Glukoz - SABİS

advertisement
Karbohidrat
Metabolizması
Giriş




Karbonhidratlar, önemli gıda maddelerinin
en başında yer alır.
Yaklaşık olarak günlük enerji ihtiyacının
% 50 si karbonhidratlarla karşılanır.
Yetişkinde günlük enerji gereksiniminin
2400 kcal olduğu düşünülürse;
1g karbonhidrat 4 kcal verdiğine göre bir
günde yaklaşık 300 g karbonhidrat
almamız gerekir.

Özellikle beyin dokusu enerji ihtiyacı
açısından büyük ölçüde
karbonhidratlara bağımlıdır ve kan
glukozunun düşüklüğü (hipoglisemi)
bu organda ciddi fonksiyon
bozukluklarına yol açar (Beynin 1
saattaki glukoz ihtiyacı 6 g dır).
Karbohidratlar-Enerji-Yapım
Enerji sağlaması dışında karbonhidratlar
laktozun, polisakkaridlerin,
 glikoprotein ve
 glikolipidlerin yapısına katılırlar.
 Ayrıca karbonhidrat metabolizmasının
zaman zaman protein ve lipid
metabolizmaları ile beraber yürüdüğünü,
karbonhidratlardan amino asit ve yağ
sentezlendiğini, tersine amino asitlerin
deaminasyonu ile oluşan karbon
iskeletlerinden glukoz sentezlendiğini
göreceğiz.
Glukoz
 Glukoz, karbonhidrat metabolizmasının




temel maddesidir.
Türü ne olursa olsun organizmaya giren
her karbonhidrat sonunda glukoza
çevrilir. Bu nedenle ''
Karbonhidrat metabolizması deyince akla
glukoz metabolizması gelir. '' şeklinde
düşünmek yerinde bir görüş olur.
KARBOHİDRAT METABOLİZMASININ
BAŞLICA METABOLİK YOLLARI



1) Glikojenez: Glukozdan glikojen sentezi.
2) Glikojenoliz: Glikojenin yıkılması. Bu
olayın karaciğerdeki son ürünü glukoz,
kas dokusundaki son ürünü glukoz-6fosfattIr.
3) Glikoliz ( Embden-Meyerhof Yolu) :
Glukozun pirüvat veya laktata kadar
yıkılması



4) Pirüvat Metabolizması: Pirüvatın asetilKoA ya dönüşümü
5) Trikarboksilik Asit Siklüsü ( Krebs
Siklüsü) : Asetil-KoA içindeki asetil
kısmının CO2 ye parçalanması ve bu
sırada redükte koenzimlerin oluşumu.
6) Pentoz fosfat Yolu: Glukozun bir başka
şekilde oksidasyonu ile NADPH ve pentoz
sentezi.



7) Glukoneojenezis: Karbonhidrat
olmayan maddelerden glukoz
sentezi
8) Glukuronik asit Yolu: Glukozdan
glukuronik asit sentezi.
Karbonhidrat metabolizmasının
temel metabolik yolları şekil de
topluca gösterilmiştir.
KARBOHİDRATLARIN
SİNDİRİMİ VE EMİLİMİ



Diyette bulunan karbonhidratlar
çoğunlukla polisakkarid ve disakkarid
(nişasta, laktoz ve
sukroz), daha az oranda da
monosakkarid (glukoz ve früktoz)
formunda Bulunurlar.
Karbonhidratların bağırsaktan
emilebilmeleri için monosakkarid haline
çevrilmeleri şarttır.
Sindirim ve Emilim



Karbonhidratların parçalanma işlemi
ağızdan itibaren başlayabilir.
Tükrükte bulunan -amilaz
polisakkarid parçalayan bir enzim
olmasına rağmen, çiğneme süresinin
kısalığı nedeniyle fazla etkin
değildir.
Midenin asit pH sı bu enzimin daha
fazla çalışmasına olanak vermez.


