Adli Laboratuvar

advertisement
ADLİ
LABORATUVAR
Prof. Dr Salih Cengiz
İ.Ü.
Adli Tıp Enstitüsü
7/20/2017
1
Rakamla ifade=laboratuvar
kaynağından kes yapıştır
• In his Lecture to the Institution of Civil
Engineers, in 1883 said that:
"When you can measure
what you are speaking about
and express it in numbers,
you know something about
it;
• If you can`t measure and
~ Lord Kelvin ~ express it in numbers your
knowledge become meagre
and invalid "
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
2
Toksikolojide kimyasal eşitlikler?
• 1- dQ/dt =D.ki.S.(C1-C2)/e
• ????? Bu NE eşitliği????
• 2- pH=pKa–log (X /HX)
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
3
Dört Temel Tanım
1- Hekim: Fizik, kimya, Biyoloji, matematik ve bazı sosyal
bilimleri İnsan vücudu üzerine uygulama yetki ve
sorumluluğuna sahip kişidir. Ceset üzerindeki uygulama
adli tabip tarafından morg adı verilen laboratuvarlarda yapılır.
Adli tabip insan vucudundan usulüne uygun olarak
laboratuvar için örnek alan kişidir.
2- Hakim: Hak ve Haklının yerini belirlemede, her türlü geçerli
delil üzerinde Fizik, kimya, Biyoloji, matematik sosyal
bilimlerin ürettiği sonuçları yorumlama yetki ve
sorumluluğuna sahip kişidir.
3- Kolluk: Suç ve Suçlunun ayıklanmasında yararlanılan
delillerin Korunması toplanması ve bunların delil niteliklerinin
laboratuvara kadar korunması için gerekli yetki ve
sorumluluğa sahip kişidir.
4- Bilirkişi: Adaletin veya Gerçeğin aydınlatılmasında
üretilmiş her türlü bilgiyi hakimin ve halkın anlayabileceği
dilde
açıklayabilme yeteneğine
sahip
7/20/2017
Prof. Dr. Salih
CENGİZ kişidir.
4
BİLİM VE HUKUK
Adli bilimler kapsam olarak temel bilimlerin Hukuğun
öngördüğü veya delil saydığı maddelere
uygulanmasıdır. Diğer bir deyişle Fizik, Kimya,
matematik ve Biyolojinin hukuksal anlam taşıyan
maddelere uygulanmasıdır.
Bu mantıkla İlk uygulayıcı Mattieu Joseph
Bonaventura Orfila (1787-1853) dır.
Kendisi ayni zamanda Paris Üniversitesinde bir
kürsününde sahibidir.
Orfila iyi bilinen zehirlerin kimyasal ve biyolojik
bilgileri arasında korelasyon kurma teşebbüsünde
bulunan ilk bilim adamıdır.
Orfila nın en önemli katkısı ise toksikolojiyi
diğer bilimlerden ayırarak zehir bilimi olarak tarifi ve
HUKUK ile KİMYANIN işbirliği ile çözülecek sorunlara
7/20/2017
5
dikkatleri
çekmesidir.Prof. Dr. Salih CENGİZ
BİLİM
Bilimi basitçe anlatmak kolay değildir. Ancak halkın
ve hakimin bilimden anladığı ve istediği “eğer bir
sonuç bilimsel ise; bu kesinlikle doğru olmalıdır.”
Esasen bu beklenti tam olarak yerinde değildir.
Zira bilimin temel amacı gerçeği açığa çıkarmak
olmasına rağmen kullanılan bilimsel yöntem her
zaman gerçeği açığa çıkarmaya yetmeyebilir.
DOĞRU
NEDİR?
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
6
BİLİMSEL METOD
Bilimsel metot basitçe; gözlem, ölçüm ve
deneme eylemleriyle doğal olgularla ilgili
gerçekleri ortaya çıkarma çabalarıdır.
