekir.
2.27
NMOS çıkıú katları
NMOS tekni÷inde, eúlenik tranzistor bulunmaması nedeniyle, çıkıú katı
tasarımı oldukça sınırlanmıútır. Elemanın çalıúması için gerekli olan büyük
de÷erli geçit-kaynak gerilimi çıkıú gerilimi dalgalanmasını sınırlamakta, bunun
yanısıra, gm e÷iminin düúük de÷erli olması, düúük empedanslı çıkıú elde
edilmesini sınırlamaktadır. NMOS tasarımında en basit çıkıú katı yapısı, daha
önce
ele
alınmıú
ve ùekil-2.12’de
verilmiú olan kaynak çıkıúlı
kuvvetlendiricidir. Bunun iki temel yetmezli÷i bulunur. Birincisi, çıkıú
direncinin 1/gm1 olmasıdır. Bu büyüklük sadece büyük sükunet akımlarında ve
büyük W/L oranlarında büyüdü÷ünden, düúük de÷erli çıkıú direnci elde
edilmesi zordur.
+VDD
T1
+VI
+VO
T2
ùekil-2.25. NMOS çıkıú katı.
økinci yetmezlik, bipolar emetör çıkıúlı katlarda da oldu÷u gibi, içeriye do÷ru
akım akıtma yetene÷inin sınırlı olmasıdır. Bu nedenle, yüksek de÷erli
kapasitif yüklerin sürülmesi sırasında sorun çıkabilir. Temel devrenin özel bir
biçimi, yük olarak diyot ba÷lamalı tranzistor kullanılmasıdır. Böyle bir yapı
ùekil-2.25cde verilmiútir. Daha önce ele alınan yapıda gerekli olan ek kutuplama
gerilimi , diyot ba÷lamalı NMOS kullanılarak ortadan kaldırılmıútır. Yine, basit
kaynak çıkıúlı devre için yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar, diyot ba÷lı
NMOS tranzistor için gerekli düzeltmeler yapılmak kaydıyla bu devre için de
geçerlidir. gm2 >> go1 , gmb1 úartı altında devrenin gerilim kazancı
KV
1
1 g m2 / g m1
(2.61)
2.28
olur. Kazancın bire yakın olabilmesi için 1 >> gm2/gm1 , dolayısıyla gm2 << gm1
olmalıdır; bu ise (W/L)2 << (W/L)1 olmasını, yani bu çıkıú katı için kırmık
üzerinde geniú bir alanın harcanmasını zorunlu kılar.
+VDD
T1
+VI
+VO
T2
ùekil-2.26. NMOS çıkıú katında kanal ayarlamalı yük kullanılması.
Yapının özelliklerinin iyileútirilmesi için baúvurulacak di÷er bir yol, yük
olarak kanal ayarlamalı NMOS tranzistor kullanmaktır. Böyle bir yapı ùekil2.26’da görülmektedir. Yapının gerilim kazancı hesaplanırsa
KV
g m1
g o1 g o 2 g mb1
g m1
1
g o1 g o 2 g mb1
(2.62)
bulunur. gm1 >> go1 +go2 + gmb1 úartı altında KV = 1 kabul edilebilir. Söz konusu
yapıda, büyük yüzey harcamaya gerek duyulmaksızın bu úart sa÷lanabilir.
Devrenin neden olaca÷ı do÷ru gerilim seviye ötelemesi ise (W/L)2 ve (W/L)1
oranları ile ayarlanabilir.
Kaynak çıkıúlı katların yukarıda de÷inilen sakıncalarını gidermek üzere
de÷iúik düzenler geliútirilmiútir. Negatif geribeslemeli bir çıkıú katı yapısı
ùekil-2.27’de verilmiútir. Devrede yer alan tranzistorların savak-kaynak
iletkenlikleri sıfır kabul edilirse, gerilim kazancı
KV
vo
vi
g m1 / g m2
1 g m4 / g m3
(2.63)
2.29
ùekil-2.27 Negatif geribeslemeli NMOS çıkıú katı.
çıkıú direnci de
RO
1
g m 3 gm 4
(2.64)
olur. (W/L) oranlarının uygun seçilmesiyle KV gerilim kazancı 1’e
yaklaútırılabilir. Yine, T3 ve T4 tranzistorlarının W/L oranları büyük tutularak
RO çıkıú direnci küçültülebilir. Yüklenme nedeniyle VO çıkıú geriliminde ortaya
çıkacak düúme, T2 ve T1 üzerinden T3 tranzistorunun geçidine yansır. T3’ün
iletkenli÷i azalır ve çıkıú gerilimi tekrar yükselir.
Yapının çıkıú gerilimi pozitif yönde VDD -VGS4 de÷erine kadar, negatif
yönde de VSS + VGS3 -VT de÷erine kadar de÷iúebilir. Devrenin akım akıtma
yetene÷i de önceki devrelere göre üstünlük göstermektedir. Çıkıú akımı sadece
çıkıú tranzistorlarının boyutları ile sınırlıdır.
Sistemin geometrisini tayin ederken tatmin edici bir kazanç, maksimum
çıkıú salınımı, güç tüketimi ve harcanan kırmık yüzeyi gibi faktörlerin tümünün
dikkate alınması gerekir.
