Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik

advertisement
ÜNİTE:1
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu
ÜNİTE:2
Avrupa Birliği Hukuku
ÜNİTE:3
Avrupa Birliği’nin Kurumları
ÜNİTE:4
Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Süreci
1
ÜNİTE:5
Avrupa Birliği’nin Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası
ÜNİTE:6
Avrupa Birliği’nin Ekonomik ve Sosyal Politikaları
ÜNİTE:7
Topluluklardan Avrupa Birliği’ne Avrupa Bütünleşmesinin Geçirdiği
Değişim Süreci
ÜNİTE:8
Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği’nin Yeni Yapısı
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1
Dersin Adı : Avrupa Birliği
Dersin Kodu : İKT401U
Dersin Dönemi :Güz
Dersin Kredisi :5
2
Dersin Soru Sayısı : 20
Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4
Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 2
ÜNİTE:1
Yeteri kadar
nedeniniz varsa, her
şeyi yapabilirsiniz.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu
Jim Rohn
ÖRNEK SORU:
II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Almanya sorunu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A - Truman ve Marshall Planlarına Almanya’nın desteğinin
sağlanmasıdır.
B - Almanya ile diğer devletlerin Avrupa Topluluklarına
katkılarının düzenlenmesidir.
C - Avrupa bütünleşme girişimlerine Alman desteğinin
3
artırılmasıdır.
D - Almanya’nın yeniden savaşa sebebiyet vermemesi için gerekli
tedbirlerin alınmasıdır.
E
-
Almanya
ile
ABD
arasında
savunma
sorunlarının
çözümlenmesidir.
Doğru Cevap: D
Tarihte
Avrupa
bütünleşmesine
ilişkin
ilk
girişimleri
açıklamak
M.Ö. VIII. yüzyıldan itibaren, Latin ve Cermen etkisinde bulunan
bölge için Avrupa tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Charlemagne
döneminde Avrupa tabiri, Doğu Roma (Bizans) ve İslam
hâkimiyetinde
olmayan
kıta
topraklarını
tanımlamak
için
kullanılır olmuştur.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 3
Avrupa (Europa) = aşağı gitme, batma - akşam - batı anlamına gelir.
Yunanlılar: Dünyanın kuzeyindeki bölgeye Avrupa denir.
Heredot: Dünyanın, Avrupa, Asya ve Afrika (Libya)'dan ibaret olduğunu yazmıştır.
VIII. yy.'dan itibaren Latin ve Cermen etkisindeki bölge için Avrupa tabiri kullanılmıştır. Charlemenge
döneminde Doğu Roma (Bizans) ve İslam hakimiyetinde olmayan bölgeye Avrupa denmiştir. Von
Strahlenberg'in - Ural dağlarının doğu sınırını oluşturduğu önerisi genel kabul görmüştür. AB
bütünleşmesinin öncü fikirbabaları "Hristiyan Kardeşliği"temelinde bir birlikten söz etmektedirler. - Dante
1310 yılında yazdığı "Monarchia" adlı kitabında birlik düşüncesinden söze etmektedir. Pierre Dubois
tarafından dile getirilen birlik çağrısında ise Avrupadaki prenslikler arasında bir konsey kurulması ve tüm
ihtilafların burada ele alınması önerilmiştir. Jean Jacques Rousseau Avrupa'da uluslarüstü bir yapının istikrar
ve düzeni sağlayacağını düşünmüştür. lmmanuel Kant (1795) "Ebedi Barış Uzerine" adlı kitapta Avrupa
Birleşik devletleri kurulması fikrini ileri sürmüştür. Viktor Hugo (1849) - Avrupa devletlerinin daha üst bir
örgütün şemsiye altında birleşmesini dile getirmiştir. Kalergi’nin girişimi resmî Avrupa kuruluşlarına giden
yolda önemli bir destek olarak görülmüştür. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan federalist Altiero Spinelli
tarafından gerçekleştirilen girişimler de dönemin en dikkate değer bütünleşme hareketlerindendir.
Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütünleşme açısından nasıl bir ortam içinde
bulunduğunu ifade etmek
Savaşın Avrupa devletlerini ekonomik ve siyasi açıdan olumsuz etkilemesi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönem bütünleşme hareketlerinin en yoğun şekilde görüldüğü dönemdir.
