maltepe ilçesi doğurganlık çağındaki kadınlarda migren

advertisement
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NÖROLOJİ KLİNİĞİ
Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ
MALTEPE İLÇESİ
DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA
MİGREN PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
Uzmanlık Tezi
Dr. Arda LÜLECİ
İSTANBUL-2004
1
2
ÖNSÖZ
Asistanlık eğitimim süresince bilgisi, hoşgörü ve engin deneyimleri ile her zaman desteğini
gördüğüm ve mesleki gelişmeme çok değerli katkılarda bulunan klinik şefim Doç. Dr. Ülkü
TÜRK BÖRÜ’ye,
İhtisas eğitimim boyunca bilgi ve tecrübelerini benden esirgemeyerek sürekli yardımcı
olan, önerilerinden hep faydalandığım şef muavini Dr. Salih Zeki AĞCA’ya,
Çocuk
nörolojisi
rotasyonumda
bilgi
ve
tecrübelerinden
faydalandığım
Doç. Dr. Mefküre Eraksoy’a, dahiliye rotasyonumda bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım
Uzm. Dr. Ali YAYLA’ya; psikiyatri rotasyonumda bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım
Uzm. Dr. Mecit ÇALIŞKAN’a,
Tezimin istatistiksel değerlendirmelerinde desteğini benden esirgemeyen Prof. Dr. Haydar
SUR’a ve asistanlarına,
Asistanlığım boyunca desteklerini benden esirgemeyen, ömür boyu sıcak dostlukları ile hep
yanımda olacaklarını bildiğim ve her zaman dostluklarından gurur duyacağım asistan
arkadaşlarıma,
En zor anlarımda yanımda olup desteğini esirgemeyen ve bugünlere gelmemde büyük pay
sahibi olan aileme ve her türlü sıkıntıda beni yalnız bırakmayan sevgili eşim Özlem’e,
TEŞEKKÜR EDERİM
Dr. Arda LÜLECİ
İstanbul, 2004
İÇİNDEKİLER
3
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
I.GİRİŞ
II. TEMEL BİLGİLER
A. MİGRENİN TARİHÇESİ
B. TANI VE SINIFLAMA
C. EPİDEMİOLOJİ
D. ETİOPATOGENEZ
E. MİGREN BİYOKİMYASI
F. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
G. TETİKLEYİCİ ETKENLER
H. MİGRENDE ELEKTROENSEFALOGRAFİ BULGULARI
I. MİGRENİN DİĞER HASTALIKLARLA BİRLİKTELİĞİ
İ. MİGREN TEDAVİSİ
III. HASTA VE YÖNTEM
IV. BULGULAR
V. TARTIŞMA
VI.ÖZET
VII. TABLOLAR
KAYNAKLAR
EK 1: FORM 1: BAŞ AĞRISI ÖN TARAMA FORMU
EK 2: FORM 2: MİGREN BAŞ AĞRISI TANI FORMU
1
2
3
4
5
6
10
11
17
18
19
22
22
22
26
28
31
35
37
43
49
52
KISALTMALAR
IHS
M.Ö
M.S
Y.Y
Uluslararası Baş Ağrısı Derneği
Milattan Önce
Milattan Sonra
Yüzyıl
4
NINDB
Ulusal Nörolojik Hastalıklar ve Körlük
5-HT
Enstitüsü
Serotonin
CGRP
HRT
EEG
DHE
SSRI
SNRI
SPSS
Kalsitonin Geni ile İlişkili Peptit
Hormon Replasman Tedavisi
Elektroansefalografi
Dihidroergotamine
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri
Selektif Noradrenalin Geri Alım İnhibitörleri
Sosyal Bilimler için İstatistik Programı
MİDAS
(Statistical Package for the Social Sciences)
Migrene Bağlı Kayıp Değerlendirme Ölçeği
I. GİRİŞ
Migren baş ağrısının sıklığının belirlenmesi için bir çok alana dayalı çalışmalar, farklı veri
toplama yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen prevalans rakamları
arasında çok büyük farklılıklar mevcuttur. Daha önce yapılan bazı migren prevalans
çalışmalarının sonuçları %1,3 ile %33 arasında değişmektedir. Bu farklılık muhtemelen
çalışmalar arasındaki yöntemlerin ve seçilen grupların değişik olmasından (örneğin vakalar
arasındaki
sosyo-ekonomik
farklılıklar,
kullanılan
tanı
kriterleri,
baş
ağrısının
standardizasyonu) kaynaklanmaktadır (1,2,3). 1988 yılında Uluslararası Baş ağrısı Derneği
(IHS) Sınıflama Komitesi tarafından baş ağrılarının kriterleri belirlenmiştir. Böylelikle genel
popülasyondaki baş ağrısı prevalansı ile ilgili çalışmalar IHS tanı kriterleri ile tutarlılık
kazanmıştır. Popülasyona dayalı çalışmaların çoğunda anketler telefon ya da mektup yöntemi
5
ile yapılmıştır. Ev ev dolaşmak suretiyle yüz yüze yapılan prevalans çalışmaları çok nadirdir
ve maddi yükü çok fazladır.
Tüm prevalans çalışmaları ve klinik deneyimler migrenin kadınlarda daha sık olduğunu
göstermiştir (erkek-kadın oranı 1:2-3). Bu fark muhtemelen kadınlardaki hormonların
farklılığından kaynaklanmaktadır. Migren, sıklıkla ikinci ve üçüncü dekadlarda ortaya çıkar.
Sonrasında artan yaş ile prevalans azalma gösterir (2,4,5,6). Bizim çalışmamızdan önce,
doğurgan yaş grubundaki kadınlarda IHS migren kriterleri kullanılarak yapılmış yalnızca bir
çalışma vardır (6).
Migren baş ağrısının Türk toplumunda hangi oranda görüldüğü konusunda çok az sayıda
çalışma vardır. Aynı zamanda kadınlarda migren prevalans oranı hakkında fazla bilgi yoktur.
Biz bu nedenle, bizim ülkemizde doğurganlık çağındaki kadınlarda prevalansın ne kadar
olduğunu tespit etmek için bu çalışmayı yaptık. Çalışmamızda, doğurganlık dönemindeki
kadınlarda migrenin görülme sıklığını, yaş grupları arasındaki farkları tespit etmeyi ve
bulunan sonuçların diğer gruplarla karşılaştırılmasını amaçladık.
II. TEMEL BİLGİLER
A. MİGRENİN TARİHÇESİ
Migren, tarih boyunca bilinen en eski hastalıklardan biridir. Migren terimi Yunanca
‘hemicrania’dan kaynaklanmaktadır. Bu terim Latince’de ‘hemigranea’ ve ‘migrenea’
kelimeleri ile ifade edilmiş ve son olarak Fransızca olarak ‘migraine’ olarak kullanılmıştır.
Migren ile ilgili ilk tıbbi yazılar M.Ö. 1200 yılında eski Mısırlılar tarafından yazılmıştır. Bu
dönemdeki yazılar migrenden nevralji ve zonklayıcı baş ağrısı olarak bahsetmiştir. Sonraki
dönemlerde, Mezopotamya’da baş ağrısına eşlik eden görsel bozukluklar tariflenmiştir. M.Ö.
400 yılında Hipokrat, migren baş ağrısı öncesinde oluşan ve kusma ile sonlanan görsel
6
aura’yı tanımlamıştır. Hipokrat, bu ağrıyı genellikle sağ gözde ışık parlaması, müteakibinde
şakaklarda başlayan, sonunda tüm başa ve boyuna yayılan şiddetli ağrı olarak betimlemiştir.
Celsus (M.S. 215-300) şarap içmenin, soğuğa ya da sıcağa maruz kalmanın migreni
başlatacağına inanıyordu. Kapadokya’da yaşayan Aretaeus (M.S. 2. y.y.) sıklıkla başın bir
tarafında hissedilen, bulantı ile birlikte olan ve ağrısız dönemlerin takip ettiği bir baş ağrısı
tanımlamıştır. Bu klasik tanım ile Aretaeus migrenin kaşifi olarak kabul edilmektedir.
1963 yılında Thomas Willis, kusmanın eşlik ettiği prodrom bulgularına, şiddetli, periyodik
migrenöz baş ağrısı olan bir kadını çok iyi bir şekilde betimlemiştir. 13. y.y.’da Avrupa’da
baş ağrısı tedavisinde opiyum ve sirke karışımları kullanılmıştır.
Migrenin diğer sık görülen baş ağrılarından ayrımı ilk olarak 1783 yılında Tisso tarafından
yapılmıştır ve migreni supraorbital nevralji olarak isimlendirmiştir. Takip eden yüzyılda
DuBois Reymond, Mollendorf ve daha sonraları Eulenburg migren için farklı vasküler teoriler
önermişlerdir. 1700’lerin sonlarına doğru Erasmus Darwin, santrifüj ile baş ağrısının tedavi
edilebileceğini önermiştir. Darwin, vasodilatasyonun baş ağrısının nedeni olduğuna
inanmaktaydı. Böylelikle hastanın santrifüje yerleştirilmesini ve kanın baştan ayağa
yönlendirilmesini önermiştir. Forthergill 1778 yılında migrenin tipik vizüyel aurasını
tanımlamıştır (7).
1900 yılında Dely, migrenin hipofizin şişmesi ve sonrasında trigeminal sinire bası yapması
sonucunda oluştuğunu ileri sürmüştür. 1901 yılında Spitzer, baş ağrısının tekrarlanan
interventiküler foramen blokajı ve sonrasında lateral ventriküllerin genişlemesi sonucunda
geliştiğini ileri sürmüştür.
1930 yılında John Graham ve Harold Wolff
vasküler teoriyi tanımlamışlardır. Bu teori
günümüzde halen geçerliliğini korumaktadır. Bu teoriye göre, aura belirtileri intrakraniyal
arterlerde vasokonstriksiyona; baş ağrısı ise eksternal ve internal karotis arterinin dallarında
aşırı pulsasyon ve genişlemeye bağlı olarak oluşmaktadır (8).
1938 yılında John Graham ve Harold Wolff, ergotaminin damar konstriksiyonu üzerinden etki
ettiğini göstermiş, bu durum migrenin vasküler teorisi için bir kanıt oluşturmuştur.
7
1944 yılında Leao ve geçen dekadda Olesen ve Lauritzen tarafından nörojenik teori öne
sürülmüştür. Aura döneminde Rafe nükleusunda ve lokus seruleusda başlayan deşarjların
bölgesel bir kan akımı azalması yaptığını, nöronal depresyonun öne doğru yayıldığını ve
bununda yayılan depresyon (spreading depresyon) dalgasını oluşturduğunu bildirmişlerdir (9).
B. TANI VE SINIFLAMA
Migren başağrısı tanısının doğru olarak konulması önemlidir. Migren tanısında en önemli
etken, dikkatli ve ayrıntılı hikaye ile tüm olayların zamansal tanımıdır. Bu amaçla hastanın
tıbbi öyküsü, ağrının başlangıç yaşı, yerleşimi, özellikleri, ağrı seyri, eşlik eden semptomlar ve
nörolojik disfonksiyonların sorgulanması önemlidir.
1962 yılında ‘Ulusal Nörolojik Hastalıklar ve Körlük Enstitüsü (NINDB) Baş ağrıları
Sınıflama Komitesi’ tarafından ilk baş ağrısı sınıflama sistemi Amerika'da yayınlanmış, daha
sonra başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde benimsenerek kullanılmıştır (19).
NINDB tanı kriterleri çok genel ve belirsiz olarak bulunmuş ve 1988 Uluslararası Baş ağrısı
Derneği (IHS) Sınıflama Komitesinin baş ağrıları formal kriterleri yayınlanmıştır. IHS tanı
kriterleri daha spesifik olup migren tanısını kolaylaştırması üzerine, diğer sınıflamanın yerini
almıştır. Böylelikle baş ağrısı prevalansı ile ilgili çalışmalar IHS tanı kriterleri ile tutarlılık
kazanmıştır ( tablo 1) (20).
Tablo-1. 1988 IHS Migren Sınıflaması
1. Aurasız migren
2. Auralı migren
a. Tipik auralı migren
b. Uzamış auralı migren
c. Familiyal hemiplejik migren
d. Basiler migren
e. Baş ağrısız migren aurası
f. Akut aura başlangıçlı migren
3. Oftalmoplejik migren
8
4. Retinal migren
5. Migrenle birlikte ya da migrenden önce olabilen çocukluk çağı periyodik
semptomları
a. Çocukluk çağı benign paroksismal vertigosu
b. Çocukluk çağı alternan hemipleji
6. Migren komplikasyonları
a. Migren statusu
b. Migrenöz infarkt
7. Yukarıdaki kriterleri karşılamayan migrenöz hastalıklar
2003 yılında IHS kriterleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir (tablo 2) (21).
Tablo 2. 2003-2004 IHS Migren Sınıflaması
1.1. Aurasız migren
1.2. Auralı migren
1.2.1. Tipik auralı migren baş ağrısı
1.2.2. Tipik auralı migrensiz baş ağrısı
1.2.3. Baş ağrısız tipik aura
1.2.4. Ailesel hemiplejik migren
1.2.5. Sporadik hemiplejik migren
1.2.6. Baziler migren
1.3. Çoğunlukla migren öncüsü olan çocukluk dönemi tekrarlayıcı sendromları
1.3.1. Tekrarlayıcı kusmalar
1.3.2. Abdominal migren
1.3.3. Çocukluk döneminin iyi huylu vertigosu
1.4. Retinal migren
1.5. Migren komplikasyonları
1.5.1. Süregen migren
1.5.2. Migren statusu
1.5.3. İnfarktsız kalıcı aura
1.5.4. Migrenöz infarkt
1.5.5. Migrenin tetiklediği nöbet
9
1.6. Olası migren
1.6.1. Aurasız olası migren
1.6.2. Auralı olası migren
1.6.3. Olası süregen migren
Aurasız Migren
Aurasız migren (common migraine) nöbetleri 4-72 saat süreli, başın bir tarafına lokalize,
zonklayıcı, orta veya şiddetli derecede ağrılar şeklindedir. Ek olarak ağrıya günlük aktivite ile
şiddetlenmesinin yanında bulantı, fotofobi ve fonofobinin varlığı eşlik eder. Aurasız migren
kriterleri IHS tarafından belirlenmiştir (Tablo 3) (20).
