FİNANS YÖNETİMİ?

advertisement
İŞLETME FİNANSI
VE
FİNANSAL YÖNETİM
Prof. Dr. Berna TANER
Slayt 0
İŞLETME
Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak
ve kar elde etmek amacı ile kurulmuş, üretim
faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten
ekonominin en küçük birimleridir.
Slayt 1
İşletmenin Fonksiyonları
ÜRETİM
FİNANS
PAZARLAMA
YÖNETİM
Slayt 2
PLANLAMA
MUHASEBE
AR - GE
İNSAN KAYNAKLARI
TEDARİK
RİSK YÖNETİMİ
Slayt 3
FİNANS? FİNANSMAN? FİNANS YÖNETİMİ?
Uygun
koşullarda
ve
miktarda
TEDARİK
KARAR
FON
Doğru ve
İsabetli
Etkin
KULLANIM
Slayt 4
Finans Fonksiyonu
■
İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde
gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en
uygun koşullarda ve miktarda tedarik
etmeleri;
■
bu fonları işletmenin varlığını sürekli kılmada
etkin olarak kullanmaları,
■
amaçlarına yönelik kararlarıdır.
Slayt 5
BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
LİKİDİTE
I. Dönen Varlıklar
CARİ AKTİF
(İşletme Sermayesi)
Ekonomik
Yapı
Hazır Değerler
31/12/….
PASİF (KAYNAKLAR)
I. Kısa Süreli
Yabancı Kaynaklar
G.Ö.S.
CARİ PASİF
Alacaklar
II. Uzun Süreli
Stoklar
Yabancı Kaynaklar
II. Duran Varlıklar
Finansal
Yapı
Devamlı
Sermaye
III. Özkaynaklar
AKTİF TOPLAMI
PASİF TOPLAMI
Slayt 6
Finans Fonksiyonunun Amaçları
Uygun finansal yapıyı oluşturmak,
■ Özsermayenin güvenliğini korumak,
■ Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak,
■ İşletmenin likiditesini korumak.
■
Slayt 7
Finans Fonksiyonunun İlkeleri
■
Geçici (kısa vadeli) fon ihtiyacı, kısa vadeli borçları
artırmakla karşılanmalıdır.
■
Dönemsel (orta vadeli) fon ihtiyacı orta vadeli borçları
artırmakla karşılanmalıdır.
■
Duran varlıkların finansmanı, işletmenin emrine uzun süre
için ayrılmış olan devamlı sermaye ile yapılmalıdır.
Minimum Finansal Denge Kuralı
Slayt 8
■
Stokların karşılık olabilmesi için, likidite derecelerinin
yüksek yani hemen paraya çevrilebilir unsurlardan
oluşmasına dikkat edilmelidir.
■
İşletme sermayesi (dönen aktif), kısa vadeli borçlardan
(dönen pasiflerden) fazla olmalı ve böylece bir “güvenlik
marjı” (net dönen aktif) oluşturulmalıdır. (NİS)
■
Minimum net dönen aktif miktarı, ihtiyaçlara uygun olarak
saptanmalı ve duran varlık niteliğinde düşünülerek,
süreklilik gösteren uzun vadeli kaynaklarla finanse
edilmelidir.
■
Özkaynakların, işletmenin bağımsızlığını güvence altında
tutmak için uzun ve orta vadeli borçları karşılayabilecek
düzeyde olmasına özen gösterilmelidir.
Slayt 9
FİNANS YÖNETİCİSİ
Bir işletmenin fon ihtiyacını planlayan,
gereken fonu uygun koşullarda sağlayan
ve etkin kullanım kararı veren kişidir.
Slayt 10
Finans Yöneticisinin Görevleri
Finansal analiz ve kontrol,
■ Finansal planlama,
■ Aktiflerin yönetimi,
■
■
■
Dönen varlıkların yönetimi,
Duran varlıkların yönetimi,
Fon tedariki,
■ Fon kullanımı.
■
Slayt 11
Finans yöneticisinin stratejik önemi
İşletmelerin büyümesi,
■ Ürün ve pazarların gelişmesi,
■ Fon ihtiyacının artması,
■ Ekonominin büyümesi,
■ Ticari ilişkilerin küreselleşmesi,
■ İşletme sermayesi ihtiyacının artması,
■ Fonların optimum kullanılması zorunluluğu,
gibi nedenlerle artmıştır.
■
Slayt 12
Finans Yönetiminde Kar İle İlgili Kriterler
İşletmeler kar hedefine bağlı olarak kurulurlar.
■
Karın maksimizasyonu
■
Karlılığın maksimizasyonu
■
İşletmenin cari piyasa değerinin maksimizasyonu
Slayt 13
Karın Maksimizasyonu
■ Riski
çok olan yatırımların karının çok,
riski az olan yatırımların karının az
olacağı kabul edilir.
Slayt 14
Karlılığın Maksimizasyonu
■
Burada kar kavramının yanında, kar rakamı elde
edilmesi sırasında kullanılan kaynaklarda dikkate
alınmalıdır.
■
Karlılık karar aracı olarak pek iyi bir ölçüt değildir;
■
■
Abartılmış bilanço değerleri,
Çeşitli projeleri arasında seçimin zorluluğu.
Slayt 15
İşletmenin cari piyasa değerinin maksimizasyonu
■
İşletmelerin cari piyasa değerini maksimuma
çıkartmak, işletmenin pay senetlerinin piyasa
değerini maksimize etmek aynı kavramlardır.
■
Finansal yönetim için nihai temel hedeftir.
Slayt 16
FİNANSAL KARARLAR
■
Finans yöneticisi vereceği kararlarda birçok
değişkeni hesaba katmak, bu değişkenlerin
finansal kararlar üzerine yansıyacak etkilerini
ölçmek zorundadır.
■
Sınırsız sayıdaki işletme içi ve işletme dışı
faktörlerden bir kısmı kontrol edilebilirken, bir
kısmı da kontrol dışında kalmaktadır.
Slayt 17
Finans Fonksiyonunu Etkileyen Faktörler
■
İşletme İçi Faktörler (kontrol edilebilir faktörler)
■
■
■
■
■
■
İşletmenin niteliği (sermaye ihtiyaç miktarı)
İşletmenin büyüklüğü (fon maliyeti ve finansal denetim)
İşletmenin hukuki yapısı (kamu-özel şirket)
Kar dağıtım politikası (otofinansman)
Sermaye maliyeti
İşletme Dışı Faktörler (makro ekonomik değişkenler)
Slayt 18
FİNANSAL KARAR TÜRLERİ
■
Yatırım kararları,
■
Finansman kararları,
■
Kar dağıtımı kararları.
PİYASA DEĞERİNİN
MAKSİMİZASYONU
Slayt 19
Download