Nazi ideolojisi Dosya

advertisement
Dosya
Nazi ideolojisi
Nazi ideolojisinin esas›, Hitler’in Kavgam (Mein Kampf,
1925-1926) adl› kitab›nda ve nazi kuramc› Alfred
Rosenberg’in ›rkç› yaz›lar›nda (Der Mythus des 20.
Jahrhunderts, 1930) anlat›l›r. Bu ideoloji k›smen Frans›z
Joseph Gobineau’nun yanl›fl kuramlar›ndan esinlenir
(Essai sur l’inégalité des races humaines, 1855) ve temelinde
›rkç›l›k vard›r. Kan ve toprak (Blutt und Boden) birli¤ine
dayanan Alman ›rk›ndan olanlar›n toplulu¤u Volk bu
ideolojiyi do¤rulamak için kullan›l›r.
Hitler, dünyada eflit olmayan ve belli bir hiyerarfliye göre
s›ralanan ›rklar›n yaflad›¤›na inan›yordu. Ona göre, insanl›k
1
1933-1934 dolaylar›nda Hitler’in etkisiyle
büyülenmifl genç naziler.
tarihi ›rklar aras› mücadelelerle aç›klanabilirdi. Hitler,
Darwin’in hayvan türleri için 19. yüzy›lda ileri sürdü¤ü
"yaflam savafl›" ve "do¤al eleme" kavramlar›n› insan
toplumuna uyarlad›. Nazi ideolojisi, en saf temsilcilerinin
Cermenler oldu¤u iddia edilen Aryenlerin dünyaya hakim
olmas› gereken üstün ›rk› oluflturdu¤u fikrine dayan›yordu.
Bu hedefe ulaflmak için Yahudileri yok ederek ›rk›n safl›¤›
korunmal› ve do¤uda "alt ›rk" olarak kabul edilen Slavlardan
al›nacak topraklarla bir yaflam alan› oluflturulmal›yd›.
2
Yaflam alan› (Lebensraum).
(Saf bir ›rka) ulaflabilmek için, bir devletin [...] özellikle sömürgecili¤i kat› kurallara ba¤lamas› gerekir. Özel olarak oluflturulan Irk
Komisyonlar› bireylere sömürgelefltirme izni vermelidir. Bu izni
vermek için aranacak koflul belirli bir ›rk›n safl›¤› olmal› ve bunun
kan›t› gösterilmelidir. Öncüleri tümüyle en saf ›rk›n temsilcilerinden olan uç sömürgeler ancak böyle kurulabilir [...]. D›fl politikam›z›n gelece¤i bir Do¤u’ya bir Bat›’ya yönelmekte de¤il, Alman
halk›m›za gerekli topraklar›n elde edilece¤i yöndedir... Bak›fllar›m›z› Do¤u ülkelerine yöneltiyoruz [...]; e¤er bugün Avrupa’da yeni
topraklar elde etmekten söz ediyorsak, önce Rusya’y› ve ona ba¤l› s›n›r komflusu ülkeleri düflünmeden edemeyiz [...]. Do¤udaki devasa devlet, art›k y›k›lacak kadar olgunlaflm›flt›r. Ve Rusya’da Yahudi egemenli¤inin sonu, bir devlet olarak Rusya’n›n da sonu olacakt›r. Kader bizi insan ›rklar› ile ilgili kuramlar›n do¤rulu¤unun en
sa¤lam kan›t› olacak bir felakete tan›kl›k etmemiz için seçmifltir.
Adolf Hitler, Kavgam (Münih, 1925-1926).
Kavgam’da ›rkç›l›k.
‹nsan uygarl›¤› olarak bugün sahip oldu¤umuz herfley, sanat, bilim ve
teknoloji alan›ndaki tüm baflar›lar neredeyse tümüyle [...] yarat›c›
Aryen dehas›n›n meyveleridir. [...]
Alt insan türlerinin varl›¤› üstün uygarl›klar›n oluflmas› için her zaman
temel bir önkoflul olmufltur [...]. ‹lk uygarl›klar›n Aryenlerin alt
uygarl›klarla karfl›laflt›¤›, onlar› dize getirdi¤i ve kendi iradesine boyun
e¤dirdi¤i yerlerde ortaya ç›kmas› bir raslant› de¤ildir [...]. Ama köle
halklar ayaklanmaya ve kendilerine hükmedenlere, muhtemelen
onlar›n kendi dilini kullanarak yak›nlaflmaya bafllad›klar›nda, efendi ile
köleyi ay›ran s›n›r y›k›ld›. Aryen insan, kan›n›n safl›¤›ndan vazgeçti ve
böylece yavafl yavafl uygarl›k yaratma yetisini kaybetti [...]. Kanlar›n
birbirine kar›flmas›, bu olgunun sonucu olan ›rk seviyesinin düflmesiyle
birlikte geçmifl uygarl›klar›n çöküflünün tek sebebidir. Halklar savafl
kaybettikleri için de¤il, ancak saf bir kan›n koruyabilece¤i direnme
gücünü kaybettikleri için ölürler. Bu dünyada saf ›rktan olmayanlar
asl›nda at›ktan baflka bir fley de¤ildir.
