Yenidogan Bebeklerde Konjenital Kalp Hastaliklarinin

advertisement
Yenidoğan bebeklerde konjenital kalp
hastalıklarının taranmasında nabız
oksimetresi : Test doğruluğu çalışması
Dr.Esra Arun Özer
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Amaç
Major konjenital kalp hastalıklarının
taranmasında
nabız
oksimetrenin
doğruluğunu değerlendirmek ve bu yöntemin
antenatal taramaya katkısını araştırmak
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Yöntem
• Doğum sonrası preduktal ve postduktal oksijen
saturasyonu (Median 12.4. saat)
• Bir ekstremitede SaO2 < %95 veya preduktalpostduktal saturasyon farkı %2’den fazla ise
ANORMAL test kabul edildi
• Anormal test: 1-2 saat sonra tekrarla, ayrıntılı
muayene…..Anormal sonuç : EKO
• Med
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
EKO Bulgularına Göre
KKH Gruplandırılması
1. Normal: EKO bulgusu yok
2. Anlamsız: 6. aydan sonra sebat etmeyen küçük
PDA, küçük PFO veya ASD, muskuler VSD,
pulmoner arter dallarında hafif anormal
turbulans
3. Anlamlı: 6. aydan sonra sebat eden PDA, PFO,
muskuler VSD, pulmoner arter dallarında hafif
anormal turbulans . 6 aydan uzun süre izlem
veya ilaç tedavisi gerektiren ancak ciddi veya
kritik olarak tanımlanmayan lezyonlar
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
EKO Bulgularına Göre
KKH Gruplandırılması
4. Ciddi: Kritik olmayan ancak ilk 1 yıl içinde girişim
gerektiren (kateterizasyon veya cerrahi) kalp
lezyonları
5. Kritik: Hipoplastik sol kalp, intakt ventriküler
septumla birlikte olan pulmoner atrezi,
transpozisyon, kesintili arkus aorta, ilk 28 gün
içinde cerrahi gerektiren veya ölen aort
koarktasyonu, aort kapak stenozu, pulmoner
kapak stenozu, TOF, pulmoner atrezi, total
pulmoner venöz dönüş anomalisi
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Sonuçlar
• Yenidoğan sayısı: 20055
• Konjenital kalp defektlerinin prevalansı
1000’de 2
• Çalışma grubu ayrıca antenatal tanı alan
konjenital kalp lezyonu alan hastaları da
değerlendirdi
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Sonuçlar
20055
bebek
195 test
anormal
19860 test
normal
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Test normal bebekler
19860 test
normal
19819
defekt yok
41 KKH
6 kritik
21 ciddi
14 anlamlı
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
9 anlamsız
19810
normal
Test anormal bebekler
192 EKO
32 Kalp
defekti
18 kritik
8 ciddi
163 kalp
defekti yok
6 anlamlı
86
anlamsız
77 normal
20 diğer
hastalıklar
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Sonuçlar
• Major KKH : 53 bebek (24 kritik + 29 ciddi)
• 19 olgu antenatal saptanmış
• Kritik KKH’da sensitivite %75, spesifite : % 99
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Sonuçlar
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Sonuçlar
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
100.000 bebekte….
• Major konjenital kalp defekti 264
• 130 bebek nabız oksimetresi ile tespit
edilebilir
• Antenatal tarama ile saptanma oranı %50 ise
nabız oksimetre ilave olarak 35 vakayı daha
erkenden saptar
• Antenatal tarama ile saptama oranlarının
düşük olduğu yerlerde oran artar
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Yorum
(Dr.Hasan Özkan)
• Ucuz, kolay ve non-invaziv yöntem
• Antenatal tarama ve klinik muayene ile tespit
edilemeyen vakaları da tanıyabilir
• Taburculuk öncesi rutin tarama olarak
kullanımı önerilir
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
• Bu tarama sağlıklı yenidoğanları hedeflemeli
• Harekete toleranslı nabız oksimetre
kullanılmalı
• Tarama 24 saatten sonraya bırakılmalı
• Oksijen saturasyonları sağ el ve bir ayaktan
ölçülmeli
• Her iki ölçümde SaO2 ≥ %95 ise ve fark <%3
ise bebek testi geçmiş sayılır.
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
• SaO2 <%90 ise hemen kardiyolojik
değerlendirme yapılmalı. Tanısal EKO yapılır.
Hipokseminin enfeksiyöz ve pulmoner
nedenleri ekarte edilir.
13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012
Download