CMOS kuvvetlendirici yapıları
Günümüzde yaygın olarak kullanılan analog MOS tümdevre tekni÷i
CMOS (eúlenik MOS) teknolojisidir. Bu teknolojide eúlenik tranzistor
bulunmakta, dolayısıyla, bipolar devrelerde oldu÷u gibi, CMOS tekni÷inde de
gerilim öteleyici katlara gerek bulunmamaktadır. Hem eúlenik tranzistorun
2.30
bulunmasının sa÷ladı÷ı yararlar, hem de yüksek kazanç sa÷lamaları nedeniyle,
CMOS devreler birçok uygulama alanında NMOS devrelere tercih edilmektedir.
CMOS evirici
S2
+VDD
G2
T2
D2
D1
+VI
+VO
T1
G1
S1
ùekil-2.28. CMOS evirici ve evirici yapısının kesiti.
En basit úekliyle bir CMOS evirici ùekil-2.28’de görülmektedir. Bu
yapı, dijital devre tekni÷inden bilinen evirici yapısından baúka bir úey de÷ildir.
Devreyi oluúturan tranzistorların yapı kesiti de yine úekilde görülmektedir. Bir n
kanallı tranzistor ile bir p kanallı tranzistor seri olarak savak uçlarından
birbirlerine ba÷lanmıúlardır. VI giriú gerilimi her iki tranzistorun geçit uçlarına
birlikte uygulanır. Dijital devrelerdekinden farklı olarak yapı geçiú bölgesinde,
her iki tranzistor da doymada olacak úekilde çalıútırılır. Bu bölgede geçiú
e÷risinin e÷imi çok yüksektir ve bu nedenle yüksek kazanç de÷erleri elde
edilebilir.
2.31
Küçük iúaret
hesaplanırsa
eúde÷er
devresi
kullanılarak
eviricinin kazancı
g o1
1
ro1
(2.65)
go2
1
ro 2
(2.66)
olmak üzere
KV
vo
vi
g m1 g m2
g o1 g o 2
(2.67)
bulunur.Bu ba÷ıntıda yer alan ro1 ve ro2 büyüklükleri T1 ve T2 tranzistorlarının
kanal boyu modülasyonundan ileri gelen çıkıú dirençleridir. CMOS yapının
özelli÷i nedeniyle gövde etkisi etkili olmaz.
+VDD
T2
RS
+VO
+
VI
-
T1
CL
ùekil-2.29. RS içdirençli bir iúaret kayna÷ı ile sürülen CMOS evirici ve bu eviricinin
eúde÷er devresi.
CMOS eviricinin ùekil-2.29’daki gibi RS iç dirençli bir VI iúaret
üreteciyle sürüldü÷ü varsayılsın. ùekilde verilen eúde÷er devre yardımıyla
transfer fonksiyonu hesaplansın.
G Leq
g o1 g o 2
CLeq
Cdb1 Cdb 2 CL
2.32
Cin
§ g g ·
m2
Cgs1 Cgs 2 ¨1 m1
¸. Cgd 1 Cgd 2
G
©
¹
Leq
olmak üzere
KV ( s)
VO
VI
>
(2.68)
@
GS s(Cgd 1 Cgd 2 ) ( gm1 gm2 )
>
( sCin GS ). s(CLeq Cgd 1 Cgd 2 ) GLeq
@
(2.69)
elde edilir. Sıfır ve kutuplar hesaplanırsa
sz
g m1 g m2
C gd 1 C gd 2
s p1
s p2
GS
Cin
G Leq
(2.70)
C Leq C gd 1 C gd 2
bulunur. Miller etkisi nedeniyle Cin giriú kapasitesinin de÷eri büyük, bu nedenle
de sp1 baskın kutup olur.
+VDD
T2
T3
+VO
Iref
+VI
T1
ùekil-2.30. Aktif ( akım aynası )yüklü CMOS kuvvetlendirici ve eúde÷er devresi.
CMOS tekni÷inde çok sık kullanılan bir yapı da, bipolar tranzistorlu
aktif yüklü kuvvetlendirici yapılarına benzeyen p kanallı akım kayna÷ı yüklü
devredir. Bu devre ùekil-2.30’da geçiú e÷risi ile birlikte gösterilmiútir. Devre
kanal ayarlamalı yüklü eviriciye göre üstünlük gösterir. Hemen hemen negatif
besleme geriliminden pozitif besleme gerilimine kadar tüm çıkıú gerilimi
dalgalanma bölgesi için her iki tranzistor da doymada olur. Dolayısıyla CMOS
evirici NMOS eviriciye göre daha iyi bir çıkıú dalgalanma aralı÷ı gösterir.
2.33
Bunun yanısıra, kutuplama akımlarının ve eleman boyutlarının her iki eleman
için uygun olarak seçilmeleri halinde, yapı her iki kayna÷ın birkaç yüz mV
yakınına ulaúılana kadar büyük gerilim kazancı sa÷lar. Eúde÷er devre yardımıyla
gerilim kazancı hesaplanırsa
vo
vi
KV
g m1
g o1 g o 2
(2.71)
bulunur. Bu ba÷ıntıda gO1 ve gO2 büyüklükleri n kanallı ve p kanallı
tranzistorların çıkıú iletkenlikleridir.
Elde edilen ba÷ıntı CMOS eviricinin gerilim kazancının birinci
derecede e÷imin eviriciyi oluúturan tranzistorların çıkıú iletkenlikleri toplamına
oranıyla belirlendi÷ini göstermektedir. MOS ve bipolar teknolojileri arasındaki
temel fark, aktif yüklü kuvvetlendiricinin açık devre gerilim kazancı gm/go nun
MOS tranzistorlar için bipolar tranzistorlara göre çok daha düúük olmasıdır.
