Ücretsiz Örnek

advertisement
ÜNİTE:1
Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı
ÜNİTE:2
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
ÜNİTE:3
Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri
ÜNİTE:4
Bilişsel Psikoloji
1
ÜNİTE:5
Çocuklukta Sosyal Gelişim
ÜNİTE:6
Sosyal Psikoloji
ÜNİTE:7
Klinik Psikoloji
ÜNİTE:8
Adli Psikoloji
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
1
Dersin Adı : Psikolojiye Giriş
Dersin Kodu : PSİ101U
Dersin Dönemi :Güz
2
Dersin Kredisi :4
Dersin Soru Sayısı : 20
Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4
Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
2
ÜNİTE:1
Bir gün birisi, her
nasılsa, herhangi
bir şey, beni mutlu
edecek
Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı
Psikoloji: insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte
bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.
Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir.
Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk
tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan
zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar,
Duvar Yazısı
psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi"
biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki
etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki
oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel
işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır
ÖRNEK SORU:
"Bilimsel bilgi geçicidir" ifadesi ne anlama gelir?
3
A - Bilimsel bilgi temelsizdir.
B - Bilimsel bilgi yeni veriler ışığında yanlışlanabilir.
C - Bilimsel bilgi sübjektiftir.
D - Bilimsel bilgi sistematik değildir.
E - Bilimsel bilgi bireyseldir.
Doğru Cevap:B
Psikoloji bilimini tanımlamak
Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir
bilim dalıdır.
Davranış: İnsanın gerçekleştirdiği doğrudan güzlenen ya da
ölçülen herşeydir. Zihinsel Süreçler: İnsanın düşünme, hatırlama,
duygulanma gibi içsel yaşantılarıdır.
Bilim: Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak ele alan,
deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuçlara
ulaşmaya çalışan düzenli bilgidir.
Bilimsel yöntem, bir konu veya olay hakkında, güvenilir ve
genelleştirilebilir veri tabanı oluşturacak bilgiler üretmeye yarayan
bir yöntemdir.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
3
Bilimsel yöntemin temel özellikleri: Empirik, sistematik, nesnel, sınanabilir, yanlışlanabilir, genellenebilir
ve geçicidir.
Ampirik bilgi: Duyularla algılanabilen, deneyimlenen bilgidir.
Hipotez: İncelenmekte olan olaylar arasındaki ilişkiler ve bu olayların nedenlerini geçici olarak açıklayan
düşünceler, yargılar ve tahminlerdir.
Kuram (Teori): Bir olguyu veya olgular arasındaki ilişkiyi sistematik bir biçimde açıklayan genel bilgi ve
açıklama düzenidir.
Kuramlar, çeşitli çalışmalarda test edilen birbirleriyle ilgili hipotezlerin desteklenmesi ile oluşturulur. Olguları
açıklamakta ve yordamakta kullanılırlar. Ayrıca her yeni çalışmada test edilen hipotezler de yine var olan
kuramlardan yola çıkılarak oluşturulur.
Bilimsel yöntem, kuramların sürekli test edip desteklenerek kuwetlenmesini ya da var olan olguları
kapsayacak şekilde güncellenmesini ve çürütülmesini gerektirir.
Ölçülebilen her davranış ve motivasyon, düşünme, anlama gibi içsel olgular psikoloji biliminin çalışma
konusudur. İnsanı anlamaya çalışmak sadece psikologlara özgü bir çaba değildir. Ancak psikoloji bir bilim
dalıdır.
Antik Yunan Filozofları: Antik Yunan filozoflarından Platon, bilgilerin doğuştan geldiğini, Aristoteles ise
sonradan kazanıldığını savunarak insan davranışları ile ilgili ilk düşünceleri ortaya koymuşlardır. Fransız ve
Alman düşünürler: 17. yüzyılda yaşayan R. Descartes'a göre somut olan beyin (madde) ve soyut olan zihin
(ruh) arasında farklılık vardır ancak bunlar birbirini etkiler. Bu düşünceye Düalizm (İkicilik) denir. F.J.Gall
fenoloji (Kafatası bilimi) adlı teorisinde beynin farklı bölümlerinin farklı işlevleri olduğunu öne sürmüştür.
