Dış Ticarette Finansman Teknikleri (LOJ 316) Ders Detayları

advertisement
Dış Ticarette Finansman Teknikleri
(LOG316) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Dış
LOG316 Bahar
Ticarette
Finansman
Teknikleri
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Öğrencilere dış ticaretin finansmanı amacına
yönelik olarak mevcut olan finansman kaynakları
(EXIMBANK, KOSGEB, forfeiting , factoring ve
leasing gibi) öğretilecektir. Aynı zamanda dövizli
işlemlerin muhasebeleştirme usul ve esasları
tanıtılacaktır
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Dış ticaret işlemleri ve dövizli işlemlerin
muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi
açıklanacaktır. Dış ticaret şirketleri için ihracata
yönelik olarak mevcut bulunan nakdi ve gayrinakdi
finansman imkanları öğretilecektir
• İhracat ve ithalat işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi ilkelerine göre işlem
gerçekleştirebilir
• Yabancı para dönem sonu değerleme işlemleri ve
yabancı borçlanma işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi sahibidir
• Eximbank’ın ihracat finansmanı ve döviz
kazandırıcı işlemleri desteklediği kısa, orta ve uzun
vadeli kredi temin edebilir
• Eximbank ihracat kredi sigortasını kullanabilir
• KOSGEB ihracat destek kredilerini
değerlendirebilir
• Dış ticaretin finansmanında kullanılan faktoring
ve forfeiting işlemlerini açıklayabilir
• Dış ticaretin finansmanında kullanılan leasing
işlemlerini açıklayabilir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Dış Ticaret Muhasebesi İçin
Gerekli Ön Bilgiler ve Hesap
Planının Tanıtılması
Ders Notları Slayt 1-10
2
Kambiyo, Döviz ee Efektif
Kavramları
Ders Notları Slayt 11-24
3
Yabancı Para cinsinden Aktif
hesaplar ve örnek muhasebe
kayıtları
Ders Notları Slayt 25-40
4
Yabancı Para cinsinden Pasif
hesaplar ve örnek muhasebe
kayıtları
Ders Notları Slayt 41-53
5
İhracat işlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi
Ders Notları Slayt 55-70
6
İthalat İşlemlerinin
muhasebeleştirilmesi
Ders Notları Slayt 71-80
7
Ara sınav
Ara sınav
8
Türk Eximbank Kısa vadeli
kredileri
Ders Notları Slayt 81-90
9
Türk Eximbank orta ve uzun
vadeli kredileri
Ders Notları Slayt 91-105
10
Türk Eximbank İhracat Kredi
Sigortası
Ders Notları Slayt 106-115
11
İhracat ve döviz kazandırıcı
işlemlere ilişkin garanti
programları
Ders Notları Slayt 117-130
12
KOSGEB İhracat destek kredileri
Ders Notları Slayt 131-140
13
Faktoring ve Forfeiting işlemleri
Ders Notları Slayt 141-152
14
Leasing işlemleri
Ders Notları Slayt 155-163
15
Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı
Soru Çözümü
Ders Notları Slayt 165-170
16
Genel Sınav
Genel Sınav
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Ders Notları(Lecture Notes)
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
40
Genel Sınav/Final Juri
1
50
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
50
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde
uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen
kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir
yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
X
2 Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını
reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme
becerisini ortaya koymak
X
3 Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak
verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim
etkinliklerini organize edebilmek
X
4 Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik
alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal
çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
X
5 Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık
sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik
ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle
çözüme kavuşturmak
X
6 Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki
yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
X
7 Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik
konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve
derinleştirme yeteneğine sahip olmak
X
8 Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel
koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel
sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı
çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon
becerisine sahip olmak
X
9 Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle
gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu
dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın
bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
X
10 Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak
her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde
İngilizce bilgisine sahip olmak
X
11 Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi
ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum
becerisi gösteren bireyler olmak,
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
3
42
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
40
40
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
50
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
180
Download