29.01.2013 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin

advertisement
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2013 tarih ve 28543 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)
MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Başka şirket bünyesinde istihdam edilen personel, 1 inci maddenin
ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan işlerde, çağrı merkezi, müşteri ziyareti
şeklinde yapılanlar dâhil pazarlama, veri girişi, dosyalama, arşiv, yönetici
asistanlığı, bankanın idari işlerinin takibi, bilgi sistemleri gibi hizmet alanlarında,
bankada geçici veya sürekli olarak çalıştırılabilir. Bu kapsamdaki personele
verilecek sisteme erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği
bilgiyi kapsayacak sekilde sınırlandırılmalıdır.”
“(7) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici
veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere,
destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya
katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin ve kredi kartlarının
pazarlanması ile sınırlıdır. Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü
dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek
hizmeti alınması durumunda, pazarlama faaliyetleri münhasıran ikinci el satış
yapan yerler hariç olmak üzere oto bayilerinde, emlak ofislerinde, çağrı
merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet,
televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer
dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir. Pazarlama hizmeti alımına ilişkin
olarak ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar saklıdır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denetim komitesi, destek hizmeti alınmasında bankanın iç
sistemlerinin etkin ve yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici ya da risk doğurucu herhangi bir
hususun oluşup oluşmadığı ve destek hizmeti kuruluşunun nitelikli pay
sahiplerinin ve şirketi temsil ile yetkili yöneticilerinin 6 ncı maddede belirlenen
şartları idame ettirip ettirmedikleri hususlarında, en az yılda bir banka yönetim
kuruluna sunmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/11/2011
28106
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards