Bakatjan SANDALKHAN

advertisement
ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK
BORSASI’NIN ROLÜ
Bakatjan SANDALKHAN
RWE Turkey Holding A.ġ., BaĢkan Yardımcısı, Enerji Piyasası ve SatıĢ
Konunun bir kısmı daha önce DEMSEE 2007 Konferansı’nda İngilizce olarak sunulmuştur.
Abstract— LiberalleĢme sürecinin baĢlamasıyla birlikte, Avrupa elektrik
sektöründe, teknolojik yenilikler, ekonomik güçler ve mevzuat değiĢikliklerine
bağlı olarak kapsamlı bir değiĢim baĢlamıĢtır. Piyasanın liberalleĢmesi, etkin
ticaret için bir çerçeve oluĢturmakla ilgilidir. Yatırım kararlarının verilebilmesi
için gereken doğru bilgiyi ekonomik göstergeler sağlar. Yatırımcılar için bu
ekonomik göstergeler temel olarak referans elektrik fiyatlardır.
Elektrik piyasası serbestleĢme sürecinde yatırımcılar yeni kapasite yatırım
kararlarını, piyasadaki fiyat sinyalleri; fiyat sinyalinin altında yatan diğer
yatırımcı ve/veya üreticilerin davranıĢları; yakıt maliyetleri ve talep artıĢı gibi
arz-talep dinamiğine bağlı belirsizlikleri dikkate alarak vermektedirler.
Bu çalıĢmada, enerji ticareti ve elektrik üretimi yatırımları için elektrik
borsasının referans elektrik fiyatı sağlanması açısından rolü incelenmiĢtir.
Ayrıca, Nord Pool, EPEX/EEX gibi Avrupa’daki öncü elektrik borsalarının
geliĢimi ve bu borsalardaki elektrik ticareti mekanizmaları özetlenmiĢtir. Ġkinci
bölümde bağımsız ve tarafsız bir elektrik borsasında referans fiyat belirlenmesi
incelenmiĢtir. Üçüncü bölümde, etkin enerji ticareti ortamını oluĢturma ve buna
bağlı olarak elektrik üretimi yatırımı kararı verilmesini etkilemede elektrik
borsasının rolü tartıĢılmıĢtır. Son olarak, 2006 yılından itibaren Türkiye’de
uygulanmakta olan DUY mekanizmaları, hedef piyasa yapısı ve PMUM’nin bir
piyasa iĢletmecisi olarak geliĢmesi konuları ele alınmıĢ ve Avrupa örneklerinde
olduğu gibi Türkiye’de bağımsız bir Elektrik Borsası kurulması gerekliliği
ortaya konmuĢtur.
I. GĠRĠġ
Elektrik ticareti ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsaları yoluyla düzenlenir. Elektriğin
depolanamamasından ötürü, arz ve talebin dengede tutulabilmesi için, uzun vadeli (bir
yıl ve üzeri), orta vadeli (aylık - yıllık) ve kısa vadeli (günlük – aylık) anlaşmalar
yapılması gerekir. Talebin önceden tahmin edilmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle
piyasa katılımcılarının tüketimlerini ve anlaşmalarını dengelemek için saatlik
anlaşmalara ihtiyaçları vardır. Saatlik anlaşmaların ticaretinin yapıldığı spot piyasalar
genellikle bir elektrik borsası tarafından düzenlenir.
İkili anlaşmalar, adından da anlaşılacağı gibi, iki taraf arasında imzalanır ve fiyatlar
sadece bu iki tarafça bilinir. Ayrıca, ikili anlaşmaların şartları o anlaşmaya özel olarak
hazırlanır, yani standart değildir. Bu nedenle, ikili anlaşmalar üzerinden piyasa
referans fiyatı belirlemek zordur. Tamamıyla tarafsız olarak işleyen elektrik borsası
ise, elektrik için bir spot piyasa (çoğunlukla günöncesi) oluşmasını sağlar, burada da,
herhangi bir diğer piyasada görülebileceği gibi, her saat için arz ve talep dengelenir ve
bir referans fiyat oluşur.
