Erken Ticaret Teorileri

advertisement
ÜNİTE:1
Erken Ticaret Teorileri
ÜNİTE:2
Neoklasik Dış Ticaret Teorisi Araçları
ÜNİTE:3
Neoklasik DışTicaret Teorisi: Denge Analizi
ÜNİTE:4
Faktör Donatımp Teorisi: Heckscher-Ohlin Modeli
1
ÜNİTE:5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
ÜNİTE:6
İçsel Ekonomiler, Firmalar ve Tekelci Rekabet
ÜNİTE:7
Büyüme ve Uluslararası Faktör Hareketleri
ÜNİTE:8
Ekonomik Entegrasyon
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1
Dersin Adı : Uluslararası İktisat Teorisi
Dersin Kodu : İKT311U
Dersin Dönemi :Güz
2
Dersin Kredisi :4
Dersin Soru Sayısı : 20
Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4
Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 2
ÜNİTE:1
” KORKU SADECE
KİŞİNİN KENDİNE
SAYGISINI
KAYBETTİRMEZ !
Bir tehlike anında
gemiden uzaklaşan
fareler, geminin
batmamasını bir
türlü affedemezler.”
Erken Ticaret Teorileri
ÖRNEK SORU:
Ekonomik entegrasyon teorisine göre gümrük birliği sonrasında
ticaret birlik içindeki düşük maliyetle üretim yapan ülkeden
yapılıyorsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaktadır?
A - Geri bırakma etkisi
B - En çok kayrılan ülke etkisi
C - Ticaret yaratıcı etki
D - İkinci en iyi etkisi
W. Chruchill
E - Sömürü etkisi
Doğru Cevap: C
Uluslararası
ticaretin
Orta
Çağ’da
gelişim
sürecini
açıklayabilmek
Orta Çağ’da üretimde tarım hâkimdi, sanayi el sanatları
düzeyindeydi, uzmanlaşma ve ticaret yeteri kadar yoktu. Adil
fiyat düşüncesiyle kâr kavramı aşırı kâra yer bırakmıyordu,
Arsito’dan beri faize karşı duruş bu dönemde de geçerliydi.
Bütün bu nedenlerle Orta Çağ düşüncesinde ekonomik gelişme ve
uluslararası ticareti engelleyici unsurlar vardı.
Adil fiyat: O günün sosyal ve ekonomik koşullarına göre
toplumun benimsediği maliyetler ile belirli bir kr marjını
kapsayan fiyattır.
Orta Çağ: V. yy'daki Kavimler Göçü ile başlayıp 1453'de F.S.
Mehmet'in Istanbul'u alması arasında geçen dönemdir.
Uluslararası ticaret: gerçek anlamda XVI. yy.dan itibaren
Merkantilist düşünce sistemleriyle birlikte ortaya çıktı.
Merkantilizm'in özellikleri
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 3
3
1. Merkantilizm üç asır boyunca (XVI. yy. XVll. yy.) dağınık kavramları ve birçok devletin politikalarını
açıklayan genel bir terimdir.
2. Merkantilist politikalar'a göre ülkenin ekonomik zenginliği sahip olduğu kıymetli madenlerle ölçülür.
3. Merkantilizm'in iktisadi analizlerinde "dış ticaret bilançosu" önemli bir kavramdır. Buna göre ülkenin
ticaret bilançosu dış ticaret fazlası vermeli, bir başka ifadeyle ihracat ithalattan fazla olmalıdır.
4. Merkantilistlere göre zenginliğin kaynağı sömürgeler ve dış ticaret olduğuna göre, dış ticaretten bazı
ülkeler kazançlı çıkacaklar, bazıları ise kaybedeceklerdir. Bu nedenle dünya genelinde dış ticaret sıfır
toplamlı bir faaliyettir.
Merkantilist düşüncenin temel özelliklerini ve devlet rolünü açıklayabilmek
XVI yy.-XVIII yy. arası süren Merkantilist dönem devletin piyasaya müdahalesiyle kıymetli madenleri
(altın ve gümüş) artırarak ülkenin zenginliğini fazlalaştırmayı hedeflemiştir. Kıymetli madenleri artırma
yolu için uluslararası ticaret ön plana çıkarılmış ve dış ticaret fazlası vermek ülkelerin hedefi olmuştur.
Ayrıca Merkantilistlere göre kıymetli madenlerin çoğalmasıyla askerî gücün artırılması güçlü devletin de
temelidir.
Fizyokratların serbest uluslararası ticareti fikri-ne katkılarını ifade edebilmek
Merkantilistleri izleyen Fizyokratlar ise serbest uluslararası ticaretin ve ekonominin öncüsü olmuştur.
Fizyokrat düşünceye göre gerçek zenginlik sadece topraktan elde edilir. Onlara göre iç ve dış ticaret serbest
olmalı, uluslararası ticarette korumacılıktan kaçınmalıdır.
Fizyokratlar'ın özellikleri
1. Merkantilizm, yerini "Fizyokratlara" daha sonra da günümüze kadar küçük bazı değişikliklerle gelen
laissez faire, laissez passer ideoloji ve uygulamalarına bıraktı.
2. Fizyokrat düşünceye göre, gerçek zenginlik sadece topraktan elde edilir.
3. Tek vergi olmalı ve o da toprak sahiplerinden alınmalıdır.
4. Fizyokratlar "doğal düzene" inanmışlardır.
5. Onlara göre, iç ve dış ticaret serbest olmalı, uluslararası ticarette korumacılıktan kaçınmalıdır.
Françios Ouesnay: (1694 - 1774): Fizyokrat düşüncenin kurucusu. Laisses faire, laisses passer sözünü ilk
kullanan da Ouesnay'dır.
Laissez faire, laisez passer: "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" şeklinde çevrilen Fransızca bu deyiş,
serbest piyasa ekonomisi içinde piyasalara müdahalenin olmaması gerekliliğini savunur. Dolayısıyla
bireylerin ekonomik faaliyetlerine devletin karışmaması ilkesi üzerine kuruludur. ilk olarak Fizyokrasi düşüncesinde ortaya çıkmıştır. Adam Smith: 1776 yılında "Ulusların - Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri adlı
kitabını yayınladı. Kitap yayınlandıktan sonra liberal ekonominin başyapıtı oldu.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 4
4
Download