2006- 2007 ve 2008 Ulusal Biyoloji Olimpiyat Sorularından

advertisement
2006- 2007 ve 2008 Ulusal Biyoloji Olimpiyat Sorularından Derlenmiş Biyokimya Soruları
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, enerji elde etme yolları
ile ilgili olarak doğru değildir?
(2006- kitapçık a- soru 16)
A) Hücre solunumundan elde edilen net enerji miktarı
fermantasyondan elde edilenden fazladır
B) Glikoliz, hem hücre solunumunda hem de
fermantasyonda kullanılan bir metabolik yoldur
C) Hem hücre solunumu hem de glikoliz, elektron alıcıya
gereksinim duyar
D) Ökaryotik hücrelerde hem hücre solunumu hem de
glikoliz gerçekleşir
E) Ototroflar, enerjilerini (ATP’yi) yalnızca fotosentezden
elde ederler
2. Amino asitler amfoteriktir, çünkü;
(2006- kitapçık a- soru 42)
A) Hem asit hem baz özelliği gösterirler
B) Hem nötral molekül hem iyon gibi davranırlar
C) Hem polar hem apolar özellik gösterirler
D) Protein yapılarında hem standart hem standart olmayan
monomerleri vardır
E) Hem ışık geçiren hem ışık absorblayan bileşik gibi
davranırlar
3. E.coli’den elde edilen iki farklı enzimin fonksiyonel
farklılığının (üç boyutlu yapı farklılığı gibi)
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(2006- kitapçık a- soru 43)
A) ATP’yi farklı şekillerde bağlamaları
B) Farklı amino asit dizilimine sahip olmaları
C) DNA metabolizmasında farklı fonksiyon göstermeleri
D) E.coli metabolizmasında farklı fonksiyon göstermeleri
E) İkincil yapılarının farklı olması
4. Dört tane glisilalanil tekrarlayan birimini içeren
oktapeptit;
(2006- kitapçık a- soru 44)
A) Alanil rezidüsü üzerinde bir tane serbest amino grubuna
sahiptir
B) Alanil rezidüsü üzerinde bir tane serbest amino grubuna
ve glisil rezidüsü üzerinde bir tane serbest
karboksil grubuna sahiptir
C) Glisil rezidüsü üzerinde bir tane serbest amino grubuna
ve alanil rezidüsü üzerinde bir tane serbest
karboksil grubuna sahiptir
D) İki tane serbest amino ve bir karboksil grubuna sahiptir
E) Her iki glisil rezidüsü üzerinde iki tane serbest karboksil
grubuna sahiptir
5. Alyuvarlarda glikoliz ile oluşan piruvat,
aşağıdakilerden hangisine dönüşür?
(2006- kitapçık a- soru 46)
A) Karbondioksit ve su
B) Etanol
C) Glukoz
D) Hemoglobin
E) Laktat
6. Bir reaksiyonun serbest enerjisi -46.3 kJ/mol ise
reaksiyon; (2006- kitapçık a- soru 51)
A) Dengededir B) Endergoniktir C) Ekzergoniktir
D) Endotermiktir E) Ekzotermiktir
7. Enzimlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
(2006- kitapçık a- soru 45)
A) Enzim etkinliği için, enzim ve substratın aynı derişimde
bulunması gerekir
B) Enzimler substratın ürüne dönüşmesinde aktivasyon
enerjisini düşürürler
C) Substratın D ve L izomerlerine karşı aynı aktiviteyi
gösterirler
D) Enzim reaksiyonun denge sabitini en az bin kat yükseltir
E) Katalitik aktiviteleri pH'ya bağımlı değildir
8. Hücre solunumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
(2006- kitapçık a- soru 47)
A) Oksijenli ortamda, piruvatın oksidatif
dekarboksilasyonundan oluşan asetil grubu sitrik asit
döngüsünegirer
B) Kasta oksijensiz ortamda piruvat laktata dönüşür
C) Maya anaerobik olarak piruvatı etanole çevirir
D) Piruvat laktata dönüşürken glikolizde gerekli olan bir
kofaktör de rejenere olur
E) Anaerobik ortamda glikoliz cereyan edemediği için
piruvat oluşamaz.