Sonuç olarak, liberal piyasada yatırımcılar için ekonomik sinyaller elektrik piyasası
tarafından belirlenir, etkin enerji ticaretine olanak sağlanmış olur.
II. ELEKTRĠK TĠCARETĠ
Geçtiğimiz 20 yılda Avrupa elektrik piyasalarının yapılarında köklü değişiklikler
meydana gelmiştir. Bazı ülkelerde düzenleme ve liberalleşme süreci halen müzakere
edilmekte ve Avrupa Birliği içindeki piyasa entegrasyonu tüm elektrik piyasalarının
uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Avrupa’da elektrik piyasalarında liberalleşme
sürecini ilk olarak 1980’lerde İngiltere (Galler) başlatmıştır1.
Elektrik ticaretinin gelişmesi ve elektrik borsalarının kurulması, Avrupa’da elektrik
sektörünün liberalleşmesinin en belirgin sonucudur2. Elektrik borsaları, toptan elektrik
enerjisi ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan piyasalardır.
Elektriğin, ticareti yapılabilen bir ürün olarak standardizasyonu, başarılı bir piyasa
liberalleşmesinin önündeki en büyük zorluktur çünkü standardizasyon, gerçek maliyeti
yansıtan şeffaf fiyatların oluşması için bir çerçeve belirlenmesine ve bu maliyetleri
ödemeye gönüllü olunmasına olanak sağlar. Eğer fiyatlar söz konusu gerçek değerleri
yansıtıyorsa ve teşvikler doğruysa, verimli sonuçlara ulaşılacaktır3.
Liberal bir elektrik piyasasında, katılımcılar çeşitli piyasalarda alım-satım yapabilirler.
Ticaret, ekonomik verimliliği destekler, piyasadaki verimsizlikleri ortadan kaldırır,
müşterilere düşük fiyat verilmesine katkıda bulunur ve aynı zamanda liberal bir
piyasada meydana gelebilecek geçici piyasa koşullarını idare edebilmek için gereken
ürün ve enstrümanlar önerir. Risk yönetimi, ticaretin liberal piyasaya getirdiği, önemi
giderek artan hayati bir fonksiyondur.
Elektrik ticaretine konu olan ürünler, fiziksel, finansal ve bu iki ürünün kombinasyonu
olan ürünler olarak sınıflandırılabilir. Fiziksel ürünlerin taraflar arasında gerçek fiziksel
teslimat yoluyla alım-satımı yapılır. Örneğin, fiziksel gün öncesi piyasalarında ticareti
yapılan elektrik miktarı, satıcı tarafından alıcıya bir sonraki gün teslim edilir ve bu
işlem, günün her saati yapılır; saatler gruplar haline getirilip bu şekilde de işlem
yapılabilir. Finansal ürünler arasında opsiyonlar, vadeli işlemler gibi çeşitli enerji
türevleri sayılabilir; bu ürünler, çoğunlukla, fiyat dalgalanmalarından doğan risklerin
yönetilmesi için kullanılır ve spot piyasa fiyatını baz alırlar. Finansal ürünler elektriğin
fiziksel teslimini gerektirmezler çünkü genellikle ilgili taraflar arasında finansal olarak
uzlaştırılmaktadırlar4.
Elektrik depolanamaz ve gerçek tüketim miktarı önceden tam olarak tahmin edilemez.
Dolayısıyla, spot piyasalarda, en azından tahminden doğan hataları telafi etmek için
ilave günlük ve saatlik anlaşmalara ihtiyaç vardır.
Elektrik borsaları, gün öncesi işlem yapan (teslimattan bir gün önce) ve blok teklif adı
verilen saatlik ve çok saatlik anlaşmalarla anonim ticarete olanak sağlayan ticaret
platformlarıdır.
