gfb alan işletme çevre izin ve lisans belgesi

advertisement
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
YÖNETMELİĞİ
Şaziye SAVAŞ
Kimya Y. Mühendisi
Çevre İzin ve Lisansları Yasal
Dayanak
2872 SAYILI
ÇEVRE KANUNU
644 SAYILI ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ
HAKKINDA KHK
ÇEVRE İZİN VE
LİSANS
YÖNETMELİĞİ
-Olumsuz çevresel etkileri bulunan işletmelerin faaliyette
bulunabilmeleri için izin,
-Atıkların geri kazanımı, geri döşümü ve bertarafına ilişkin iş
ve işlemlerle iştigal eden tüm işletmelerin ise lisans almaları
gerektiği belirtilmektedir.
Madde 9 (1. Fıkra )
(b) Bendi ile
“çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her
türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek görevi,”
(g) Bendi ile
“her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve
denetlemek” görevi
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü’nün görevi olarak tanımlanmıştır.
Çevre Kanunu’nun uygulanması amacıyla;
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Madde-5:
Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette
bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
YÖNETMELİĞİ
10.09.2014 TARİHLİ VE 29115 SAYILI RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMIŞ
OLUP;
01.11.2014
TARİHİNDE
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
2. BÖLÜM : Genel Hükümler
3. BÖLÜM : Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Başvurusu ve
Değerlendirilmesi
4. BÖLÜM : Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri
5. BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler
EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler
EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler
EK-3:
EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu
EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri
EK-3C: Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması
Aşamasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler
ÇEVRE İZİNLERİ
HAVA
EMİSYONU
ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜ
ATIK SU
DEŞARJI
DERİN DENİZ
DEŞARJI
ÇEVRE LİSANSLARI
GERİ
KAZANIM
ARA
DEPOLAMA
BERTARAF
İŞLEME
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve
Akümülatör
Ömrünü
Tamamlamış
Lastik
Ambalaj Atığı
2.
1.
2.
3.
Atık Yakma
ve Birlikte
Yakma
İleri Termal
İşlem
Tesisleri
(Piroliz,
Gazlaştırma)
Düzenli
Depolama
3.
1.
Atık Ara
Depolama
Tesisi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tıbbı Atık
Sterilizasyon
Ambalaj Atığı
Toplama/Ayırma
Gemi Geri
Dönüşüm Tesisi
Atıktan
Türetilmiş Yakıt
(ATY) Hazırlama
Tesisi
Tanker
Temizleme
Hurda
Metal/ÖTA
İşleme
ÖTA Geçici
Depolama
Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya
Atık Kabul Tesisi
ARINDIRMA
1.
PCB
Arındırma
İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler
Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları dikkate alınarak iki
liste altında 10 ana başlıkta toplanmıştır.
1-Enerji endüstrisi
2-Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
3-Metal Endüstrisi
Çevreye Kirletici Etkisi
Yüksek Olan
58 faaliyet (64)
EKEK-1
Çevreye Kirletici Etkisi
Olan
145 faaliyet (187)
EKEK-2
4-Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
5-Yüzey Kaplama Endüstrisi
Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri
7-Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
8-Atık Yönetimi
9-Maddelerin Depolanması Doldurma ve Boş.
Boşaltılması
10-Diğer
Tesisler
ÇEVRE İZİN VE/VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANSI
SÜRECİ
I. Aşama
Geçici Faaliyet
Belgesinin Verilmesi
II. Aşama
Çevre İzin ve Lisans
Sürecinin Tamamlanması
Yetkili Merciiler
BAKANLIK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜKLERİ
EK-1
İşletme ve Faaliyetler
Ek-2
İşletme ve Faaliyetler
BAŞVURULAR
EK-1
ÇEVRE DANIŞMANLIK
FİRMALARI
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
ÇEVRE
GÖREVLİSİ
EK-2
İŞLETMEDE
İSTİHDAM EDİLEN
ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE YÖNETİM
BİRİMİ
ÇEVRE
DANIŞMANLIK
FİRMALARI
I. AŞAMA
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN
VERİLMESİ
BAŞVURU
REDDEDİLİR
DÜZENLENİR
BAŞVURU
UYGUN
BULUNDU MU?