9. Glioksalat döngüsü bitkiler için önemlidir, çünkü
tohumların filizlenmesinde;
(2006- kitapçık a- soru 48)
A) Asetil-CoA’dan net olarak glukoz sentezlenmesini sağlar
B) Pirimidin biyosentezi için glioksalat elde edilmesi gerekir
C) Kolesterol biyosentezi için glioksalat elde edilmesi
gerekir
D) İzositratın ortamdan uzaklaştırılması gerekir
E) Gerekli olan α-ketoglutarat oluşumu sağlanır
10. Mitokondride oksidasyonla fosforilasyon eşleşmiştir
(kenetlenmiştir). Bu eşleşme bozulursa;
(2006- kitapçık a- soru 49)
A) ATP sürekli sentezlenir, ancak O2 tüketimi durur
B) Mitokondriyel mekanizma tamamen durur
C) ATP sentezlenemez, ancak O2 tüketimi devam eder
D) Sitrik asit döngüsü yavaşlar
E) Glikolizle glukozun piruvata dönüşümü yavaşlar
11. Şekerlerin hücrelerde fosforile olmuş şekilde
bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2006kitapçık a- soru 50)
A) Hücrenin pH’sını tamponlamak için
B) Fosforile olmayan şekerler hücre dışına sızabileceği için
C) Fosforile olmayan şekerler hücrede enzimler tarafından
yıkılacağı için
D) Fosforile şekerler genetik bilgi taşıdıkları için
E) Hücrede fosfat derişimi yüksek olduğu için
12. Yeşil bitkilerde gün boyunca gerçekleşen nişasta ve
sukroz sentezinde kloroplastlardaki nişasta sentezinde
kullanılan ya da fosfat translakotörler yoluyla sitozol
içine taşınan bileşik aşağıda verilenlerden hangisidir?
(2006- kitapçık a- soru 67)
A) Fruktoz 1-6 bisfosfat
B) Trioz fosfat
C) Sukroz fosfat
D) Fruktoz-6-fosfat
E) Trioz 1-6 bisfosfat
13. Aşağıda verilenlerden hangisinin eksikliği, bitkinin
UV-B ışınlarına karşı duyarlılığını artırır?
(2006- kitapçık a- soru 72)
A) Antosiyan B) Flavonlar C) Eterik yağ
D) Alkoloidler E) Tanin
14. Aşağıdaki elementlerden hangileri bitki zarlarının
normal işlevleri için gereklidir?
(2006- kitapçık a- soru 73)
A) Ca B) Mn C) K D) Zn E) Cu
15. “Histonlar ---------------- ------------------ ile ilişki
kurarlar”. Boş bırakılan kısımlar, aşağıdaki
seçeneklerden hangisi ile doldurulursa, cümlenin anlamı
bilimsel olarak doğru olur? (2006- kitapçık a- soru 79)
A) Asidik proteinlerdir, DNA
B) Asidik proteinlerdir, RNA
C) Bazik proteinlerdir, RNA
D) Bazik proteinlerdir, DNA
E) Histidinden türemiş koenzimlerdir, enzim
16. Sinir sisteminde yer alan aşağıdaki hücrelerden
hangisinde meydana gelen bozukluk ile merkezi sinir
sistemindeki aksonların miyelinlenmesi aksar?
(2006- kitapçık a- soru 90)
A) Astrositler
B) Oligodendrositler
C) Schwann hücreleri D) Ependim hücreleri
E) Mikroglia hücreleri
17. Solunumun düzenlenmesinde rol oynayan
reseptörlerle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur? (2006- kitapçık a- soru 98)
A) Kanın pCO2’si düşerse bu reseptörlerden impuls çıkışı
artar
B) Kanın pH’sı yükselirse bu reseptörlerden impuls çıkışı
artar
C) Kanın pO2’si düşerse bu reseptörlerden impuls çıkışı
artar
D) Kanda H+ azalırsa bu reseptörlerden impuls çıkışı artar
E) Bu reseptörler üzerindeki en kuvvetli etkiyi kanın pO2’si
gösterir
18. İnsanda kanın pH düzeyinin ayarlanması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(2006- kitapçık a- soru 32)
A) Böbrekler, aynı zamanda, kandaki CO2 düzeyini kontrol
ederek pH’yı ayarlar
B) pH’nın ayarlanmasında HCO3-, kanda bulunan ana
tampondur
C) Kandaki tamponlar gerektiğinde kana H+ sağlar;
gerektiğinde kandan H+ iyonlarını alırlar
D) Proteinlerin yapısı pH’ya duyarlı olduğundan kanın
pH’sının sabit tutulması zorunludur
E) Karbonik asit, kandaki tamponun öncül maddesidir
19. Şaperon proteinleri, aşağıdaki olaylardan hangisinde
işlev görür? (2007- kitapçık a- soru 16)
A) Katlanmamış proteinlerin yıkılmasında
B) Proteinlerin uygun bir şekilde katlanmasında
C) Peptid bağlarının oluşmasında
D) Proteinlerin hücre dışına taşınmasında
E) Proteinlerin denatürasyonunda
20. Dinlenme, hafif egzersiz ve yoğun egzersiz
durumlarındaki üç ayrı iskelet kasının enerji
metabolizmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
geçerlidir? (2006- kitapçık a- soru 93)
Dinlenme
A)
Enerjisini
yağ
asitlerinden
karşılar
B)
Enerjisini
aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
C)
Enerjisini
yağ
asitlerinden
karşılar
D)
Enerjisini
aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
E)
Enerjisini
kreatin
fosfattan
karşılar
Hafif
egzersiz
Enerjisini yağ
asitlerinden
ve aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini
aerobik
solunumla
yağ
asitlerinden
karşılar
Enerjisini yağ
asitlerinden
ve aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini yağ
asitlerinden
ve aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini yağ
asitlerinden
karşılar
Yoğun
egzersiz
Enerjisini
aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini
aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini
anaerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini
anaerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
Enerjisini
aerobik
solunumla
glukozdan
karşılar
21. I. Yüksek enerjili elektronun feofitinden elektron
taşıma zincirindeki Q enzimiyle yakın ilişkili bağlı bir
kinona geçmesi.
II. Enerji düzeyi artmış elektronların, klorofildeki
reaksiyon merkezinin dış kısmına geçmesi
III. Yüksek enerjili elektronların molekülün
feofitine geçmesi
IV: Reaksiyon merkezinden ayrılan elektronların
yerine Z enzimi tarafından suyun ayrıştırılması sonucu
oluşan elektronların geçmesi
Yukarıda P680 reaksiyon merkezinin ilgili dalga
boyundaki bir ışığın absorblanmasından sonra enerji
düzeyi artmış elektronların reaksiyon merkezini terk
etmeden önce geçirdikleri ve reaksiyon merkezinin
yeniden ilgili bir dalga boyunu absorblamaya hazır hale
gelmesini sağlayan aşamalar verilmiştir. Bu olayların
gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir. (2006- kitapçık a- soru 64)
A) II, III, I, IV
B) III, I, II, IV
C) IV, III, II, I
D) I, II, IV, III
E) I, II, III, IV
22. Hücre döngüsünün düzenlenmesinde önemli olan
bazı protein kinazların enzimatik aktivitesinin artışı,
aşağıdakilerden hangisine uygun olarak gelişir?
(2007- kitapçık a- soru 6)
A) Ribozomlar tarafından kinazların sentezlenmesi
B) Siklinlerin bağlanmasıyla inaktif kinazların aktivasyonu
C) İnaktif kinazların fosforilasyon ile aktif kinazlara
dönüşmesi
D) İnaktif kinaz moleküllerinin sitoplazmadaki proteazlar
sayesinde bölünerek aktifleştirilmesi
E) Büyüme faktörlerinin konsantrasyonunun, inhibe edici
seviyenin altına düşmesi
29. A → B tepkimesi için ∆G’° = –60 kJ/mol’dür.
Tepkime 10 mmol A ile başlamakta olup, başlangıçta
ortamda B bulunmamaktadır. 24 saat sonra yapılan
analizde 2 mmol B, 8 mmol A bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en olası
açıklamasıdır? (2007- kitapçık a- soru54 )
A) A ve B denge konsantrasyonlarına ulaşmıştır
B) Bir enzim dengeyi A yönüne doğru kaydırmıştır
C) B oluşumu kinetik olarak yavaş olup, 24 saat sonunda
dengeye ulaşılmamıştır
D) Termodinamik olarak B’nin oluşumu mümkün değildir
E) ∆G'° = –60 kJ/mol olmasından ötürü, açıklanan sonucun
ortaya çıkması imkansızdır
23. Vücuttaki hücrelerin birbirlerini tanımasında ve
yabancı hücrelerin reddedilmesinde hücre zarındaki
aşağıdaki maddelerden hangisinin en fazla katkısı
olmaktadır? (2007- kitapçık a- soru 17)
A) İntegral proteinlerin B) Yüzey proteinlerinin
C) Karbohidratların
D) Kolesterolün E) Lipidlerin
30. Epinefrin kastaki glikoliz hızını nasıl artırır?
(2007- kitapçık a- soru60 )
A) Hekzokinazı aktive ederek
B) Fosfofrukto kinaz–1’i aktive ederek
C) Glikojen fosforilaz a’yı glikojen fosforilaz b’ye çevirerek
D) Cori döngüsünü inhibe ederek
E) Pasteur (Pastör) etkisi ile
24. I. Doymamış yağ asitleri
II. Karbonhidratlar
III. Kolesterol
IV. İntegral proteinler
V. Yüzey proteinleri
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin zardaki miktarı,
hayvan hücresi zarının akışkanlığını etkiler?
