11.1 Tanım 343 11.2 Akışkanların Statiği (Hidrostatik) 343 • Örnekler

advertisement
11.1
11.2
Tanım
Akışkanların Statiği (Hidrostatik)

Örnekler
Kaldırma Kuvveti
11.3

Örnek
Eylemsizlik Momenti
11.4
Eylemsizlik Yarıçapı
11.5
Eksen Takımının Değiştirilmesi
11.6
Asal Eylemsizlik Momentleri
11.7

Örnekler
PROBLEMLER
343
343
348
352
354
355
356
357
359
359
363
Fransız matematikçi katı cisimlerde ısı iletiminin bugün Fourier serileri olarak bilinen
sonsuz serilerle çözülmesi yöntemini geliştirmiştir. Bunlar daha sonra akustik, optik,
elektromagnetizma, elektrikli iletim, istatistiksel analiz, her çeşit titreşim problemi gibi
fiziğin hemen her alanında yaygın olarak kullanılmıştır. Güneş lekeleri, gelgit ve hava
koşulları gibi pek çok doğa olayını sınır değeri problemlerine indirgeyerek çözmüş ve
bu yolla fiziksel matematiğe çok değerli katkılarda bulunmuştur. Fourier integrali
olarak bilinen integrali de buldu. Mısır uzmanı olarak ta önemli çalışmaları olmuş ve
eski mısır kültürü üstüne yoğun araştırmalarda bulunmuştur.
Joseph FOURIER (1768-1830)
11.1
TANIM
Gerçek anlamda tek bir noktaya etkiyen bir tekil kuvveti pratikte bulmak
çok zor olduğundan genel yükleme durumu yayılı kuvvet biçimindedir.
Bileşke kuvvetin hesabı da, yayılı yükün etkidiği alan üzerindeki dağılımına bağlıdır. Bunlara örnek olarak cismin ağırlığı ya da akışkanın temas
içinde olduğu bir cisme uyguladığı etkileşim kuvveti gösterilebilir. Tabii
şimdi akla ilk gelecek soru “Akışkan ile cisim arasındaki bu yayılı kuvvet
cisme nasıl ve ne şekilde etkir?” olmalıdır. Akışkan, temas ettiği cismin
yüzeyine dik olacak biçimde yayılı kuvvet uygular. Aşağıda bu ve benzeri sorulara gerekli yanıtlar verilecek. Yalnız önce yayılı kuvvetlerin hesabında çok önemli bir kavram olan gerilmeyi açıklığa kavuşturalım.
Gerilme: Yayılı kuvvetin birim alandaki şiddetine verilen addır. Eğer
gerilme, üzerine etkidiği yüzeye (alana) doğru yönelmişse buna basınç
gerilmesi denir ve birimi de [kuvvet/Alan] dır. O nedenle belli bir alandaki gerilmelerin toplamları da o alan üstünde bir basınç kuvveti üretir.
11.2
AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)
Bir yüzey üzerindeki yayılı kuvvet etkisi, cismin kendi ağırlığı nedeniyle
meydana gelebileceği gibi, çeşitli dış etkilerle de oluşabilir. Buna örnek
olarak, şiddetli esen rüzgâr etkisindeki bir yüksek yapı ya da akışkan
basıncı altındaki bir su tankı ya da bir baraj kapağı gösterilebilir. Kitapta
incelenecek olan konu hidrostatik, yani sıkıştırılamayan sıvıların statiğidir. Sıvı ya da gaz halinde bir sürekli ortam oluşturan akışkan statik
halde etkileşim içinde olduğu cismin yüzeyine, ona dik olacak biçimde bir
basınç kuvveti uygular. Hareketsiz duran akışkanda, basınç, düşey doğrultuda ölçülen akışkan yüksekliğinin bir fonksiyonudur.
344
STATİK
YATAY YÜZEYDE BASINÇ: Şekil (11.1) deki akışkan ortamında sonsuz
küçük diferansiyel hacim elemanı d V = d z d A yı inceleyelim. Sütun elemanının üst yüzeyi dA ya etkiyen basınç kuvvetine dP( z ) dersek, tanım
gereği basınç gerilmesi,
p( z ) =
dP ( z )
dA
(11.1)
biçiminde hesaplanır. Bu yüzeyden dz kadar aşağıdaki dA yüzeyindeki
basınç ise,
p + dp
(11.2)
olur. (11.2) deki dp = dp k , derinlikteki dz kadarlık artıştan doğan akışkan basıncındaki değişimdir. Yer çekimi ivmesi g ve akışkanda yoğunluk
 ise, özgül ağırlık  =  g olacağından, Şekil (11.2) deki diferansiyel
hacim elemanının ağırlığı,
dW = (  g ) dV k = (  g dz dA) k
(11.3)
olur. Şekil (11.1) deki akışkan ortamından çıkartılan diferansiyel hacim
elemanı Şekil (11.2) de görüldüğü gibi çizilip, düşey denge denklemi
yazılırsa,
pdA + dW - (p + dp) dA = 0

dp dA = dW
(11.4)
bulunur ve (11.4) de (11.3) yerleştirildikten sonra, ifade integre edilirse,
p
z
ò d p = ò (  g ) dz
p0

