%100 Yenilenebilir Kaynakları Kullanan ve Kendi Enerjisini Üreten

advertisement
BİLDİRİ ÇAĞRISI
IRENEC 2016
6. ULUSLARARASI
%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI
26-28 MAYIS 2016
www.irenec.org
%100 Yenilenebilir
Kaynakları Kullanan ve
Kendi Enerjisini Üreten,
Ekolojik ve Demokratik
Topluma Geçiş
Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 yenilenebilir enerjiye
geçişi ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel
hükümetlerle gerçekleşebilir.
numlar,
u
s
a
d
n
ı
s sıras
ve
Konferan İngilizce olacak
ya
Türkçe ve ercümesi
et
simultan r.
ktı
yapılaca
Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin,
yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin
entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.
Küresel yaşam alanımızda geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle
planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi için
enerji-ekonomi-ekoloji alanında karar verme modelleri ve dış maliyetlerin içselleştirilmesi
gereklidir.
Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), birliğin vizyonu doğrultusunda
%100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide,
mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir
platform yaratmak için her yıl IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı
düzenlemektedir.
Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir Enerjiye dönüştürme yönündeki
küresel hedef, IRENEC 2016’nın ana temasıdır.
BİLDİRİ ÖZETİ İÇİN SON TARİH
04 Mart 2016
ÇEVRİMİÇİ ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN
www.irenec.org
sol menüde “BİLDİRİ YÖNETİMİ”ni kulanabilirsiniz.
KONFERANS BAŞLIKLARI
%100 Yenilenebilire Geçişte Yerel
veya Küresel Faaliyetler
• Enerji Eğitimi ve Öğrenimi.
• Yenilenebilir Enerjiler ve Toplum.
• Her Seviyede Kapasite Geliştirme.
• Yenilenebilir Enerji Kaynak
Değerlendirmesi.
Biyokütle
• Küçük Ölçekli Biyokütle Yakma
Enerji Üretimi.
• Büyük Çaplı Uygulamalarda
Elektrik ve Isı Üretimi için
Biyokütle.
• Biyokütle Gazlaştırma Enerji
Üretimi ve Uygulamaları.
• Biyokütle Kalıp Yakıtların Üretimi
ve Uygulanması (atı Biyoyakıtlar:
Peletler/Briketler).
• Biyoenerji Kaynakları ve
Potansiyelleri.
• Orman ve Tarım Artıklarından
Biyokütlenin Üretim Amaçlı
Tedariği ve Lojistiği.
• Evsel Biyogaz Üretimi ve Kapsamlı
Kullanımı.
• Biyoelektrik Üretimi.
• Gelecekteki Ulaşım Sistemlerinde
Biyoyakıtlar.
• Biyokütlenin ve Biyoenerjinin
Çevresel Sürdürülebilirliği.
• Biyokütle ve Biyoenerjinin SosyoEkonomik Değerlendirmesi.
• Biyoenerjinin Diğer Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarıyla
Entegrasayonu.
• Ulusal Biyoenerji Politikaları ve
Uluslararası İşbirliği Stratejileri.
• Bioenergy National Policies
and Strategies for International
Cooperation.
• Biyoenerji ve Biyoyakıt Pazarları
ve Uluslararası Ticareti.
• Biyokütle ve Teknolojileri
Hakkında Diğer Konular.
Enerji Geçişi
• Avrupa´daki Deneyimler.
• Küresel Deneyimler.
• Yerel Deneyimler.
Enerjiyle İlgili Ekonomik,
Çevresel ve Politik Konular
• Enerji Ekonomisi, Teşvikler.
• Yenilenebilir Enerjinin
Ticarileşmesi.
• Enerji Politikaları, Karar Destek
Modelleri.
• Yasal Çerçeve.
• Yenilenebilir Enerji Entegrasyonun
Önündeki Engeller.
• İklim Değişikliğinin Etkileri,
Azaltımı ve Adaptasyonu.
• Karbon Yönetimi ve Finans.
• Küresel Isınmaya Yenilenebilir
Çözümler.
• Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği.
• Dışsal Maliyetlerin ve Sosyal
Faliyetlerin İçselleştirilmesi.
Fotovoltaik
• PV Hücreleri, Malzemeler ve
Bileşenler.
• Gelişmiş Malzemeler ve
Kavramlar.