(2007- kitapçık a- soru20 )
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) I ve III
25. İnsanın beslenmesinde yer alan aşağıdaki
maddelerden hangisi, “temel (esansiyel) besin maddesi”
özelliğine sahip değildir? (2007- kitapçık a- soru31 )
A) Glukoz
B) Lineloik asit
C) C vitamini
D) Methionin
E) Kalsiyum
26. I. Enteropeptidaz
II. Tripsin
III. Pepsin
IV. Kimotripsin
İnsan sindirim sisteminde işlev gören yukarıdaki
enzimlerden hangisi, kendi inaktif formunu aktif forma
dönüştürebilmektedir? (2007- kitapçık a- soru32 )
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) II ve IV
27. “Genlerin ürünü nedir?” sorusuna verilecek en doğru
yanıt aşağıdakilerden hangisidir?
(2007- kitapçık a- soru47 )
A) Proteindir
B) Protein ve mRNA’dır
C) Protein ve tRNA’dır
D) Sadece mRNA’dır
E) Polipeptid, mRNA, rRNA ve tRNA’dır
28. Glukokinaz ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur? (2007- kitapçık a- soru59 )
A) Karaciğer glikojeninin glukoz-1-fosfata çevriminde iş
görür
B) Fruktoz-6-fosfatı glukoz-6-fosfata çevirir
C) Glukoz-6-fosfatı fruktoz-6-fosfata çevirir
D) Karaciğer hepatositlerinde bulunan bir hekzokinaz
izozimidir
E) Bütün memeli dokularında bulunur
31. Mitokondrideki oksidatif fosforilasyon hızı, esas
olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından kontrol edilir?
(2007- kitapçık a- soru61)
A) CO2 tarafından geri-beslemeli (feed-back) inhibisyon ile
B) Sitrik asit döngüsünden gelecek olan NADH ile
C) Sitrat konsantrasyonu (ya da) gliserol-3-fosfat mekik
sistemi ile
D) ATP-ADP sisteminin kütle-etkisi oranı ile
E) Termogenin varlığı ile
32. Aşağıdaki çiftlerden hangisi birbirinin anomeridir?
(2007- kitapçık a- soru62)
A) D-glukoz ve D-fruktoz B) D-glukoz ve L-fruktoz
C) D-glukoz ve L-glukoz D) α- D- glukoz ve β-D-glukoz
E) α -D- glukoz ve β -L-glukoz
33. Gal (β 1→4) Glu kısaltması aşağıdakilerden hangisini
anlatır? (2007- kitapçık a- soru63)
A) Glukozun C-4’ü galaktozun C-1’ine glikozidik bağ ile
bağlıdır
B) Bu bileşik bir D-enantiyomerdir
C) Galaktoz reziduları redüktör uçtadır
D) Glukoz piranoz formundadır
E) Glukoz rezidusu β anomerdir
34. Valin amino asidinin örneğin NaOH gibi kuvvetli bir
bazla titrasyonu iki tane pK’ değeri verir. pK2’de
(pK2 = 9.62) cereyan eden titrasyon tepkimesi
aşağıdakilerden hangisidir?
(2007- kitapçık a- soru66)
A) —COOH + OH → —COO + H2O
B) —COOH + —NH2 → —COO + —NH2+
C) —COO + —NH2 +→ —COOH + —NH2
D) —NH3+ + OH → —NH2 + H2O
E) —NH2 + OH → —NH + H2O
35. Bitki hücrelerinde protein sentezinin yapıldığı
bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(2007- kitapçık a- soru74)
A) Sitoplazma ve çekirdekçik
B) Sitoplazma ve hücre zarı
C) Çekirdekçik ve Golgi aygıtı
D) Çekirdekçik, sitoplazma ve Golgi aygıtı
E) Sitoplazma, kloroplast ve mitokondri
36. Fotosentez yapmayan hücrelerde nişasta sentezinde
substrat olarak kullanılan başlıca şeker aşağıdakilerden
hangisidir? (2007- kitapçık a- soru75)
A) Sakkaroz B) Glukoz C) Fruktoz D) Maltoz E) Mannoz
37. Anaerobik koşullarda bir bitkinin kök hücrelerinde
aşağıdaki iyonlardan hangisin artma olasılığı vardır?
(2007- kitapçık a- soru77)
A) Fosfor B) Azot C) Potasyum D) Magnezyum E) Demir
38. Bitki hücrelerinde mitokondri başına krista sayısının
aşağıdaki koşullardan hangisinde artması beklenir?
(2007- kitapçık a- soru78)
A) Oksijensiz solunumun hızı oksijenli solunumun hızına
ulaşınca
B) Oksijenli solunumun hızı azalınca
C) Oksijenli solunumun hızı artınca
D)Oksijensiz solunum azalınca
E) Yağ asitlerinin yıkım hızı azalınca
39. İdeal koşullarda devirsel olmayan elektron transferi
sırasında 8 kuantum absorbe edildiğinde, tilakoyid
zarlar arasında ve stromada sırasıyla kaç adet proton
birikir ve NADPH üretilir? (2007- kitapçık a- soru81)
A) 8 proton birikir ve 2 NADPH üretilir
B) 6 proton birikir ve 2 NADPH üretilir
C) 4 proton birikir ve 3 NADPH üretilir
D) 8 proton birikir ve 4 NADPH üretilir
E) 16 proton birikir ve 4 NADPH üretilir
40. Hücre solunumunda elektron transferi
aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
(2007- kitapçık a- soru85)
A) Sitoplazma
B) Mitokondrinin matriksi
C) Mitokondrinin iç zarı D) Mitokondrinin dış zarı
E) Kloroplast stroması
41. Aksiyon potansiyelinin oluşması ve devamı sırasında
meydana gelen olaylar ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur? (2007- kitapçık a- soru99)
A) Depolarizasyon sırasında sinir hücresi zarındaki Na+
kanalları kapanır
B) Depolarizasyon sırasında sinir hücresi zarındaki Na+
kanalları açılır
C) Depolarizasyon sırasında sinir hücresi zarındaki Ca+
kanalları açılır
D) Depolarizasyon sırasında sinir hücresi zarındaki K+
kanalları kapanır
E) Depolarizasyon sırasında sinir hücresi zarındaki Clkanalları açılır
42. Aşağıdakilerden hangisindeki genetik çeşitlilik, organ
nakillerinde doku reddinden öncelikle sorumludur?
(2007- kitapçık a- soru100)
A) MHC
B) Gelişen T hücreleri
C) Monoklonal antikorlar
D) İmmünoglobulinler
E) Akyuvarlar
43. Hayvan hücrelerinde kural olarak aşağıdakilerden
hangisi için aktif tasıma mekanizması geliştirilmemiştir?
(2008- kitapçık a- soru7)
A) Besin maddelerinin hücre içerisine alınması
B) Na+ iyonların hücre dışına taşınması
C) Suyun hücre dışına taşınması
D) Karbon dioksitin hücre dışına taşınması
E) H+ iyonlarının lizozom içerisine taşınması
44. Anaerobik koşullarda yaşayan bir bitkinin kökünde
hidrojen iyonlarının sitoplazmadan atılmaması
sonucunda sitoplazmanın giderek asitleşmesinin başlıca
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(2007- kitapçık a- soru76)
A) Yapraklardan kök hücrelerine yeterince basit şekerlerin
gönderilmemesi
B) Yapraklardan kök hücrelerine yeterince absisik asit
gönderilmemesi
C) Yapraklardan köke yeterince etilen gönderilmemesi
D) Kökte yeterince sitokinin sentezlenememesi
E) Kökten yeterince inorganik element alınamaması
45. Prokaryotik hücrelerin yapısında aşağıdakilerden
hangisine rastlanmaz? (2008- kitapçık a- soru5)
A) Hücre duvarı
B) Zar yapılı organeller
C) Halkasal DNA
D) Kamçı
E) Ribozom
46. Mitokondri iç zarının katlantılar yapmış olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(2008- kitapçık a- soru6)
A) Mitokondri matriksinin hacmini artırmak
B) Mitokondri matriksinde ayrı odacıklar oluşturmak
C) Zarda elektron taşınımını hızlandırmak
D) Madde alış-verişi için yüzey alanını artırmak
E) Mitokondrilerin bölünmesinde kolaylık sağlamak
47. I. Aktif merkez
II. Amino ve karboksil uçlar
III. Dördüncül yapı
IV. Kofaktör
Protein yapısındaki bir enzim molekülünde, yukarıda
yer alanlardan hangisi mutlaka bulunur?
(2008- kitapçık a- soru8)
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I ve IV E) I, II ve III
48. Asağıdaki tabloda yapılmıs olan eslestirmelerden
hangisi doğru değildir? (2008- kitapçık a- soru23)
Hücre tipi
A)
Prokaryotik
hücre
Protein
çesidi
Sitoplazmik
proteinler
Protein sentez
yeri
Sitoplazmadaki
serbest ribozomlar
B)
Ökaryotik
hücre
Plazma zar
proteinleri
C)
Prokaryotik
hücre
Plazma zar
proteinleri
Granüllü
endoplazmik
retikulum
Plazma zarına
bağlı ribozomlar
D)
Ökaryotik
hücre
Sitoplazmik
proteinler
Sitoplazmadaki
serbest ribozomlar
E)
Prokaryotik
hücre
Salgılanan
proteinler
Sitoplazmadaki
serbest ribozomlar
49. Bacteria, Archaea ve Eukarya domainlerine ait
hücrelerde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak
bulunur? (2008- kitapçık a- soru27)
A) Zarla çevrili organel
B) Benzer yapılı hücre duvarı
C) RNA polimeraz enzimi D) Benzer yapıda zar lipidleri
E) Halka seklinde kromozom
50. Bir hayvan hücresi, plazma zarının dış yüzeyinde
yer alan oligosakkaritlerden yoksun bırakılacak olursa
aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirilmesinde
sorun çıkması beklenir? (2008- kitapçık a- soru24)
A) Đyonların elektrokimyasal gradiyente karsı taşınmasında
B) Hücrelerin birbirini tanımasında
C) Fosfolipid tabakanın akışkanlığının korunmasında
D) Hücre iskeletine tutunmada
E) Elektriksel yüklü moleküllerin difüzyonuna karsı bariyer
oluşturmada
51. Çeşitli hücre tiplerini inceleyen bir öğrencinin
yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
(2008- kitapçık a- soru25)
A) Ökaryotik hücrelerde rastlanan hücre duvarlarının yapısı
birbirlerinden farklı olabilir
B) Prokaryotik hücrelerde rastlanan hücre duvarlarının
yapısı birbirlerinden farklı olabilir
C) Çekirdeğini kaybeden hiçbir hücre yaşamını sürdüremez
D) Kalıtsal maddesi olmayan bir hücre bölünemez
E) Prokaryotik hücrelerin sitoplazmasında zar yapılı organel
bulunmaz
52. Asağıdakilerden hangisi endotermik özellik gösteren
karasal hayvanların termoregülasyonuna yardımcı olan
genel adaptasyonlardan değildir?
(2008- kitapçık a- soru31)
A) Metabolik ısı üretim hızını değiştirme
B) Ortam sıcaklığına göre farklı davranışsal tepki verme
C) Buharlaşma yoluyla ısı kaybı gerçekleştirme
D) Ortam ile arasındaki ısı alışveriş hızını ayarlama
E) Kahverengi yağ doku sayesinde ısı üretimi sağlama
53. Farklı deney tüplerine, eşit miktarda protein
konularak üzerine aşağıda yer alan enzimler ilave
ediliyor. Bu enzimlerin tüpler içerisinde optimum
çalışabileceği ideal ortamlar hazırlanıyor. Eğer uzun bir
süre beklenilecek olursa aşağıdaki enzimlerden hangisi,
tüpteki proteini tüm amino asitlerine kadar parçalar?