Elektrik borsaları, organize ve standart piyasalardır. Piyasa katılımcıları, borsayı karşı
taraf olarak kullanarak isimsiz olarak işlem yaparlar. Alım-satım işlemlerinin takası,
borsa ya da borsa tarafından tayin edilen takas odası tarafından gerçekleştirilir; bu
şekilde, sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi karşı taraftan
kaynaklanabilecek riskler büyük ölçüde azaltılmış olur.
İşlemlerin merkezi hale gelmesi, şeffaflığın garanti edilmesi ve ilgili bilgilerin
dağıtılması işlevleriyle elektrik borsası, piyasanın rekabet gücünü artıracaktır.
Başarılı bir toptan satış piyasasının gelişimi için güvenilir bir elektrik fiyatı oluşturan
güçlü bir spot piyasa büyük önem taşımaktadır.
III. AVRUPA’DAN 2 ÖNCÜ BORSA ÖRNEĞĠ
Liberalizasyon ile birlikte Avrupa’da kısa vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü ve bu tür
işlem maliyetini asgariye indiren organize piyasa yerine ihtiyaç duyulmuş ve bu
ihtiyaca cevaben elektrik borsaları ortaya çıkmıştır.
Elektrik borsanın görevi kısa vadeli (örneğin gün öncesi) ürünlerinin işlem sonucunda
piyasa katılımcılarının alış ve satış portföylerini dengelemesine olanak sağlamaktır.
Önceden bilinen ve sabit tarifesi olan dikey bütünleşik yapıdan dalgalı ve tahmin
edilmesi güç piyasa fiyatı olan rekabetçi piyasaya geçildiğinde piyasa katılımcıları
piyasa fiyatını bilmek ister.
Avrupa’nın ilk ve dünyanın ilk ve tek çok uluslu bölgesel elektrik borsası 1993’de
kurulan Nordpool-İskandinav Elektrik Borsasıdır. Nordpool, aynı zamanda başarılı bir
elektrik türevler borsasıdır. İskandinav bölgesinde elektrik enerjisi tüketiminin %58’i
ikili anlaşmalar piyasasında, % 40’ı Gün öncesi piyasasında ve kalan %2’i dengeleme
piyasasında işlem görmektedir.
Nord Pool grubu İskandinav bölgesinde fiziki teslimatlı elektrik enerjisi sözleşmelerinin
ticareti ve takas işlemlerinin ve mali açıdan uzlaştırılan elektrik enerjisi türev
sözleşmelerinin piyasalarını işletmektedir. Nordpool grubu, ana şirketi Nordpool ASA
ve bağlı ortaklıkları Nordpool Spot AS (Gün Öncesi Piyasası İşletmecisi), Nordpool
Finland Oy, Nord Pool Clearing ASA (Takas Merkezi) ve Nord Pool Consulting AS
(Danışmanlık hizmetleri)’den oluşmaktadır5.
Almanya’da 2000 yılında kurulan Avrupa Enerji Borsası (EEX) ve Fransa’da 2001
yılında kurulan Powernext, 1 nisan 2009 tarihinde birleşmiştir. Günümüzde, EEX
Avusturya’da teslimatlı fiziki elektrik enerjisi sözleşmeleri ve Fransa’da teslimatlı vadeli
sözleşmeler de dahil birçok ürün sunmaktadır.
2000 yılında kurulmasından bu yana EEX, enerji piyasalarının kolaylaştırılması
konusunda takdire şayan bir geçmiş performansına sahiptir. Elektrik, doğalgaz, CO2
emisyonu ve kömür gibi ürünlerin işlem gördüğü güvenli likit ve şeffaf piyasaları
geliştirmekte, işletmekte ve birbirine bağlamaktadır. 22 ülkeden işlem yapan yaklaşık
300 katılımcısıyla EEX, Avrupa kıtasının en çok tercih edilen enerji borsası niteliğini
taşımaktadır. EEX ve önde gelen enerji spot işlem platformu Avrupa Elektrik Borsası
EPEX Spot, spot piyasalarında şeffaf ve güvenli bir fiyat oluşturma mekanizması
sağlayarak, Orta Batı Avrupa enerji toptan satış piyasası için (geleceğe dönük) fiyat
sinyalini oluşturmaktadır6.