Bunlara ek olarak kuramsal ve ampirik
yaklaşımlarda bulunmakta bilimsel yöntemin
bir kısmını oluşturur.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
7
Adli Bilimlerin (Forensic Sciences) Tanımı
Uluslararası Standartlar Kurumu (ISO) 'na
ve Akreditasyon Kurumu ILAC-17025 göre
adli bilimlerin (Forensic Science) tanımı:
“Olay yerlerinin incelenmesi, delillerin
alınması, laboratuar incelemeleri,
bulguların yorumlanması ve varılan
sonuçların istihbarat ya da yargıda
kullanılmak üzere sunulması şeklinde
yapılmaktadır”.
Faaliyet alanı: Her türlü fiziksel delilin
alınıp karşılaştırmalı incelenmesidir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
8
Fiziksel delil nasıl incelenir
– Adli laboratuarda kabul gören iki
analiz kategorisinden birincisi tarama
(screening) diğeri ise adli analiz
(forensic analysis)dir.
– Birinci kategorideki taramada esas
olan hız ve derişimin büyüklüğüdür.
– Eğer tarama testlerden pozitif
sonuca ulaşılmış ise, yani aranan
maddenin olabileceği kanısına
varılırsa, pozitif tüm örnekler adli
örnek olarak ele alınır.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
9
• İkinci kategoriyi oluşturan adli analiz,
örnek geçerliliği ve güvenilirliliğinin var
olduğu delil örneklerinde nitel ve nicel
bilginin de gerekli olduğu adli olgulara ve
örneklere uygulanır.
• Adli olgularda örnek geçerliliği ve
güvenilirliğini korumak için olay
başlangıcından itibaren delilin
devamlılığı kurallarına tam olarak uyulur.
•Bu kurallar ISO/IEC 17020 standardında
tarif edilmişlerdir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
10
Adli Bilimci (Forensic) olmanın ETİK koşulları
1- Adli Bilimci nerede çalıştığı ve amirinin kim
olduğuna bakmaksızın sadece gerçek ve doğru
sonucu amaçlar.
2- İncelemelerinin eksiksiz tamamlanmış,
kullandığı yöntemlerin doğru uygulanmış
olduğundan emindir.
3- Sonuçların yorumu mükemmel yapılmış,
yazdığı rapor doğru, kısa ve kullanılan temel
bilimlerden ve yöntemlerinden anlamayan halkın
ve hakimin kolayca anlayacağı şekildedir.
4- sonuçlarının doğruluğunun ispatı için her türlü
sorgulamaya samimiyetle hazırdır.
5-Bunlarda herhangi bir eksik veya sapma kabul
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
11
edilemez.
Bir kriminal laboratuvarın başarısı
inceleyeceği materyalin
güvenilirliğiyle sınırlıdır.
Bu nedenle örneklerin geçerli delil
olarak değer kazanabilmesi için
olay yeri incelemesi çok
önemlidir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
12
1- Olay Yerindeki Örnek
a- Örneğin alındığı olay yeri bulaşmalara karşı
b- Delil eksiltme ve arttırmalarına veya
tamamen karartma ve suiistimallere karşı
korunmuş mudur?
c- Korumayla birlikte doğru toplanıp alınmış
mıdır?
d- Koruma ve alınma koşulları belgelenmiş
midir?
e- Bu belge koruma altında mıdır? Nasıl?
f- Belge ile örneği olay yerinden analiz yerine
getiren kişiler kimlerdir?
g- Taşıma koşulları doğru oluşturulmuş mudur?
Yani örnek, yolda analiz yerine sağlıklı gelmiş
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
13
midir?
* Adli Laboratuar Analizi
Genellikle Karşılaştırmalıdır.
* Bu nedenle delilin toprak,kan,
cam, saç, lif vb olduğunda mutlak
surette bilinen bir standartla veya
kontrol örneği ile karşılaştırılır.
* Laboratuara bu karşılaştırmaya
uygun miktarda veya sayıda örnek
gönderilmelidir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
14
•Adli Laboratuara Analiz için
gönderilen örnekler Genellikle
fiziksel delillerdir.
BUNLAR:
1- Kan, semen ve tükürük veya bunların
bulunan deliller üzerindeki kalıntıları.
2- Her türlü Belgeler.
3- Her türlü ilaç ve maddeler.
4- Patlayıcı veya bunların kalıntısını
içeren kaplar.