Adolf Hitler, Kavgam (Münih, 1925-1926).
392
3
4
H›ristiyan karfl›tl›¤› ve marksizm karfl›tl›¤›.
Merkez’in1 ve marksizmin her türlü elefltiri hakk›n› reddediyoruz. Muazzam bir borç girdab›na sürüklenenler, arkalar›nda bir
enkaz alan› b›rakanlar, Alman kültür hayat›n› Asyal› zihinlerin
eline teslim edenler onlard›r – san›k sandalyesinde oturanlar onlard›r ve onlar› orada b›rakaca¤›z!
fiimdi bilanço yapma zaman›d›r! On üç y›ll›k kara ve k›z›l sefalet
siyasetinin bilançosu. [...] Önce bizi 9 Kas›m 1918’e götüren eylemlerin bilançosu yap›lmal›d›r. Alman tarihi gerçeklere göre yaz›lmal›, Yahudi usulü çarp›t›lmamal›d›r. Ulus hainlerin ve suçlular›n isimlerini sonsuza dek ö¤renmelidir. Almanya ancak 1918’in
intikam› al›nd›¤›nda huzura kavuflacakt›r!
A. R., Völkischer Beobachter (Nazi partisinin gazetesi), 1 fiubat 1933.
1. Katolik merkez partisi: Zentrum.
5 Arno Brecker’in "üstün ›rk"›
temsil eden heykeli.
Rejimin resmî heykeltrafl› olan Arno Brecker,
eserlerinde "ideal Aryen"i betimlemeye çal›flt›.
6
Çocuklar için haz›rlanm›fl bir nazi kitab›ndaki resimlerden biri:
"Aryen" bir kad›n› bafltan ç›karmaya çal›flan Yahudi karikatürü.
Yahudi Memoryal Enstitüsü.
8
Kavgam’da söylev yoluyla propaganda.
Kitlelerin ruhuna ancak bütün ve güçlü olanlar ulaflabilir.
Kad›nlar nas›l soyut ak›l yürütmelerden pek etkilenmez, bütünlü¤ü olan tav›rlara karfl› tan›mlanamaz duygusal bir çekim hisseder ve zay›fa hükmederken güçlüye boyun e¤erlerse, kitleler de emir verenleri rica edenlere tercih eder ve liberal bir hoflgörüdense baflka hiçbir görüflü kabul etmeyen bir doktrinle rahat ederler. Hoflgörü onlara bir tür terkedilmifllik duygusu
verir; buna ihtiyaçlar› yoktur. Kendilerine küstah bir entelektüel terorizm uyguland›¤›n›, özgürlüklerinin ellerinden al›nd›¤›n› farketmezler bile. [...]
Büyük kitlelerin özümleme yetene¤i çok s›n›rl›, sa¤duyusu zay›f, bellek bofllu¤u ise genifltir.
Dolay›s›yla her türlü etkili propaganda az say›da önemli noktayla s›n›rlanmal›, bu noktalar dinleyicilerin en sonuncusuna kadar herkesin anafikri kavrayabilmesi için tek tip formüllerle gerekti¤i kadar tekrar edilmelidir. [...]
Bir halk kitlesinin ço¤unlu¤u ne profesörlerden, ne diplomatlardan oluflur. Soyut fikirlerle bu
kitleye pek ulafl›lamaz. Buna karfl›l›k, onu duygusal alanda ele geçirmek daha kolayd›r ve
olumlu ya da olumsuz tüm tepkilerinin gizli dayanaklar› da bu alanda bulunur. [...]
7
Radyo ile propaganda.
"Halk›n radyosuyla tüm Almanya Führer’i
dinliyor" (reklam).
Kitleleri kazanmak isteyen biri, onlar›n yüre¤inin kap›s›n› açan anahtar› bulmak zorundad›r.
Bu konuda nesnellik zay›fl›k, irade ise güç demektir.
YORUMLAYAB‹LMEK ‹Ç‹N
1. Naziler Do¤u topraklar›n› neden ilhak etmek istiyorlar?.
2. 4 numaral› metnin yaz›ld›¤› tarihte Almanya’n›n siyasal durumu nedir? "Hainler ve
lerini aç›klay›n.
3. Bu propaganda belgesi genç okuyucuda hangi duygular› uyand›rmak istiyor (Belge 6)?
4. Hitler’in kalabal›klarla ilgili fikri nedir (Belge 8)?
5. Nazi ideolojisinin sonuçlar› hakk›nda neler biliyorsunuz?
Dosya
suçlular", "on üç y›ll›k kara ve k›z›l siyaset" ve "1918’in intikam› al›nd›¤›nda" söz-
B E C E R ‹ N ‹ Z ‹
k u l l a n › n
Bir metni anlama
Bir ideolojiyi anlama ve
çözümleme
393
Download