• Kristal Silikon Solar Hücreler ve
Modüller.
• İnce Film Silikon Solar Hücreler
ve Modüller.
• PV Sistemlerinin Tasarımı,
Operasyonu ve Performansı.
• PV Sistemleri ve Şebeke
Entegrasyonu.
• Yoğunlaştırılmış PV.
• Açıkhava Performansı.
• Hata Analizi.
• Kullanım Ömrü Testi.
• PV Temel İlkeleri ve
Teknolojileriyle İlgili Diğer
Konular.
Rüzgar Enerjisi
• Politikalar.
• Saha Değerlendirmeleri ve
Tahminleri.
• Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
• Rüzgar Türbini Teknolojisi.
• Tesis Tasarımı ve Yönetimi.
• Şebeke Bağlantısı ve Elektrik
Sistemleri.
• Küçük ila Orta Rüzgar Türbinleri.
• Büyük Rüzgar Türbini ve Rüzgar
Çiftlikleri Uygulamaları.
• Sosyal ve Çevresel Konular.
• Rüzgar Enerjisi Aeroakustiği.
• Enerji Karması.
• %100 Yenilenebilir için İnovatif
Depolama Teknolojileri, Yük
Dengeleme ve Metodolojiler.
• Çevre ve Havacılık ile Uyumlu
Rüzgar Teknolojisi.
Hidrojen & Yakıt Hücreleri
• Hidrojen Enerji Sistemleri.
• Hidrojen Üretimi.
• Hidrojen Tedariği ve Depolaması.
• Hidrojen Son Kullanım Teknolojisi.
• Hidrojen Taşıtları.
• Hidrojen Sistemleri için
Malzemeler.
• Hidrojen Üzerine Uluslararası
Perspektifler.
• Hidrojen Üzerine Devlet
Politikaları.
• Yakıt Hücreleri.
• Nakliyede Yakıt Hücresi.
• Yakıt Hücresi Enerji Tesisleri.
Sektörlerde %100 Yenilenebilir
Enerjilere Geçiş
• Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem
Planları.
• Kırsalda Enerji Tedariği.
• Evsel / Yerleşimlerde Enerji
Tedariği.
• Endüstriyel Enerji Tedariği.
• Ulaşımda Enerji Tedariği.
Jeotermal
• Elektrik Üretimi.
• Jeotermal Sahası.
• Jeotermal Isı Pompaları.
• Jeo-Isı.
• Çevresel Konular.
• Jeotermal ve Teknolojileri
Hakkında Diğer Konular.
Mimaride “Enerji Verimliliği” ve
“Sıfır/Artı Enerji” Kavramları
• Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım.
• Pasif Tasarım.
• Artı Enerji Binaları.
• Yeşil Binalar / Net Sıfır Enerji
Binaları.
• Solar Mimari ve Bina
Entegrasyonu.
• Gün Işığı.
• Binalarda Enerjinin Rasyonel
Kullanımı.
• Gelişmiş HVAC.
• Bina Malzemeleri ve Bileşenleri.
• Akıllı Şehir.
Okyanus Enerjisi
• Okyanus Enerjisi.
• Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
• Okyanus Marin Biyokütle.
• Derin Deniz Suyu Uygulamaları.
• Enerji için Okyanus Kaynakları.
Solar Enerji
• Solar Toplayıcılar.
• Solar ve Isı Pompası Sistemleri.
• Solar Domestik Sıcak Su ve
Karma Sistemler.
• Solar Soğutma ve Klima.
• Endüstriyel ve Ticari Sistemler
için Solar Isı.
• Bölgesel Solar Isıtma ve Soğutma.
• Solar Ocak.
• Solar Distilasyon ve Solar Termal
Desalinasyon.
Temiz Ulaşım Teknolojileri &
Stratejileri
• Ulaşım Sektöründe Yenilenebilir
Enerji.
• Ulaşım Elektrifikasyonu
ve Yenilenebilir Enerjinin
Entegrasyonu.
• Solar Enerjili Taşıtlar.
• Hidrojen Taşıtları.
• Politika, Planlama ve Ekonomi.
• Ulaşımda Enerji Verimliliği.
• Nakliye Uygulamaları.
• Yenilenebilir Enerjiye Dayanan
Sürdürülebilir Nakliye.
Download