guzel-ahlak-word-indir

advertisement
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Güzel Ahlak
Hamdımız her şey için bir ölçü koyup hiçbir konuda bizleri başı boş
bırakmayan Allah’adır. Salat ve selam ise her konuda kendisine tabi olmak ile
yükümlü üstün ahlak ile gönderilen Peygamberimize ehline ve ashabınadır.
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
‫ع ِظيم‬
َ ‫ق‬
ٍ ُ‫َوإِنَّكَ لَعَلى ُخل‬
‘‘Muhakkak ki sen üstün bir ahlak üzeresin’’(Kalem suresi 4.ayet)
Hiç şüphesiz ki Rasulullah s.a.v üstün bir ahlak üzereydi. Bu yüzden Hz.
Ayşe’ye O’nun ahlakından sorulunca: ‘‘O’nun ahlakı Kuran’dır’’ dedi.
Rasulullah sert, kaba saba,etrafındakilere bağıran çağıran, insanları kıran
bir kişi değildi. O hem ehline karşı hem de etrafındaki insanlara karşı son derece
şefkatli ve öğreticiydi.
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
‫ي َح ِميم‬
َّ ‫سنَةُ َو ََل ال‬
َ ُ‫س ُن فَإِذَا الَّذِي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَه‬
َ ْ‫ِي أَح‬
َ ‫َو ََل ت َ ْست َ ِوي ْال َح‬
ٌّ ‫عدَ َاوة ٌ َكأَنَّهُ َو ِل‬
َ ‫سيِئَةُ ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ه‬
‘‘ İyilik ve kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir
de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki samimi bir dost
oluvermiştir.’’(Fussilet suresi 34.ayet)
Peygamberimizin düşmanlarından gördüğü ezaya karşı muamelesi böyle
iken, ehlinden ve ashabından gördüğü hatalara karşı tutumuna gelin birlikte
bakalım:
‘‘Bir gün Rasulullah a.s Ayşe r.anh’nın evindeyken bir misafiri ağırlamakta
idi. İşte bu sırada Safiye validemiz peygamberimize yemek gönderdi. Yemeği
gören Ayşe r.anh tencereyi alıp yere çaldı. Rasulullah s.a.v ise ona hiçbir şey
demeyerek dökülen yemeği topladı ve dedi ki bugün anneniz biraz sinirli
galiba.’’(Buhari, 11/237.)
Evinde misafir olmasına rağmen böyle bir olayla karşı karşıya kalan
Rasulullah’ın sözlerine bakın. O’na bu sözleri söyleten Kuran’ın ahlakından
başkası değildir.
Rasulullah aleyhisselamın ehline karşı muamelesi böyleyken ashabına
karşı davranışları da hayırdan başka bir şey değildi. Allah’ın evine bevl eden
sahabenin kıssasını hepiniz biliyorsunuzdur. Sahabeler ona vurmak isterken;
Rasulullah ona öğretmek istiyor ve bir kova su ile işi tatlıya bağlıyordu.
Rasulullah’dan s.a.v güzel ahlaka yönelik birçok hadis rivayet edilmiştir.
Bunlardan bir kaçını zikretmek gerekirse Peygamberimiz s.a.v şöyle
buyurmaktadır:
‫اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخالقا‬
“Sizin imanca en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır.”(Hakim)
‫ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق‬
‘‘ Mizanda en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır.’’(Ebu Dâvud, Edeb 8,
(4799);
‫انما بعثت َلتمم مكارم اَلخالق‬
“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”(bk. Muvatta,
Husnü'l Halk, 8; Müsned 2/381)
‫ان من احبكم الي و اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخالقا‬
“Sizin bana en sevimli olanınız ve kıyamet gününde bana en yakın olanınız
ahlakı en güzel olanınızdır.”
Şair şöyle söyler:
‫و اكره ان اعيب و ان اعاب‬
‫احب ان مكارم اخالق جهدي‬
‫وشر الناس من يهوى السباب‬
‫اصفح عن سباب الناس حلما‬
‫ومن دارى الرجال فقد اصاب‬
‫سليم العرض من حذر الجواب‬
‫ومن هان الرجال ولن يهابا‬
‫ومن هاب الرجال تهيبوه‬
● Üstün ahlakı talep etmeyi severim.
ayıplanmayı ise kerih görürüm.