Tipik olarak aynı geometri ve akım de÷erleri için bu oran 10 ila 40 arasındadır.
Bu kazanç faktörü, CMOS kuvvetlendirici tasarımında önemli oldu÷undan,
açık devre kazancını sınırlayan faktörleri daha ayrıntılı incelemekte yarar vardır.
E÷im ve çıkıú dirençleri fiziksel büyüklükler cinsinden yazılırsa
§W ·
2 P . COX ¨ ¸ I D
© L ¹1
g m1
ro1
1
ON . I D
ro 2
1
OP . I D
(2.72)
(2.73)
bulunur.Buna göre, gerilim kazancı
KV
g m1 (ro1 / / ro 2 )
KV
1
ID
1
ON OP
§W ·
2 P . COX ¨ ¸
© L ¹1
(2.74)
olur. Ba÷ıntılardan fark edilebilece÷i gibi
1. E÷im
I D , tranzistorların çıkıú dirençleri ise 1/ I D ile orantılıdır; bu
nedenle, kazanç 1/
I D ile orantılı olur.
2. Düúük akımda yüksek kazanç elde edilir.
2.34
ùekil-2.31. CMOS kuvvetlendiricide kazancın akıma ba÷ımlılı÷ı.
Elde edilen kazanç ba÷ıntısının geçerlilik sınırlarının araútırılması gerekir. (2.74)
ba÷ıntısı IDo0 için KVof sonucunu verir. Gerçekte ise böyle de÷ildir.
Çıkartılan ba÷ıntı kuvvetli evirtim doyma bölgesi için geçerlidir. Düúük
akımlarda çalıúma durumunda zayıf evirtim bölgesine girilir (Bkz: Bölüm-9). Bu
bölgede gmaID ve ra1/ID olur; di÷er bir deyiúle e÷im ve çıkıú direncinin savak
akımına ba÷ımlılı÷ı bipolar tranzistordaki gibidir, dolayısıyla KV gerilim
kazancı akımdan ba÷ımsız olur. Kazancın akıma ba÷ımlılı÷ı ùekil-2.31’de
verilmiútir. Verilen bir kutuplama akımı için W/L oranı de÷iútirilerek kazanç
arttırılabilir.
CMOS fark kuvvetlendirici
+VDD
T3
+
T4
T1
T2
+VO
VI
go
ISS
-VSS
ùekil-2.32. CMOS aktif yüklü fark kuvvetlendiricisi.
2.35
Eúlenik tranzistorun bulunması, bipolar tranzistorlu aktif yüklü
kuvvetlendirici benzeri bir yapıyı mümkün kılar. Yapı ùekil-2.32’de verilmiútir.
giriú tranzistorlarının e÷imleri ve çıkıú iletkenlikleri gmi ve gdi, yük
tranzistorlarının e÷imleri ve çıkıú iletkenlikleri gml ve gdl ile gösterilirse,
devrenin fark, ortak iúaret kazançları ile ortak iúareti zayıflatma oranı, gmi, gml
>> gdi ve gdl úartı altında
Kd
vo
vi
KC
CMRR
g mi
g di g dl
(2.75)
g O . g di
(2.76)
2. g mi g di g dl 2
g mi .g ml
g O .g di
(2.77)
olarak elde edilir.
Puúpul kazanç katları
Asimetrik giriú ve çıkıúlı, yüksek kazançlı kat gerçekleútirmenin bir
yolu, puúpul kazanç katı gerçekleútirmektir. Bu tür bir devre yapısı, ùekil2.33’de verilmiútir. Bu devrede n kanallı T1 ve p kanallı T2 tranzistorları kaynak
izleyici olarak çalıúmaktadır; T3 ve T4 tranzistorları ise ortak geçitli kat iúlevini
yerine getirirler. Ortak geçitli katlar, T1 ve T2 üzerinden sürülmektedir. Ortak
geçitli katların yükü olarak T5 -T6 ve T7 -T8 akım aynaları kullanılmıútır. Ortak
geçitli katlar, rVB simetrik gerilimleriyle kutuplanmıúlardır. Bu kutuplama
gerilimlerinin de÷eri
VB
VTN VTP
olacak biçimde seçilmiú ve geçiú distorsiyonu oluúması önlenmiútir.
VI = 0 olması durumunda, dört giriú elemanından da küçük bir sükunet
akımı akar.
VI > 0 ise IX akımı azalırken IY akımı artar.
VI < 0 ise IY akımı azalırken IX akımı artar.
2.36
T7
+VDD
T8
IX
+VB-
T1
T4
T2
T3
VO
VI
IY
-V B+
T5
RL
IO
T6
-VSS
ùekil-2.33. Puúpul kazanç katı.
Devrenin çıkıú akımı
IO
I X IY
(2.78)
oldu÷una göre, giriú geriliminin alaca÷ı de÷erlere ba÷lı olarak çıkıú akımının da
pozitif ve negatif de÷erler alaca÷ı açıktır. Kuvvetlendiricideki tranzistorların
e÷imleri eú ise, toplam yapının e÷imi
Gm
g m1 . g m3
g m1 g m3
(2.79)
ve gerilim kazancı da
KV
Gm .( R L / / rO 6 / / rO8 )
(2.80)
olur. Puúpul kazanç katı AB sınıfı kuvvetlendirici olarak çalıúır. Büyük genlikli
giriú iúareti uygulandı÷ında, çıkıútan akan akım devrenin kutuplama akımından
çok yüksek olur. Bu tür bir yapı, özellikle, kapasitif yükleri sürmeye elveriúli
olmaktadır.