IV. BORSADA REFERANS FĠYATIN BELĠRLENMESĠ
Elektrik borsası, elektrik için spot piyasa (çoğunlukla günöncesi) oluşmasını sağlar,
burada da, herhangi bir diğer piyasada görülebileceği gibi, her saat için arz ve talep
dengelenir ve bir toptan satış fiyat oluşur.
Organize bir spot piyasanın elektrik açısından en önemli işlevi, elektrik talebini
mümkün olan en ekonomik kaynaktan tedarik ederek maliyetleri minimize etmektir.
Böyle bir optimizasyona ulaşmak, şeffaf bir denge fiyatı üreten bir kesintisiz fiyat
belirleme mekanizması olmadan çok zordur.
Farklı üretim birimlerinin arasındaki büyük üretim farklılıkları, yeterli çalışmayan
fiyatlandırma sisteminden kaynaklanan verim kaybı riskini doğuracaktır.
Ayrıca, başarısız bir spot piyasada arzın garanti altına alınması için çok daha büyük
bir rezerv kapasitesi gerekecektir.
Piyasa fiyatının en önemli rolü, arz ve talep arasındaki dengeyi sağlamaktır. Elektrik
borsalarındaki spot fiyatlar genellikle her saat için ayrı olarak düzenlenen özel
müzayede yöntemi ile alım-satım sistemi ile belirlenir.
Günlük spot fiyat, fiziksel teslimat ya da bu sözleşmelerin finansal uzlaştırması
sözkonusu olduğunda gelecekteki sözleşmeler için bir referans fiyat görevi görür.
Elektrik borsalarındaki toplam ticaret hacmi toplam üretimin yedi ila on katıdır. Bu
hacimlerin çoğu vadeli ürün piyasasında işlem görür. Bu uzun vadeli alım-satım işlemi
çoğunlukla riskten korunma amacıyla yapılır. Bu piyasalarda görülen fiyatlar, piyasa
katılımcılarının beklentilerini gösterir ve gelecekteki yatırımlar için önemli birer sinyal
oluştururlar.
Arz ve talep dengesini yansıtan piyasa fiyatının oluşması için işlemleri doğru yansıtan
şeffaf, tarafsız ve bilgileri açık olan bir piyasa mekanizmasını sunan elektrik borsası
elektrik enerjisi referans fiyatının oluşmasını sağlar. Elektrik borsası açık, hakkaniyetli
ve kolay erişimli üyeliği, eşit taraflar arasında ayrım yapmayan özelliği, sistematik
kuralları, ve piyasayı izlemede bir araç olması ile piyasaya güven verir ve liberal
piyasa yararları ile güvenirlik ihtiyaçlarını birleştirir. Elektrik borsalarında bulunan takas
merkezi (clearing house) sistemik riskleri önlemek ve ticari muhatap olmak suretiyle
piyasa katılımcılarının teminat yükünü azaltır.
V. ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMINDA BORSANIN ROLÜ
Borsa bazlı spot piyasaların ana hedefi, kısa vadeli standart ürünlerin alım-satımını
kolaylaştırmak ve piyasa bilgisi, rekabet ve likiditeyi artırmaktır.
Elektrik borsaları (ideal olarak) tarafsız piyasa ortamı, tarafsız fiyat referansı, kolay
erişim, düşük işlem ücreti, güvenilir muhatap ve takas ve uzlaştırma hizmeti gibi başka
faydalar da sağlamaktadır.
Ayrıca, spot piyasa fiyatları, hem OTC (ikili) hem de vadeli, ve opsiyon
sözleşmelerinin ticareti için önemli bir referans oluşturmaktadır.
Geleneksel
düzenleyici
rejimlerde,
yatırımcıların
kazançlarını
garanti
altına
alabilmeleri için yatırım maliyetleri doğrudan müşteriye yansıtılır. Liberal bir elektrik
piyasasında ise, elektrik fiyatları, elektrik üretimi yatırım kararlarını etkileyen temel
faktördür7.