5- Doğal veya sentetik her türlü lifler.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
15
6- Her türlü parmak izi.
7- Ateşli silahlar ve her türlü mühimmat.
8- Cam kırıkları.
9- Saç.
10- Damga ve kalıplı izler, baskılar.
11- Organ ve vücut sıvıları.
12- Katı veya sıvı boyalar.
13- Yağ ve benzeri petrol ürünleri.
14- Barut vb toz kalıntıları.
15- Seri numaraları
16- Toprak ve mineraller.
17- Delici çizici her türlü takım aleti.
7/20/2017
Dr. Salih CENGİZ
18Odun, tahtaProf.vb
doğal materyal. 16
Önünüze gelenlere dokunsanız izinizi
bırakırsınız!!!!!.
Onlara bakarak elde edeceğiniz bilgiyi zaten olay
yeri inceleme ekibi size yazılı olarak bildirmiştir.
ÖYLE İSE;
Adli Laboratuarda Hangi türden bir yöntemi seçip
yararlanarak hangi delilden hangi sonucu
çıkaracaksınız?
1- Analiz Edeceksiniz
2-Karşılaştıracaksınız
3- Tanımlayacaksınız
4-Sonuç olarak fiziksel delili açıklayıp
yorumlayacaksınız.
(O zaman size Adli Bilim uzmanı denir)
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
17
Fiziksel delil, görebilmek için mikroskop
gerektiren cisim kadar küçük olabileceği gibi Bir
kamyon veya TIR büyüklüğünde bir cisim olabilir.
Veya bir yangın yerinde sıkışmış bir gaz olabileceği
gibi bir cinayet mahallinde bir kan lekesi veya
birikintisi olabilir.
1- Fiziksel özelliklerin belirlenmesi (ağırlık,
yoğunluk, ışık geçirgenliği, refraktif indeks, renk ve
tonu bilgisi vs).
2-Kimyasal Analiz
2-a İnorganik analiz.
Ön denemeler ve
2-b Organik analiz.
Aletli analizler
Prof. Dr. Salih CENGİZ
18
3- 7/20/2017
Biyolojik İnceleme
2-a İnorganik analiz.
* Delilin kendisinin veya inorganik kalıntısının elementel
bileşiminin tayini.
*Elementel bileşiminde yer alan bir veya birden fazla
elementin miktarının tayini.
BU TAYİNLER İÇİN;
*Emisyon Spekrometresiyle Spektrumu incelenir??????
*Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile belirli bir
elementin miktarı ölçülür veya günümüzde LA-ICP/MS ile
hem tarama hem nicelik belirlemesi yapılır.
* Nötron aktivasyon analizi ile element miktarı ölçülür.
* X ışınları difraksiyon spektrometresi ile maddenin kristal
yapısı belirlenir .
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
19
TÜRK STANDARDI VE
TS EN ISO/IEC 17025/Aralık
2005 ve ILAC 2002 ye göre
Adli Bilimler (FORENSIC
SCIENCES) laboratuvarı hangi
bölümlerde hangi delilleri
hangi uzmanlık alanında
inceler?
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
20
1- Denetim Altındaki maddeler
Denetim altındaki ilaçlar,
doping maddeleri ve
yasadışı maddeler.
Bitkisel kaynaklı maddeler.