(2008- kitapçık a- soru33)
A) Pepsin
B) Karboksipeptidaz
C) Dipeptidaz
D) Tripsin
E) Kimotripsin
54. Vitaminlerin günlük gereksinim duyulan miktarları,
diğer besin maddelerine göre çok azdır. Bunun nedeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(2008- kitapçık a- soru38)
A) Vitaminlerin besinlerde çok az miktarlarda bulunması
B) Vitaminlerin vücut içerisinde sentezlenememeleri
C) Vitaminlerin elde edilmesinin zor olması
D) Vitaminlerin genellikle enzimlerin koenzimi olarak islev
görmeleri
E) Vitaminlerin vücuttaki depo miktarlarının fazla olması
55. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bağışıklık sisteminin
hangi hücresi, yüzeyinde şekillenen antijenler ile başka
bir bağışıklık sistemi hücresinin uyarılmasını birinci
derecede etkiler? (2008- kitapçık a- soru41)
A) Makrofajlar
B) Monositler
C) TH hücreleri
D) TK hücreleri
E) B hücreleri
56. Aşağıda verilenlerden hangisi polimerik yapıda bir
molekül değildir? (2008- kitapçık a- soru45)
A) Polisakkarit
B) Fosfolipid
C) Protein
D) Polipeptid
E) Nükleik asit
57. Kalp kası, tükürük bezi ve iskelet kası hücreleri bir
hücre dışı sinyal molekülü olan asetilkolin tarafından
uyarılmakta ve bu uyarıya farklı şekillerde cevap
vermektedir. Bunun esas nedeni aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
(2008- kitapçık a- soru42)
A) Bu hücrelerde asetilkolin reseptörünün yerleşimi farklıdır
B) Bu hücrelerde asetilkolin reseptörü yapısal olarak
farklıdır
C) Bu hücrelerde asetilkolin reseptörünün sayısı farklıdır
D) Bu hücrelerde asetilkolin esteraz enziminin miktarı
farklıdır
E) Bu hücrelerde asetilkolin esteraz enziminin yerleşimi
farklıdır
58. Asağıdaki moleküllerden hangisi lipit çift tabakasını
basit difüzyon ile geçebilir? (2008- kitapçık a- soru44)
A) Küçük polar moleküller
B) Büyük polar moleküller
C) Küçük nonpolar moleküller
D) Büyük lipofobik moleküller
E) Büyük nonpolar moleküller
59. I. Mast hücresi
a. Asetilkolin
II. Makrofaj
b. insülin
III. Presinaptik nöron
c. Histamin
IV. Pankreas β hücresi d. interlökin I
Yukarıda farklı hücre tipleri ve bunların salgıladıkları
kimyasal düzenleyiciler verilmiştir. Buna göre yapılmış
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
(2008- kitapçık a- soru46)
A) I-c; II-d; III-b; IV-a
B) I-c; II-b; III-d; IV-a
C) I-c; II-d; III-a; IV-b
D) I-d; II-c; III-b; IV-a
E) I-a; II-c; III-d; IV-b
60. pH ile ilgili olarak asağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır? (2008- kitapçık a- soru61)
A) Çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunun eksi
logaritması pH olarak ifade edilir
B) Bir çözeltinin pH’sını biliyorsak onun pOH değerini de
hesaplayabiliriz
C) Nötral çözeltilerin H+ ve OH- iyonu konsantrasyonları
birbirine esittir
D) pH’sı 7’den büyük çözeltiler asidik çözeltilerdir
E) Suyun iyonlar çarpımı pH ölçeğinin temelini olusturur
61. ATP’nin yapısında asağıdakilerden hangisi
bulunmaz? (2008- kitapçık a- soru62)
A) Hekzos şeker B) Pentoz şeker
C) Fosfat ester bağı
D) Pürin bazı E) Glikozidik bağ
62. Aşağıdaki enzimlerden hangisi kas ve karaciğerdeki
glikolizde düzenleyici rol oynamaz?
(2008- kitapçık a- soru63)
A) Glikojen fosforilaz B) Hekzokinaz C) Fosfofruktokinaz 1
D) Piruvat karboksilaz E) Piruvat kinaz
63. Proteinlerdeki amino asitlerin biri hariç diğerleri αamino grubu içerir. Serbest amino grubu içermeyen
amino asit aşağıdakilerden hangisidir?
(2008- kitapçık a- soru65)
A) Glisin B) Prolin C) Glutamik asit D) Alanin E) Histidin
64. Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre dışına
salgılanacak proteinlerin ayrılarak hedefe
yönlendirilmesinin başlıca sorumlusudur?