Elektrik üretimi yatırım kararları tahmin edilen spot fiyatları (örn. vadeli işlem ürünleri
fiyatları) baz alır.
Diğer bir deyişle, yatırımların ekonomik ve finansal yeterliliği, sadece spot piyasa
fiyatlarını değil aynı zamanda orta ve uzun vadeli fiyat gelişimi beklentilerini de baz
alır. Bu beklentiler, yatırım kazancına ilişkin sağlam bir tahmin yapabilmek için oluşan
piyasa sinyalleridir.
Vadeli sözleşme ile, bir elektrik üreticisi, belirli bir miktardaki elektriği, anlaşılan bir
fiyattan, süre kısıtlaması olmaksızın gelecekteki bir dönem için satın alabilir.
Finansal türevlerin emtia fiyatları, özellikle de elektrik fiyatı baz alınarak oynadığı roller
ana hatlarıyla şu şekildedir: i) çeşitli amaçlar için piyasa katılımcıları arasında risk
transferi yapılması; ve ii) fiyat tespiti, örn. bilgi sahibi piyasa katılımcılarının fiyatların
gelecekteki eğilimlerine ilişkin beklentilerinin yayılması.
VI. DUY MEKANĠZMASI VE PMUM
Kasım 2004 tarihinden itibaren DUY’un yürürlüğe girmesi ve 1 Ağustos 2006 tarihinde
nakdi uygulamaya başlamasıyla merkezi kontrolde olan gerçek zamanlı yük tevzii ve
dengeleme faaliyetinin yerini arz-talep hareketine dayalı piyasa faaliyetlerinin
belirlediği dengeleme piyasasına geçilmiştir. DUY kapsamında yük alma ve yük atma
tekliflerinin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak üretim faaliyeti gösteren
kamu ve özel sektör tüzel kişileri tarafından verilmesi ve piyasa fiyatı olarak referans
alınabilecek Sistem Dengesizlik Fiyatının (SDF) piyasa katılımcılarının maliyetlerini
esas alarak verecekleri yük alma ve yük atma fiyatlarına göre belirlenmesi esasına
dayalı Dengeleme Piyasası kurulmuştur8.
Bilindiği üzere, 2009 tarihli Enerji Strateji Belgesi’yle, gün öncesi ve vadeli işlem
piyasalarını işletmek üzere bağımsız bir piyasa işleticisinin kurulacağı resmi olarak
açıklanmıştı9. Bağımsız piyasa işleticisi kavramı 2012 hükümet programında,
çalışmaların 2012 yılı sonunda tamamlanacağı belirtilerek detaylandırılmış ve,
sonunda, yeni Elektrik Piyasası Kanunu taslağında, enerji piyasalarını işletmek için
EPİAŞ adlı ayrı bir şirketin kurulacağının ortaya konmasıyla hayata geçirilmiştir.
Türkiye’de serbestleşmenin daha da ilerlemesi için bir enerji borsası kurulmasının
gerektiği bağımsız çalışmalarda ifade edilmekte ve dünyadaki enerji piyasalarındaki
genel eğilimin de bu yönde olduğu görülmektedir10. Bir borsa, sektöre; şeffaflık,
rekabet, optimizasyon, planlama, risk yönetimi ve standardizasyon açılarından
oldukça büyük değişiklikler getirecek olup bunların sonucunda verimlilik artışı,
ekonomiye ek büyüme getirisi sağlanacaktır.
VII.SONUÇ
Elektrik ticareti ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsaları yoluyla düzenlenir. Elektriğin
depolanamamasından ötürü, arz ve talebin dengede tutulabilmesi için, iki taraf
arasında imzalanan ve sadece bu iki tarafça bilinen, fiyatların standart olmadığı ikili
anlaşmalar yapılması gerekir. Elektrik borsası ise, elektrik için bir spot piyasa
oluşmasını sağlar ve bir referans fiyat oluşmasını sağlar.