CMOS çıkıú katları
CMOS elemanlarla B veya AB sınıfı çıkıú katları gerçekleútirilebilir.
Bu tür bir çıkıú katı devresi ùekil-2.34’de geçiú e÷risi ile birlikte verilmiútir.
Devre tümüyle bipolar tranzistorlarla gerçekleútirilen devrenin karúılı÷ıdır. T1
-T2 tranzistorları puúpul çalıúan çıkıú katını, T3 -T4 ise bu katı süren sürücü katı
oluúturmaktadır.
2.37
VO
VTP
VTN
VA
ùekil-2.34. CMOS çıkıú katı ve geçiú e÷risi.
Geçiú e÷risinden fark edilebilece÷i gibi, eúik gerilimlerinin büyük
olması nedeniyle devrenin geçiú distorsiyonu da oldukça fazladır. Ayrıca gm
e÷iminin düúük olması da çıkıú direncinin büyük olmasına neden olur. Yine,
bipolar tranzistorlardakine benzer bir yol izleyerek, geçiú distorsiyonunu
azaltmak mümkündür. Bu yapı ùekil-2.35’de gösterilmiútir. Burada T5 ve T6
tranzistorları diyot ba÷lamalı olarak devreye iki sürücü tranzistorun geçitleri
arasına yerleútirilmiúlerdir ve bipolar tranzistorlu devrelerde kullanılan diyotlara
karúı düúerler.
+VDD
T4
Vkut
+
VI
-
T5
T1
T6
T2
+VO
RL
T3
-VSS
ùekil-2.35.AB sınıfı CMOS çıkıú katı.
CMOS teknolojisi ile gerçekleútirilen devreler, yapıları gere÷i bipolar
tranzistorları da içerirler. ùekil-2.28’deki gibi p kuyulu bir yapıda, n tipi
2.38
+VDD
VI
T1
IO
+Vkut
+VDD
T4
+VO
T1
IO
+VO
Vkut
T2
RL
VI
-VSS
ùekil-2.36Bipolar tranzistorlu çıkıú katı
T3
T2
RL
-VSS
ùekil-2.37. Bipolar tranzistorlu
çıkıú katının gerçekleútirilmesi.
gövde tranzistorun kolektörü, p tipi kuyu bölgesi tranzistorun bazını, kuyu
bölgesi içindeki n tipi savak ve kaynak difüzyonları ise emetörü oluútururlar.
CMOS devrelerde hiç bir jonksiyonun iletim yönünde kutuplanmaması için
gövde daima en yüksek potansiyelli noktaya ba÷lanır. Bu yüzden bipolar
tranzistor sadece emetör çıkıúlı olarak kullanılabilir. Bipolar tranzistorun
kullanıldı÷ı bir çıkıú katı yapısı ùekil-2.37’ de verilmiútir. Yapı A sınıfı
kuvvetlendirici
olarak çalıúır. Bu devrenin sakıncası, çıkıú gerilimi
salınımlarının pozitif ve negatif yönde eúit olmaması, iki yöndeki akım
akıtabilme kapasitesinin farklı olması, negatif yöndeki salınımın T2 nin
kutuplama gerilimi ve akımıyla sınırlanmasıdır.
2.4. Referans gerilimi üreteçleri
Elektronikte birçok uygulamada sıcaklıktan olabildi÷ince ba÷ımsız
referans gerilimlerine gereksinme duyulur. Referans gerilimi üretmek üzere
çeúitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bu yöntemlerden VT eúik gerilimi, VGS
geçit-kaynak gerilimi farkı referansı MOS tekni÷ine has bir yöntemdir. Bunun
yanısıra, CMOS tekni÷inde bipolar tranzistorun bulunmasından da
yararlanılarak, bipolar teknolojisinden bilinen kT/q referansı, VBE referansı ve
band-aralı÷ı (band-gap) referansı gibi gerilim referanslarının gerçekleútirilmesi
de mümkündür. Ayrıca, eúikaltı çalıúmada akım-gerilim ba÷ıntısının üstel
olmasından
yararlanılarak
(Bkz:
Bölüm-9)
band-aralı÷ı
referansı
gerçekleútirilmesi gibi MOS teknolojisine
has baúka yöntemler de
bulunmaktadır.
2.39
Eúik referansı
+VDD
T3
I
T4
T5
I
IO
T2
T1
R
ùekil-2.38. Kendili÷inden kutuplamalı eúik referansı devresi.
Kendili÷inden kutuplamalı eúik referansı devresi ùekil-2.38’de
görülmektedir. Bu devrede T2 ,T3 ve T4 tranzistorları geribesleme ile T1
tranzistorundan R direncindekine eúit bir akım akmasını sa÷larlar. Böylece devre
VGS 1
I . R VT 1 2. I
P . COX .(W / L) 1
(2.81)
çalıúma noktasında çalıúır. Bu ba÷ıntıda kanal boyu modülasyonu ihmal
edilmiútir. Eúitlikteki ikinci terim T1 tranzistoruna iliúkin VGS1 -VT farkını verir
ve yeteri kadar büyük (W/L) oranları için yeteri kadar küçüktür. Bu terimin
ihmal edilmesi halinde
I
VT
R
(2.82)
ba÷ıntısı elde edilir. Bu nedenle, devre, eúik gerilimi referansı devresi olarak
isimlendirilmektedir.
