Kocaeli`nde Bazı İçsu Kaynaklarındaki Egzotik Balık Türlerinin Yerel

advertisement
4.ULUSAL LĐMNOLOJĐ SEMPOZYUMU
4-6 AĞUSTOS 2010
BOLU
Kocaeli’nde Bazı Đçsu Kaynaklarındaki Egzotik Balık Türlerinin Yerel
Türlere Etkileri Üzerine Bir Ön Çalışma
Hamdi AYDIN1, Zeynep DORAK2, Özcan GAYGUSUZ2, Ali Serhan
TARKAN3, Nildeniz TOP3
1
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Gazanfer Bilge Mahallesi Kavak
Karamürsel Kocaeli
2
Đstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No: 200 34470 Laleli, Đstanbul
3
Muğla Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi 48000, Kötekli, Muğla
Đçme ve kullanım suyu temini amaçlı yapılan baraj gölleri ve göletler bağlantılı oldukları akarsu
sistemlerinin doğal balıklarına yeni yaşam alanları açar. Bunun yanı sıra sportif balıkçılık veya yerel
halka bir geçim kaynağı sağlamak amaçlı aşılanan sazan ile birlikte egzotik türler de bu sulak alanlara
girer. Bu olgu uzun bir süreden beri bilinmesine rağmen, bugüne kadar iç sularımızda bu yabancı
türlerin yerel türlere olan etkileri üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu amaçla Kocaeli’nde
bulunan Bayraktar, Davuldere ve Tahtalı göletleri ile Yuvacık Barajında elektroşokla gerçekleştirilen
avcılık çalışmalarında egzotik türlerden Carassius gibelio (gümüşi havuz balığı), Lepomis gibbosus
(güneş balığı), Pseudorasbora parva (çakıl balığı), ve yerel tür Squalius cephalus (tatlısu kefali) türleri
yakalanmıştır. Yakalanan balıkların sindirim içerikleri ve bazı büyüme özellikleri (yaşa bağlı büyüme,
nispi kondisyon) karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sindirim içeriklerinde belirlenen besin tipleri balık,
balık pulu ve kemiği, balık yumurtası, bitki parçaları ve tohumları, böcek ve larvaları, detritus, diyatom,
Gammarus sp., gastropod, kladoser dinlenme yumurtası, ostrakod larvası, parazit ve zooplankton
yumurtasıdır. Yapılan karşılaştırmalarda S. cephalus ile C. gibelio arasında tahtalı göletinde önemli bir
besin çakışması tespit edilmiştir (Schoener index = 0.66). Tahtalı Göleti’nde L.cephalus’un nispi
kondisyon faktörü (1.08), Yuvacık Barajına göre (1.02) önemli derecede (p<0.05) yüksek çıkmıştır.
Sonuçlar daha geniş veri setleri ile kapsamlı çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Tatlısu, Balık, Yerel, Đstilacı, Beslenme, Büyüme, Gölet,
Download