Ag_Fiz_11

advertisement
Enzim ve işlevleri
 Enzim ve katalizörler
 Enzimler, “yaşayan hücrelerde oluşan organik katalizörlerdir”,
katalizörler ise “ yapılarında bir değişme veya parçalanma
göstermeksizin kimyasal reaksiyonların hızı üzerine etki yapan
bileşiklerdir”.
 Enzimler, etki yaptıkları maddelerin sonlarına “as” eki getirilerek
adlandırılırlar. Örneğin selülozu parçalayan enzim “selülas”,
lipidleri parçalan enzim “lipas” enzimi şeklinde adlandırılır.
 Bazen enzim adları, yaptıkları işi gösterir. Örneğin bir maddeden
diğerine hidrojen atomlarının taşınmasına yardım eden
enzimlere “dehidrogenas” enzimi denir. Enzimlerin etkisiyle
ortaya çıkan ürünlere “tepkime ürünleri” denir. Sakkaras
enziminin sakkaroz üzerindeki etkisi sonucunda eşit sayıda
ortaya çıkan glikoz ve fruktoza tepkime ürünleri denir.
Sakkaras


C12H22O11 + H2O
Sakkaroz
C6H12O6 + C6H12O6
Glikoz
Fruktoz
Enzimlerin sınıflandırması
1-Oksidoredüktas: Bir kimyasal reaksiyonda yükseltgenme ve indirgenmeyi
sağlar.
2-Transferas: Atom guruplarını bir molekülden diğerine aktaran enzimlerdir.
3-Hidrolas: Selüloz ve nişastanın uzun zincirlerini parçalayan enzimlerdir.
4-Liyas: Kimyasal bağları parçalayan enzimlerdir.
5-İzomeras: Molekül içerisindeki atomların yerlerini değiştiren enzimlerdir. Örnek:
Fruktozun Glukoza dönüşmesi
6-Ligas: İki molekül arasındaki bağlantıyı sağlayan enzimlerdir.
Enzimlerin etki mekanizması
Enzimlerin bulundukları yerler
 Yapılan çalışmalar, enzimlerin bileşimlerinin, hücrelerde
bulunan kromozomlardaki genler tarafından kontrol edildiğini
kesin olarak göstermektedir.
 Kloroplastlarda enzim yoğunluğunun yüksek olduğu
saptanmıştır. Ancak, hücre çekirdeğinde deoksiribonükleas
enziminin bulunduğu ve bu enzimin DNA’nın parçalanması
anında katalizör görevi yaptığı belirlenmiştir.
 Enzimler, hücrelere eşit dağılmamışlardır. Örneğin solunumla
ilgili olanlar, sadece canlı hücrelerde bulunmaktadır. Enzimlerin
miktarı bakımından çimlenen bir tohum, bitkinin öteki
organlarına oranla daha zengindir. Bu nedenle enzimler
üzerindeki araştırmalarda çoğunlukla çimlenen tohumlar
kullanılır.
 Bakteri ve mantar hücreleri de enzimler yönünden çok
zengindir. Bu yüzdendir ki, bakteri ve mantarlar sahip oldukları
enzimlerle üzerinde bulundukları maddeleri parçalarlar.
Enzimlerin etkenliği üzerine
etkili faktörler

Enzim ve Madde miktarı
Enzimlerin etkenliği üzerine
etkili faktörler
Tepkime ürünleri miktarı
 Hidratasyon
 Sıcaklık

Enzimlerin etkenliği üzerine
etkili faktörler
Hidrojen iyonları yoğunluğu (Ph)
 Aktivatörler
 Önleyiciler

Download