Geçtiğimiz 10 yılda Avrupa elektrik piyasalarının yapılarında köklü değişiklikler
meydana gelmiştir. Elektrik ticaretinin gelişmesi ve elektrik borsalarının kurulması,
Avrupa’da elektrik sektörünün liberalleşmesinin en belirgin sonucudur. Liberal bir
elektrik piyasasında, katılımcılar çeşitli piyasalarda alım-satım yapabilirler. İşlemlerin
merkezi hale gelmesi, şeffaflığın garanti edilmesi ve ilgili bilgilerin dağıtılması
işlevleriyle elektrik borsası, piyasanın rekabet gücünü artıracaktır.
Avrupa’nın ilk ve dünyanın ilk ve tek çok uluslu bölgesel elektrik borsası 1993’de
kurulan Nordpool-İskandinav Elektrik Borsasıdır. Nordpool, aynı zamanda başarılı bir
elektrik türevler borsasıdır. 2000 yılında kurulmasından bu yana EEX ise, elektrik,
doğalgaz, CO2 emisyonu ve kömür gibi ürünlerin işlem gördüğü güvenli likit ve şeffaf
piyasaları geliştirmekte, işletmekte ve birbirine bağlamaktadır.
Organize bir spot piyasanın elektrik açısından en önemli işlevi, elektrik talebini
mümkün olan en ekonomik kaynaktan tedarik ederek maliyetleri minimize etmektir.
Böyle bir optimizasyona ulaşmak, şeffaf bir denge fiyatı üreten bir kesintisiz fiyat
belirleme mekanizması olmadan çok zordur. Günlük spot fiyat, fiziksel teslimat ya da
anlaşmaların finansal uzlaştırması sözkonusu olduğunda gelecekteki anlaşmalar için
bir referans fiyat görevi görür. Liberal bir elektrik piyasasında, elektrik fiyatları, elektrik
üretimi yatırım kararlarını etkileyen temel faktördür.
Türkiye’de, Kasım 2004 tarihinden itibaren DUY yürürlüğe girmiş ve 1 Ağustos 2006
tarihinde arz-talep hareketine dayalı piyasa faaliyetlerinin belirlediği dengeleme
piyasasına geçilmiştir. Ayrıca, DUY kapsamında Sistem Dengesizlik Fiyatının (SDF)
piyasa katılımcılarının maliyetlerini esas alarak verecekleri yük alma ve yük atma
fiyatlarına göre belirlenmesi esasına dayalı Dengeleme Piyasası kurulmuştur. 2009
tarihli Enerji Strateji Belgesi’yle gün öncesi ve vadeli işlem piyasalarını işletmek üzere
bağımsız bir piyasa işleticisinin kurulacağı resmi olarak açıklanmıştır.
Bağımsız piyasa işleticisi kavramı 2012 hükümet programında detaylandırılmış ve
Elektrik Piyasası Kanunu taslağında, enerji piyasalarını işletmek için EPİAŞ adlı ayrı
bir şirketin kurulacağının ortaya konmasıyla hayata geçirilmiştir.
REFERENCES
1. Pilipovic, D. Valuing and Managing Energy Derivative., McGraw Hill, New
York, 1998.
2. Boisseleau F. “The role of power exchanges for the creation of a single
European electricity market: market design and market regulation”, PhD
dissertation, Delft University Press, 2004, 405 pages.
3. Stridbaek, U. “The Importance of Price Signals in Liberalised Electricity
Markets”, Energy Prices & Taxes, 1st Quarter 2006, pp.i-xv, IEA
4. Eurelectric, Regulatory Aspects of Electricity Trading in Europe, 2003.
5. http://www.nordpoolspot.com/
6. http://www.eex.com/
7. Eurelectric, Ensuring Investments in a Liberalised Electricity Sector, 2004.
8. Deloitte Türkiye, “Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasası, Beklentiler ve Gelişmeler
2007“, 2006
9. “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi“, 2009
10. PWC, “Türkiye Enerji Piyasası’nın Serbestleşmesinin Türkiye Ekonomisi
üzerindeki Etkileri ve Faydaları“, 2012
Download