Tablo 3. 1988 IHS aurasız migren tanı kriterleri
A ) B-D’ ye uyan en az beş nöbet
B ) Tedavisiz veya başarısız tedavi ile 4-72 saat süren baş ağrısı atakları
C) Baş ağrısında aşağıdaki özelliklerden en az ikisi bulunur:
1. Tek taraflı yerleşim
2. Zonklayıcı nitelik
3. Orta veya şiddetli derecede ağrı
4. Merdiven çıkma veya benzeri fiziksel aktivitelerle ağırlaşma
D ) Ağrı sırasında aşağıdakilerden en az biri
1. Bulantı ve/veya kusma
2. Fotofobi ve fonofobi
E ) Aşağıdakilerden en az biri
1. Öykü, fizik ve nörolojik muayene organik bir hastalığı düşündürmez
2. Öykü ve/veya nörolojik muayene bu hastalıklardan birini telkin eder,
ancak bu olasılık uygun incelemelerle ortadan kaldırılır
3. Böyle bir hastalık mevcuttur fakat migren nöbetleri ilk olarak bu
hastalıkla yakın zamansal ilişki göstererek ortaya çıkmamıştır.
Auralı Migren
Auralı migren, genellikle 5-20 dakika içinde yavaş olarak gelişen ve genellikle 60 dakikadan
kısa süren, serebral korteks veya beyin sapında lokalize edilebilen nörolojik semptom
nöbetleri ile ortaya çıkan idiopatik, tekrarlayıcı bir durumdur. Nörolojik aura semptomlarını ,
10
ara vermeksizin ya da 1 saatten daha kısa süren bir aradan sonra çoğunlukla baş ağrısı, bulantı
ve/veya fotofobi izler. Baş ağrısı genellikle 4-72 saat sürer, ancak hiç ortaya çıkmaması da
mümkündür. Auralı migren kriterleri IHS tarafından belirlenmiştir (Tablo 4) (20).
Aura semptomları diplopi, dizartri, ataksi gibi beyin sapı bulgularını içeriyorsa ‘baziler
migren’ adını alır. Eğer aura semptomları 60 dakikadan uzun, bir haftadan kısa sürerse bu
‘uzamış auralı migren’ olarak adlandırılır.
Tablo 4. 1988 IHS auralı migren tanı kriterleri
A ) B’ ye uyan en az iki nöbet
B ) Aşağıdaki özelliklerden en az 3’ü
1. Fokal serebral kortikal ve/veya beyin sapı disfonksiyonunu gösteren,
tamamen geri dönüşümlü, bir ya da daha çok aura semptomu
2. En azından bir aura semptomu 4 dakikadan daha uzun bir süre içinde
tedricen gelişir veya 2 ya da daha çok semptom birbirini izleyerek ortaya
çıkar
3. Aura semptomlarından hiçbiri 60 dakikadan uzun sürmez. Eğer birden çok
aura semptomu varsa kabul edilen süre orantılı olarak artar
4. Baş ağrısı, aurayı 60 dakikadan kısa bir serbest arayla izler
C ) Aşağıdakilerden en az biri
1. Öykü, fizik ve nörolojik muayene organik bir hastalığı düşündürmez
2. Öykü ve/veya nörolojik muayene bu hastalıklardan birini telkin eder, ancak
bu olasılık uygun incelemelerle ortadan kaldırılır
3. Böyle bir hastalık mevcuttur fakat migren nöbetleri ilk olarak bu hastalıkla
yakın zamansal ilişki göstererek ortaya çıkmamıştır.
Oftalmoplejik migren ve Retinal migren
Oküler kasların parezisinin eklendiği migren nöbetleri ‘oftalmoplejik migren’ adını alır.
Migren ağrısı ile birlikte oküler ya da vasküler sebeplere bağlı olmaksızın tekrarlayıcı
monooküler skotom ya da körlük semptomları meydana gelirse, bu durum ‘retinal migren’
olarak adlandırılır (20).
Migren komplikasyonları
11
Migrende semptomlar bir haftadan uzun sürer ya da görüntüleme yöntemleri ile inme
saptanırsa ‘migrenöz infarkt’ olarak isimlendirilir. Migren statusunda ise baş ağrısı tedaviye
rağmen 72 saatten daha uzun sürer ve aradaki baş ağrısız dönemler 4 saatten daha kısa olur
(20).
C. EPİDEMİOLOJİ
Migren genellikle çocukluk veya ergenlik çağında başlar, yaş ilerledikçe sıklığı azalır. 40
yaşın üstünde yeni migren olgularının başlaması sık değildir (10). Çeşitli toplum
çalışmalarında, migren başlangıcının çocukluk ve ergenlik döneminde arttığı ve daha sonra
zamanla azaldığı gösterilmiştir. Nöbetler, erkeklerde kızlara göre daha erken yaşlarda başlama
eğilimindedir (10).
Yapılan çalışmalarda, 13 yaşından önce kız ve erkek çocuklar arasında migren insidansı
açısından fark bulunamamıştır. Pubertenin başlamasıyla kadınlarda insidansın arttığı
bildirilmiştir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda migren prevalansının %15’i geçtiği
bulunmuştur. Gebelik sırasında kadınların % 75-80’inde nöbetlerin hafiflediği diğerlerinde ise
azaldığı saptanmıştır (9,11).
Migren genel nüfusta erkeklerde % 3,5, kadınlarda % 7,4 olarak saptanmıştır (9). Yapılan bir
çalışmada yıllık migren prevalansı yaklaşık olarak erkeklerde % 6, kadınlarda %15-17; yaşam
boyu prevalans ise erkeklerde % 8, kadınlarda % 25 olarak saptanmıştır (12). Başka bir
çalışmada, yetişkin erkeklerde yıllık migren prevalansı % 2.1-14,9 (ort. % 9.2) ve kadınlarda
% 6.3-25.4 (ort. %16.1) olarak bulunmuştur. Kadınlarda erkeklere göre migren 2 kat daha
fazla görülmektedir (13).
Migren prevalansı büyük oranda yaşa ve cinsiyete bağlıdır. Migren prevalansı 40 yaşına kadar
artar ve 42 yaşından sonra azalır. Kadın-erkek oranı da yaşla değişir. Adet başlangıcından 42
yaşına kadar artar ve sonra azalır. 40 yaşından sonra migren prevalansı kadınlarda % 12.917.6, erkeklerde % 3.4-6.1; cinsiyet oranı 2.5-3.8 olarak tespit edilmiştir (12,13). Migren
prevalansındaki cinsiyet farklılıklarının nedeni tam olarak anlaşılmamıştır. Fakat büyük
olasılıkla kadınlardaki hormonların farklılığına bağlı olabileceği düşünülmektedir (10).
Migrenin orta ve ileri derecede işlevsellik kaybına yol açtığı vakaların oranı cinsiyet, yaş,
gelir, kentsel-kırsal yerleşim veya yaşanan bölge ile ilişkili bulunmamıştır (14). Eğitim ve
sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan kişilerde yüksek oranda tespit edilmiştir (15).
12
Kadınlarda aurasız migrenin, auralı migrene oranı 2/1 olup, erkeklerde bu oran tersinedir.
Aurasız migrende ağrının daha şiddetli olduğu bildirilmiştir (16).
Stewart WF ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, migren prevalansının Amerika’da
yaşayan Kafkas kökenli kadınlarda (%20.4), Afrikalı (%16.2) ya da Asyalı (%9.2) kadınlardan
daha yüksek olduğunu saptamışlardır (17). Erkeklerde de benzer bulgular elde edilmiştir. Bu
çalışma sonucunda ırksal özelliklere dikkat çekilmiş ve genetik yatkınlık desteklenmiştir.
Migrene toplumda sık rastlanması ve günlük aktiviteleri engellemesinin yanısıra gerek yapılan
ilaç harcamaları ve gerekse işgücü kaybı nedeniyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik
sorunların toplumsal açıdan önem kazandığını ve üzerinde durulmasını gerektiren boyutlara
ulaştığını vurgulumak gereklidir (18).
D. ETİOPATOGENEZ
Bugüne kadar yapılan sayısız çalışmaya rağmen migren etiopatogenezini tek bir teoriyle
açıklamak hâlâ mümkün değildir (15). Migren internal ve external çevredeki ani değişikliklere
karşı gelişen nörovasküler bir reaksiyondur. Her birey, sinir sisteminin çeşitli seviyelerindeki
eksitasyon ve inhibisyon arasındaki dengeye dayanan yatkınlık derecesiyle herediter bir
migren eşiğine sahiptir (24).
Geçerli teoriler; vasküler, nörojenik, hipoksik ve trigeminovasküler teoriler olup
endoteliyopati son zamanlarda ortaya atılan, otonomik teori ise uzun yıllardır dikkat çeken
teorilerdir (25,26).
Vasküler Teori
En eski migren teorisidir. Sacks’ın bildirdiğine göre ilk defa Thomas Willis tarafından ortaya
atılmıştır (27). Graham ve Wolf
tarafından süperfisiyel temporal arterin frontal dalının
pulsasyonunun amplitüdü ve migren baş ağrısının şiddeti arasındaki pozitif ilişkinin
gösterilmesi, ekstrakraniyal vasküler teorinin temelini oluşturur.
Migren, kraniyal damarları tutan vasküler bir kontrol bozukluğu olarak kabul edilmektedir.
Migren prodromunda veya aura döneminde temel fizyopatoloji, intrakraniyal arterioler bir
13
daralma, yani intrakraniyal vazokonstriksiyondur. Bu durum genellikle unilateraldir.
Vazokonstriksiyon serebral kan akışında bölgesel bir azalmayı da birlikte getirir. Bunu
takiben beyinde meydana gelen iskemi aura fazındaki fokal nörolojik belirtileri açıklar. İskemi
beyinde CO2 birikimini arttırır, bunun sonucunda arteriollerde genişlemeyle birlikte prodrom
dönemi sonlanır ve eşlik eden nörolojik belirtiler kaybolur. İntrakraniyal vazodilatasyonun
başlamasıyla beraber ekstrakraniyal vazodilatasyon da gelişir ve ağrı dönemine girilmiş olur.
Bu dönemin başlamasından hemen önce ekstrakraniyal arteriollerde de kısa süreli bir
vazokonstriksiyon olur. Arterioler vasokonstriksiyon sonucunda, derinin kan akımında azalma
ve sonucunda doku iskemisi gelişir. Diğer taraftan, deriden daha derin dokularda arteriyovenöz (A-V) şantların oluştuğu ve bunun ekstrakraniyal kan akımını hızlandırdığı
düşünülmektedir. Daha sonra, deri ve deri altı dokuda kısa süreli iskemi meydana gelir.
Böylece doku iskemisiyle birlikte dokudan ve damardan dışarıya ağrı eşiğini düşüren ağrıya
neden olan maddeler serbest hâle geçer. Ağrıya neden olan maddeler ve arterler daralmanın
yarattığı mekanik tıkanma, daha geniş arter ve arteriollerde vasodilatasyona neden olur.
Gerilme ve vasodilatasyon ağrı oluşturur ve ağrıya neden olan maddeler de ya ağrı oluşturur
ya da ağrı olayını arttırır. Sonuç olarak serbest kalan maddeler damarlarda ve damar
çevresinde ödem ve yangı meydana getirmiş olur. Her arter atımı ile damar içi kan basıncı
değişimleri ağrıyı şiddetlendirir ve ağrıya zonlayıcı bir nitelik kazandırır (28).
Migren atağı sırasında arteriografi ve serebral kan akımı ölçümü gibi tekniklerle yapılan
çalışmalar, migren aurası esnasında internal karotid arter sistem çapında ölçülebilir bir
progresif azalma olduğu gösterilmiştir. Serebral kan akımı ölçümü ve serebrovasküler
cevaplılık aynı zamanda vasküler bir patogenez için destek sağlamıştır (25).
Başağrısı esnasında bir veya daha fazla ekstrakraniyal damarları etkilenen hastalarda, sıkıntı
esnasında ve egzersizden sonra süperfisiyal temporal arterin frontal dalı çok kolay genişler.
Böyle hastalarda migren başağrısı epizodları esnasında lokalize bir nörovasküler hiperaktivite
vardır. Fakat bu nörovasküler hiperaktivite tek başına ağrı oluşumu için yeterli değildir (29).
Migrenin ağrılı fazının başlıca trigeminovasküler sistemle iletilen ve perivasküler sinir lifleri
yoluyla gelen, santral nosiseptif uyarıya bağlı olduğu düşünülmektedir (25).
Nöral Teoriler
Bu teoriler, beyinin migren nöbetlerinden sorumlu primer organ olduğunu iddia eder (25).
Migren, primer bir beyin işlev fonksiyonunun bozukluğuyla oluşur. Serebral kan akımı auralı
migren esnasında azalır, fakat aurasız migrende değişmez. Aura gelişirken kan akımı oksipital
14
korteksden başlayan ve öne doğru 2-3 mm/dk hızla ilerleyen bir ‘spreading oligemi’ dalgası
olarak progresif bir şekilde azalır (30).
‘Spreading depresyon’, 3 mm/dk hızla yayılan, vasküler alanlara uymayan, anormal ve
deprese kortikal elektrik deşarjlarıdır. Migrene eşlik eden görsel kayıpların da aynı hızla
yayıldığı bulunmuştur. Hayvanlarda yapılan araştırmalarda ‘spreading depresyon’un korteksle
sınırlı kalmadığı, beyin sapı ve hipotalamik yapılara da yayıldığı gösterilmiştir (25).
