varlık felsefesi

advertisement
VARLIK FELSEFESİ
( ONTOLOJİ )
FELSEFE DERSİ
KONU ANLATIMI
ONTOLOJİ
Tüm varolma biçimlerini ;
DÜŞÜNSEL
GERÇEK
OLASILIK
İçine alan ve derinlemesine araştıran
felsefe disiplinidir.
BİLİM VE FELSEFEYE GÖRE
VARLIK
FELSEFE VARLIĞI BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIP
İNCELER
BİLİM İSE VARLIĞI BÖLEREK İNCELER
FELSEFE GENEL BİR VARLIK KAVRAMINI ELE ALARAK
İNCELERKEN ;
“VARLIK VAR MIDIR?”
VE
“VAROLMA BİÇİMLERİ NELERDİR?” SORULARINI SORAR
BİLİM İSE VARLIĞIN OLDUĞUNU PEŞİNEN KABUL
EDER
METAFİZİK - ONTOLOJİ
Metafizik kavramı uzun süre ontoloji kavramı ile
aynı anlamda kullanılmıştır.
Metafizik varlığı çok geniş ve kapsamlı ele alırken
ontoloji varlığı daha sınırlayıcı bir biçimde
varlık nedir?
varlığın gerçekliği ve prensipleri nelerdir?
varlığın kategorileri ve tabakaları nelerdir?
gibi sorularla ele alır.
“VARLIK” kavramı metafiziğe “VAROLAN” kavramı
ontolojiye ait kavramlardır.
VARLIĞA YAKLAŞIMLAR
FELSEFEDE VARLIĞA İKİ YAKLAŞIM
SÖZKONUSUDUR
Varlığın Olmadığını
Savunan Yaklaşım
( NİHİLİZM )
Varlığın Olduğunu
Savunan Yaklaşım
( REALİZM )
NİHİLİZM
TAOCULUK
1.
Kurucusu Lao TSE adlı bir
düşünürdür
2. Bu öğretiye göre doğa evrenin
düzenidir
3. Ana ilkesi doğaya göre yaşamak
onun ilkeleri ve yasaları ile
özdeşleşmektir
NİHİLİZM
Latince’de “Hiç” anlamına gelen bir
sözcüktür
Geniş anlamda nihilizm hiçbir değer kabul
etmeyen ve kural tanımayan anlayışları dile
getirir
Siyasal bir görüş olarak ; toplum düzeni
hakkında insanlara benimsetilmiş tüm
fikirlere karşı çıkar
Bir çeşidi de toplumdaki her türlü
otoriteye karşı çıkar.
İnduvidializm _ Bireycilik , Anarşizm ile uzlaşır
REALİZM
VARLIĞIN İNSAN BİLİNCİNDEN BAĞIMSIZ VE
NESNEL OLARAK VAROLDUĞUNU İLERİ SÜREN
YAKLAŞIM
VARLIĞI OLUŞ OLARAK KABUL EDEN YAKLAŞIM
VARLIĞI İDEA OLARAK KABUL EDEN YAKLAŞIM
VARLIĞI MADDE OLARAK KABUL EDEN YAKLAŞIM
VARLIĞI HEM DÜŞÜNCE HEM MADDE OLARAK KABUL
EDEN YAKLAŞIM
VARLIĞI FENOMEN OLARAK KABUL EDEN YAKLAŞIM
OLUŞ OLARAK VARLIK
HERAKLEİTOS : Evrenin ana maddesi ateştir.Ateş
değişmez bir yasaya göre buhar , su , toprak
olur ve yine ateşe döner. Değişmeyen tek şey
değişimin kendisidir. Doğadaki bu değişim bir
düzene göre olur bu düzen “LOGOS”tur.
“HER ŞEY AKAR”
“AYNI IRMAKTA İKİ KEZ YIKANILMAZ”
WHİTEHEAD : Varlığın ne olduğunu anlamak için
doğaya bakmak yeterlidir.Doğa soyut , mekanik
yapma bir varlık değildir. Aksine doğa yaşayan
bir oluştur.
İDEA OLARAK VARLIK
PLATON:Gerçek olan idealardır
ARİSTOTELES : idealar tek tek nesnelerin
özüdür.
FARABİ:
İki tür varlıktan söz eder; Mümkün varlıkar
ve zorunlu varlıklar. Mümkün olan varlıkların
varlıkları başka mümkün varlıklara bağlıdır.
HEGEL:İdea Platondaki gibi değişmeyen
gelişmeyen , durağan değildir.Mutlak ruh , tin
, geist kendini doğada gerçekleştirir.
MADDE OLARAK VARLIK
MATERYALİZM olarak da anılır
Madde dışında bir gerçeklik yoktur
Ruh ve ruhsal olayların temelinde de maddi
olaylar mevcuttur
Maddi olmayan ve algılanamayan hiçbir şey
gerçek değildir
MADDE OLARAK VARLIK
DEMOKRİTOS : Evren atomlardan oluşmuştur. Doğada
mekanik bir zorunluluk vardır.
HOBBES : Dünya mekanik hareket yasaları tarafından
yönetilen cisimlerin bütünüdür. İnsan da hayvan da bu
bütünün parçasıdır.
LA METRİE : Antropolojik bir materyalizm görüşü
vardır.İnsanı en gelişmiş makine olarak tanımlar.Ruh
organizmanın bir fonksiyonudur
MARX: Dialektik Materyalizm kuramını oluşturmuştur.
Madde bilincin dışında ondan bağımsız olarak vardır.
Düşünme en ileri derecede gelişmiş maddenin bir
ürünüdür. Madde düşünmeden önce vardır.
HEM DÜŞÜNCE HEM MADDE
OLARAK VARLIK
Varlığın bir yanı ile ruh bir yanı ile madde olduğunu
savunan yaklaşımdır
DÜALİZM – İKİCİLİK olarak da anılır
Temsilcisi DESCARTES’tir.Özleri bakımından farklı üç
töz vardır : Tanrı , ruh ve madde. Tanrı sonsuz tözdür.
Madde ve ruh tamamen birbirinden bağımsızdır.
Maddenin temel niteliği yer kaplama , ruhun temel
niteliği düşünmedir. Madde düşünemez, ruh da yer
kaplamaz.
FENOMEN OLARAK VARLIK
Kurucusu HUSSERL’dir
Fenomen bilincin önündeki her şeydir
Bilince göre varlık , bilinç için varlık vardır
Varlık objenin suje için taşıdığı anlamdır
Tüm nesnelerin gerisinde özler vadır
Asıl varolanlar fenomenlerdir yani nesnelerin
taşıdıkları özlerdir
Fenomenlerin bilgisini bir bilim gibi
geliştirmek istediği için yaklaşımı
FENOMENOLOJİ olarak anılır
Download