20 GÜN
GFB
YETKİLİ MERCİİNİN
DEĞERLENDİRME
SÜRECİ
30 GÜN
BAŞVURUSUNUN
YAPILMASI
BAŞVURUNUN
YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EKSİKLİKLERİN SÜRESİ
İÇERİSİNDE
GÖNDERİLMEMESİ
EKSİKLİKLER
TAMAMLANARAK
YETKİLİ MERCİYE
GÖNDERİLİR
60 GÜN
BAŞVURU
UYGUN BULUNDU MU?
HAYIR
YETKİLİ MERCİYE
EVET
1 YIL SÜRELİ
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
EVET
HAYIR
SÜRECİN TAMAMLANMASI İÇİN
EKSİKLİKLERİN
BİLDİRİLMESİ
EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU / TESİSİN KİMLİĞİ
Tesisin / Faaliyetin Adı
Tesisin / faaliyetin Adresi
İli
İlçesi
Ada, Parsel, Pafta
Koordinat Bilgileri
Vergi Dairesi ve Numarası
SGK İşyeri Sicil No
Ticaret / sanayi Odası No
Tesis Yetkilisi TC Kimlik No
Nace Kodu
*Üretim/Faaliyet Konusu
*Yıllık Üretim Kapasitesi
*Tesisin / Faaliyetin Alanı,
Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı
Tesisin / Faaliyetin
Bulunduğu Bölge
ÇED Yönetmeliği
Kapsamında Alınmış İzinler
ORTAK BELGELER
1-ÇED Belgesi
2-Sicil Gazetesi
3-Kapasite Raporu
4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti
İZİN KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER
Hava Emisyon
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1
Çevresel Gürültü
Atıksu Deşarjı
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
Derin Deniz Deşarjı
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(Toz tutma toplama, arıtma
sistemleri, ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin)
sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
LİSANS KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
• 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Atık Yağ
GERİ
KAZANIM
• 6- Sanayi Sicil Belgesi
Bitkisel Atık Yağ
• 7-Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Atık Yakma ve Birlikte Yakma
BERTARAF
• 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
• 6-Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5
İleri Termal İşlem Tesisleri
(Piroliz, Gazlaştırma)
Düzenli Depolama
•
•
•
•
5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi
7-Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6
8-İşletme Planı
Tıbbi Atık
Sterilizasyon
Hurda Metal/ÖTA
İşleme
Ambalaj Atığı
Toplama ve Ayırma
• 5-İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
• 6-Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri
• 7-Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5
• 5-İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
ÖTA Geçici Depolama
İŞLEME
Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya İşleme
Gemi Geri Dönüşüm
Tesisi
• 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
• 6-Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5
Atıktan Türetilmiş Yakıt
(ATY) Hazırlama Tesisi
Tanker Temizleme
Atık Kabul Tesisi
• 5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi
ARA
DEPOLAMA
ARINDIRMA
Atık Ara
Depolama Tesisi
• 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
PCB Arındırma
• 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
• 6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6
• 6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5
3: İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.
5: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV’ünde(*) ile işaretlenmiş atıkları kabul
eden tesislerden istenir.
6:Mali sorumluluk sigortası sadece 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru
tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde düzenlenir ve
1 yıl süre ile geçerlidir.
01.11.2014 tarihinden önce düzenlenen ancak ek
kapsamı değişen işletmelere düzenlenmiş olan İl
Müdürlüğü Uygunluk Yazıları işletme şartlarında
herhangi bir değişiklik olmaması ve 1 yıllık süreyi
aşmaması koşulu ile geçerli kabul edilmelidir.