Yayılan oligemi, yayılan depresyon ve görsel bulguların muhtemelen aynı reaksiyonlar olduğu
düşünülmektedir (11).
Migrenin nörolojik semptomları ve ‘spreading depresyon’ arasındaki bir ilişkinin varlığı
klinik gözlem ve serebral kan akımları ölçümü temelinde gösterilmiştir (31). İntra karotid
Xenon-131 ile yapılan anjiografide, auralı migrende majör arteryel alanlara uymayan, oksipital
korteksden başlayan ve 2 mm/dk hızla yayılan bir oligemi dalgası bulunmuştur (25).
Bu teoriye göre, migren aurasının ana damarların vasokonstriksiyonuna ait olduğu şeklindeki
geleneksel görüş kabul edilemez (25). Yayılan depresyon, auralı migrenin altında yatan
sebeptir (31). Primer nöronal olay, yayılan depresyon ve sekonder olarak vasküler
değişikliklerle sonuçlanır. Baş ağrısı fazı, beynin primer bozukluğunun bir göstergesidir (25).
Ağrı yollarının ve nörovasküler reflekslerin, başağrısının olmadığı dönemlerde de değişikliğe
uğrayabileceği iddiası; yayılan depresyonun, beyin sapı otonomik merkezlerindeki etkisiyle
uyumludur (25).
Lokus seruleus, ponsta yer alır ve üzerinde noradrenerjik ağrı kontrol sistemi bulunur. Lokus
seruleustan serebral kortekse yaygın projeksiyonlar kortikal oligemiyi ve muhtemelen yayılan
depresyonu başlatabilir. Bu sistemdeki aktivite, baş ağrısından tamamen bağımsız olabilen
migren aurasından sorumlu tutulabilir (24).
Lance’a
göre lokus seruleusdan kaynaklanan beyin sapı noradrenerjik nöronları ve rafe
nükleusundan kaynaklanan serotonerjik bir sistem, kortekse yayılır ve bu sistem migrenöz
olaylar için en önemli merkezdir (24).
15
Hem adrenerjik hem de serotonerjik sistemler, fasiyal sinirin süperfisiyal petrosal majör
dalıyla iletilen reflekslerin aktivasyonuyla ekstrakraniyal skalp kan akımını arttırır. Bu
refleksler, parasempatik iletimin sfenopalatin gangliona, skalpa ve fasiyal yapılara geçen
bölümüdür ve vasodilatasyona neden olur (25).
Bu görüşte beyin sapı, monoaminerjik nöronların ve yollarının veya trigeminal sinirin spinal
nükleusunun episodik ve aşırı bir deşarjının migren ağrısının temelinde yattığı ileri sürülür.
Bu deşarj, parasempatik aktivasyon yoluyla ekstrakraniyal vasodilatasyona neden olan
trigeminal nöronal deşarjları arttırarak varsayılan ağrı kapısını açar (25).
Migren patogenezi ile ilgili nörojenik bir hipotezin bir varyantı da ‘bozuk santral inhibisyon
hipotezi’dir. İlk defa 1975 yılında ortaya atılmıştır. Bu teori, serotoninin (5-HT) beyinde
önemli bir fonksiyonel rolünün bulunduğunun ve bazı nörolojik hastalıklarda önemli 5-HT
metabolizma anormalliklerinin varlığının saptanmasına dayanır. Beyinde 5-HT dönüşümünü
azaltan ilaçların rafe sistemi nöronlarının ateşleme hızını azalttığı bulunmuştur. Bozuk santral
inhibisyon hipotezi, migrene yatkınlığın rafe nöronlarının ateşleme hızlarının inhibe
edilemeyen artışlarının bir sonucu olduğunu öne sürer (25).
Bozulmuş inhibisyon aynı zamanda, migrenli hastalarda klinik olarak bulunan ve onların ağrı
nöbetlerine olan yatkınlığına katkıda bulunan hiperaljeziden de sorumlu tutulabilir (25).
Hipoksik Teori
Bu teori, serebral hipoksinin bir migren atağını başlatan sebep olduğunu ileri sürer.
Nöronların enerji gereksinimini ve tüketimi arasındaki dengesizlik nöronların hipoksisine yol
açabilir ve bu dengesizlik aynı zamanda nörotoksinlerin etkisinin sonucu da olabilir. Bu
teoriye göre migren nöbetlerini tetikleyici mekanizmalar, oksijen veya glikoz gereksiniminin
karşılanmasındaki bir yetersizlik sonucu beyin metabolizmasındaki bir bozuklukla ilgili
olabilir. Bu yetersizliğe, beyine oksijen ve glikoz getiren kan akımındaki azalma veya
biyokimyasal anormalliklerle sonuçlanan metabolik işlemler neden olabilir. Sonuç olarak
hipoksik teori, oksijen veya glikoz azalmasıyla aktive olan mekanizmaların beyin
disfonksiyonuna neden olduğunu kabul eder (25).
Migreni olmayan kişilerde hipoksik durumlar, migren atağındaki fokal değişikliklere yol
açabilir. Beyin hipoksisi, migren atağı esnasında veya sonrasında auralı migrende bulunmuş
fakat aurasız migrende bulunamamıştır (25).
16
Eğer periferik vasokonstriksiyon, migren nöbetlerinde serebral dolaşımda meydana gelen
primer olay olarak kabul edilirse, perivasküler otonomik inervasyon, hipoksiyi ve migren
nöbetlerini başlatmada önemli olabilir. Fakat yapılan çalışmalarda, nöronların ve beynin bir
bölümünün gerçek hipoksisi gösterilememiş ve oksijen tedavisi migren atağında yarar
sağlamamıştır (25).
Trigeminovasküler Teori
Trigeminal sinir, insanlardaki baş ağrısı iletiminin başlıca afferent yoludur. Trigeminal
gangliyonlar ve serebral damarlar arasındaki sinir bağlantıları trigeminovasküler sistem olarak
adlandırılmıştır (32).
Trigeminal sinir ve serebral kan damarları arasında nöral bağlantıların olduğu gösterilmiştir.
Trigeminal sensoriyal C-lifleri substans-P içerir. Substans-P ağrı transmitteridir (30).
Trigeminal sinirin antidromik stimülasyonu sensoriyal C-liflerinden substans-P, kalsitonin
geniyle ilişkili peptidi (CGRP) ve diğer nöropeptidleri açığa çıkarır. Açığa çıkan nöropeptidler
damar duvarında dilatasyon, plazma ekstravazasyonu ve steril inflamasyona neden olur. Bu
da trombositlerin aktive olmasına yol açar (30).
Migrenli bir hastada uyaranların tetiklediği kortikal, talamik ve hipotalamik inen yollar, beyin
sapındaki dorsal rafe nukleusunda ve lokus seruleusun aktivitelerinde değişikliğe neden olur.
Bu nukleusların serotonerjik ve adrenerjik santral uzantıları, kraniyal dolaşımdaki arterler ve
arteriyo-venöz anastamozlarda dilatasyona neden olurlar. Arterlerdeki vasodilatasyon,
trigeminal sinirin perivasküler liflerini stimüle ederek ağrıya ve vasoaktif nöropeptidlerin
açığa çıkmasına neden olur. Bunun sonucu ise steril nörojenik inflamatuar cevaptır ve bu
durumda ağrı daha da artar (15).
Trigeminovasküler liflerin vasküler baş ağrısının patogeneziyle ilişkisinin saptanması, migren
ve başka baş ağrısı ve inflamasyonla birlikte olan diğer santral sinir sistemi bozukluklarının
muhtemel mekanizmalarının anlaşılmasına ışık tutmuştur (33).
Endoteliyopati
17
Damarsal yapılarda otonom sinir sistemde transmitter rollere sahip, otonomik sinir
stimülasyonuyla seviyeleri değişen ve dolaşımdaki pek çok vazoaktif substans ile etkileşen
endoteliyal mekanizmalar vardır (25).
Endoteliyal hücrelerin migrendeki rolü, bu hücrelerle başlıca perivasküler innervasyonlar
tarafından oluşturulan maddeler ile kan elemanları arasındaki önemli etkileşimlere dayanır
(25).
Endoteliyal hücreler her yerde bulunur ve bütün organları besleyen damarlar boyunca uzanır.
Bu hücreler, damar çapı ve endoteliyal hücrelerin parakrin fonksiyonunu değiştiren
perivasküler sinirlerle etkileşir. Serotonerjik sistem gibi migren patogenezinde önemli olduğu
düşünülen nöronlarla bağlantı sağlar (25).
Endoteliyal hücrelerin parakrin sekresyonları, plateletlerin diğer vasoaktif sekresyonları ve
hemoglobinle etkileşimi migren patogenezinde ve damar çapında önemli olabilen sirkulatuar
elemanları değiştirmesine yol açar (25).
Endoteliyal sistem, metabolik olarak hiperaktif ve endokrin bir organ olması, ayrıca çeşitli
labil vazodilatör ve güçlü vazosonstriktörler üretmesi nedeniyle, doku gereksinimlerini
karşılayan sirkülasyonu düzenleyen ideal bir yapıdır ve vasküler sistemdeki nörolojik etkilerin
bir başlatanı olarak görev yapar (25).
Otonomik Teori
Serebral sirkülasyonu düzenlemede otonom sinir sisteminin önemli bir rol oynadığının bir çok
kanıtı vardır. Çok sayıda çalışma, migrenlilerde serebral hemodinamiklerin otonomik
kontrolünün anormal olduğunu göstermiştir. Migren ile ilgili araştırmaların ilk günlerinden
itibaren jeneralize otonomik disfonksiyon görülmüştür (34).
Migren tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasıyla ilgili çalışmalar, noradrenalini
içeren fizyolojik ve farmakolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlar ve çeşitli migren
varyantlarının aşırı sempatik aktivite ile birlikte olabileceğini gösteren klinik gözlemler,
migren etiopatogenezinin bir otonom teori olduğu yönündeki çeşitli araştırmalara yol açmıştır
(30). Teori, klasik migrenin prodromal fazının nörolojik semptomlarının vasküler alfa ve beta
adrenoseptör
üzerine
nöral
olarak
etkili
olan
noradrenalin
salınımına
bağlı
18
vasokonstriksiyondan kaynaklandığını öne sürer. Sonuç olarak damarlar genişler, bunun
nedeni konstriktör faz esnasında vasodilatör metabolitlerin birikmesi veya konstriktör
aktivitenin refleks bir inhibisyonu uğramasıdır (35).
Çeşitli gözlemler, serebral kan damarlarının noradrenerjik nörojenik kontrolünü ortaya
çıkarmıştır. Falck ve arkadaşları, adrenerjik vasokonstriktif liflerin büyük serebral damarlara
dağılmasını histokimyasal olarak gösterirken, Nielsen ve Owman sempatik sinirlerin serebral
damarlarla kontakt yaptığını göstermişlerdir. Aynı zamanda serebral damarların çapının,
kendilerini innerve eden sinirlerin elektriksel stimülasyonuyla değiştiği gösterilmiştir. Meyer
ve arkadaşları, maymunda servikal sempatik trunkusun elektriksel stimülasyonunun internal
karotid arter kan akımında %30 ve eksternal karotid arterde daha da fazla bir azalmaya yol
açtığını bulmuştur (34). Edvinsson ve arkadaşları sempatik sinirlerin elektriksel uyarımının
kan akımını, lokal perivasküler innervasyonunun miktarıyla ilişkisi derecesinde azalttığını
bildirmişlerdir. Amery, migrenlilerin büyük bir çoğunluğunda aşırı sempatik aktivitenin
potansiyel bir anahtar mekanizma olduğunu öne sürmüştür (36). Benzer şekilde Appenzeller,
baş ağrısının olmadığı dönemde migren hastalarının, artmış sempatik tonusla ilişkili olduğunu
ileri sürmüştür (25).
E. MİGREN BİYOKİMYASI
Migrenin patofizyolojisine zaman zaman pek çok etken dahil edilmiştir. En çok serotonin
üzerinde durulmuştur (37). Güçlü kanıtlar serotoninin (5-HT) migren patogenezinde önemli
bir rol oynadığını göstermiştir. 5-HT’nin santral ağrı kontrol yollarında etkili olup olmadığı,
serebral kortekse direk etkisi veya serotonerjik projeksiyona, kraniyal kan damarları üzerine
etkisi belirsizdir (24). 5-HT metabolizmasının sistemik düzensizliği migren patofizyolojisinin
periferik vasküler komponenti ile ilgilidir (38). Migren atağı esnasında
5-HT plazma
seviyesi azalır, buna bağlı olarak idrarda 5-HT ve onun ana metaboliti olan 5-hidroksi indol
asetik asit (5-HIAA) artabilir (30).
Metionin-enkefalin seviyelerindeki değişikliklerin migren ve gerilim baş ağrısını ayırmada
yararlı bir belirteç olabileceği öne sürülmüştür (38).
Nöroeksitatör aminler ve magnezyumdaki değişiklikler migrene yatkınlık gösterebilir. Auralı
migren ataklarında yayılan depresyon gelişimi dikkat çekicidir. Mg++, atak esnasında beyinde
19
hücre içinde, ataklar arasında ise kanda azalır. Menstrüyel migren nöbetlerinde
Mg++
verilmesinin atakların şiddetinin ve süresinin hafiflemesine neden olduğu görülmüştür. (38).
Serebrovasküler dolaşımdaki vazoaktif peptitlerin düzeylerindeki değişiklikler, migrenle
trigeminovasküler sistem arasında bir ilişki olabileceğini düşündüren ilk göstergelerdir.
Yapılan gözlemlerde nöbet sırasında katekolamin düzeylerinde artış saptanmış ve bunun,
sempatik hiperaktiviteyi gösterdiği vurgulanmıştır (38).
F. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Migren kişiliği çok tartışmalı bir konu olmuştur. Wolff, migren hastalarını hırslı,
mükemmelci, ısrarcı ve bağışlayıcı olmayan kişiler olarak tanımlamıştır. Billie’nin 1962’deki
raporu Wolff’un teorisini doğrulamıştır. Migrenli çocukların korkak, gergin, hassas ve kolayca
sinirlendiği gözlenmiştir.
Bununla birlikte Phillips, 1976’da çeşitli araştırmaları gözden geçirmiş ve migrenlilerin, yaşkarşılaştırmalı kontrollerine göre daha çok nörotik olduğu teorisini destekleyen az sayıda
kanıt bulmuştur. Ross ve McNaughton migrenli hastalara Rorschach testi uygulanmış ve
migrenli hastaların katı, mükemmelliyetçi, kırılgan, kuralcı, obsesif-kompulsif özelliklere
sahip, başarılı olmada ısrarcı ve cinsel uyumda zorluk göstermeye yatkın olduklarını
saptamıştır.
G. TETİKLEYİCİ ETKENLER
Migrende, aşıldığı takdirde atak düzeneğini harekete geçiren fizyolojik bir eşik olduğuna
inanılmaktadır. Migren eşiği, genetik yapı, yaş, cinsiyet, menstruasyon, gebelik, süregen stres
ve ilaç kullanımı gibi fizyolojik etkenlerden etkilenir (tablo 5) (40). Eşiğe ulaşıldığında,
parlak ışık, diyet, sıkıntı, travma, oksijen, kontrast madde ve vasodilatasyon uygulaması gibi
etkenler migren atağını harekete geçirebilirler (40).
Uyku paternindeki değişiklikler akut bir atağı tetikleyebilir. Sıkıntı, genel anlamda en çok
bilinen migreni arttıran sebeptir. Anksiyete, depresyon, korku, kızgınlık ve bastırılmış
düşmanlık duygusu da iyi bilinen migren tetikleyicileridir (11).
Açlık veya bir öğünü kaçırmak akut nöbeti tetikleyebilir. Uzun yıllar boyunca diyet ve baş
ağrıları arasında muhtemel bir bağlantı kurmada ısrar edilmiştir. 1985 yılında, baş ağrısı ile
20
uğraşan 550 hekimle görüşmek suretiyle yapılan bir araştırmada, 327 hekim tarafından ‘besin
kaynaklı migren’ terimi kullanılmış ve en çok tetikleyen yiyeceklerin çikolata, alkol ve peynir
olduğu vurgulanmıştır (41). Bir çok kişi alkollü içkilere, örneğin kırmızı şarap, eski şarap
veya biraya karşı hassastır. Kırmızı şarapla yiyeceklere olan hassasiyet arasında kısmi bir
ilişki vardır. Ancak hastaların çoğu bunlardan sadece bir tanesinden etkilendiğini ifade
etmektedir. Bu nedenle, migreni ağırlaştırdığı kesin olarak belirlenemeyen bir yiyeceği
hastanın öğünlerinden çıkarmaya hiç gerek yoktur.
Basınç ve hava durumundaki ani değişiklikler aynı zamanda iyi bilinen migren
tetikleyicileridir (11).
Kadınlık hormonlarının migren nöbetlerini tetikleyici etkenler olduğunun en belirgin kanıtı,
baş ağrısı görülme oranının bulûğ çağı sırasında kızlarda net bir biçimde artmasına rağmen
erkeklerde artmamasından anlaşılmaktadır.
Migreni olan kadınların %50’sinden fazlasında migren ile adet dönemleri arasında bir
ilişkinin olduğu bildirilmektedir. Ancak bununla birlikte adet dönemleri dışında da migren
ataklarının bulunduğu görülmektedir. Birçok yetişkin kadın, adetten önce veya adet sırasında
baş ağrısının arttığını ifade eder. Bunların önemli bölümünde sadece bu dönemde nöbetler
oluşmakta, bu durumda hastalara baş ağrısının adet döneminin mutlak bir parçası olduğunun
hatırlatılması gerekmektedir. Östrojen seviyesindeki düşmenin baş ağrısını tetiklediğine dair
önemli ipuçları vardır. Adet döneminin sonuna doğru yüksek miktarda östrojen replasmanı
hem adet dönemini hem de baş ağrısını geciktirmektedir. Bazı hastalar için adetin
başlangıcından bir veya iki gün önce küçük dozlarda östrojen verilmesinin (sıklıkla cilt
yoluyla) yararlı olduğu görülmektedir. Böylelikle adet döneminin oluşmasına olanak
sağlanırken östrojenin zararsız seviyede kalması sağlanır.
Doğum kontrol hapı kullanan kadınların birçoğu, migrenlerinin ağırlaştığını fark etmiştir. Bu
durum, özellikle her ay üç hafta süre ile östrojen seviyesini suni olarak yüksek tutan östrojen
ve progesteron içeren kombine ilaçlar için geçerlidir. Haplar kesildiğinde hormon seviyeleri
hızla düşmekte ve ilaç kesilme kanaması oluşmaktadır. Bu durum, auralı ve aurasız migrene
bağlı tüm baş ağrıları için geçerlidir.
21
Kombine doğum kontrol haplarıyla auralı migren yaşayan kadınlardan özellikle sigara
içenlerde, inme oluşumu arasında bir ilişki olduğuna dair kuvvetli epidemiolojik ipuçları
vardır.
Birçok kadın menopoz sırasında baş ağrısının şiddetlendiğini ifade etmektedir. Cilt yoluyla
verilen hormon replasman tedavisi (HRT) ilaçları, neredeyse doğum kontrol haplarındaki
kadar östrojen içerdiğinden migreni tedavi etmek yerine daha da ağırlaştırabilir. Ağızdan
alınan kombine östrojen haplarının migren üzerinde diğer haplar kadar etkisi olmayabilir.
Fakat sıcak basması ve östrojen eksikliğine bağlı diğer sıkıntı veren belirtileri azaltırlar.
Bununla birlikte bazı kadınlar deri yoluyla verilen sentetik östrojeni daha kolay tolere ederler.
Hastalara menopoz semptomlarını yok edecek en düşük miktarda östrojen içeren ilaçlar
verilmelidir.
Tablo 5. Migrende potansiyel tetikleyici etkenler

Hormonal:
o Menarş
o Adet görme
o Gebelik
o Doğum
o Doğum kontrol ilaçları
o Menopoz
o Östrojen replasman tedavisi

Diyetle ilişkili:
o Tiramin içeren yiyecekler
o Nitrit içeren yiyecekler
o Turunçgiller
o Alkol
o Monosodyum glutamat
o Aspartam
o Öğünlerin atlanması ya da geciktirilmesi
o Çikolata

Psikolojik:
o Sıkıntı üzüntü gibi psikolojik etkenler
22
o Depresyon
o Çoşku ya da beklenti

Fiziksel-çevresel:
o Parlak ışıklar
o Floresan ışığı
o İklim değişimleri
o Basınç değişiklikleri

Uyku :
o Uykusuzluk ya da aşırı uyuma

İlaçlar:
o Nitrogliserin
o Histamin
o Reserpin
o Hidralazin
o Ranitidin
o Östrojen

Önemsiz etkenler:
o Kafa travması
o Ağır hareket, egzersiz
o Yorgunluk
H. MİGRENDE ELEKTROENSEFALOGRAFİ BULGULARI
Migrene özgü elektroansefalografi (EEG) bulgusu yoktur. Bazıları, oksipital alfanın
hemisferin ön bölgelerine kaydığını ve bunun özellikle çocukluk çağında görüldüğünü ileri
sürmüştür. Geçici asimetriler, hiperventilasyon ve fotik stimülasyona karşı aşırı duyarlılık
saptanmıştır (42).
Özellikle ataklarıyla birlikte lateralize aura veya nörolojik defisit gelişen hastalarda fokal ya
da unilateral yavaş dalga bozuklukları seyrek değildir.
I. MİGRENİN DİĞER HASTALIKLARLA BİRLİKTELİĞİ
23
Migren, epilepsi ve affektif bozuklukların birlikteliği ve tedavisi ile üst üste binebilir. Migren,
distimi, major depresyon ve bipolar affektif bozukluk, manik episod ve bütün anksiyete
bozuklukları ile ilişkili bulunmuştur (43,44).
Uzun zamandır migren ve epilepsi arasındaki ilişkinin tartışılmasına rağmen bu konu üzerinde
fazla çalışma yapılmamıştır. Yapılan büyük bir epidemiolojik çalışmada, epilepsili
bireylerdeki migren gelişme oranının, epilepsisi olmayanlara göre 2,4 kat daha fazla olduğu
saptanmıştır. Migren ve epilepsi birlikteliği, her iki hastalığın da riskini arttıran bir nöronal
hipereksitabiliteyle açıklanabilir (45).
Migrenin neden olduğu inme, migrenle ilişkili bir çok inme sendromlarından biridir. Migren
ve inme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların sayısı azdır. Yapılan bir çalışmada migrenöz
infarkt oranı 100.000’de 3,6 olarak saptanmış; inme risk faktörlerinin yokluğunda bu oran
100.000’de 1,4’e inmiştir. Serebral kan akımındaki azalma ve büyük intraserebral
damarlardaki akımın ağırlaşması koagülopatiye eğilim yaratan etmenler bir araya geldiğinde
intravasküler tromboza ve bunun sonucunda migrenle indüklenen serebral infarkta yol
açmaktadır (40).
İ. MİGREN TEDAVİSİ
Optimal migren tedavisi hastanın en çok rahatsız edici bulduğu semptomların bilinmesi ve
doğru bir tanı konulmasıyla başlar. Migrenin farmakolojik tedavisi akut (atak tedavisi,
semptomatik tedavi) veya önleyici (proflaktik) olabilir.
a. Atak tedavisi ( akut tedavi)
Migren atak tedavisinde ilk basamak öncelikle antiemetik bir ilaç ve ardından basit bir
analjezik ilaçtır.
Bir migren atağı sırasında oral olarak verilen ilaçların emilimleri olasılıkla atak sırasında
ortaya çıkan gastrik staz nedeniyle gecikebilmekte ve bununla ilişkili olarak biyoyararlılıkları
da azalabilmektedir. Bu nedenle migren atağının tedavisine gastrik motiliteyi düzenleyen ve
böylece oral verilen ilaçların emilimini arttıran antiemetik ilaçlarla başlanılması uygundur.
Antiemetik ilaç olarak domperidon veya metoklopramid tercih edilebilir.
24
Antiemetik ilaçların alınmasından 20-30 dakika sonrasında analjezik etkili bir ilaç alınmalıdır.
Parasetamol hafif ve orta şiddetli ataklarda, çocuklarda ve hamilelerde seçilebilir. Daha önce
denenmemişse aspirin ilk seçeneklerden biri olarak düşünülebilir. Metamizole de ilk tercih
edilebilecek ilaçlardan biridir. Bu ilaçlara yeterli yanıt alınmadığında non-steroid
antiinflamatuvar ilaçlardan biri (örnek; ibuprofen, naproksen sodyum, diklofenak sodyum,
diklofenak potasyum) tercih edilebilir.
Ergotamin tartarate’ın 5-HT1 ve 5-HT2 reseptör agonist etkisi yanında alfaadrenoreseptör
etkisi vardır. Bu ilacın migren nöbetlerindeki etkisinin vasokonstriktör etki ve nörojenik
inflamasyonu engellemek yoluyla olduğu kabul edilmektedir. Bulantı, kusma, karın ağrısı,
ekstremite uçlarında paresteziler ve nadir de olsa kas krampları gibi yan etkileri görülebilir.
Bu ilaç kolaylıkla bağımlılığa yol açabilmektedir. Bu nedenle kullanımı kısıtlı kalmıştır.
Vasokonstriktör etkisi nedeniyle auralı migrende kullanımı tartışmalıdır. Ayrıca iskemik kalp
ve periferik damar hastalığı olanlarda, hipertansiflerde, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde,
hamile ve emziren kadınlarda kontraendikedir.
Dihidroergotamine’in (DHE) 5-HT1D ve 5-HT1A reseptörleri yanında alfa1 ve alfa2
adrenoreseptörler için seçiciliği bulunur. DHE’nin ergotamine göre periferik arterlerdeki
vasokonstriktör etkisi daha zayıf olup venökonstriktör etkisi belirgindir. DHE’nin fiziksel
bağımlılık yapma potansiyeli yoktur.
Triptanlar (örnek; sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, eletriptan) 5-HT1
reseptör agonisti (5-HT1D/B reseptörleri için seçici) olup, migren atak tedavisindeki
etkilerinin vasokonstriktör ve nörojenik inflamasyonu engelleme özellikleri ile ilgili olduğu
kabul edilmektedir. Triptanlar migrende hem baş ağrısında, hem de ona eşlik eden bulantı,
kusma, fotofobi ve fonofobi gibi belirtiler üzerinde etkilidir. Bazı çalışmalarda triptanların,
kişinin ataktan sonra normal hayatına dönmesi için geçen süreyi diğer antimigrenöz ajanlara
göre anlamlı olarak kısalttıkları gösterilmiştir. Triptanların merkezi etkileri yanında
sumatriptan ile periferde de gözlenen vasokonstriktör etki nedeniyle, iskemik kalp ve periferik
damar hastalığı olanlarda kullanılması kontraendikedir. Yan etkileri arasında geçici halsizlik,
çene, boyun ve göğüste yanma veya kasılma hissi, vücutta sıcaklık ve uyuşma hissi sayılabilir.
Triptan preparatlarının diğer seçeneklere göre çok pahalı olmaları, migren atak tedavisinde ilk
seçenek olarak kullanılmalarını engelleyen önemli bir faktördür.
25
b. Önleyici tedavi (profilaktik tedavi)
Ayda iki veya daha fazla migren atağı geçiren hastalarda önleyici tedaviye başlanmalıdır.
Ayrıca nadir ortaya çıkan ancak ilaç tedavisinden yarar görmeyen atakları olan hastalarda da
koruyucu tedavi verilmelidir.