Bunlarla ilgili sentezlerde
kullanılan madde ve
bileşimler
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
21
2- Toksikoloji
Her türlü İlaç ve ecza Alkol
Tüm zehirler
3-Saç, Kan, Vücut sıvıları ve Dokular
Seroloji
7/20/2017
DNA profilleme
Prof. Dr. Salih CENGİZ
22
4- İz deliller
Yangın kalıntıları
Hidrokarbon yakıtlar
Piroteknik düzenekler
Patlayıcılar ve patlama kalıntıları
Camlar
Işık flamanları
boyalar
Oto Araç parçaları
Metal ve alaşımlar
Ateşli silah atış artıkları
Lif ve saçlar
Elbise ve giysiler
Yapışkanlar
Boya ve pigmentler
Yağ ve gresler
kozmetikler
kimyasallar
toprak
Gübreler
Korrozif maddeler
asitler
Alkali (baz) lar
Besinler
Kayganlaştırıcı ve spermisitler
Besleme ürünleri ve ilgili maddeler
Elekrikli aletler ve parçaları
Teknik ve ev aletleri ve bunların parçaları
Üretici markaları ve seri numaraları
Denetimli madde dışındaki bitkisel mdler.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
23
5- Ateşli Silahlar ve Balistik
Ateşli silahlar
Mermi ve kovanlar
6-El yazısı ve Doküman İnceleme
Elyazıları (Hastalık iddiası
Mürekkepler ve yazı
durumunda hekime sorulur) materyalleri
Kağıt
Kopyalayıcılar ve
kopyalanmış materyal
Lastik damga
Paragraflama (boşluk vb)
Güvenlik işaretleri
Yazıcılar ve yazıcı
7/20/2017
materyalleri
Daktilolar ve daktilo ile
yazılmış belgeler
Prof. Dr. Salih CENGİZ
24
7- Parmak İzleri
Parmak izleri
Ayak izleri
Avuç izleri
8-Damga ve Baskılar
Alet izleri
Tekerlek izleri
Ayakkabı izleri
Kumaş izleri
Eldiven izleri
Sürtünmesiz vücut izleri
Alet7/20/2017
izleri ve damgaları Prof. Dr. Salih CENGİZ
25
9- Ses görüntü ve bilgisayar
analizi
Ses bandı kayıtları
Konuşma örnekleri
Dil örnekleri
Bilgisayar donanım ve
yazılımı
Görüntü değişimleri
videogrammetri
Yüz haritalaması
Bilgilerin geri kazanılması
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
26
10-Trafik kazası İnceleme
Takograf kartları
Elektrik arızaları
Hız hesaplama
Tehlikeli yükleme
Parça arızaları
İz deliller
Araç immobilizer sistemleri
11- Olay yeri inceleme
Yer incelemesi
Delil toplama
Bilgisayar simulasyonu fotograflama
Yangın İnceleme
Kan sıçrama düzeni incelemesi
12- Adli Patoloji, entomoloji, odontoloji
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
27
Toksikoloji
• Toksikoloji Tanımı?
• Farmakologa göre toksikoloji, ilaçlarla ilgili
çalışmaları kapsar. Bir kimyacı analitik açıdan
bakar ve toksikolojiyi bir organda veya bir
sistemdeki maddenin türü ve miktarının
belirlenmesi olarak görür. Kısacası toksikoloji,
zehirler biliminden çok daha geniş bir alanı
ifade eder.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
28
• Toksikologların görev ve sorumlulukları çok
sayıda ve türdedir. Biomedikal alanda herhangi
bir madde veya ilacın piyasada satışa
sunulmadan önce insan ve canlılar üzerine olan
zararlı etkilerinin saptanması, ile halka açık
yerlerde veya yerleşim alanlarında halkın maruz
kaldığı veya kalabileceği zararlı veya zehirli
maddelerin tanımlanması ve belirlenmesi en
önemli
görev alanlarından
ikisidir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
29
• Toksikolojinin en iyi tanımlarından biri
“kimyasal maddelerin güvenlik
sınırını belirleyen bilim dalı”
tanımıdır.
• Tarih boyunca kimyasal maddeler
suiistimal edilmişlerdir.
• Örnekler:
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
30
• En ünlü italyan zehiri, zamanın ünlü siması Lady
Toffana adına atfedilen Aqua Toffana’dır. Bu sıvı
arsenik içeren zehirli bir kozmetiktir. Bu ürünle birlikte
kullanım yöntemi Lady Toffana talimatı olarak
verilmektedir.
• Lady Toffana nın bu ünü dahiyane örgütlenme ve
reklam yeteneği sayesinde oluşmuştur.
• Bu ürünün ve kullanımının bir komik
•
(soytarı)tarafından reklamı yapılarak tanıtılmış, ürün
ve Lady Toffana nın etrafında kısa zamanda evlilik ve
parasal amaçlara yönelmiş bir örgütlenme oluşmuştur.
Gençler, zenginler ve evli kadınları kapsayan yöresel
bir kulüp oluşmuştur.