(2008- kitapçık a- soru64)
A) Lizozomlar
B) Endozomlar
C) Trans Golgi ağı
D) Endoplazmik retikulum
E) Peroksizomlar
65. Kas gevşetici olarak kullanılan bir ilaç, asetilkolin
esteraz enzimini inhibe ediyor. Asetilkolin değişimini
yükselterek inhibisyon geri döndürülebiliyor. Bu
durumda; (2008- kitapçık a- soru67)
A) İlaç, enzimi kompetitif olarak inhibe etmiştir
B) İlaç, enzimi kompetitif-olmayan biçimde inhibe etmiştir
C) İlaç, enzime kovalent bağlarla bağlanmıştır
D) İlaç, enzimi geri-dönüşümsüz olarak inhibe etmiştir
E) İlaç, enzimin özel bir inhibitörü değildir
66. Amilopektin ve selüloz ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
(2008- kitapçık a- soru68)
A) Her ikisi de bitkiler tarafından sentezlenir
B) Amilopektin dallanmış, selüloz ise düz zincirli bir
moleküldür
C) Her ikisinin yapısal birimleri D-glukozdur
D) Her iki molekülü yıkan enzimler farklıdır
E) Her iki molekülde de α 1→ 4 glikozidik bağlar yer alır
67. Riboflavin, insanlar tarafından sentezlenemeyen,
suda çözünebilen bir organik bileşiktir. Bu bileşik
metabolizma tarafından kimyasal olarak flavin adenin
dinükleotid adlı bileşiğe dönüştürülür. Flavin
adenin dinükleotid, süksinat dehidrogenaz için
gereklidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (2008- kitapçık a- soru69)
A) Bu durumda riboflavin, bir koenzimdir
B) Flavin adenin dinükleotid, bir vitamindir
C) Süksinat dehidrogenaz, bir koenzimdir
D) Flavin adenin dinükleotid, bir koenzimdir
E) Flavin adenin dinükleotid, bir enzimdir
68. Hücre zarından madde alışverişi yapılırken aşağıdaki
olaylardan hangisinde, taşınan madde için özgüllük söz
konusu değildir? (2008- kitapçık a- soru70)
A) Kolaylaştırılmış difüzyon
B) Aktif taşıma
C) Birlikte taşınma (cotransport)
D) Pinositoz
E) Reseptör aracılıklı endositoz
69. DNA’nın omurgasını oluşturan yapı, aşağıdakilerden
hangisidir? (2008- kitapçık a- soru73)
A) –fosfat-baz-seker-fosfat- zinciri
B) –baz-fosfat-baz-fosfat- zinciri
C) –seker-baz-seker-baz- zinciri
D) –baz-baz-baz-baz- zinciri
E) –seker-fosfat-seker-fosfat- zinciri
70. Amino asitlerin tRNA’ya bağlanmasını aşağıdaki
enzimlerden hangisi gerçekleştirir?
(2008- kitapçık a- soru74)
A) Peptidil transferaz B) Peptid sintetaz C) Metil transferaz
D) Aminopeptidaz E) Aminoaçil tRNA-sintetaz
71. RNA polimeraz DNA üzerinde hangi bölgeye
bağlanır? (2008- kitapçık a- soru75)
A) Regülatör bölge B) Enhancer bölge C) Aktivatör bölge
D) Promoter bölge E) Okunan bölge
72. Polimeraz zincir reaksiyonunda (PCR) temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir? (2008- kitapçık a- soru77)
A) DNA parçalarını birleştirmek
B) DNA’yı bir hücreye aktarmak
C) DNA kopya sayısını artırmak
D) DNA’da mutasyon oluşturmak
E) DNA dizisini belirlemek
73. ATP, fotosentezin aşağıdaki aşamalarından
hangisinde oluşur? (2008- kitapçık a- soru83)
A) Elektronların sudan NADP’ye taşınımı sırasında
B) Işığın suyu ayrıştırması sırasında
C) Klorofilin kırmızı dalga boylu ışığı absorblaması
sırasında
D) CO2’in fiksasyonu sırasında
E) Fosfogliserik asitin (PGA) oluşumu sırasında
74. Sekonder aktif tasınım ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(2008- kitapçık a- soru93)
A) Maddeler aynı yönde taşınabilirler (simport)
B) İki madde aynı anda zıt yönde taşınabilir (antiport)
C) Gerekli enerji ATP’nin hidrolize olmasından sağlanır
D) Antiport işlemi sırasında protonlar kendi konsantrasyon
gradiyentleri yönünde taşınabilirler
E) Maddeler elektrokimyasal gradiyentlerinin aksi yönünde
taşınabilirler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
A
B
C
E
C
B
E
A
C
B
B
B
A
D
B
C
A
B
C
A
B
C
E
A
CEVAP ANAHTARI
C
26
51
E
27
52
D
28
53
C
29
54
B
30
55
D
31
56
D
32
57
A
33
58
D
34
59
E
35
60
A
36
61
A
37
62
C
38
63
A
39
64
C
40
65
B
41
66
A
42
67
D
43
68
A
44
69
B
45
70
D
46
71
B
47
72
E
48
73
C
49
74
B
50
C
E
B
D
A
B
B
C
C
D
A
D
B
C
A
E
D
D
E
E
D
C
A
C
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?
ot=5&rt=3&sid=0&cid=5073
Ders Sorumlu Öğretim Üyesi:
Prof. Dr. Figen Erkoç
Gazi Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi
Download