II. AŞAMA
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI
EVET
EVET
HAYIR
GFB İPTAL EDİLİR
YETKİLİ MERCİNİN
DEĞERLENDİRME
SÜRECİ
GFB
ALMIŞ OLAN TESİS
6 AY İÇERİSİNDE
BAŞVURUDA BULUNUR
30 GÜN
BAŞVURUNUN
YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
60 GÜN
BELIRTILEN
SÜRELER IÇERISINDE
BAŞVURU/EKSİK DÖNÜNÜN
YAPILMAMASI
EKSİKLİKLER
TAMAMLANARAK
YETKİLİ MERCİYE
GÖNDERİLİR
90 GÜN
BAŞVURU
UYGUN BULUNDU MU?
HAYIR
BAŞVURU
UYGUN
BULUNDU MU?
EKSİKLİKLERİN
BİLDİRİLMESİ
EN GEÇ 6 AY İÇERİSİNDE
İZİN LİSANS
BAŞVURUSUNDA
BULUNULUR
180.GÜN
YETKİLİ
MERCİNİN
DEĞERLEN
DİRME
SÜRECİ
BAŞVURUNUN
YENİDEN DEĞERLEN
DİRİLMESİ
EKSİKLİK
TAMAMLAMA
SÜRECİ
60
GÜN
90
GÜN
30
GÜN
360.GÜN
ÇEVRE İZİN
VE LİSANS
BELGESİ
DÜZENLENİR
GFB ALAN
İŞLETME
180.GÜN
240.GÜN
330.GÜN
360.GÜN
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSTENİLEN
BELGE VE BİLGİLER
EK-3 C
Hava Emisyonu
Çevresel Gürültü
1- Emisyon Ölçüm Raporu
1- Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı
1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma
tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya
inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi
Derin Deniz Deşarjı
1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSTENİLEN
BELGE VE BİLGİLER
EK-3 C
Tehlikeli Atık
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tehlikesiz Atık
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Yağ
GERİ
KAZANIM
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
• 2- EPDK Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı
Bitkisel Atık Yağ
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Pil ve Akümülatör
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış
Lastik
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSTENİLEN
BELGE VE BİLGİLER
EK-3 C
Tıbbi Atık Sterilizasyon
Hurda Metal/ÖTA İşleme
Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya İşleme
Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayırma
İŞLEME
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tanker Temizleme
Atıktan Türetilmiş Yakıt
(ATY) Hazırlama
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi
ÖTA Geçici Depolama
Atık Kabul Tesisi
• 1- Faaliyet Raporu
ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN
TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSTENİLEN
BELGE VE BİLGİLER
EK-3 C
BERTARAF
Atık Yakma ve
Birlikte Yakma
Düzenli Depolama
ARA
DEPOLAMA
ARINDIRMA
• 1- Onaylı Deneme Yakması Planı
• 2- Deneme Yakması Sonuç Raporu
• 1- İzleme Raporları
İleri Termal İşlem
Tesisleri (Piroliz,
Gazlaştırma)
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
• 2- Onaylı Deneme Yakması Planı
• 3-Deneme Yakması Sonuç Raporu7
Atık Ara Depolama
Tesisi
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
PCB Arındırma
• 1- Teknik Uygunluk Raporu
7:Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi
ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
5 YIL GEÇERLİ
MADDE 11 – (1)
İşletmeler;
Belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180
gün önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan
yeniden Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi almak
zorundadır.
Bu süreç Çevre İzin Belgesi için her durumda,
Çevre İzin ve Lisansı Belgesi için ise mevcut lisans
konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında
herhangi bir değişiklik olmaması durumunda,
GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9
uncu maddesi kapsamında yürütülür.
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ VE
YENİLENMESİ
180 GÜN
ÇEVRE İZNİ VEYA
ÇEVRE İZİN VE
LİSANS BELGESİ
ALAN İŞLETME
5.YIL
YENİDEN
BAŞVURU YAPILIR
ÇEVRE İZİN BELGESİ İÇİN HER
DURUMDA
ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İÇİN
MEVCUT LİSANS KONULARI İLE
İLGİLİ PROSESİNDE VE ÇALIŞMA
KOŞULLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK
OLMAMASI DURUMUNDA
GFB BAŞVURU
SÜRECİ
UYGULANMAKSIZIN
İZİN-LİSANS SÜRECİ 2.