Yapının kötü bir özelli÷i, MOS tranzistorun VT eúik geriliminin
de÷erinin tam olarak kontrol edilememesi, tipik olarak 0.5V ile 0.8V arasında
bulunmasıdır. Yine, bir MOS tranzistorun eúik geriliminin sıcaklık katsayısı
2.40
-2mV/oC mertebesindedir; difüzyonlu bir direncin sıcaklık katsayısı ise
pozitiftir. Bu nedenle, çıkıú akımı büyük de÷erli ve negatif bir sıcaklık katsayısı
gösterir; bu da devrenin performansını kötüleútirir.
VGS geçit-kaynak gerilimi farkı referansı
+VDD
R1
R2
_
+
Vref
-
+
T1
T2
I
-VSS
ùekil-2.39. Geçit-kaynak gerilimi farkı referansı.
Eúik geriliminden referans gerilimi olarak yararlanmanın di÷er bir yolu,
aynı tipten (NMOS veya PMOS) olan, ancak kanal katkı yo÷unlukları,
dolayısıyla eúik gerilimleri farklı iki elemandan yararlanmaktır. Bu ilkeye
dayanan, dolayısıyla bir kanal oluúturmalı ve bir de kanal ayarlamalı
tranzistorun geçit-kaynak gerilimleri arasındaki farktan yararlanılarak
gerçekleútirilen referans gerilimi düzeni ùekil-2.39’da görülmektedir. T1
tranzistorunun geçidi ile toprak arasındaki gerilim farkı referans olarak alınırsa
Vref VGSE VGSD
(2.83)
elde edilir. E indisi kanal oluúturmalı, D indisi de kanal ayarlamalı
tranzistorları belirtmek için kullanılmıútır. Devrede görülen iúlemsel
kuvvetlendirici, negatif geribesleme ile T1 ve T2 tranzistorlarının aynı koúullar
altında çalıúmalarını sa÷lar. Referans geriliminin sıcaklı÷a ba÷ımlılı÷ı
incelenirse
dVref
dT
d
V VGSD dT GSE
2.41
dVref
dT
d § 1
1 · dI
d
¨
¸
VTE VTD dT
k D ¹ dT
2 I © kE
(2.84)
I § 1 1 dP D
1 1 dP E ·
¨
¸
2 © k D P D dT
k E P E dT ¹
bulunur.
Bu ba÷ıntıdaki terimlerin tek tek sıcaklı÷a ba÷ımlılıkları incelenebilir.
økinci terimin sıcaklı÷a ba÷ımlılı÷a etkisi kE = kD yapılarak, yani PE .(W/L)E = PD
.(W/L)D alınıp sıfıra eúitlenerek ortadan kaldırılabilir. Birinci ve üçüncü
terimlere iliúkin de÷iúimlerin ise zıt yönde oldukları fark edilebilir. Bu ise
devrenin çıkıú geriliminin sıcaklı÷a ba÷ımlılı÷ının azalaca÷ını göstermektedir.
Eúikaltı iletim karakteristi÷i kullanılarak CMOS gerilim referansı elde
edilmesi
MOS tranzistor çok düúük akımlarda çalıúırken, geçit altındaki kanalda difüzyon
akımı baskındır; yani eleman zayıf evirtimde yahut eúikaltı çalıúma bölgesinde
çalıúır. Akımın kanal geniúli÷inde mil baúına 10PA’den küçük kalması
durumunda, klasik ba÷ıntılar geçersiz olur. Bu bölgede ID savak akımı geçit ve
savak gerilimlerine üstel ba÷ımlılık gösterir.
+VDD
I1
T1
+ 'V +
V1
-
+
V2
-
I2
T2
ùekil-2.40. Eúikaltı iletim karakteristi÷i yardımıyla gerilim referansı üretilmesi.
2.42
Zayıf evirtimde çalıúan iki MOS tranzistor ùekil-2.40’da gösterildi÷i
gibi iki akım kayna÷ı ile kutuplansın. Tranzistorların üzerinde düúen
gerilimlerin farkı sıcaklıkla orantılı olur. V1 ve V2 >> kT/q úartı altında, bu fark
gerilimi
AX
n. k ª I 1 .(W / L) 2 º
.ln«
»
q
¬ I 2 .(W / L) 1 ¼
(2.85)
olmak üzere
'V
V1 V2
AX . T
(2.86)
bulunur. Burada n prosese ba÷lı bir parametredir. Elde edilen gerilim pozitif
sıcaklık katsayılıdır; sıcaklık katsayısı +1500 ppm/oC mertebesinde olur. Bu
ilkeye dayanarak oluúturulan band aralı÷ı referansı benzeri bir referans gerilimi
üretecinin yapısı ùekil-2.41’de görülmektedir. Devrede 'V geriliminin pozitif
+
VBE
-
I2
I1
+
V1
-
IB
T1
+
Vref
-
+VDD
+
V2
T2
ISS = I1 + I2
-VSS
ùekil-2.41. Eúikaltı iletim karakteristi÷ine dayanılarak gerçekleútirilen gerilim referansı
devresi.
sıcaklık katsayısı, bipolar tranzistorun VBE geriliminin negatif sıcaklık
katsayısını kompanze etmektedir. Bipolar tranzistor, CMOS yapıdaki taban npn
tranzistoru ile gerçekleútirilmiútir. Devredeki akım kaynakları
I1
I SS I 2 !! I 2
2.43
úartı sa÷lanacak, yani akım seviyeleri eúit olmayacak biçimde çalıútırılırlar.
