Dış Ticarette Lojistik_Revised

advertisement
DIŞ TİCARETTE
LOJİSTİK
Şubat 2013
Sunum Planı

Dış Ticarette Lojistiğin Önemi

Türkiye Değerlendirmesi

Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları
2
Dış Ticarette Lojistiğin Önemi
3
LOJİSTİK Nedir?
“Lojistik, mal ve hizmet tedarikine
yönelik planlama, organizasyon,
nakliye ve yönetim faaliyetlerinin
bütünüdür.”
4
LOJİSTİK MALİYETİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
NAKLİYE
DEPOLAMA
FİNANSMAN
PAKETLEME
İDARİ MASRAFLAR
DİĞER MASRAFLAR
% 25
% 20
% 16
% 10
% 18
% 11
DOĞRUDAN (ARINDIRILMIŞ) NAKLİYE MASRAFLARI TÜM LOJİSTİK
MALİYETLERİN YAKLAŞIK %25’İNİ OLUŞTURUR.
Kaynak: OECD, Alman Lojistik Derneği
5
ÜRÜN SATIŞ BEDELLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI
OLUŞTURMAKTADIR
GIDA
KİMYA
METAL
KAĞIT
TEKSTİL
ELEKTRİKLİ EŞYA
OTOMOTİV
ORTALAMA
%5
%10 %15 %20
%25 %30
%35
YILLIK CİRO İÇERİSİNDE LOJİSTİK MALİYET ORANI
Kaynak: Avrupa Lojistik Derneği
6
DIŞ TİCARETTE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ
 Dış ticaretin önemli ölçüde liberal hale geldiği, girdi temini ve
pazarlamanın globalleştiği bir dünyada taşımacılık, depolama
faaliyetleri, tedarik yönetimi başta olmak üzere lojistik imkanlar ve
fiyatlar, dış ticarette her zamankinden daha fazla belirleyici bir unsur
olmaya başlamıştır.
 Dış ticaretin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün arttırılmasının önemli
bir aracı olarak ulaştırma/lojistik imkanlarının geliştirilmesi hususu ön
plana çıkmıştır.
7
ÖNEMİ NEDEN ARTMAKTADIR?
•
Dünya ekonomileri, teknoloji, iletişim ve ticaret alanında giderek birbirlerine
yakınlaşmaktadır,

Dış ticaret önemli ölçüde liberal hale gelmekte ve teşvik alanları
daralmaktadır,

Özellikle çok uluslu şirketlerin üretim merkezlerini ülkeler arasında hızla
değiştirme kabiliyetleri artmakta, girdi temini ve pazarlama
globalleşmektedir,
8
Türkiye Değerlendirmesi
9
Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri
10
Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
İHRACAT
2011
2012
İTHALAT
Fark %
Miktar (Milyon $)
Bölge
AVRUPA
2011
2012
Fark %
Miktar (Milyon $)
$75,323
$73,610
-2.27%
$127,207
$125,295
-1.50%
AB
$62,346
$59,236
-4.99%
$91,227
$87,820
-3.73%
AB Dışındaki Ülkeler
$12,976
$14,374
10.77%
$35,979
$37,474
4.16%
$38,134
$53,058
39.14%
$80,116
$79,353
-0.95%
Yakın ve Orta Doğu
$27,935
$42,477
52.06%
$25,947
$28,436
9.59%
Asya’nın Diğer Bölgeleri
$10,199
$10,581
3.75%
$54,169
$50,917
-6.00%
$7,926
$9,636
21.58%
$22,749
$20,234
-11.06%
Kuzey Amerika
$5,459
$6,673
22.24%
$17,346
$15,085
-13.03%
Amerika’nın Diğer Bölgeleri
$2,467
$2,963
20.13%
$5,403
$5,149
-4.71%
$10,334
$13,360
29.29%
$8,895
$9,673
8.75%
Kuzey Afrika
$6,701
$9,448
41.00%
$5,013
$6,049
20.68%
Afrika’nın Diğer Bölgeleri
$3,633
$3,912
7.67%
$3,882
$3,624
-6.65%
ASYA
AMERİKA
AFRİKA
11
İSKANDİNAVYA
RUSSİAN ,
FEDERATİON
BALTIK
& RUSYA
KAZAKHSTAN
AVRUPA
CASPIAN
SEA
BLACK
SEA
ASYA
TÜRKİYE
MEDITERRANEAN
SEA
ORTADOĞU
CHINA
İRAN
12
Batı Avrupa’ya Uzanan Bağlantı
Köln
GERMANY
HUNGARY
AUSTURIA
ROMANIA
RAILWAY
BULGARIA
Köseköy
TÜRKİYE
Gölcük
ROAD
13
2800 KM
13
Karadeniz Üzerinden Doğu Avrupa’ya
Kombine Taşımacılık
(Viking Tren Hattı)
14
14
Orta Asya’ya Uzanan Bağlantı
15
15
Bir Enerji Koridoru ve Bağlantı Noktası
Mevcut Doğalgaz Boru Hatları
Mevcut Petrol Boru Hatları
İnşaatı Devam Eden Doğalgaz Boru Hatları
Yapılması Kararlaştırılan Doğalgaz Boru
Hatları
Yapılması Önerilen Doğalgaz Boru
Hatları
İnşaatı Devam Eden Petrol Boru 16
Hatları
Lojistik Performans İndeksi (2012)
LPİ Sıralama
Dünya Bankası Lojistik Performans
Endeksine (LPI) Göre:
1
Singapur
24
İtalya
2
Hong Kong
25
İrlanda
3
Finlandiya
26
ÇHC
4
Almanya
27
Türkiye
5
Hollanda
28
Portekiz
 Ulaştırma ve Bilgi Altyapısı (25)
6
Danimarka
29
Malezya
 Uluslararası Taşımaların Kolaylığı
7
Belçika
30
Polonya
8
Japonya
…
…
9
ABD
…
…
10
İngiltere
153
Haiti
…
….
154
Cibuti
…
….
155
Burundi
Türkiye 3,51 / 5,00 puan ile 27
sıradadır.
Temel Bileşenler
 Gümrükler (32)
ve Ucuzluğu (30)
Lojistik Firmalarının Rekabet
Edebilirliği (26)
 Uluslararası Taşımaların Takibi
(29)
Zamanında Teslim (27)
17
Türk İhraç Ürünlerinin Taşıma
Türlerine Göre Dağılımı (2012)
Denizyolu Taşıması
Karayolu Taşıması
Havayolu Taşıması
Demiryolu Taşıması
: $67 Milyar
: $61 Milyar
: $22 Milyar
: $ 1 Milyar
(44%)
(40%)
(14%)
( 2%)
18
Ekonomi Bakanlığının Görev
ve Hedefleri
19
19
03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza
Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler
(I)
 Yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest
bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması,
yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar
yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.
 Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım-satım,
depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı,
bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını
belirlemek.
 Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere
faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek.
20
03/06/2011 tarihli ve 637 Sayılı KHK’nın 12. Maddesi ile Bakanlığımıza
Lojistik Hizmetleri Alanında Verilen Görevler
(II)
 Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik ve teknik müşavirlik
hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu
kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak
 Firmaların dış pazarlarda döviz kazandırıcı hizmetler ticareti ile ilgili olarak
karşılaştıkları sorunlar ile diğer ülkelerce döviz kazandırıcı hizmet ihracatımıza karşı
uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar
yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla ilgili birimler arasında koordinasyonu
sağlamak.
 Döviz kazandırıcı hizmetler dış ticareti konusuna ilişkin olarak Türk
şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve
menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak.
21
TEMEL HEDEFLER






Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını sağlamak amacıyla Dış Ticarette Lojistik
hizmetlerinin en etkin ve en verimli şekilde yapılmasının sağlanması,
Dış Ticarette Lojistik alandaki stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek
düzeyde kurumsal bilgi birikiminin oluşturulması,
Dış ticarette lojistik hizmeti satın alanların bu alanın geliştirilmesinde itici güç ve
karar alma süreçlerinde etkin olma vasıflarının sağlanması,
Dış Ticarette Lojistik alanında ulusal ve uluslararası seviyede Ar-Ge çalışmalarının
gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması,
Ülkemizin bölgesel bir lojistik merkezi olmasının sağlanması
Lojistik firmalarımızın 3. ülkelerde etkin olmaları sağlanarak, diğer ülke
sektörlerinden pay alacak şekilde döviz kazandırıcı bir sektör olma vasfının
geliştirilmesi,
22
LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
23
(1)
YENİ İHRACAT GÜZERGAHLARI
İkili – Bölgesel – Küresel Girişimler
24
Akdeniz’de RO-RO Hatları
25
25
Karadeniz’de Ro-Ro Hatları
26
26
Tuna Nehri Taşımacılığı
27
27
(2)
YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLER
28
Gündemdeki Yurtdışı Lojistik Merkezler
29
29
Gündemdeki Denizaşırı Lojistik Merkezler
30
30
ŞANGHAY TÜRK LOJİSTİK MERKEZİ
(ÇİN HALK CUMHURİYETİ)
31
Neden Çin Halk Cumhuriyeti ?
 Dünyanın İkinci Büyük Ekonomisi
 2016 Yılında en büyük ekonomi olması bekleniyor IMF Tahmini
 Kişi Başına Düşen Milli Gelir Hızla Artıyor (2011-8.063
$)
 Dünyanın En Büyük 2. İthalatçısı
 Ülkemizin İkili Ticarette ÇHC’ne Yönelik Dış Ticaret
Açığı (19,2 Milyar $ - 2011)
Neden Şanghay ?




ÇHC’nin En Büyük ve En Önemli Liman Kenti
Ticari, Endüstriyel, İletişim Merkezi
GSYİH = 250 milyar $ (2011)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir = 22.983 $ (2011) (Güney
Kore’ye eşit)
 İhracat = 209,8 Milyar $ (2011)
 İthalat = 227,6 Milyar $ (2011)
TEŞEKKÜRLER
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü
Lojistik Hizmetleri Dairesi
Tel : 0090 312 204 79 20
E-Posta: [email protected]
34
Download