Hasta migren koruyucu tedavisine alındığında, tedavinin başarılı olup olmadığına 4-6 hafta
içinde karar verilmelidir. Tek ilacın yeterli dozda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Etkinlik
için genellikle kabul edilen kriter, nöbetlerin sıklığında en az %50 azalma olmasıdır. Eğer
koruyucu tedavi etkili olursa, bu tedaviye en az altı ay süre ile devam edilmelidir. Altı ayın
sonunda ilaç yavaş olarak azaltılarak kesilmelidir.
Migren koruyucu tedavisinde kullanılan ilaçlar betablokerler, kalsiyum kanal antagonistleri,
trisiklik antidepresanlar, serotonin antagonistleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri
(SSRI) ve selektif noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) ve antiepileptik ilaçlardır.
Betablokerlerden propranolol, özellikle migren profilaksisinde kullanılmaktadır. Ayrıca
atenolol, metoprolol, sotalol, nadolol ve timolol ile de olumlu sonuçlar alınmıştır.
Betablokerler bradikardi, hipotansiyon, uyku bozuklukları, depresyon, halsizlik, kilo alma ve
daha nadir olarak impotans gibi yan etkilere yol açabilir. Hipertandü ve anjinalı hastalarda
tercih edilirken, astım, depresyon, konjestif kalp yetmezliği, Raynaud fenomeni ve insüline
bağımlı diyabeti olanlarda kullanımı kontraendikedir.
Kalsiyum kanal antagonistlerinden flunarizine’in migren önleyici tedavisinde kanıtlanmış
etkisi vardır. Ancak duygulanım bozuklukları ve depresyona yol açabilmesi nedeniyle ilacın
verileceği kişinin psikolojik durumunun çok iyi değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca
ekstrapiramidal sistemle ilişkili yan etkilere de yol açabilir. Diğer yan etkileri arasında
sedasyon ve kilo alma yer almaktadır. Diğer kalsiyum kanal antagonistlerinden verapamil de
migren koruyucu tedavisinde kullanılabilir.
Migren koruyucu tedavisinde en çok kullanılan trisiklik antidepresanlar amitiriptilin ve
imipramindir. Bu ilaçlar fiyat açısından oldukça ekonomiktir. Yan etki olarak sedasyon, kilo
alımı, ağız kuruluğu ve konstipasyon görülebilir.
26
SSRI ve SNRI’ların migren koruyucu tedavisinde etkili olduklarına inanılmaktadır. Genellikle
sedatif etkilerinin olmaması, kilo almaya yol açmamaları ve dikkati dağıtmadıkları için
hastalar tarafından daha kolay benimsenmektedirler. Diğer taraftan başlangıçta kısa süreli
olarak bulantı, uykusuzluk, iştahsızlık ve libido azalması gibi yan etkiler görülebilir.
Valproate, migren koruyucu tedavisinde en çok tercih edilen antiepileptik ilaçtır. Karaciğer
hastalığı olanlarda kullanılmaları sakıncalıdır. Yan etki olarak uyku, kilo alımı, saç dökülmesi,
el titremesi, bulantı, adet düzensizlikleri görülebilir. Migren koruyucu tedavisinde
kullanılabilen diğer antiepileptik ilaçlar da gabapentin, lamotrigin, topiramate ve
vigabatrin’dir.
Metisergid, ilk defa 1960 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. Bir ergot alkaloidi olan
metisergid, 5-HT2 reseptörleri üzerinde zıt etkiye sahiptir. Migren koruyucu tedavisinde
kullanılır. Metisergidin uzun dönem kullanımı retroperitoneal fibrozise neden olabilir.
III. HASTA VE YÖNTEM
Bu çalışma Kasım 2002-Mayıs 2003 tarihleri arasında İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Dr. Lütfi
Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ve Marmara Üniversitesi Sağlık
Eğitim Fakültesi ile ortak yapıldı.
Maltepe ilçesinin 2002 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 335.384, kadın nüfusu ise
176.566’ydı. Ülkemiz ile benzer coğrafi özellikler taşıyan ve aynı yarım kürede bulunan
Avrupa ülkelerindeki doğurganlık çağındaki kadınlarda migren görülme sıklığının ortalama
27
% 11 olduğu kabul edildiğinde, % 80’lik istatistiksel güce ulaşmak için 1.825 kadın üzerinde
araştırma yapılması gerektiği hesaplandı (% 95 güven aralığı) (46). Bu nedenle çalışmamızda,
elde edilen sonuçların istatistiksel olarak Maltepe ilçesindeki doğurganlık çağındaki
kadınlarda migren görülme sıklığını temsil edebilmesi için en az 1.825 kadına ulaşılması
amaçlandı.
Maltepe ilçesinde toplam 16 tane mahalle yer almaktadır. Çalışmamızda, her bir mahalleden
ilçe genelindeki nüfus oranına göre ulaşılması gerekli kişi sayısı belirlendi. Çalışmaya katılan
doktorlara ve yardımcı sağlık personeline, baş ağrısı tanısında standardizasyon sağlanması
amacıyla baş ağrısı konusunda tecrübeli olan sağlık bilimleri fakültesi öğretim üyeleri
tarafından eğitim verildi. Çalışmayı yürütecek olan ekipler bir doktor ve bir yardımcı sağlık
personelinden oluşuruldu. Çalışmada toplam dört ekip görev aldı. Bu çalışma ev ev dolaşmak
suretiyle yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak yapıldı. Çalışmamızda sistematik örnekleme
metodu kullanıldı. Mahalle muhtarlıkları başlangıç yeri olarak kabul edilip, çekiliş yöntemi
kullanılarak sağ yön ve dört rakamı belirlendi. Muhtarlıktan başlanarak sağ tarafa doğru
ilerlenerek dördüncü sokaktaki ilk 4. binadan anket uygulanmaya başlandı. Çalışmamıza, ev
ya da iş yerinde bulunan doğurganlık çağındaki kadınlar dahil edildi. Çalışma 2 aşamalı olarak
yapıldı. Birinci aşamada 23 soruluk ön tarama formu uygulandı. Bu formda sosyo-demografik
özellikler (yaş, medeni durum, eğitim durumu, ekonomik durum, tıbbi öz geçmiş, meslek) ve
IHS migren kriterleri ile ilgili bilgiler toplandı (Ek 1). İkinci aşamada migren baş ağrısı ile
ilgili 44 soruluk anket
( baş ağrısının başlangıç yaşı, sıklığı, süresi, ağrının karakteri,
yerleşimi, şiddeti, tetikleyici etkenleri, eşlik eden semptomlar vb. ve migrene bağlı kayıp
değerlendirme ölçeği (MİDAS)) hekimler tarafından uygulandı (Ek 2) (47). Görüşme
öncesinde çalışmanın amacı kişilere teker teker anlatıldı, gönüllü olarak çalışmaya katılmayı
kabul eden kişilere anket uygulandı. Ön taramada ( birinci basamakta) toplam 1.835 kadın
değerlendirildi ve IHS migren kriterlerine göre migren baş ağrısı tespit edilen toplam 290
kadın ikinci aşamaya dahil edildi.
İstatistiksel Değerlendirme:
Çalışmamızda, istatistiksel değenlendirmeler ‘Statistical Package for the Social Sciences’
(SPSS) 11,5 versiyonu kullanılarak yapıldı. Kadınlar yaşlarına göre 15-19, 20-24, 25-29, 3034, 35-39, 40-45 yaş olmak üzere toplam 6 gruba ayrıldı ve her yaş grubundaki migren
görülme sıklık oranları tespit edildi. Migren baş ağrısının görülme sıklığı ile ekonomik düzey,
tahsil seviyeleri, yaş grupları ve MİDAS ölçeği arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasında ki28
kare testi uygulandı. Migren baş ağrısının şiddeti ile ekonomik durum, tahsil seviyeleri, adet
dönemleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasında da yine ki-kare testi uygulandı. MİDAS
puanı ilk 5 sorunun puanlarının toplanması ile elde edildi. Bu puandan da doğrudan MİDAS
kısıtlılık derecesi hesaplandı. 0-5 arası puan I.dereceyi (kısıtlılık yok veya çok az), 6-10 arası
puan II.dereceyi (ılımlı veya seyrek kısıtlılık), 11-20 arası puan III.dereceyi (orta düzeyde
kısıtlılık), 21 ve üzerindeki puan ise IV. dereceyi (ağır kısıtlılık) göstermektedir. MİDAS
ölçeğindeki birinci, üçüncü ve beşinci sorular önceki 3 ay içinde, baş ağrısı nedeniyle okulda
veya işte; ev işlerinde; boş vakitlerdeki kayıp günleri değerlendirir. İkinci ve dördüncü sorular
önceki 3 ay içinde, işte ve ev işlerinde olan verimlilik azalması (verimliliğin en az %50
azalması olarak tanımlanır) olan ek günlerin sayısını değerlendirir. İki ek soru (MİDAS A ve
B soruları) baş ağrısı sıklığını ve baş ağrısının yoğunluğunu değerlendirir, fakat toplam
MİDAS değerine eklenmez (47).
IV. BULGULAR
Ev ev dolaşmak suretiyle yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığımız taramada, 15-45 yaş
arasında doğurganlık çağında olan 1835 kadınla görüşüldü. Tüm migrenli kadınların ortalama
yaşı 32,6 ± 6,9 yıl (en düşük 15 yıl - en yüksek 45 yıl) olarak bulundu. Migren baş ağrısının
görülme sıklığı % 15,8 (290 kişi) ve başlangıç yaşı 22,7 ± 7,1 yıl olarak tespit edildi. Migrenli
kadınların yaş gruplarına göre dağılımı tablo 6’da gösterilmiştir. Migren baş ağrısı görülme
sıklığı 30-34 yaş arasında (% 24,1) en yüksek olarak bulundu. Migren görülme oranına 15-19
yaş arasında (% 1,7) en düşük olarak rastlandı. Bu bulgular tablo 7’de gösterilmiştir. Migrenli
29
kadınların yaş grupları ile baş ağrısı sıklıkları arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmadı ( p = 0,19).
Migren hastalarının % 47.6’sında (138 kişi) auralı migren ve % 52,4’ünde de aurasız migren
tespit edildi ve bu hastalarda en sık olarak görsel aura vardı (55 kadın). Bu bulgular tablo 8’de
gösterilmiştir.
Migren baş ağrısına eşlik eden belirtiler arasında en sık olarak fonofobi (%91,3) bulundu.
Bunu sıklık sırasına göre bulantı (% 74,8), fotofobi (% 67,3), osmofobi (% 64,1) ve kusma
( % 37,9) izledi. Bu bulgular tablo 9’da gösterilmiştir.
Migren baş ağrısı 250 kişide (% 86,3) zonklayıcı, 8 kişide (% 2,8) sıkıştırıcı vasıflı olduğu
saptandı. Kadınlardan 24’ünde (% 8,3) birden fazla özellik gösteren migren baş ağrısı
(patlayıcı, ağırlık hissi, karıncalanma ve yanma hissi) mevcuttu. Bu bulgular tablo 10’da
gösterilmiştir. Migrenli hastaların %67,2’sinde tek taraflı baş ağrısı tespit edildi. Migren baş
ağrısı, hastaların % 25,5’inde iki taraflıyken hastaların % 7,2’sinde değişken yerleşimli baş
ağrısı saptandı.
Migrenin, doğurganlık çağındaki kadınların % 36,9’unda iş yapmalarına engel olacak kadar
(çok ağır) şiddetli olduğu bulundu. 4 kişide (% 1.4) hafif derecede, 42 kişide (% 14.5) orta
derecede ve 137 kişide (% 47,2) şiddetli derecede migren baş ağrısı tespit edildi. Bu bulgular
tablo 11’de gösterilmiştir.
Baş ağrısı sıklığının değerlendirilmesinde, migrenli kadınların % 36.2’sinde haftada birden
fazla, % 17,2’sinde 2 haftada bir ve % 27.9’unda ayda bir baş ağrısı nöbeti tespit edildi.
Hastaların % 18.6’sında ayda birden daha az sıklıkta baş ağrısı nöbeti mevcuttu. Bu bulgular
tablo 12’de gösterilmiştir.
Tetikleyici etkenler 280 migren hastasında (% 96,6) mevcuttu. Bu etkenler arasında sıkıntı en
sık olarak saptandı (% 81). Diğer tetikleyici nedenler olarak gürültü (% 54,5), uykusuzluk (%
41), açlık (% 37,2), adet görme (% 33,1), parlak ışık (% 27,6), yorgunluk (% 10) ve bazı
yiyecekler (% 5,9) belirlendi. Migren nöbetleri ile adet dönemleri arasında ilişki bulunan
kadınların %76’sında baş ağrıları nöbetlerinin adet öncesi dönemde, % 5,5’inde adet sırasında
ve %2,4’ünde adet bitiminde olduğu tespit edildi. Adet dönemlerinde migren baş ağrıları olan
30
kadınlar ile olmayan kadınları karşılaştırdığımızda, migren baş ağrısının şiddeti bakımından
her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,211).
Migren hastalarından 94’ü (% 32,4) düşük ekonomik düzeye sahipken, 183’ü (% 63,1) orta ve
13’ü (%4,5) yüksek ekonomik düzeye sahipti. Bu bulgular özet olarak tablo 6’da
gösterilmiştir. Migrenli hastaların ekonomik düzeyleri ile baş ağrısı sıklıkları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p = 0,24) (tablo 13). Gelir düzeyleri ile
migren ağrılarının şiddeti arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0,43)
(tablo 14).
Migren baş ağrısı olan kadınlardan 19’u (% 6,6) hiç okula gitmemişti. 192 kadın (% 66,2)
ilkokul, 42 kadın (% 14,5) ortaokul, 19 kadın (% 6,6) lise ve 18 kadın (% 6,2) yüksek okul
mezunuydu. Migren tespit edilen 290 kadından 266’sı (% 91,7) ev hanımı olup yalnızca 24’ü
(% 8,3) çalışmaktaydı (tablo 6). Migrenli kadınların tahsil seviyeleri ile baş ağrısı sıklıkları
değerlendirildiğinde, tahsil düzeyi düşük olanlarda baş ağrısının daha sık olduğu tespit edildi.
