T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Ticaret

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı
: 81578399-120.01.02
Konu : Mühür Fekki
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: a) 27.11.2014 tarihli ve 81578399-00004207218 sayılı yazı.
b) 19.12.2014 tarihli ve 81578399-00004671882 sayılı yazı.
c) 03.02.2015 tarihli ve 81578399-120.05.03/00005691209 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazılarımızla transit beyannamesi ve TIR Karnesi muhteviyatı eşyayı
taşıyan araçlara tatbik edilen mühürlerin fekki konusunda yapılacak işlemler
talimatlandırılmıştır.
Ancak Bölge Müdürlüğümüze intikal eden olaylar üzerinde yapılan değerlendirme ve
ilgili Cumhuriyet Savcılıklarınca Türk Ceza Kanunu 203 üncü maddesi ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ilgili maddeleri gereği işlem yapılması gereken durumlarda
konunun ilgili Cumhuriyet Savcılığına intikalinde yaşanan gecikmeler dolayısıyla sorumlular
hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
kapsamında soruşturmalar başlatıldığının görülmesi neticesinde konunun önemine binaen
ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen hususlara ek olarak;
1. Mühürsüz olarak geldiği veya mühür fekki olduğu tespit edilen araçların mutlak
suretle dolu/boş tartımlarının yapılarak, tartım sonucunun giriş/hareket gümrük idarelerince
yapılmış tartım sonuçları ve mevcut bilgi ve belgeler ile karşılaştırılması,
2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 203 ncü maddesi ve olması halinde 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği işlem yapılmasıyla ilgili taleplerin bundan böyle
doğrudan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne gereği için,
Bölge Müdürlüğümüze ise bilgi için ivedilikle yazı ile bildirilmesi,
3. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince de Türk Ceza
Kanunu 203 üncü maddesi ve olması halinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
ilgili maddelerinin uygulanması için Savcılık Makamlarından alınan talimatların ilgili
gümrüğe yine ivedilikle yazı ile bildirilmesi,
4. İlgili bağlantı idarelerimizce de İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğünden gelen yazıda belirtilenlere göre işlem yapılması, ilgili Cumhuriyet
İstanbul GTBM Transit Şube Müdürlüğü Yeşilköy/ İSTANBUL
Tel:0 212 4637014
Bilgi İçin: ERHAN PAYCI Şef
E-Posta:[email protected]
Fax:0 212 4637014
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 80b4fd49-acff-4f8b-aa4d-4165bcfd7743
eed4fed4-0764-4658-a86d-4ceb9f79f755kodu
koduile
ileerişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
1/3
Savcılığından talimat alınmadan eşya, araç, şahıs veya araç sürücüsü hakkında işlem
yapılmaması,
5. Taşıtların varış yerlerinde mühür kontrolü yapan görevlilerce mühürsüz olarak
geldiği veya mühür fekki olduğu tespit edilen araçların bilgileri mutat haberleşme yöntemleri
ile en kısa zamanda görevli bulunduğu idareye intikal ettirilmesi,
şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.
Transit beyannamesi veya TIR Karnesi muhteviyatı eşyayı taşıyan araçlara tatbik
edilen mühürlerin fekki durumunda ilgide kayıtlı yazılarımız ve yukarıda sayılan maddeler
çerçevesinde işlemlerin ikmalinin sağlanması konusunda idarelerimizin ivedilikle gerekli
tedbirleri alması ile iş bu yazımızın tüm personele imza karşılığı tebliğinin sağlanması,
Ayrıca taşıtların varış yerlerinin özel/genel antrepolar ve memur bulunmayan yer ve
sahalarda olabileceği için, YGM yada sorumlular tarafından yukarıda sayılan 4 ila 5 inci
maddelerde belirtilen şekilde işlem yapılmasını teminen tüm bağlantı idarelerimizce
sorumluluk alanlarında bulunan yer ve saha sorumlularına bu konuda talimat verilmesi
hususunda gereğini ÖNEMLE ve İVEDİLİKLE rica ederim.
Halil İbrahim BOZKUŞ
Bölge Müdürü
Dağıtım:
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Pendik Gümrük Müdürlüğü
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
İstanbul GTBM Transit Şube Müdürlüğü Yeşilköy/ İSTANBUL
Tel:0 212 4637014
Bilgi İçin: ERHAN PAYCI Şef
E-Posta:[email protected]
Fax:0 212 4637014
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 80b4fd49-acff-4f8b-aa4d-4165bcfd7743
eed4fed4-0764-4658-a86d-4ceb9f79f755kodu
koduile
ileerişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
2/3
Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesi Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Giriş (İthalat) Şubesi Müdürlüğü
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesi Müdürlüğü
Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
Kontrol Şubesi Müdürlüğü
Risk Analizleri Şubesi Müdürlüğü
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme (Geri Verme ve Tahsilat) Şubesi Müdürlüğü
Tasfiye Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi Müdürlüğü
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler (Yurtdışı) Şubesi Müdürlüğü
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Çıkış (İhracat) Şubesi Müdürlüğü
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme (Uzlaşma) Şubesi Müdürlüğü
Hukuk Grup Başkanlığı
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
İstanbul Personel Müdürlüğü
İstanbul GTBM Transit Şube Müdürlüğü Yeşilköy/ İSTANBUL
Tel:0 212 4637014
Bilgi İçin: ERHAN PAYCI Şef
E-Posta:[email protected]
Fax:0 212 4637014
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 80b4fd49-acff-4f8b-aa4d-4165bcfd7743
eed4fed4-0764-4658-a86d-4ceb9f79f755kodu
koduile
ileerişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
3/3
Download