Böylece
Vref
V BE V1 V2
V BE A X . T
(2.87)
olur. Ba÷ıntıdan fark edilebilece÷i gibi, oluúturulan referans üreteci band aralı÷ı
referansına benzemektedir. Yapının çıkıú geriliminin sıcaklık katsayısı, -55oC d
T d 100oC aralı÷ında 100ppm/oC de÷erinden küçük tutulabilir.
VT = kT/q referansı
+VDD
T2
T1
Vref
I
I
+
_
-VSS
ùekil-2.42. Düúey bipolar tranzistorlarla VT referansı gerçekleútirilmesi.
CMOS yapıda bulunan düúey (taban) npn tranzistorların kullanılmasıyla
gerçekleútirilen bir kT/q referansı ùekil-2.42’de görülmektedir. Bu devredeki
akım kaynakları ve iúlemsel kuvvetlendirici CMOS yapılarla gerçekleútirilmiútir.
Taban tranzistorlarının emetör kesit alanları A1 (T1 ) ve A2 (T2) ile gösterilsin. Bu
kesit alanları arasındaki iliúkinin
A1 K . A2
(2.88)
olması halinde, devrenin çıkıú gerilimi
Vref
olur.
k.T
.ln( K )
q
(2.89)
2.44
+VDD
T4
T2
T3
T1
+
Vref
ùekil-2.43. Enine npn tranzistorlarla VT referansı gerçekleútirilmesi.
R
CMOS yapıda bulunan enine npn tranzistorların kullanılmasıyla
gerçekleútirilen bir kT/q referansı ùekil-2.43’de verilmiútir. p kuyulu bir CMOS
yapıda, ùekil-2.28’den de fark edilebilece÷i gibi, kaynak (n), kuyu (p) ve savak
(n) bölgeleri enine bir bipolar tranzistor oluúturmaktadır. Bunlardan
yararlanılarak kurulan kT/q referansı devresinde tranzistorların emetör kesit
alanlarının A1 K . A3 ve PMOS tranzistorların (W/L) oranlarının eú olması
halinde, devrenin çıkıú gerilimi için
Vref
k.T
.ln( K )
q
(2.90)
elde edilir. Kendili÷inden kutuplamalı yapı olarak kurulan bu devrede, tüm
kendili÷inden kutuplamalı devrelerde oldu÷u gibi, baúlatma problemi vardır ve
devreye bir baúlatma devresinin eklenmesi gerekmektedir. ùekilden fark
edilebilece÷i gibi üstteki akım aynası nedeniyle tranzistorlardan akacak akımlar
eúit olmaya zorlanmaktadır. Bunun yanısıra, bipolar tranzistorların akımları
arasında üstel bir ba÷ıntı bulunur. Bu iki karakteristi÷in iki ortak çözümü vardır.
Bu çözümler ùekil-2.44’de gösterilmiútir. ùekilden fark edilebilece÷i gibi, Q ile
gösterilen çözüm sıfır noktasında ortaya çıkmaktadır ve bu konum istenmeyen
bir çalıúma noktasıdır. P ile gösterilen çözüm ise devrenin gerçek çalıúma
noktası olmaktadır. Baúlatma devresi ile devrenin daima P noktasında çalıúması
sa÷lanır.
2.45
IC3
P
IC3 = I C1
Q
IC1
ùekil-2.44. Kendili÷inden kutuplamalı VT referansının çalıúma noktası.
VT = kT/q referansının zayıf evirtimde elde edilmesi
+VDD
T4
T2
T3
T1
+
R
Vref
-
ùekil-2.45. Zayıf evirtimde çalıúan MOS tranzistorlarla VT referansı.
Zayıf evirtimde çalıúan MOS tranzistorların akım-gerilim
karakteristiklerinin üstel olmasından yararlanılarak kT/q referansı devresi
gerçekleútirmek mümkündür. Bu úekilde çalıúan bir referans gerilimi üreteci
ùekil-2.45’de görülmektedir. Devrede yer alan T1 ve T3 NMOS tranzistorları
zayıf evirtimde (eúikaltında), T2 ve T4 PMOS tranzistorları ise kuvvetli
evirtimde çalıútırılmaktadır. A1 = (W/L)1 , A2 = (W/L)2 , A3 = (W/L)3 ve A4 =
(W/L)4 olmak üzere devrenin çıkıú gerilimi hesaplanırsa
2.46
Vref
k . T ª A1 A4 º
ln
. 'VT
q «¬ A3 A2 »¼
(2.91)
elde edilir. Bu ba÷ıntıdaki 'VT büyüklü÷ü, T1-T3 tranzistorlarının üzerlerinde
düúen gerilimler arasındaki dengesizli÷i göstermektedir. Fark edilebilece÷i gibi,
Vref gerilimi R direncinden ba÷ımsızdır.
Taban pnp tranzistorlar yardımıyla VT üreteci
Taban npn tranzistorlarıyla kurulan kT/q referansı üretecinin benzeri, p
tabanlı CMOS teknolojisindeki taban pnp tranzistorları yardımıyla da
gerçekleútirilebilir. Bu úekilde gerçekleútirilen bir yapı, ùekil-2.46’da verilmiútir.
