T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı
ALAN
Sosyal Bilimler
ALT ALAN
İnsan Hakları
KODU
2.02.06.07.002
1. ETKİNLİĞİN ADI
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Kursu
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu etkinliği başarı ile tamamlayan her katılımcı;
 Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği ile ilgili kavramları bilir.
 Kadın istihdamı kuramlarını bilir.
 İstihdam yaşamındaki kadınların sorunlarını kavrar.
 Kadın istihdamı ve fırsat eşitliğinde mevcut durumu bilir.
 Kadın istihdamının artmasının önündeki engelleri bilir.
 Kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülen çalışmaları bilir.
 Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çözüm önerilerini bilir.
 Kadınların çalışma yaşamına katılımı için yürütülen faaliyetleri bilir.
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Etkinliğin süresi 30 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımız okul/kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler.
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 Bu etkinlik; bakanlığımız okul/kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenleri “2010/14
Sayılı Başbakanlık Genelgesi” doğrultusunda “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması” konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 Eğitim görevlisi olarak; "Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması"
konusunda uzman akademisyen ya da bu konuda hizmet içi eğitimler veren
uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
 Eğitim ortamı, katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan
eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 50 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 Etkinliğin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 25
sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 50 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle
etkinlikten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konuların Dağılım Tablosu
Konular
Ön Test
Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği ile İlgili Kavramlar
 Cinsiyet
 Toplumsal Cinsiyet
 Toplumsal Cinsiyette Eşitlik/Eşitsizlik/Ayrımcılık
 Kadın İş Gücü
 İstihdam
o İstihdama Giriş
o İstihdamda Kalma
o İstihdam Yaratma
Kadın İstihdamı Kuramları
 İkili Rol Yaklaşımı
 İnsan Sermayesi Yaklaşımı
 Bölümlenmiş İş Gücü Piyasaları
 Marksist Yaklaşım
 Feminist Yaklaşım
İstihdam Yaşamındaki Kadınların Sorunları
 Kırsal Kesimde
Süre
(Saat)
1
3
2
2

o Ataerkil Aile İlişkileri
o Eğitim Düzeyinin Geri Kalması
o Kırsal Yaşamdaki Ağır Çalışma Koşulları
Kentsel Kesimde
o Cinsiyet Ayrımcılığı
o Ücretlerde Eşitsizlik
Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliğinde Mevcut Durum
 Kadın İstihdamına İlişkin Veriler
o Sektörel Dağılımı
o Meslek Gruplarına Dağılımı
o İşteki Durumuna Göre Dağılımı
o Kayıtlılık Durumu
o Yaş Durumuna Göre Dağılımı
o Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
o Medeni Yapısına Göre Dağılımı
o Çalışma Yerlerine Göre Dağılımı
 Belgelerde ve Mevzuatta Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği
o Ulusal Belgelerde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği
- Kalkınma Planı
- Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Alanda
Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (20122016)
o Ulusal Mevzuatta Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliğine İlişkin
Yükümler
- Anayasa
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- Kadın İstihdamı Kapsamında Ulusal Mevzuatta Yapılan
Diğer Düzenlemeler
- 2010/14 Sayılı Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması Konulu Başbakanlık Genelgesi
- 2014-2018 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem
Planı
o Uluslararası Belgelerde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliğinin Ele
6
Alınışı
- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW)
- Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliği Direktifleri
- Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve
Tavsiye Kararları
Kadın İstihdamının Artırılmasının Önündeki Engeller
 İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılamaması
o Çalışma Koşullarının Esnek Olmaması
o Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yetersiz Oluşu
o Çalışanlara Sağlanan İzin Politikalarının Yetersiz Oluşu
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanamaması
 Eğitim Alanında Karşılaşılan Sorunlar
 Kadın Girişimciliğinin Yetersiz Olması
 Kadın Örgütlenmesinin Yetersiz Olması
 Kadın İstihdamı Önündeki Diğer Sorun Alanları
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması İçin Kurum ve
Kuruluşlar Tarafından Yürütülen Çalışmalar
 Kadın İstihdamı Alanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Çalışması
 Kadın İstihdamı Alanında Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve Sivil
Toplum Örgütleri Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri
 İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Konusundaki Çözüm Önerileri
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Konusundaki Çözüm
Önerileri
 Eğitim Alanında Çözüm Önerileri
 Kadın Girişimciliğinin Artırılması Konusundaki Çözüm Önerileri
 Kadın Örgütlenmesinin Güçlendirilmesi Konusundaki Çözüm Öneriler
Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı İçin Yürütülen Faaliyetler
 İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezlerinin Projeleri
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Projeleri
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Faaliyetleri
 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Çalışmaları
 SODES (Sosyal Destek Programı) Faaliyetleri
 KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
4
4
4
2




İdaresi Başkanlığı) Projeleri
İİMEK (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu) Çalışmaları
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
KADEV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) Faaliyetleri
KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Faaliyetleri
Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)
2
Toplam
30
7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ
 Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.


Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.
Bu etkinlik uzaktan eğitim yaklaşımıyla düzenlendiğinde modül programı kullanılacaktır.
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 Katılımcıların başarısını değerlendirmek amacıyla 50 sorudan oluşan ve tüm konuları
kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
 Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.
Download