Avusturyalı diplomat Kalergi (1894-1 972) Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan birleşmiş bir Avrupa
düşüncesini ilk olarak 1922 tarihinde yayınlanan "Pan-Avrupa bir öneri" başlıklı makalesi ile dile
getirmiştir. Aynı yıl Pan-Avrupa Birliğini kurmuştur. Bu birlik birleşik bir Avrupa için kurulan ilk
harekettir. Kalergi II. Dünya Savaşı sonrası, Avrupa Parlamenter Birliğini kurmuştur. Bu birlik daha sonra
Avrupa Hareketi ile birleşmiştir. Spinelli (1941) yılında yaşadığı "Ventotene Manifestosunda birleşmiş bir
Avrupa kurulması gereği üzerinde durmuştur. Spinelli 1943 yılında - Avrupa Fedarilist Hareketini
kurmuştur. 1945-1955 döneminde, Avrupa'da federalizmi savunan kesimlerin bütünleşme fikrini Avrupalı
devletlerin gündemine sokmak için çabaladığı bir dönemdir.
Federalizm: Bir siyasi bütünleşme ve örgütlenme modelidir.
Federasyon: Fedarilizm fikrinin vücut bumuş halidir. Egemenliğin Merkezi (federal) devlet ile üye (federe)
devletler arasında paylaşıldığı bir bütünleşme şeklidir. 19 Eylül 1946 Winston Churchill Zürih Universitesi
yaptığı ünlü konuşmada Sovyet tehlikesinin bertaraf edilebilmesi için Fransa ve Almanya öncülüğünde bir
Avrupa Birleşik Devletleri oluşturulması fikrini vurgulamıştır. 1947 yılında W. Churchill öncülüğünde Birleşik Avrupa Hareketi kurulmuştur. 1946 yılında Avrupa federalistler birliği kurulmuştur. - Federalizm
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 4
4
fikrini ve savaş sonrası bütünleşmeyi savunmuştur. 1932 yılında Hollanda, Belçika ve Lüksbemburg
arasında imzalanan Ouchy Sözleşmesi ile BENELUKS oluşturulmuştur. Bir başka deyişle, bu dönem
federalizmi savunan kesimlerin ve özellikle de hükûmet dışı kuruluşların etkinliklerini artırdığı bir
dönemdir. 1946 yılında Zürih Üniversitesinde yaptığı ünlü konuşmada Winston Churchill, Sovyet
tehlikesinin bertaraf edilebilmesi için Fransa ve Almanya öncülüğünde bir Avrupa Birleşik Devletleri
oluşturulması fikrini vurgulamıştır.
Avrupa devletlerinin savaş sonrası ekonomik ve politik durumlarının onları neden iş birliğine
yönelttiğini açıklamak
1945 yılında sona eren savaş, Avrupa’da çok ciddi bir sosyal, ekonomik ve siyasi yıkıma yol açmıştır.
Altyapının çökmesi ve savaş ekonomisi giderek kötüleşen durumunun temel nedenleridir. Düşen millî
gelirler ve yüksek enflasyon yanında Avrupa, siyasi bakımdan da eski gücünü yitirmiştir. Bu dönem zaten
siyasi olarak ABD ve SSCB’nin etkin olduğu bir dönemdir. Bu durumda savaş sonrası siyasi ve ekonomik
koşullar AvrupalI devletlerini daha önce olmadığı kadar iş birliğine yöneltmiştir. Bu dönemde ABD’nin
Avrupa bütünleşmesine kayda değer bir etkisi olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Almanya’nın yeniden
bir savaşa sebebiyet vermemesi için gerekli siyasi ve ekonomik önlemlerin alınması, savaş sonrasının en
önemli gündem maddelerinden biridir.
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Bütünleşmesinin Nedenleri
Avrupa ülkelerinin sonuç sonrası kayıplarını telafi etme çabaları
Almanya sorununun çözülmesi için yapılan düzenlemelerin etkisi
ABD'nin ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda savaştan büyük kayıpla çıkan Avrupa'nın
bütünleşmesini hızlandırıcı rol oynamasıdır.
ABD ile SSCB arasındaki soğuk savaş dönemi
SSCB'nin Avrupa Siyasi ve ekonomik açıdan tehdit etmesi
Almanya Sorunu
Almanya tekrar savaşa sebebiyet vermemesi için, gerekli siyasi ve ekonomik önlemlerin alınması
gerekmiştir. 1945 Yalta ve Postdam konferanslarında ele alınan Almanya sorunu kapsamında; - Almanya'nın
silahsızlandırılmasıSavaş suçlularının cezalandırılması
Almanya; İngiltere, Fransa, ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrılmıştır. - Almanya ile ilgili en
önemli sorun, Almanya'nın kömür ve çelik kaynaklarına aittir.
Fransa ve SSCB, Ingiliz işgal alanında bulunan Ruhr bölgesindeki kanaklardan faydalanmak isterken,
İngiltere buna karşı çıkmıştır.
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 5
5
Download