Yapısalcılık: Bir olguyu anlamak için onu yapısını yani oluştuğu parçaları incelemek gerektiğini savunan
düşünce okuludur. W. Wundt'un 1879 yılında Leibzig üniversitesinde ilk psikoloji labaratuvarı açması sonucu
psikolojinin bilim olarak kurulduğu kabul edilir.
İçgözlem: Bilinci incelemek için yapısalcıların kullandığı yöntemdir.
Gestalt: Bilinci anlamanın yolunun parçalara ayırma değil, tüm deneyimi bir bütün olarak ele almaktır
düşüncesini savunan okuldur. Temsilcileri: M. Weriheimer, K. Koffka, W.Köhler.
Psikanaliz: Davranışları anlamak için bilinçaltının incelenmesi gerekiğini savunan okuldur. Temsilcilerin S.
Freud'dur.
İşlevselcilik: Darwin'in evrim teorisinden etkilenerek algıların, hafızanın ve diğer zihinsel süreçlerin insanların uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı işlevlerinin incelenmesi gerektiğini savunan ekoldür. Temsilcileri
W. James ve G. Stanley Hall Amerikada ilk psikoloji labaratuvarını kurmuşlardır.
Davranışcılık: Psikolojinin gözlenebilir davranışları ele alması gerektiğini savunan okuldur. Temsilcileri J.
Watson ve B. F. Skinner.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
4
4
Bilimsel yöntemin özelliklerini açıklamak.
Bilimsel yöntem asıl olarak bir som sorma ve bilgiye ulaşma yöntemidir. Ancak bilimsel yöntemin önceden
belirlenmiş, sistematik bir yapısı vardır.
Biyolojik yaklaşım: Davranışları ve zihinsel süreçleri hormonlar, beyin ve genetik etkenlerle açıklayan
yaklaşımdır.
Nörobilimsel yaklaşım: Davranışların nörolojik temellerini araştıran yaklaşımdır.
Evrimsel yaklaşım: Darwin'in evrim teorisine dayanarak, davranışı insanın evrimsel gelişimi ile açıklayan
yaklaşımdır.
Psikodinamik yaklaşım: Freud'un psikoanaliz görüşüne dayanarak, insan davranışlarında bilinç dışı içsel
çatışmaların etkili olduğunu savunan yaklaşımlardır.
Davranışsal yaklaşım: Watson ve Skinner'in düşüncelerine dayanarak, insanların gözlenen davranışları ve
bunların nasıl öğrenildiği konusunu ele alan yaklaşımdır.
Bilişsel yaklaşım: Bilginin algılanış ve işleniş süreçlerinin davranışlara etkisini ele alan yaklaşımdır.
İnsanın dünyayı algılayışını bir bilgisayara benzeten ve sadece gözlenebilen davranışları değil, zihinsel
süreçleri de ele alan psikoloji yaklaşımı bilişsel yaklaşımdır.
İnsancıl yaklaşım: Rogers ve Maslow'un çalışmalarına dayanan bu yaklaşım her insanın kendine özgü,
dünyayı algılama biçimlerini ele alır.
Sosyokültürel yaklaşım: İnsan davranışlarını açıklamada sosyal ve kültürel çevrenin etkisini temele alan
yaklaşımdır.
Eklektisizm: Karmaşık insan davranışlarının birkaç yaklaşımın bir araya getirilmesi ile daha iyi anlaşılacağını
savunan yaklaşımdır. Psikolojide yaklaşımlar bireylerin neden belirli biçimde davrandıklarına ilişkin farklı
açıklamalar getirerek, bütün olarak insanı anlamamıza katkıda bulunurlar.
Sezgiyle veya kalıplaşmış bilgilere göre değil deneyimlerle ölçülebilen, ampirik verilere dayalıdır. Bilim
insanlarının bu verilere yaklaşımı nesneldir; kendi sübjektif beklenti veya yargılarını göz önünde
bulundurmazlar.
ÖRNEK SORU:
Psikolojinin bilgi kaynağının gözlemlenebilen davranışlar olduğunu ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A - Watson
B - Wundt
C - Freud
D - Fromm
E - James
Doğru Cevap:A
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
5
5
Download