p = p0 + (  g ) z
(11.5)
0
sonucuna ulaşılır. (11.5) de p0 sıvı yüzeyindeki atmosferik basınç olup,
p ye de mutlak basınç denir. Görüldüğü gibi basınçtaki değişim, yüksekliğin doğrusal bir fonksiyonudur. Eğer atmosferik basınç göz önüne alınmadan hesap yapılırsa, o zaman (11.5) den akışkan basıncı,
►
p = (  g )z
(11.6)
olur. (11.6) daki p ye bağıl basınç denir ve bu bölümde tüm hesaplar
hep bağıl basınca göre yapılacak. Basınç, birim alana etkiyen kuvvettir ve
SI birim sisteminde birimi kuvvet/Alan olur. Eğer kuvvet birimi Newton
[N] , uzunluk birimi metre [m] seçilirse, o zaman basınç birimi [N/m 2 ]
ya da kısaca Pascal [Pa] olur.
352
STATİK
elde edilir. P kuvvetinin etki noktası,
y P = ò y dP
5
337 y =
20
3
ò (5 y + 3 y
2
- 54 y 3 ) dy

y = 2.14 m
0
bulunur. Düşey doğrultuda  = 0.8y ilişkisinden  = 1.71m olur.

11.3
KALDIRMA KUVVETİ
Akışkan, içindeki cisme her zaman bir kaldırma kuvveti uygular. Aşağıda
açıklanacak olan bu kuramın tarihçesi Arkhimedes (MÖ 280211) e
kadar uzanır. Şimdi Şekil (11.7a) daki akışkan ortamında V hacminde bir
kapalı bölge seçelim. Sonra bu bölgeyi Şekil (11.7b) de görüldüğü gibi
akışkan içinden dışarıya çıkartalım, ama bölge çevresindeki akışkanda
dengeyi korumak için parçadan akışkana gelecek etkileri akışkan yüzeyine yayılı f basıncıyla gözetelim. Böylece dışarıya çıkartılmış olan akışkan parçasında denge Şekil (11.7c) de görüldüğü gibi olur. Akışkanın
yoğunluğu  ise, dışarıya çıkartılmış akışkan parçasının ağırlığı ile üzerine etkiyen bileşke kuvvet, sırasıyla,
Wa = -(  g )V k
F = - f
üï
ïý
ïï
þ
(11.18)
dir. Böylece, denge koşulu gereği,
F + Wa = 0

F = (  g )V k
(11.19)
bulunur. Şimdi Şekil (11.7d) de görüldüğü gibi dışarı çıkartılan akışkan
parçasının yerine eş boyutlarda ve W ağırlığında bir başka cisim yerleştirelim. Bu durumda cisme etkiyen bileşke kuvvet F ile, akışkan parçasına etkiyen F =  gV k özdeş olarak aynıdır. Şu halde (11.19) e göre; kaldırma kuvveti, cisme akışkan kaynaklı etkiyen bir bileşke kuvvet olup, şiddeti cisimle yer değiştirilecek akışkanın ağırlığına eşit ve zıt yöndedir.
O halde artık incelenmesi gereken problem kaldırma kuvvetiyle W
ağırlığı arasındaki denge ilişkisinin nasıl oluşacağıdır. Bu kuvvet, akışkan
içindeki cisimle yer değiştirilen akışkanın ağırlık merkezinden geçer ve
yoğunluğu sabit olan sıvılarda yer değiştiren sıvının ağırlık merkezi ile
yer değiştiren hacmin ağırlık merkezi çakışır. Eğer sıvı içindeki cismin
yoğunluğu, akışkanın yoğunluğundan daha azsa, düşeyde dengelenmemiş
bir kuvvetle karşılaşılır,
358
STATİK
yazılır. Yalnız kesitin ağırlık merkezindeki ( x, y ) takımında eksenlere
göre alan statik momentleri S y = ò x dA = 0 ve S x = ò y dA = 0 olduA
A
ğundan, yukarıdaki bağıntılardan,
üï
ïï
ï
2
I = I y + a A ïý
ïï
I = I xy + abA ïï
ïþ
I = I x + b 2 A
(11.30)
bulunur. (11.30) aynı zamanda Steiner bağıntıları olarak da bilinirler.
Yalnız bir kere daha hatırlatalım ki, (11.30) de kullanılan paralel eksen
takımlarından bir tanesi geometrinin ağırlık merkezinden geçmektedir.
Bazı durumlarda bu iki eksenden hiç biri ağırlık merkezine yerleştirilmemiş olabilir (Bakınız Şekil 11.19). Bu durumda (11.30) yardımıyla,
I1 = I x + b12 A ïüï
ïý
2
I2 = I x + b2 A ïïï
þ
(11.31)
yazılır. Bunların farkından,
I1 = I2 + (b12 - b22 ) A
(11.32)
bulunur. (11.32) un elde edilişinde kullanılan düşünceden yararlanılarak
diğer eksen için,
I1 = I2 + ( a12 - a22 ) A
(11.33)
yazılır. a1 > a2 olduğuna göre, (11.31) den I1 > I2 olacağı hemen
görülür. Buna göre, birbirlerine paralel eksenlere göre hesaplanan
eylemsizlik momentleri içinde en küçük olanı, ağırlık merkezinden geçen
eksenlere göre hesaplanandır.
EKSENLERİN DÖNDÜRÜLMESİ: Şekil (11.20) de görüldüğü gibi, birbirleriyle  gibi bir açı yapan ki ( x, y ) ve ( , ) dik eksen takımlarının
koordinatları arasında dönüşüm bağıntıları,
 = x cos  + y sin 
 = - x sin  + y cos 
ïüï
ý
ïïþ
(11.34)
dır. (11.34) den yararlanılarak ( , ) takımında eylemsizlik momentleri
hesaplanırsa,
Download