www.sorubak.com - Sosyal Bilgiler

advertisement
Adı:
Soyadı:
No:
NOT:
AKÖREN ÜMİT AKSUN ORTAOKULU
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLGİLER6.SINIFII. DÖNEM I.SINAVI
1-)Orta Asya Türkleri genel olarak göçebe bir hayat
tarzında, çadırlarda yaşadılar ve hayvancılıkla
uğraştılar.
Orta
yerleşikhayata
Asya
Türk
Devletlerinden
geçen
ilk
Türk
Devleti………………..olmuştur. Böylece Türkler tarım
faaliyetlerine başladılar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi
devlet ismi yazılırsa doğru olur? (5P)
A) Köktürkler
B)Uygurlar
C)Hazarlar
D) Hunlar
2-)
5-) Ülkemizde;
I.
Çatalağzı (Zonguldak) termik santralinde taş
kömürü kullanılarak,
II.
Yatağan(Muğla)
termik
santralinde
linyit
kullanılarak,
III.
Sarayköy’de(Denizli)
Jeotermal
sular
kullanılarak,
IV.
Bergama’da (İzmir) rüzgâr gücü kullanılarak
elektrik enerjisi üretilmektedir.
Yukarıda belirtilen alanların hangilerinde elektrik
Hz. Muhammed’in vefatından sonra
devleti halifeler yönetti. ‘’Dört Halife
Dönemi’’ denilen bu dönemde halifeler
seçimle iş başına gelirdi.
Bu açıklamaya göre, İslam Devletindeki Dört Halife
Dönemindeki siyasi yapı aşağıdakilerden hangisine
benzemektedir? (5P)
A)Teokrasi
B) Saltanat
C) Cumhuriyet
üretiminde
kullanılan
Kutadgu Bilig
A) II ve IV
çevreye
B)I ve II
C) II ve III
D) III ve I
6-)
Ben Dursun. Trabzonlu bir
çiftçiyim.Yaşadığım şehirde her mevsim
yağış görülür. Bu nedenle yıl boyunca yağış
isteyen, nemli iklimi seven tarım ürünleri
yetiştiriyorum. Yer şekillerinin oldukça
engebeli olduğu şehrimizde tarım arazileri
oldukça kısıtlı, ayrıca makineli tarım için hiç
de uygun değil.
D) Oligarşi
Yusuf Has Hacib
doğal
daha çok zarar verdiği söylenebilir? (5P)
Türk- İslam Eserleri
3-)
kaynakların
Buna
göre,
Dursun’un
aşağıdaki
ürünlerden
hangisinin tarımını yapması beklenemez?(5P)
Divan-ı Lügati’t
Türk
……………..
A) Çay B)BuğdayC) Fındık
D) Mısır
7-) “Gelecek Yüzyılın Yakıtı’’ olarak adlandırılan,
Nizamü’l-mülk
Siyasetname
dünyada rezervi en çok ülkemizde bulunan, uzay
sanayisinden tekstil sanayine kadar birçok alanda
Buna göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki
kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
yazarlardan hangisi getirilmelidir? (5P)
A)Demir
A) Farabi
B)İbni Sina
C) Biruni
D) Kaşgarlı Mahmut
B) BoksitC) Bakır
D) Bor
8-) Vergilerin belirlenmesi ve alımıyla ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(5P)
4-)Ülkemizde; çay, fındık, zeytin, portakal, muz,
buğday, pamuk, ayçiçeği gibi çok çeşitli tarım
ürünleri üretilmektedir.
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin bu kadar fazla
olması, ülkemizin hangi özelliği ile en iyi açıklanır?
(5P)
A) İklim çeşitliliğinin görülmesiyle
B) Yüzölçümünün geniş olmasıyla
C) Farklı kıtalarda topraklarının bulunmasıyla
D) Nüfus miktarının fazla olmasıyla
A) Herkesten aynı miktarda vergi alınmalıdır.
B) Vergilerin
türü
ve
alımı
kanunlarla
belirlenmelidir.
C) Vergi keyfi ve kişisel olmamalıdır.
D) Vatandaşa hizmet için vergi toplanmalıdır.
9-)Aşağıdaki
ülkelerden
hangisi
Türkiye’nin
ihracatında ve ithalatında önemli bir paya sahip
değildir?(5P)
A) İtalya
C) Almanya
B) Arjantin
D) İngiltere
10-)
III
I
II
IV
Yükselti arttıkça sıcaklık azaldığı için tarım ürünlerinin
çeşitliliği ve elde edilen ürün miktarı azalmaktadır.
Buna
göre,
yukarıdaki
harita
üzerinde
numaralandırılmış alanlardan hangisinde tarım geliri
daha fazladır? (5P)
A) II
B) IV














C) III
D) I
KARAHANLILAR
BURSA
ALPARSLAN
MALAZGİRT
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
GÜNEYDOĞU ANADOLU
GÖKTÜRK
MARMARA
SİVAS
AKDENİZ
DOĞU ANADOLU
NEVRUZ
ZONGULDAK
A-)AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN
YERLERE YUKARDAKİ KUTUDA BULUNAN
KELİMELERDEN UYGUN OLANLARINI
YAZINIZ.(20 PUAN)
1-Yurdumuzda balıkçılık en çok …………………………’de yapılır.
2-Büyükbaş hayvancılık en çok………………………………bölgesinde
yapılır.
3-Kümes Hayvancılığı en fazla ………………………. Bölgesinde
Yapılmaktadır.
4-Baharın gelişini müjdeleyen bayram ……………………….’dır.
5-Petrol ülkemizde ……………………………………………………………bölgesinde
çıkarılır.
6-Büyük Selçuklu hükümdarı ……………………………..döneminde
yapılan ………………………………… Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları
Türklere açılmıştır.
7-Ülkemizde taş kömürü en fazla ……………………………………ilinde
çıkarılmaktadır.
8-İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti
………………………………………………’dır.
9- Ülkemizde
ipekböcekçiliği………………………………ilimizdeyapılır.
10-Turunçgiller ülkemizde en fazla
...............................................bölgesinde yetiştirilir.
B)Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D)
yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz.(10P)
(
) Ülkemizde çok çeşitli iklimler olduğu için
tarım ürünü çeşitliliği vardır.
(
) Düğün törenleri Türk kültürünün zenginliğini
gösterir.
(
) Yerleşik yaşama gecen ilk Türk Devleti
Karahanlılardır.
(
) Ülkemizde en çok çıkarılan yer altı kaynağı
petroldür.
(
) İpek yolu, eskiden kullanılan önemli bir ticaret
yoludur.
(
) Turizm gelirlerinin en fazla olduğu bölgemiz
Doğu Anadolu Bölgesidir.
(
)Taş kömürü Türkiye’nin her bölgesinde
çıkarılmaktadır.
(
) Hicret, Hz.Muhammed’in Mekke’den
Medine’ye göçüdür.
(
) Devlet vergiyi herkesten eşit miktarda
almalıdır.
(
) Marketten aldığımız yiyecekler için fiş almaya
gereklidir.
C-)Türkiye’nin
sınır
komşularından
5
tanesini
yazınız.(5P)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….
D-)Dünyadaki Türk Cumhuriyetlerinden 5 tanesini
yazınız.(5 Puan)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
E-) Aşağıda verilen kavramları birkaç cümle ile
açıklayınız.(10Puan)
İthalat:
Vergi :
İhracat:
Jeopolitik Konum:
Ticaret:
BAŞARILAR DİLERİM.
VOLKAN KÜREM
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
Download