Ancak Bu örgütlenme kısa zamanda işe elverişli gençler,
zengin dullar ve Lady Toffana dan oluşan ve ağır başlı
komplolar
yapan bir organizasyona
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ dönüşmüştür.
31
• Bu devrin Kadınlarının en mükemmel örneği
•
Catherine de Medici dir. Catherine nin zamanının
en önemli uygulamalı toksikoloji uzmanı olduğu
söylenir. Catherine italyadan fransaya en zor
yapılan kaçak zehir ihracatını yapabilmiştir.
Catherine nin çemberindeki kadınların genellikle
en önemli hedefi ise kocaları idi.
Amaçlarına en uygun zehir’in hangi zehirler
karışımından olabileceğini bulmak için (Etki
şekli), maddelerin etki şiddeti (öldürücülük) ve
kurban’ın şikayetleri (klinik belirtiler ve
semptomlar) Muhtemelen kobay kocalar üzerinde
araştırmalar yapmıştır. Bu nedenle kendisine
tarihteki ilk diplomasız toksikolog unvanı
verilmektedir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
32
• Fransada bu alanın zirvesinde yine La Voicine
unvanını kazanan Catherine Deshayes adlı bir
kadın vardır.
• Bunun işi idam infazıdır. 2000 i çocuk olmak
üzere yaş cinsiyet ve milliyete bakmaksızın
onbinlerce zehirleme vak ası vardır. Catherine
Deshayes ın XIV Lois tarafından kurulan bir
komisyon tarafından yürütülen davası zamanın
en ünlü duruşmasıdır. Bu komisyon ve davadan
sonra önce Fransa da ve sonra diğer ülkelere
yayılan caydırıcı önlemler getirilmiş. Bu şekilde
7/20/2017
Prof. riskli
Dr. Salih CENGİZ
33
zehirleme
eylemi çok
bir hal almıştır.
Tüm maddeler zehirdir; zehirlemeyen madde yoktur.
Zehiri ilaçtan ayıran temel öge DOZ dur. (Paracelsus)
• Paracelsus kişisel ve profesyonel olarak
ortaya çıkmış ve çağı boyunca somut
değişimlere neden olmuştur. Paracelsus
devri, maddeyle uğraşın sihir ve felsefe
çizgisinden bilim ve felsefe çizgisine
dönüştüğü devirdir. Bu dönüşümde
kendisinin çok büyük katkıları vardır.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
34
• Paraselsus un toksikoloji biliminde devrim
sayılabilecek ilkeleri Tüm maddeler zehirdir;
zehirlemeyen madde yoktur. Zehiri ilaçtan ayıran
temel öge DOZ dur (TOXICON) ana fikrini
yerleştirerek ve buradan yola çıkarak aşağıdaki
gibi sıralanmıştır. Bu öngörüler doğrultusunda
Paracelsus un yaklaşımı, bakış açısı, uzmanlık
alanına çeşitli benzerliklerin tamamına bu gün
toksikoloji diyoruz:
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
35
• 1) Kimyasal maddelere yanıtların, mutlak
deneyler sonucunda belirlenmesi esastır.
• 2) Kimyasal maddeler için tedavi edici
miktar (ilaç) ve zehirleyici (toksik)
niceliklerini belirleyecek bir sınıra ihtiyaç
vardır. Sırf bu öngörme nedeniyle
Paracelsus toksikolojinin babası sayılmalıdır.
• 3) Bu özellikler her zaman olmamakla
beraber, dozları yardımı ile yapılan
belirlemeler dışında, bazan ayırt
edilemezler.
• 4) Kimyasal maddeler için özgünlük
derecesi ile tedavi edici (ilaç) ve zehirleyici
(toksik) özelliklerinin belirlenmesine
7/20/2017
36
ihtiyaç
vardır. Prof. Dr. Salih CENGİZ
Adli Analizde Tarihsel Gelişim
• Vücut sıvılarında, dokularda ve ilgili
örneklerde uyutucu/uyuşturucu
maddeler ve diğer zehirlerin analizi için
fizikokimyasal tekniklerin kullanılması adli
toksikolojinin gelişme sürecinin
başlangıcıdır.