Fakat, bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,11) (tablo 15). Migrenli kadınların
tahsil düzeyleri ile baş ağrısı şiddetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmadı (p=0,43) (tablo 16).
Migren hastalarının soy geçmişleri sorgulandığında, toplam 96 hastanın
(% 33,1) 1. derece
akrabalarında migren baş ağrısı olduğu bulundu.
Bütün hastalarda MİDAS kısıtlılık derecelerinin dağılımı incelendiğinde, MİDAS I. derecede
129 kişi (% 44,5), MİDAS II. derecede 108 kişi (% 37,2), MİDAS III. derecede 34 kişi (%
11,2) ve MİDAS IV. derecede 19 kişi (% 6,6) saptandı. MİDAS değerlendirilmesindeki ağrı
şiddet saptama ölçeği ele alındığında, hastaların % 3,8’i baş ağrılarının 4 ve daha düşük
şiddette olduğunu ifade etti. Hastaların % 23,1’inde 5-6 şiddetinde, % 40,7’sinde 7-8
şiddetinde ve % 32,4’ünde 9-10 şiddetinde baş ağrıları olduğu saptandı.
MİDAS dereceleri ile baş ağrısı sıklığı değerlendirildiğinde, ayda birden fazla migren nöbeti
geçirenlerin oranının ilk 2 MİDAS derecesinde arttığı, diğer derecelerde azaldığı tespit edildi.
MİDAS derecesi artarken, ayda birden az migren nöbeti olanların sayısının azaldığı saptandı.
MİDAS derecesi ile migren sıklığı arasındaki bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı
(p=0,019) ( tablo 17).
31
Migrenli kadınlardan 153’ünün (% 52,8) daha önceki dönemlerde baş ağrıları için doktora
gittiği tespit edildi. Doktorlar tarafından bu hastaların 74’üne (% 48,4) migren, 34’üne (%
22,2) sinüzit ve 14’üne sinirsel baş ağrısı tanıları konulduğu tespit edildi.
V. TARTIŞMA
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Maltepe bölgesinde doğurganlık çağındaki kadınlarda migren
görülme sıklığı % 15,8 olarak tespit edildi. Migren görülme sıklığı ile ilgili Amerika’da,
Avrupa’da ve Asya’da yapılan bir çok çalışma vardır. Lipton ve Stewart’ın yaptıkları
çalışmalarda, Amerikalı ve Avrupalı kadınların yaklaşık %18’inin migrenden etkilendiği
bulunmuştur. (17,48). Stewart’ın yaptığı bir çalışmada, Amerika’da yaşayan Kafkas kökenli
kadınlarda migrenin Afrikalı ve Asyalı kadınlara göre daha sık görüldüğü tespit etmiştir (17).
Ülkemizin coğrafi yerleşimi kuzey yarım kürede Avrupa ve Asya kıtaları arasında
32
bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz, her iki kıta ile hem sosyal hem de kültürel ilişkiler
içindedir. Bu çalışmada bulduğumuz migren sıklık oranı, daha önceki çalışmaların sonuçları
ile karşılaştırıldığında, Amerika ve Avrupa’daki migren sıklık oranına göre düşük, Asya’daki
migren sıklık oranına göre yüksektir. Toplumlar arasındaki migren görülme sıklıkları
arasındaki farkın nedeni genetik ve coğrafi ayrılıklar olabilir.
Yaş gruplarındaki migren sıklık oranlarını değerlendiğimizde, 30-34 yaş grubunda (%24,1) en
yüksek, 15-19 yaş aralığında (%1,7) en düşük olarak bulundu. Bizim yaş gruplarımızdaki
migren görülme oranlarımız Linet’in, Zivadnicow’un ve Lipton’un yaptıkları çalışmalarının
sonuçlarına göre daha düşüktü (3,49,50). Diğer taraftan, yaş gruplarımızdaki migren sıklık
oranlarımız Henry’nin çalışmasının sonuçlarına göre yüksekti (46). Çalışmalar arasındaki
değişik sonuçlar kullanılan yöntemlerin farklılığına bağlı olabileceği gibi, değerlendirilmeye
alınan grupların yaş aralıkları arasındaki küçük farklılıklara da bağlı olabilir.
Bizim çalışmamızda, migren semptomlarından fonofobinin görülme sıklığını, önceki
çalışmaların sonuçlarına göre daha yüksek oranda bulduk. 1999 yılında Amerika’da yapılan
bir çalışmada, migren hastalarından % 82’sinde fotofobi, % 77’sinde fonofobi, % 75’inde
bulantı ve % 30’unda kusma tespit edilmiştir (49). Yine Amerika’da yapılan diğer bir
çalışmada, fotofobi % 65, bulantı % 45 oranında tespit edilmiştir (51). Çalışmalar arasındaki
farklı sonuçlar toplumların genetik özelliklerinden kaynaklanabilir.
Migrenli kadınların %86,3’ünde zonklayıcı vasıflı baş ağrısı tespit ettik. Lipton ve arkadaşları
1999 yılında yapmış oldukları bir çalışmada, migrenli hastalarda % 85 oranında zonklayıcı
özellikte baş ağrısı tespit etmiştir (49). Benzer şekilde Dahlöf 2001 yılındaki çalışmasında,
hastalardaki zonklayıcı baş ağrısı oranını % 80 olarak tespit etmiştir (52). Köseoğlu ve
arkadaşlarının Kayseri’de yaptıkları bir çalışmada, migrenli kadınların % 96,6’sında
zonklayıcı vasıflı baş ağrısı tespit edilmiştir (53). Çalışmamızın sonucu, daha önceden yapılan
çalışmaların sonuçları ile benzerdir.
Migren baş ağrısı bizim hastalarımızın büyük çoğunluğunda tek taraflı görülmektedir. Bu
oran, daha önceki çalışmaların sonuçları ile benzerdir. Amerika’da yapılan 3 farklı çalışmada,
baş ağrısının tek taraflı yerleşim oranları sırasıyla % 61, % 60 ve % 82 olarak tespit edilmiştir
(49,51,52).
33
Çalışmamızda, migrenli kadınlarda çok şiddetli derecede baş ağrısı görülme oranı, Amerikan
toplumuna göre daha düşük, Avrupalı toplumlara göre daha yüksekti (46,49). Bu sonuçlar
üzerinde hastaların psikolojik durumları, çalışma koşulları ve ekonomik seviyeleri etkili
olabilir.
Migren baş ağrısının sıklığı bizim hastalarımızda daha yüksek olarak bulundu.
Hasatalarımızın % 36 haftada birden fazladır. Bu sonuçlar
diğer çalışmaların Henry ve
arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, hastaların %14,1’sinde haftada birden fazla, %
16,9’unda haftada bir ve % 42,3’ünde ayda birden az baş ağrısı nöbeti tespit edilmiştir (46).
Çalışmalar arasındaki farklı sonuçlar, toplumlar arasındaki yaşam şartları ve gelir düzeyleri
arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir.
Migrenli hastalarımızda saptadığımız aura oranını, başka toplumlarda yapılan önceki
çalışmalara göre biraz daha yüksek bulduk. Lipton ve arkadaşlarının çalışmasında, migrenli
hastalardan %37’sinde aura tespit edilmiştir (49). İsveç’te ve Hırvatistan’da yapılan
çalışmalarda, aura oranları daha düşük bulunmuştur (3, 52). Bizim çalışmamızda, aura oranın
daha yüksek saptanmasının nedeni, çalışmamızda kullandığımız ev ev dolaşmak suretiyle yüz
yüze görüşme yönteminden ve çalışmamızın her basamağında doktorların bulunmasından
kaynaklanabilir. Bu araştırma yöntemi ile elde edilen sonuçlar, diğer araştırma yöntemlerine
göre daha fazla güvenilirdir (54). Diğer taraftan çalışmamızda, hekimlerin taramaya
katılanların baş ağrılarını bire bir sorgulamaları, hastalardaki auraların daha ayrıntılı olarak
saptanmasını sağlamış olabilir. Ayrıca, araştırmalardaki toplumlar arasındaki genetik ve
bölgesel farklılıklar da bu sonuçlar üzerinde etkili olabilir.
Bu çalışmada, tetikleyici etken olarak sıkıntıyı en yüksek oranda saptadık (%81). Diğer
tetikleyici nedenler olarak gürültü (% 54,5), uykusuzluk (% 41), açlık (% 37,2), adet görme
(% 33,1), parlak ışığa maruz kalma (% 27,6), yorgunluk (% 10) ve bazı yiyecekler (% 5,9)
tespit edildi. 1999 yılında Fransa’da yapılan bir çalışmada migren baş ağrısını tetikleyen
etkenler değerlendirilmiştir ve sıkıntı en sık görülen tetikleyici etken olarak saptanmıştır. Yine
aynı çalışmada, tetikleyici etken olarak yorgunluk, adet görme, parlak ışığa maruz kalma ve
alkol kullanımı tespit edilmiştir (46). Toplumlar arasındaki etnik, coğrafi ve yaşam
farklılıkları, migrenli hastaların ağrılarını tetikleyen etkenler üzerinde rol oynayabilir (55,56).
Çalışmamızda, 96 migren hastası (% 33,1) baş ağrıları ile adet dönemleri arasında ilişki
olduğunu bildirdi. Köseoğlu E. ve arkadaşlarının Kayseri’de kadınlar üzerinde yaptıkları bir
34
çalışmada, migrenli hastalardan % 35,6’sında adet dönemleri ile baş ağrıları arasında ilişki
saptanmıştır (53).
Migrenin görülme sıklığı ve ekonomik düzey arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan çalışmalarda
farklı sonuçlar bulunmuştur. Bank J. ve arkadaşları migrenin yüksek eğitim düzeyi ve sosyal
sınıf ile ilişkili olduğunu savunmuştur (57). Daha sonraki çalışmalarda eğitim durumu ve
sosyal sınıfı düşük olan grupta migren daha yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır (58,59,60).
Çalışmamızda, migren görülme sıklığı ile ekonomik durum arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Migrenli kadınların %33.1’inde, birinci derece akrabalarında migren baş ağrısı olduğu
saptandı.
Rasmussen’in
bir
çalışmasında,
migrenli
hastaların
%56’sının
1.derece
akrabalarında migren tespit edilmiştir (61,62). Dahlöf ve arkadaşlarının yaptıkları bir
çalışmada bu oran %64 olarak tespit edilmiştir (52). Çalışmamızın sonucu diğer sonuçlarla
karşılaştırıldığında, daha düşük gibi görünse de, çalışmamızdaki migren görülme sıklığının
% 15,8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda birinci derece akrabalarda migren sıklığının
yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır ve bu sonuç diğer çalışmaları
desteklemektedir.
Çalışmamızda, migren baş ağrısına bağlı kısıtlılığı değerlendirmek için MİDAS sorgulama
formunun Türkçe çevirisini uyguladık. Bu formu seçmemimizin nedeni kısa olması, kolay
tamamlanması, kolay puanlanması ve Türkçe konuşan hastalarda geçerliliğinin ve
güvenilirliğinin belirlenmiş olmasıdır (47). Amerika’da 1999 yılında yapılan bir çalışmada
migrenli hastaların MİDAS dereceleri değerlendirilmiştir ve hastaların % 18,2’si I. derecede,
% 16,5’i II.derecede, %27,3’ü III.derecede ve %38,1’i IV.derecede kısıtlılığı olduğu
saptanmıştır (63). Fransa’da yapılan diğer bir çalışmada hastaların MİDAS dereceleri
değerlendirildiğinde, migrenli hastaların % 72,3’ünde I.derece, %15,1’inde II.derece, %
8,1’inde III.derece ve %4,4’ünde IV.derece kısıtlılık tespit edilmiştir (46). Bizim çalışmamızın
sonuçları Amerikan toplumundaki çalışmaya göre daha düşükken Fransız toplumundaki
çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bizim kanaatimize göre, bu farklı
sonuçların temelinde toplumların genetik özellikleri yatmaktadır.
35
VI. ÖZET
Giriş ve Amaç:
Migren, tarih boyunca bilinen en eski hastalıklardan biridir. Bu çalışma ile Maltepe
bölgesinde doğurganlık çağındaki kadınlarda migren görülme sıklığını ve migren baş ağrısının
özelliklerini belirlemeyi amaçladık.
Hasta ve Yöntem:
Kasım 2002-Mayıs 2003 tarihleri arasında Maltepe bölgesinde oturan doğurganlık çağındaki
1.835 kadınla
görüşüldü. Bu kişiler IHS migren baş ağrısı kriterlerine göre sorgulandı.
36
Migren baş ağrısının görülme sıklığı ile ekonomik düzey, tahsil seviyeleri, yaş grupları ve
migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeği arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasında; migren baş
ağrısının şiddeti
ile
Grup
Sayı (%)
tahsil
15-19
5 (%1,7)
adet
20-24
40 (13,8)
25-29
56 (19,3)
30-34
70 (24,1)
35-39
61 (21,0)
40-45
58 (20,0)
ekonomik
durum,
seviyeleri,
dönemleri
arasındaki
ilişkinin
karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular:
Tüm migrenli kadınların ortalama yaşı 32,6 ± 6,9 yıl (en düşük 15 yıl - en yüksek 45 yıl)
olarak bulundu. Migren baş ağrısının görülme sıklığı % 15,8 (290 kişi) ve başlangıç yaşı 22,7
± 7,1 yıl olarak tespit edildi.
Migren baş ağrısına eşlik eden belirtilerden fonofobinin (% 91,3) en sık olduğunu tespit ettik.