AŞAMADAN
BAŞLATILIR
EK 3-C DE
YER ALAN
BİLGİ VE
BELGELER
ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİNİN YENİDEN
BAŞLATILMASI
MADDE 11 – (2)
İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda
a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi
b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin
değişmesi,
ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya yakma/anma
ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının
Yönetmeliğin Ek-1 listesi kapsamında yer alması.
ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ DEĞİŞİKLİĞİN
GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP 30 GÜN İÇİNDE YENİDEN BAŞLATILIR.
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
MADDE 11 –
(3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme
yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve
raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma
sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Örnek; Yakma kazanında kömür kullanarak Çevre İzin Belgesi almış
işletme kullandığı yakıtında değişiklik yaparak doğal gaz kullanmak
istemesi çevresel etkileri açısından iyileştirme olarak değerlendirilir.
MADDE 11 –
(4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans
konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına
tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler
veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi
başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede
bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun
bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik
süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
BELGESİ ALMIŞ OLAN
İŞLETME
ÇEVRE LİSANSINA TABİ TESİSLER VEYA
ÜNİTELER EKLEMEK İSTEMESİ
HALİNDE
GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ İLE ÇEVRE İZNİ
VE LİSANS BELGESİ
BAŞVURUSU
MÜNFERİT OLARAK
YAPILIR
Ambalaj Atığı Geri Kazanım
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma
ÇEVRE İZİN VE
LİSANS BELGESİ
Hava Emisyonu
EVET
TEHLİKESİZ ATIK GERİ
KAZANIM
ÇEVRE İZİN
KONULARINI
ETKİLİYOR MU?
HAYIR
GFB Başvurusu Sadece
Lisans Konusu
Kapsamında Yapılır.
GFB Başvurusu Lisans
Konusunun Etkilediği İzin
Konusu da Dahil Edilerek
Yapılır.
ÇEVRE İZİN VE
GEÇİCİBELGESİ
FAALİYET
LİSANS
BELGESİ
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
MADDE 11 –
(5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde
belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak
çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya
mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını
gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir.
Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme
sonucunda talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve
lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden
düzenlenir.
ATIK KODU EKLEME
AMBALAJ ATIĞI GERİ
KAZANIM
Proses değişikliği
olacağından talepte
bulunamaz.
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA
AYIRMA
Eklenebilecek atık kodu
olmadığından talepte
bulunamaz.
TEHLİKESİZ ATIK GERİ
KAZANIM
ATIK KABUL TESİSİ Gİ
KAZANIM
Talepte bulunabilir.
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
MADDE 11 –
(6)İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici
faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu
öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere
geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.
İZİN LİSANS
BAŞVURU SÜRECİ
180.GÜN
GFB ALAN
İŞLETME
İZİN LİSANS
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
60
GÜN
90
GÜN
30
GÜN
ÇEVRE İZİN
VE LİSANS
BELGESİ
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
MADDE 11 –
(7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda
çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren
başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre
izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut
lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir
değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci
yeniden başlatılır.
GFB BAŞVURU
DEĞERLENDİRME
SÜRECİ
İZİN LİSANS
BAŞVURU
SÜRECİ
GEÇİCİ
FAALİYET
BELGESİ
İZİN LİSANS
DEĞERLENDİRME
SÜRECİ
ÇEVRE İZİN
VE LİSANS
BELGESİ
İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi
İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin
değişmesi,
İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya
yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya
artış miktarının Yönetmeliğin Ek-1 listesi kapsamında yer
alması.
ÇEVRE İZİN BELGESİ İÇİN HER
DURUMDA
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
BELGESİ İÇİN MEVCUT
LİSANS KONULARI İLE İLGİLİ
PROSESİNDE VE ÇALIŞMA
KOŞULLARINDA BİR
DEĞİŞİKLİK OLMAMASI
DURUMUNDA
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ
VE YENİLENMESİ
MADDE 11 –
(8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından
herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili
prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve
lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf
olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru
yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre
izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden
düzenlenir.
AMBALAJ ATIĞI GERİ
KAZANIM
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA
AYIRMA
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
BELGESİ
HAVA EMİSYONU
ATIKSU DEŞARJI
ATIKSU ALICI ORTAMA VERİLMEKTE
İKEN OSB MERKEZİ ARITMA
SİSTEMİNE VEYA BELEDİYE
KANALİZASYON SİSTEMİNE
BAĞLANTISININ YAPILMASI
ÇEVRE İZİN VE LİSANS
KONUSU
EKLEME/ÇIKARMA
EKRANINDAN
BAŞVURU
İŞLETME SAHİBİ VEYA
UNVANI DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 12 –
(1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay
içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre
izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile
başvuru yapılır.
(2) Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin
veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli
görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge
yeniden düzenlenir.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN
İPTALİ
MADDE 13 – (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü
fıkralarında belirlenen süreler içinde
başvuru yapılmaması,
eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya
başvurunun uygun bulunmaması
durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN
İPTALİ
MADDE 13 – (2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet
gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru
aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı
çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci
tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri
uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet
belgesi iptal edilir.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN
İPTALİ
MADDE 13 – (3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen
veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler;
Bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal
edilen başvuruya ait her bir çevre izin ve/veya lisans
konusu için belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar
müracaatta bulunur.
Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan
süreç sonunda GFB veya çevre izni/çevre izin ve
lisansını alamayan işletmeler 60 gün süresince faaliyette
bulunamaz ve GFB başvurusu yapamaz.
Bu süre sonunda gerçekleştirilecek GFB veya çevre izin
ve/veya lisans konusu için belirlenen belge bedellerinin 2
katı uygulanır.
Bu süre sonunda da GFB veya çevre izni/çevre izin ve
lisansını alamayan işletmeler 90 gün süresince faaliyette
bulunamaz ve tekrar müracaatta bulunamaz.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN
İPTALİ
MADDE 13 – (4)
Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında
usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet
belgeleri iptal edilir.
Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal
edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19
uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört
katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.
ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN
VE LİSANS BELGESİNİN İPTALİ
MADDE 14
(1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına
aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili
merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca
idari yaptırımlar uygulanır.
(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci
tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.
ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN
VE LİSANS BELGESİNİN İPTALİ
MADDE 14 –
(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde
uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin
veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.
Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle
işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi
iptal edilir.
Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni
geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında
2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar
uygulanır.
ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN
VE LİSANS BELGESİNİN İPTALİ
MADDE 14 –
(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve
beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit
edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari
yaptırımlar uygulanır ve belgeleri iptal edilir.
Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal
edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için
belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır,
müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
OLMAYAN İŞLETMELER
MADDE 15 –
Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi
olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre
Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu
işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
ASKERİ TESİSLER
MADDE 16 –
Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans
uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık
tarafından belirlenir.
ÇEVRE İZNİNE TABİ OLMAYAN
İŞLETMELER
MADDE 17 –
(1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama
herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili
mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin
değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler,
bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile
ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında
değerlendirilir.
(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde
bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas,
hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre
izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında
yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin
belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları
haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile
çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre
izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri
devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda
bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.
EK-1 VE EK-2 LİSTELERİ
1
: Çevresel Gürültü konulu Çevre izninden muaf olan tesisler
2 : Hava emisyonu konulu Çevre izninden muaf olan tesisler
3 : Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve
işlemleri sözkonusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına
müteakip başlatılacaktır.
4 : İleri Termal İşlem Tesislerinin Çevre Lisans sürecindeki lisans konusu,
sözkonusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık
Yakma ve Birlikte Yakma Lisans konusu başlığı altında değerlendirilecektir.
Not: Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin
muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.
TEŞEKKÜR EDERİM
(312) 410 19 98
[email protected]
[email protected]
Download