● Hikmet gereği çokça söven insanları affederim.
Ayıplamayı ve
Ve insanların en şerlisi
söven insanlarla
birlikte olmayı
arzulayanlardır.
● Cevaptan sakınan kişi ırzını koruyandır
insanların şerrinden
Her kim latif davranıp
korunmuşsa isabet
etmiştir
●
Kim insanları överse kendisi de övülür
ise asla övülmez.
İnsanları küçümseyen
Değerli Müslümanlar İslam dini tevhid inancı, ahlakı,cihadı,talim ve
terbiyesi ile insanoğlunun bütün bir hayatına etki eden bir dindir. Sahabeyi
sahabe yapan unsurlardan en önemlisi de İslam dinini bir bütün olarak öğrenme
arzularıdır, tevhit akidesi ile birlikte İslam ahlakını da öğrenmeleridir. Onlar
tevhidi öğrendikten sonra cihadı ve ahlakı bir tarafa bırakan insanlar değillerdi
ya da ahlak ahlak deyip, din yalnızca kalp temizliğidir de dememişlerdi. Ama
kardeşlerim onlar akidelerini ve cihadlarını İslam ahlakı ile süslemişlerdir. Dini
bir bütün olarak öğrenip öğretmişlerdir. Dinimizde yerden eza veren bir taşı
kaldırmakta imandandır ve hayâ da imandandır.
Bir tarafa tutunup diğer tarafı boşlamamak gerekmektedir. Ehli sünnetin
menheci ve metodu bunu gerektirir. Rasulullah s.a.v kılıçla gönderildiği gibi
üstün ahlakı tamamlamak içinde gönderilmiştir.
İşte peygamberimizin tamamlamak için gönderildiği bazı ahlaki değerler:
hayâlı olmak, insanlara eziyet etmemek, çokça iyilikte bulunmak, dilini yalandan
temizleyip doğru sözlü olmak, az konuşup çok amel yapmak, insanları
küçümsemeyip meraklı olmamak, sabırlı, şükreden, rıza gösteren biri olmak,
namuslu olmak, lanet eden çokça söven laf götürüp getiren olmamak, gıybetten
uzak durmak, aciz olmamak, kinli ve cimri olmamak, hasetçi olmamak,Allah için
sevip Allah için kızmaktır.Bunlar Müslümanların şahsiyetini ortaya koyan
sıfatlardır.
Değerli Müslümanlar İslam dininin yayılmasında en önemli unsurlardan
biri de dinimizin, kişilere tevhit inancıyla birlikte bu ahlaki değerleri de
öğretmesidir. İslamiyet’in bu üstün ahlakını duyan ve Müslümanların ahlaki
uygulamalarını gören birçok insan İslam ile şereflenmiştir. İşte bu İslamiyet’in
en güçlü silahlarından bir tanesidir. Nerede bir Müslüman bu silah ile
silahlanmış olsa, bu İslam ahlakına bürünse illa ki o Müslümanın ya evinden ya
mahallesinden insanlar İslamlaşmaktadır. Bu olayı çok iyi analiz eden kâfirler,
toplumda Müslümanlara olan güveni sarsmak için çeşitli tuzaklar kurmuşlardır.
Bir örnek vermek gerekirse;hepimizin küçüklüğünden beri izlediği şerli Türk
filmlerine bakın nerede bir sahtekârlık, aldatma varsa orada hoca görünümünde
biri bulunmaktadır.
Değerli Müslümanlar toplumun gözü Müslümanların üzerindedir. Bu kötü
imajı kırıp toplumu kazanmak için hal ve hareketlerimizi gözden geçirmeliyiz.
Gıybetten, dedikodudan, yalandan dilimizi temizleyelim. En kısa tabirle yürüyen
Kuran olmalıyız. Gerekirse peygamberimizin siretini ashabın hayatlarını tekrar
tekrar okumalıyız. Bu benim başta kendi nefsime sonrada siz değerli
kardeşlerime olan nasihatimdir. Bütün bunlardan sonra hem kendimizin hem
de etrafımızdaki insanların değiştiğini göreceğiz.
Download