Migren baş ağrısının 250 kişide (% 86,3) zonklayıcı, 8 kişide (% 2,8) sıkıştırıcı vasıflı olduğu
saptandı. Migrenli hastaların % 67,2’sinde tek taraflı baş ağrısı tespit edildi. Migrenin,
doğurganlık çağındaki kadınların % 36,9’unda iş yapmalarına engel olacak kadar (çok ağır)
şiddetli olduğu bulundu. Migrenli kadınların % 33,1’inde migren nöbetlerinin adet dönemleri
ile bağlantılı olduğu saptandı. Tetikleyici etkenler 280 migren hastasında (% 96,6) mevcuttu.
Bu etkenler arasında sıkıntı en sık olarak saptandı (% 81). Migrenlilerin % 47.6’sında (138
kişi) aura tespit edildi.
Migren hastalarının yaş grupları ile baş ağrısı sıklıkları arasındaki karşılaştırmada istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,19). Migrenli kadınların tahsil seviyeleri ile baş ağrısı
sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,11). Migrenli kadınların tahsil
düzeyleri ile baş ağrısı şiddetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı
(p=0,43). Migrenli hastaların ekonomik düzeyleri ile baş ağrısı sıklıkları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p = 0,24). Gelir düzeyleri ile migren ağrılarının şiddeti
37
arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı ( p=0,43). Adet dönemlerinde
migren baş ağrıları olan kadınlar ile olmayan kadınlar arasında migren baş ağrısının şiddeti
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0,211)
MİDAS dereceleri
ile baş ağrısı sıklığı
Semptom
Sayı (%)
Fonofobi
265 (91,3)
Bulantı
217 (74,8)
Fotofobi
195 (67,3)
Osmofobi
186 (64,1)
Kusma
110 (37,9)
değerlendirildiğinde, ayda birden fazla migren nöbeti geçirenlerin oranının ilk 2 MİDAS
derecesinde arttığı, diğer derecelerde azaldığı tespit edildi. MİDAS derecesi artarken, ayda
birden az migren nöbeti olanların sayısının azaldığı saptandı. MİDAS derecesi ile migren
sıklığı arasındaki bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,019).
Tartışma:
Maltepe bölgesinde doğurganlık çağındaki kadınlarda migren görülme sıklığını % 15,8 tespit
ettik. Ülkemizin coğrafi olarak Avrupa ve Asya'nın arasında yer aldığından dolayı, Avrupa ve
Faktör
Sayı (%)
Asya'daki
Sıkıntı
235 (81%)
Gürültü
158 (54,5%)
Uykusuzluk
119 (41 %)
ilişkileri
Açlık
108 (37,2%)
bulunmakdır.
Adet görme
96 (%33,1)
Işık
80 (27,6%)
Yorgunluk
29 (10%)
Yiyecekler
17 (5,9%)
ülkelerle
hem
etniksel hem de
kültürel
bakımdan yakın
Ülkeler
arasındaki
migren
oranlarının
sıklık
ve
kişilerdeki
seyrinin farklı olmasında, toplumlar arasındaki genetik, sosyo-ekonomik ve kültürel
farklılıklar, bunun yanında da çoğrafi bölge özellikleri rol oynayabilir.
38
Şiddet
Sayı (%)
Hafif
4
(% 1,4)
Orta
42
(% 14,5)
Şiddetli
137 (%47,2)
Çok şiddetli
107 (% 36,9)
Ağrı özelliği
Sayı (%)
Zonklayıcı
250 (% 86,2)
Sıkıştırıcı
8 (% 2,8)
Diğer (patlayıcı, ağırlık
32 (% 21)
VII. TABLOLAR
hissi, karıncalanma ve
uyuşma hissi)
39
ÖZELLİK
SAYI (%)
15-19 5 (1,7)
YAŞ GRUPLARI (YIL)
20-24 40 (13,8)
25-29 56 (19,3)
30-34 70 (24,1)
35-39 61 (21,0)
40-45 58 (20,0)
EĞİTİM DÜZEYİ
EĞİTİMSİZ
19 (6,6)
İLKOKUL (≤5 YIL) 192 (66,2)
ORTA OKUL (8 YIL) 42 (14,5)
LİSE (11 YIL) 19 (6,6)
ÜNİVERSİTE (>11 YIL) 18 (6,2)
EKONOMİK DURUM
DÜŞÜK 94 (32,4)
ORTA 183 (63,1)
MESLEK
MEDENİ HAL
Tablo 6. Sosyodemografik
Sıklık
Sayı (%)
Her gün
16 (%5,5)
Haftada 4-6 gün
8 (2,8)
Haftada 1-3 gün
81 (27,9)
2 haftada 1
50 (17,2)
Ayda 1
81 (27,9
Diğer
54 (18,6)
YÜKSEK 13 (4,5)
EV HANIMI 266(91.7)
ÇALIŞAN 24(8.3)
EVLİ
266(91.7)
BEKAR 23(7.9)
DUL
1(0.4)
özellikler
Tablo 7. Yaş gruplarında migren baş ağrısının sıklığı
40
Tablo 8. Migren atağını tetikleyen faktörler
Tablo 9. Migrene eşlik eden semptomlar
41
Tablo 10. Migren baş ağrısının karakteri
Tablo 11. Migren baş ağrısın şiddeti
42
Tablo 12. Migren baş ağrısının sıklığı
Tablo 13. Ekonomik düzey ile baş ağrısı atak sıklığının karşılaştırılması (p=0,24)
43
Ekonomik durum
İyi
Orta
Kötü
Ayda birden fazla atak (%)
8 (61,5)
91 (49,7
56 (59,6)
Ayda birden az atak (%)
5 (38,5)
92 (50,3)
38 (40,4)
Tablo 14. Ekonomik durum ile baş ağrısı şiddetinin karşılaştırılması (p=0,43)
Baş ağrısının şiddeti
Hafif (%)
E
k
o
n
İyi
Orta
Kötü
3 (1)
1 (0,3)
Orta (%)
3 (1,0)
31 (10,7)
8 (2,8)
Şiddetli (%)
Çok şiddetli
4 (1,4)
86 (29,7)
47 (16,2)
(%)
6 (2,1)
63 (21,7)
38 (13,1)
o
m
ik
d
u
r
u
m
Tablo 15. Tahsil durumu ile baş ağrısı sıklığının karşılaştırılması (p=0,11)
Tahsil durumu
Eğitimsiz
İlkokul
Orta Okul
Lise
Üniversite
Ayda birden fazla atak (%)
15 (%78,9)
103 (%53,6)
22 (%52,4)
8 (%42,1)
7 (%38,9)
Ayda birden az atak (%)
4 (%21,1)
89 (%46,4)
20 (%47,6)
11 (%57,9)
11 (%61,1)
44
Tablo 16. Tahsil seviyesi ile baş ağrısı şiddetinin karşılaştırılması (p=0,43)
Tahsil durumu
Eğitimsiz
İlkokul
Orta Okul
Lise
Üniversite
Hafif (%)
3 (1)
Orta (%)
2 (0,7)
29 (10)
5 (1,7)
8 (2,1)
1 (0,3)
Şiddetli (%)
8 (2,8)
91 (31,4)
20 (6,9)
8 (2,8)
10 (3,4)
Çok şiddetli(%)
9 (3,1)
69 (23,8)
17 (5,9)
5 (1,7)
7 (2,4)
Tablo 17. MİDAS derecesi ile baş ağrısı sıklığının karşılaştırılması (P=0,008)
MİDAS Derecesi
I. derece
II. derece
III. derece
IV. derece
Ayda birden fazla (%)
57 (% 19,7)
62 (% 21,4)
22 (%7,6)
14 (%4,8)
Ayda birden az (%)
72 (%24,8)
46 (%15,9)
12 (%4,1)
5 (%1,7)
KAYNAKLAR
1. Wong TW, Wong KS, Yu TS, Kay R. Prevalence of migraine and other headaches in
Hong Kong. Neuroepidemiology 1995 ;14:82-91.
45
2. Rasmussen BK. Epidemiology of headache. Cephalalgia 2001 ; 21:774-777
3. Zivadinov R, Willheim K, Jurjevic A, Sepic-GrahovacD, Bucuk M, Zorzon M. Prevalance
of Migraine in Croatia : A Population-Based Survey. Headache 2001 ; 41 : 805-812.
4. Launer LJ,Terwindt GM,Ferrari MD. The prevalence and characteristics of migraine in a
population-based cohort. The GEM study. Neurology 1999 ; 53:537-542.
5. Henry P, Mıchel P, Brochet B, Dartigues JF, Tison S, Salamon R et al. A nation-wide
survey of migraine in France : prevalence and clinical features in adult. Cephalalgia
1992;12 : 229 – 237.
6. Chen TC, Leviton A, Edelstein S, Ellenberg JH. Migraine and other diseases in women of
reproductive age the influence of smoking on observed associations. Arch Neurol 1987 ;
44:1024-1028.
7. Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby PJ : Headache in clinical practice. Isis medical
media, 1998; 1-7.
8. Rowland LP: Merritt’s textbook of neurology. 9th ed. Philadelphia, Williams & Wilkins.
1995; 839
9. Adams RD, Victor M : Principles of neurology, 7th edition, Mc Graw Hill international
editions. 2001, Chapter 10.
10. Peatfield R, Campbell JK : Headaches, 1st edition, Health press LTD. 2002, 20-24.
11. Diamond S. Migraine headaches. Med Clin North America 1991; 75 (3): 545-65
12. . Stewart WF, Shechter A, Rasmussen BK. Migraine prevalence: a review of populationbased studies. Neurology 1994; 44 (suppl 4) 17-23.
13. Silberstein SD. Migraine and women. Syndrome 1995; 7 (9): 37-42.
46
14. Stewart WF, Lipton RB, Celentan DD, Reed ML. Prevalence of migraine headache in
USA. JAMA 1992; 267:64-69.
15. Yaltkaya K, Balkan S, Oğuz Y. Nöroloji ders kitabı, 3. baskı. Ankara: Palme yayıncılık,
1998; 263-82.
16. Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, Olesen J. Interrelation between migraine and
tension-type headache in the general population. Arch Neurology 1992; 49: 914-918.
17. Stewart WF, Lipton RB, Liberman J. Variation in migraine prevalence by race. Neurology
1996; 47: 52-59.
18. Zenbilci N. Sinir sistemi hastalıkları. 3. baskı, İstanbul: Sanal matbaacılık, 1995: 480-492.
19. Ad Hoc Committee on Classification of headache of NINDB. JAMA 1962; 179: 127-128.
20. International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache
disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 8 (suppl 7): 1-96, 1988.
21. International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache
disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia volume 24 (suppl 1): 24-36,
2003.
22. Rapoport AM. The diagnosis of migraine and tension-type headache, then and now.
Neurology 1992; 42 (suppl 2): 11-15.
23. Silberstein SD, Lipton RB. Overview of diagnosis and treatment of migraine. Neurology
1994; 44 (suppl 7): 6-16.
24. Lance JW. Current concepts of migraine pathogenesis. Neurology 1993; 43 (suppl 3): 1115.
25. Appenzeller O. Pathogenesis of migraine. Med Clin North Am 1991; 75 (3): 763-89.
47
26. Havanka-Kanniainen H, Tolonen U, Myllylä VV. Autonomic dysfunction in adult
migraine: a survey of 188 patients. Headache 1988; 28: 465-470.
27. Sacks O. In migraine: Evolution of a common disorder. London: Faber&Faber 1970: 26.
28. Ertekin C. Nöroloji’de fizyopatoloji ve tedavi. İzmir: Bilgehan Matbaası, 1987: 151-202.
29. Drummond PD. Extracranial vascular changes during headache, exercise and stress. J
Psychosom Res 1984; 28 (2): 133-138.
30. Silberstein SD. Advances in understanding the pathophysiology of headache. Neurology
1992; 42 (suppl 2): 6-10.
31. Welch KMA, Barkley L, Tepley N, Ramadan NM. Central neurogenic mechanisms of
migraine. Neurology 1993; 43 (suppl 3): 21-25.
32. Moskowitz MA. Neurogenic inflammation in the pathophysiology and treatment of
migraine. Neurology 1993; 43 (suppl 3): 16-20.
33. Moskowitz MA. Neurobiology of vascular head pain. Ann Neurol 1984; 16: 157-168.
34. Meyer JS, Hata T, Imaı A. Evidence supporting a vascular pathogenesis of migraine and
cluster headache. In: Migraine, clinical and research aspects Blau JN ed. Baltimore:
Chapman and Hall Ltd 1987: 265-302.
35. Rubin LS, Graham D, Pasker R, Calhoun W. Autonomic nervous system dysfunction in
common migraine. Headache 1985; 25: 40-48.
36. Amery WK. Brain hypoxia: the turning-point in the genesis of migraine attack? Cephalgia
1982; 2: 83-109.
37. Saxena PR. 5-HT in migraine. J Neurol, 1991; 238: 36-37.
48
38. Ferrari MD. Biochemistry of migraine. Path Biol, 1992; 40: 287-292.
39. Evans RW, Mathew NT. Handbook of headache. Lippincot Williams&Wilkins. 2000: 29
40. Welch KMA. Relationship of stroke and migraine. Neurology 1994; 44 (suppl 7): 33-36.
41. Blau JN, Diamond S. Dietary factors in migraine precipitation: the physician’s view.
Headache 1985; 25: 184-187.
42. Tükel K. Klinik ensefalografi. İstanbul: İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Ders Kitapları (çelik
cilt Basımevi), 1980: 154-160.
43. Post RM, Silberstein SD. Shared mechanisms in affective illness, epilepsy and migraine.
Neurology 1994; 44 (suppl 7): 37-47.
44. Breslau N, Merikangas K, Bowden CL. Comorbidity of migraine and major affective
disorders. Neurology 1994; 44 (suppl 7): 17-22.
45. Lipton RB, Ottman R, Ehrenberg BL, Hauser WA. Comorbidity of migraine: the
connection between migraine and epilepsy. Neurology 1994; 44 (suppl 7): 28-32.