• Daha sonra gıda ve çevre toksikolojisinin
gelişmesi bu alana çok önemli katkılarda
bulunmuştur.
• Bu gelişmeler şöyle sıralanabilir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
37
Biraz Tarih
• 1752 de Oxford ta Mary Blandy kendi babasının
•
•
•
katilini bulmak üzere yaptığı araştırmada kullanılan
yöntem Bir kriminal olguda zehir analizi için kimyasal
bir testin rapor edildiği ilk dosyadır.
Bu dosyada tespıt edilen zehir arsenik idi.
Daha sonra Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (17871853) Pariste, François Emmanuel Fodéré (17641835), ile birlikte çalışmalarını takiben zehirleri altı ana
sınıfa ayırdılar: ‘Korrosif maddeler, buruk veya büzücü
maddeler, acı-yakıcı maddeler, sersemletici maddeler
veya narkotikler, narkotik -yakıcılar ve septikler veya
çürütücüler. (Orfila, 1821),
Böylece zehirlenme teşhisinde kimyasal analizin
sistematikleştirilmesini yönlendirmiş ve yönetmişlerdir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
38
Son 250 YIL
• Metalik zehirlerin biyolojik örneklerde tayininde seçici
•
•
•
ve duyarlı yöntemler Arsenik(Marsh, 1836),, antimon,
bizmut ve civa gibi (Reinsch, 1841)
Nikotin gibi alkaloidlerin biolojik örneklerden organik
çözücülerle ekstaksiyonu ve bunların kimyasal veya
fizyolojik testlerle tanımlanması ve belirlenmesi STAS
tarafından 1850 lerde,
Uçucu olmayan organik bileşiklerin vücut sıvılarından
ekstraksiyonu OTTO tarafından on dokuzuncu yüzyılda
tanımlamıştır.
Karbon monoksidin kimyasal and spektroskopik
methodlarla ölçümü on dokuzuncu yüzyıl sonlarında ve
etanolün kanda tayini de 1981 de (Niyogi, 1981).
Gerçekleşmiştir.
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
39
Son 250 YIL
• Analitik toksikolojide ileri atılımlardan 1933 te
•
•
•
barbituratların kolorimetrik tayini, 1937 de alkaloidlerin
amonyum sülfatla çöktürücü tuzlaması, yine 1937 de
biyolojik örneklerden temel drogların saflaştırılmasına
değişik bir yaklaşımla proteinlerin TCA ile
çöktürülmesinden sonra kaolin absorbsiyonuyla istenen
maddenin elusyonu,
Sodyum tungustatla protein çöktürmesi 1946 da
Sentetik magnezyum silikat olan fluorisilin biyolojik
örneklerden uyuşturucu maddelerin absorbsiyonu için
kaolin yerine kullanılması 1949 ve
Uçucu analitlerin tayininde mikrodiffuzyon
yöntemlerinin kullanılması (CONWAY 1947)
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
40
Son 250 YIL
• Özellikle Görünür bölgeyle birlikte UV ,IR
•
•
•
spekrofotometrileri ile kağıt ve iyon değişim
kromatografileri geniş anlamda kullanılmıştır.
Günümüzde ise kağıt kromatografisi daha iyi ayırıcılık
ve az zaman harcaması ve dedeksiyon limitlerinin
küçüklüğü nedeniyle yerini ITK ne bırakmıştır.
1940 larda temel analitik metodolojinin yanında
Spektrofotometrik ve kromatografik yöntemler
tanıtılmıştır.
UV spectrofotometrisinde instrumentasyonun gelişmesi
ile türev spektroskopisi kullanım alanına girmiş birlikte
spectrofluorimetri, AAS, elektrokimyasal yöntemler, XIşını diffraksiyonu, kütle spectrometrisi, nuklear
magnetic resonans ve neutron aktivasyon analizi
yöntemleri
analitik tosikolojide
geniş kullanım alanı 41
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
SORULAR …SORULAR….
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
42
Teşekkürler
Ve
Yaşamınızda
Başarılar
7/20/2017
Prof. Dr. Salih CENGİZ
43
Download