Yapı, kT/q referanslı akım kayna÷ı olarak çalıúır. Yapıda bulunan T1 -T2 taban
pnp tranzistorlarının emetör kesit alanları 1:n oranında seçilmiútir. T3, T4 , T5 ve
T6 tranzistorları ile kurulan akım kayna÷ı, iki koldan akan akımları eú
olmaya
+VDD
T6
T7
T5
I
I
I
T3
T4
R
1
T1
n
T2
ùekil-2.46. Taban pnp tranzistorlarıyla VT üreteci gerçekleútirilmesi.
zorlar. Bu durumda tranzistorların baz-emetör gerilimleri arasındaki 'VBE farkı
R direncinin üzerindeki gerilime eúit olur. Böylece, elde edilecek akım
I
k .T
.ln( n )
q. R
ba÷ıntısıyla hesaplanabilir.
(2.92)
2.47
VT ısıl geriliminin sıcaklık katsayısı pozitiftir. Yine, devrede yer alan
difüzyonlu direnç de pozitif bir sıcaklık katsayısı gösterir. Devrenin çıkıú
akımının sıcaklık katsayısı hesaplanırsa
TCVT
1 dVT
VT dT
TC R
1 dR
R dT
(2.93)
olmak üzere
TC I
TCVT TC R
(2.94)
bulunur. Ba÷ıntıdan fark edilebilece÷i gibi, VT refaransı devrelerinde çıkıú
büyüklü÷ünün sıcaklık katsayısı, iki pozitif büyüklü÷ün farkı biçimindedir. Bu
nedenle, VT referansı devrelerinde sıcaklık katsayısı düúük de÷erli olur.
Devrede T3 ve T4 tranzistorlarının VGS gerilimleri arasında oluúacak bir
dengesizlik, R direnci üzerindeki gerilim düúümü 100mV’lar mertebesinde
oldu÷undan, büyük çıkıú akımı dengesizli÷ine neden olabilir. Yine,
tranzistorların VDS gerilimlerinin farklı olması nedeniyle, kanal boyu
modülasyonu etkisi ortaya çıkar ve akımlar biririnden farklı olabilir. VGS
dengesizliklerini azaltmak üzere, pratikte, büyük tranzistor geometrileri
kullanılır. Kanal boyu modülasyonunun etkisinin azaltılması için de kaskod
akım kayna÷ı veya Wilson akım kayna÷ı yapılarının kullanılması yoluna gidilir.
øyileútirilmiú Wilson akım kayna÷ı kullanılarak gerçekleútirilen bir yapı ùekil2.47’de görülmektedir.
T5
+VDD
T6
T11
T7
T8
T9
T10
T3
T4
T12
IO
R
T1
1
T2
n
-VSS
ùekil-2.47. Wilson akım kaynakları ile devrenin özelliklerinin iyileútirilmesi.
2.48
VBE referansı
+VDD
T4
T5
T3
I
IO
I
T1
T2
R
T6
-VSS
ùekil-2.48. Taban pnp tranzistoruyla VBE referansı.
p tipi tabandaki parazitik tranzistorlardan yararlanılarak gerçekleútirilen
bir VBE referansı devresi ùekil-2.48’de gösterilmiútir. Devredeki T1, T2, T3 ve T4
tranzistorları ile yapıya geribesleme uygulanmaktadır. pnp tipi T1 bipolar
tranzistor ile R direncinden akan akımlar, yapının zorlaması nedeniyle, birbirine
eúittir. Böylece, devreden hareketle
k .T § I
. ln¨¨
q
© IS
I .R VBE
·
¸¸
¹
(2.95)
yahut
I
V BE
R
(2.96)
yazılabilir. Bipolar tranzistorun VBE baz-emetör gerilimi oldukça iyi kontrol
edilebilen bir parametredir; bu gerilim %5 hata ile belirlenebilmektedir. Bu tür
bir yapının baúlıca sakıncası, VBE geriliminin negatif sıcaklık katsayısı nedeniyle
ortaya çıkmaktadır. ùekilde verilen devre için çıkıú akımının sıcaklık katsayısı
hesaplanırsa
1 dV BE
V BE dT
TCVBE
(2.97)
olmak üzere
TC I
TCVBE TC R
elde edilir.
(2.98)
2.49
Yapıda yer alan difüzyonlu direncin sıcaklık katsayısı pozitiftir. (2.98)
ba÷ıntısı uyarınca VBE geriliminin negatif sıcaklık katsayısı ile direncin pozitif
sıcaklık katsayısı birbirine eklenecek biçimde biraraya gelmektedir. Bu nedenle,
çıkıú akımının sıcaklık katsayısının çok yüksek de÷erli ve negatif olaca÷ı açıktır.
Band-aralı÷ı referansı
CMOS tekni÷inde bulunan bipolar tranzistorlardan yararlanılarak
bipolar tekni÷inden bilinen band-aralı÷ı referansının bu teknikle
gerçekleútirilmesi mümkündür. Bilindi÷i gibi, VBE geriliminin sıcaklık katsayısı
negatif, kT/q ısıl geriliminin sıcaklık katsayısı ise pozitiftir. Bu iki zıt yönlü
de÷iúimin
VO V BE K .VT
(2.99)
úeklinde bir gerilim oluúturacak úekilde biraraya getirilmesi halinde, K nın
uygun bir de÷erinde ve belirli bir T0 çalıúma sıcaklı÷ında VO geriliminin
sıcaklık katsayısı sıfır olur. Bu úartın sa÷landı÷ı gerilim, Si malzemenin yasak
enerji bandı gerilime eúit olması nedeniyle, yapı band aralı÷ı gerilimi referansı
olarak isimlendirilmektedir.