46. Henry P, Auray JP, Gaudin AF, Dartigues JF, Duru G, Minet ML, Lucas C, Pradalier A,
Chazot G, Hasnaoui AEH. Prevalence and clinical charasteristics of migraine in France.
Neurology 2002;59:232-237.
47. Ertaş M, Siva A, Altıntaş A ve ark. Migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeğinin
(MİDAS) Türkçe çevirisinin güvenilirlik ve geçerlilik araştırması. 39. Ulusal
NörolojiKongresi 2003;Poster no: 361
48. Lipton RB, Stewart WF. Migraine in the United States: Epidemiology and health care use.
Neurology 1993;43 (suppl 3): 6-10
49
49. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalance and Burden of
Migraine in the United States:Data From the American Migraine Study II. Headache
2001;41:646-657.
50. Linet MS, Stewart WF, Celentano DD, Ziegler D, Sprecher M. An Epidemiologic Study
of Headache Among Adolescents and Young Adult. JAMA 1989;261:2211-2216
51. Celentano DD, Stewart WF, Linet MS. The relationship of headache symptoms with
severity and duration of attacks. J Clin Epidemiology 1990; 43 (9): 983-994
52. Dahlöf C, Linde M. One-year prevalence of migraine in sweden: a population-based study
in adults. Cephalalgia 2001; 21, 664-671
53. Köseoğlu E, Naçar M, Talaslioğlu A, Çetinkaya F. Epidemiological and clinical
characteristics of migraine and tension type headache in 1146 females in Kayseri, Turkey.
Cephalalgia 2003 ; 23 :381-388.
54. Rasmussen BK, Jensen R, Olesen J. Questionnaire versus clinical interview in the
diagnosis of headache. Headache 1991; 31: 290-295
55. Stang P, Osterhaus JT. Impact of Migraine in the United States : Data from the National
Health İnterviev Survey Headache 1993 ; 33:29-35.
56. Mattsson P. Hormonal factors in Migraine. Headache 2003 ; 43:19-26.
57. Bank J, Marton S. Hungarian migraine epidemiology. Headache 2000; 40:164—9.
58. Molgaard CA, Rothrock J, Stang PE, Golbeck AL. Prevalence of migraine among
mexican americans in San Diego,California: Survey 1. Headache 2002 ; 42:878-882.
59. Scher Al, Stewart WE, Liberman J, Lipton RB. Prevalence of frequent headache in a
population sample. Headache 38:497—506.
50
60. Silberstein SD, Lipton RB. Headache epidemiology. Emphasis on migraine. Neurol Clin
1996; 14:421—34.
61. Aromaa M, Rautava P, Sillanpaa M, Helenius H, Ojanlatva A. Familial occurence of
headache. Cephalalgia1999; 25:49-52
62. Rasmussen BK. Epidemiology of headache. Cephalalgia 1995;15 (1):45-68
63. Stang PE, Yanagihara T, Swanson JW, et al. Incidence of migraine headaches: a
population-based study in Olmstead County, Minnesota. Neurology 1992;42: 1657-1662
EK 1
FORM 1. BAŞ AĞRISI ÖN TARAMA FORMU
51
HASTA ADI VE SOYADI:
TARİH:
DOĞUM YILI:
ANKETÖR:
İLÇE:
ANKET NO:
MAHALLE:
Tıbbi Özgeçmiş:
1..........................
2..........................
3..........................
4..........................
Teşhis/Operasyon Tarihi:
......./......../.........
......./......../.........
......./......../.........
......./......../.........
Devam Ediyor mu?
Evet.................Hayır
Evet.................Hayır
Evet.................Hayır
Evet.................Hayır
Medeni Hal:
1.
2.
3.
4.
Evli
Bekar
Dul
Ayrı
Meslek:
1. Ev hanımı
2. Memur:
3. Beden işçisi
4. Serbest
5. Sağlık çalışanı
6. Öğrenci:
7. Emekli
8. Asker/ Polis/ Güvenlik görevlisi
9. İşsiz:
10. Diğer:
Eğitim Düzeyi:
1.
2.
3.
4.
5.
İlkokul
Orta okul
Lise
Yüksek
Diğer:
Ekonomik Düzey:
1. Eviniz kira mı?
a. Evet
52
b. Hayır
2. Kiraya verdiğiniz gayri menkulünüz var mı?
a. Evet
b. Hayır
3. Arabanız var mı?
a. Evet
b. Hayır
4. Yaz tatilinizi nasıl değerlendirirsiniz? (lütfen açık olarak yazınız!)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
( IHS kıstaslarına göre ‘Aurasız Migren’ teşhisi için aşağıdaki sorulardan
1. ve 10. sorulara MUTLAKA EVET,
2. sorudan 5. soruya kadar en az 2 EVET,
6. sorudan 9. soruya kadar en az 1 EVET cevabı verilmelidir. )
A.
1. İlaç almazsanız veya tedavi etkili olmazsa baş ağrısı ataklarınız 4-72 saat sürer mi?E......H
B.
2. Baş ağrınız bazen yarım şekilde olur mu?
E......H
3. Baş ağrınız bazen zonklayıcı özellik taşır mı?
E......H
4. Baş ağrınız günlük aktivitelerinize engel olur mu?
5. Baş ağrınız merdiven çıkmak gibi fiziksel aktivitelerle şiddetlenir mi?
E......H
E......H
C.
6. Baş ağrıları ile birlikte bazen bulantı olur mu?
E......H
7. Baş ağrıları ile birlikte bazen kusma olur mu?
E......H
8. Baş ağrıları ile birlikte bazen ışığa karşı duyarlılık olur mu?
9. Baş ağrıları ile birlikte bazen sese, gürültüye karşı aşırı duyarlılık olur mu?
E......H
E......H
53
D.
10. Yukarıdaki tanıma uyan en az 5 baş ağrısı atağınız oldu mu?
E......H
( IHS kıstaslarına göre ‘Auralı Migren’ teşhisi için )
Yukarıdaki A.1. sorusuna mutlaka EVET ve aşağıdaki kriterlerin en az 3 tanesine uyan 2 ya
da daha fazla migren atağı.
1. Baş ağrınız başlamadan önce kendiliğinden düzelen gözlerde parlama, ışık çakmaları, zig
zag çizgilenmeler; elde, ayakta ve dilde uyuşmalardan en az biri mevcut mu?
E......H
2. Yukarıdaki şikayetlerin 4 dakikadan daha uzun bir sürede gelişmesi ya da birbirini izleyen
2 veya daha fazlası mevcut mu?
E......H
3. Yukarıdaki şikayetlerden herhengi birinin 60 dk. Dan uzun sürmemesi ve birden fazlası
mevcut ise bu sürenın orantısal olarak artması var mı?
E......H
4. Yukarıdaki şikayetlerden sonra başağrının 60 dk içinde başlıyor mu?
E......H
54
EK 2
FORM 2. MİGREN BAŞ AĞRISI TANI FORMU
Baş ağrısını başlangıç yaşı :..........................
Baş ağrınız için doktora başvurdunuz mu?
a. Evet
b. Hayır
c. Evet ise; Tanı:.............................
Baş ağrısının sıklığı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Her gün
Haftada 4-6 gün
Haftada 1-3 gün
2 haftada 1
Ayda 1
Diğer:.............................................
Baş ağrısının başlangıcı:
1. Ani
2. Yavaş ilerleyen
3. Diğer:............................................
Baş ağrısının karakteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zonklayıcı
Sıkıcı
Patlayıcı
Ağırlık hissi
Oyucu
Uyuşma-yanma-karıncalanma
Birden fazla:.................................
Baş ağrısının özelliği:
1.
2.
3.
4.
Sürekli
Ataklar halinde
Düzensiz aralıklarla gelen
Diğer:..........................................
Baş ağrısının adetle (menstrüasyon) ile ilişkisi:
1. Yok
55
2. Var:
1. adetten önce
2. adet sırasında
3. adet bitiminde
Baş ağrınızın süresi
1. 1 saatten kısa
2. 1-4 saat arasında
3. 4-12 saat arasında
4. 12-24 saat arasında
5. 24 saatten uzun
Baş ağrısının şiddeti
1. Hafif
2. Orta
3. Şiddetli
4. Çok şiddetli (yatağa düşürecek kadar şiddetli)
Baş ağrısına eşlik eden aura (şikayet ya da belirti) var mı?
1. Evet
2. Hayır
Evet ise:
1. Auranın zamanı:
a. Ağrıdan önce
b. Ağrı sırasında
c. Ağrıdan sonra
2. Auranın özelliği:
a. Görsel
bulgular
(gözlerde
parlama,
ışık
çakmaları,
zig
zag
çizgilenmeler, bulanık görme, ..................................................................
b. Diğer (dikkat toparlayamama, ışığa, sese ve kokuya hassasiyetlik; elde,
ayakta, dilde uyuşmalar; kabızlık, ishal, terleme, ensede sertlik)
3. Auranın süresi:
a. 5 dk.dan az
b. 5-20 dk arasında
56
c. 20-60 dk arasında
d. 60 dk.dan uzun
Baş ağrısı sırasında:
1. Bulantı................................................1. Var
2. Yok
3. Bazen
2. Kusma.................................................1. Var
2. Yok
3. Bazen
4. Sese ve gürültüye hassasiyetlik..........1. Var
2. Yok
3. Bazen
5. Kokulara hassasiyetlik........................1. Var
2. Yok
3. Bazen
6. İştahsızlık............................................1. Var
2. Yok
3. Bazen
7. Fiziksel aktivite ile ağrıda artış...........1. Var
2. Yok
3. Bazen
3. Işığa hassasiyetlik...............................
1. Var
2. Yok
3. Bazen
Baş ağrısının yerleşimi
1. Tek teraflı yarım başağrısı
2. İki taraflı
3. Diğer:................................
Baş ağrısının gün içindeki başlangıç dönemi
1. Sabah saatlerinde
2. Öğleden sonra
3. Akşam saatlerinde
4. Uyku sırasında
Baş ağrısı sonrasındaki dönemdeki genel durum
1. Yorgun/bitkin
2. İçe kapanık/ sersem gibi
3. Diğer:
Baş ağrısını geçiren faktörler:
57
1. Ağrı kesici ilaçların kullanımı
2. Sessiz, karanlık ortamda dinlenme
3. Uyumak
Baş ağrısının tetikleyen faktörler
1. Stres
2. Açlık
3. Uykusuzluk
4. Menstrüasyon
5. Yiyecek/ içeçekler (çay, kahve, çikolata, peynir, kırmızı şarap,...............)
6. Parlak ışık, güneş
7. Gürültü, ses
8. Nem, sıcaklık veya soğuk hava
9. Diğer:.......................................
Ağrı kesici kullanımı var mı?
1. Hayır
2. Evet
Evet ise, Miktarı:
1. Haftada 1-3 adet
2. Haftada 4-7 adet
3. Günde 2-4 adet
4. Günde 4 adetten fazla
Hiç migren için koruyucu tedavi aldınız mı?
1. Hayır
2. Evet
Evet ise; Etkisi:
1. Yok
2. Zayıf
3. Orta
58
4. İyi
Uyku durumunuz nasıl?
1. İyi/ düzenli
2. Uykusuzluk/ uykuya dalma güçlüğü
3. Sık uyanma ve/veya tekrar uyuma güçlüğü
4. Sabah erken uyanma/ yorgun uyanma
5. Sabah uyanamama ve genel olarak aşırı uyku hali
( Aşağıdaki 5 soruya GÜN olarak verilen cevapları toplayarak kaybedilen toplam gün sayısını
(skor) tespit edin ve MİDAS derecesini belirleyerek aşağıya işaretleyin)
MİDAS kriterleri
1. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün işe veya okula gidemediniz? ................
2. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle işteki veya okuldaki verimliliğiniz yarı yarıya
veya daha fazla azaldığı gün sayısı nedir? ................
3. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün ev işlerini yapamadınız? ................
4. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle ev işlerindeki verimliliğiniz yarı yarıya veya
daha fazla azaldığı gün sayısı nedir? .................
5. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün ailenize, sosyal yaşamınıza veya boş
vakitlerinizde yaptığınız faaliyetlere zaman ayıramadınız) ....................
Kaybedilen toplam gün sayısı (SKOR) :....................
Hastanın MİDAS derecesi:
Skor 0-5 (I. Derece) : ...... Skor 6-10 (II. Derece) : ...... Skor 11-20 (III. Derece) : ......
Skor 21 ve üzeri (IV. Derece) : ......
A. Son 3 ay içinde kaç gün baş ağrınız oldu? .........................
B. 0-10 arasında değişen bir ölçekte başağrılarınızın ortalama şiddeti nedir?
59
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ailede migren baş ağrısı olan var mı?
1. Evet
2. Hayır
Doğum kontrol hapı kullanıyor musunuz/ kullandınız mı?
1. Evet ( hangi tarihler arasında: ....../...../............ ; ....../....../............ )
2. Hayır
Doğum kontrol hapı kullanırken baş ağrılarınızın şiddetinde ve sıklığında değişme oldu mu?
1. Hayır
2. Evet, arttı
3. Evet, azaldı
Hiç madde kullanımınız oldu mu? ( sigara, eroin, kokain, ....... )
1. Evet ( ......................................; süresi:................Yıl)
2. Hayır
Hamilelik dönemlerinizde baş ağrınızın şiddetinde ve sıklığında değişme oldu mu?
1. Hayır
2. Evet
Evet ise;
1. İlk trimesterde
1. Değişmedi
2. Arttı
3. Azaldı
2. İkinci trimesterde
1. Değişmedi
2. Arttı
3. Azaldı
3. Son trimesterde
1. Değişmedi
2. Arttı
3. Azaldı
Sizce baş ağrınızın tanısı/ nedeni ne olabilir?
......................................................................
60
ANKET BİTTİ
61
62
63
64
Download