P tabanlı CMOS teknolojisindeki taban pnp tranzistorlarından
yararlanılarak gerçekleútirilen bir band aralı÷ı referansı üreteci ùekil-2.49’da
verilmiútir. ùekilden fark edilebilece÷i gibi, VBE ve kT/q nun uygun katsayılarla
çarpılıp toplanmasıyla band aralı÷ı referansı elde edilmektedir. Devrenin
sıcaklık katsayısı, tasarımın yapıldı÷ı T0 sıcaklı÷ında sıfır, bunun dıúındaki
sıcaklıklarda da çok düúük de÷erli olur. x büyüklü÷ü, çıkıú geriliminin kT/q ya
ba÷lı bileúenini ayarlar. MOS yapılarda iúlemsel kuvvetlendiricinin giriú
dengesizli÷i ve giriú dengesizlik geriliminin sıcaklıkla sürüklenmesi yüksek olur
ve bu çıkıú gerilimini olumsuz yönde etkiler.
2.50
+VDD
T4
T3
T5
T7
T6
T8
IO=
T9
VO=VBE+x.VT.ln(n)
T10
+
R12
T11
_
T1
VO
___
T2
R
T12
1
T13
n
x.R
R12
T14
-VSS
n
ùekil-2.49. Taban pnp tranzistorlarıyla band aralı÷ı referansı.
Düúey (taban) bipolar tranzistorlarıyla gerçekleútirilen band aralı÷ı
referansı devresi
+
+
R1
V1
-
T6
T2
T4
R2
T1
T3
+VDD
+
VBE
+
Vref
V2
-
-
T5
-VSS
ùekil-2.50. Taban npn tranzistoruyla band aralı÷ı referansı.
2.51
CMOS yapıda bulunan taban tranzistorlarından yararlanılarak
gerçekleútirilen bir band aralı÷ı referansı devresi ùekil-2.50’de verilmiútir. Bu
yapıda T2-T4 tranzistorları zayıf evirtimde (eúikaltı bölgesi , bkz. Bölüm-9)
çalıútırılmaktadır. Bu nedenle, R1 direncinin üzerindeki gerilim düúümü
V1
I D1 . R1
k .T § W / L 2 ·
.ln¨
¸
q
© W / L 4 ¹
k . T § A2 ·
.ln¨ ¸ VGS 4 VGS 2
q
© A4 ¹
(2.100)
olur. R2 direncinin uçlarındaki V2 gerilimi
V2
W / L 5
I .R
W / L 1 D1 2
I D5 . R2
A5
I .R
A1 D1 2
(2.101)
úeklinde yazılabilir. Buradan hareket edilir ve devreden yararlanılırsa, Vref
gerilimi için
Vref
V BE V2
V BE A5 R2
k . T § A2 . A3 ·
R2
.ln¨
¸
A1 R1
q
© A4 . A1 ¹
(2.102)
bulunur. Fark edilebilece÷i gibi, devre band aralı÷ı referansı devresi olarak
çalıúmaktadır.
Enine bipolar tranzistorlarla gerçekleútirilen band aralı÷ı referansı devresi
CMOS yapıda yer alan enine bipolar tranzistorlardan yararlanılarak da
band aralı÷ı referansı devresi gerçekleútirilebilir. Bu tür bir yapı, ùekil-2.51’de
görülmektedir. ùekil-2.51’deki yapıda A<1 alınmıútır; böylece IB1 << IR,
dolayısıyla, IR akımının baz akımından etkilenmesi azaltılmıú olur. R1
direncinin uçlarında
'V BE
V BE 1 V BE 2
kT
.ln( K )
q
(2.103)
gerilimi oluúur. Devrenin Vref çıkıú gerilimi hesaplanırsa
Vref
bulunur.
VBE 2 kT § R2 ·
¨1 ¸.ln( K )
q © R1 ¹
(2.104)
2.52
+VDD
T4
T3
+
Vref
R2
T1
T2
T8
-
K.A1
A1
R1
T5
1
T6
T7
A
-VSS
ùekil-2.51. Enine npn tranzistorlarla band aralı÷ı referansı.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
H. Kuntman, Analog tümdevre tasarımı, Sistem yayınları, østanbul, 1992.
H. Kuntman, Analog MOS tümdevre tasarımı (Endüstri Semineri Notu), øTÜ øleri
Elektronik Teknolojileri Araútırma Geliútirme Vakfı (ETA), Uygulamaya özgü
tümdevre teknolojileri yaz okulu notları, østanbul,1993.
H. Kuntman, øleri analog tümdevre tasarımı: Analog devreler, (Endüstri Semineri
Notu), øTÜ øleri Elektronik Teknolojileri Araútırma Geliútirme Vakfı (ETA),
østanbul,1994.
P.R. Gray, R.G. Meyer, Analysis and design of analog integrated circuits, John
Wiley, 1984.
R. Gregorian, G.C. Temes, Analog MOS integrated circuits for signal processing,
John Wiley, 1986.
A.B. Grebene, Bipolar and MOS analog integrated circuit design, John Wiley, 1984.
F. Riedel, MOS Analogtechnik, Oldenburg Verlag, Wien, 1988.
P.E. Allen and D.R. Holberg, CMOS analog circuit design, Holt, Rinehart and
Winston Inc., New York, 1987.
W. Sansen, Analog functional blocks, nonlinear analog functional blocks, Swiss
Federal Institute of Technology, Intensive Summer Course, 1989.
Download