Pankreastan çok aktif bir başka amilaz salgılanır.
Gerek tükrük gerekse pankreas
amilazı, - 1,4 glikozid bağına sahip
polisakkaridleri bir bağ atlayarak
parçalar ve aktivitesi zincir sonuna
yahut dallanma noktasına 2 glukoz
ünitesi kalınca durur.
- amilaz
Böylece - amilaz etkisi sonunda yaklaşık
 Olarak;
% 40 oranında maltoz,
% 30 oranında - 1,4 ve - 1,6 bağı içeren
- dekstrin
% 25 oranında - 1,4 bağı ile bağlanmış 3
glukozlu maltotrioz,
% 5 oranında da 4-9 glukoz içeren
polisakkarid molekülleri meydana gelir.

İnce bağırsak mukozasının fırçamsı kenarı
tarafından salgılanan diğer hidrolitik
enzimlerle karbohidrat sindirimi sürdürülür
ve tamamlanır.
Bu enzimlerden - glukozidaz her defasında
bir tane olmak üzere 14 bağı parçalar.
-dekstrinaz, 16 bağını koparır ve
serbest glukoz üniteleri meydana gelir.


Yine bağırsak mukozası kaynaklı
- galaktozidaz veya laktaz laktozu,
sükraz ise sükrozu parçalar ve
sonunda glukoz, galaktoz ve
früktozdan ibaret monosakkaridler
meydana gelir.
İncebağırsakta Sindirim
Sukraz
Sukroz
Glukoz + Fruktoz
Maltaz
Maltoz
Glukoz + Glukoz
Laktaz
Laktoz
Glukoz + Galaktoz
WWW.biyokimya-pinari.com
Monosakkaridlerin ince
bağırsaktan emilimleri





Bunun için 3 yol vardır. Bunlar
aktif transport,
taşıyıcı moleküllerle yürütülen
kolaylaştırılmış diffüzyon ve
basit diffüzyon dur.
Monosakkaridlerin transportunda SGLT1
ve GLUT5 isimli glukoz taşıyıcıları
(glucose transporter) rol oynar.


SGLT1 taşıyıcıları, ince bağırsak
hücresinin
serozal tarafına yerleşmiş Na+,K+-ATP az
sistemine (sodyum pompası) bağımlı
olarak çalışır ve monosakkarid, enerji
harcanarak düşük konsantrasyondaki
bağırsak lumeninden alınır ve yüksek
konsantrasyonlu ekstraselüler ortama
aktarılır.


Glukoz ve galaktoz emilimi tek
yönlü olarak çalışan bu yolla
gerçekleşir.
GLUT5 ise sodyum pompasına
bağlı olmaksızın, konsantrasyon
farkına dayalı olarak
monosakkaridlerin iki yönlü
kolaylaştırılmış diffüzyonundan
sorumludur. Früktoz ve bir kısım
glukoz bu yolla taşınır.


Basit diffüzyonda ise taşıyıcı protein
yoktur, olayı yönlendiren
konsantrasyon gradientidir.
Basit diffüzyon glukoz ve früktoz
emiliminde kullanılır.
GLUKOZ VE HÜCRE



Bağırsaklardan emildikten sonra vena
porta aracılığı ile sistemik dolaşıma katılan
glukoz, galaktoz ve fruktoz hücre
düzeyinde tek monosakkarid (glukoz)
üzerinden metabolize edilir.
Früktozun glukoza dönüşümü bağırsak ve
karaciğerde, galaktozun glukoza
dönüşümü ise yalnızca karaciğerde
gerçekleşir.
GLİKOLİZ
Glikoz doğada çok yaygın bir monosakkariddir. Hücreler glikozu özel bir yolla
yıkar. Canlılar burada açığa çıkan enerjiyi, yaşamsal işlevlerini devam
ettirebilmek için kullanırlar. Oksijen kullanmaksızın sitoplazmada
gerçekleşen glikozun pirüvik asite(pirüvata) kadar yıkımına “glikoliz”
denir.
Şeker parçalanması glikoz molekülünün aktivasyonu ile başlar. Glikoz ilk
olarak “hekzokinaz” enziminin etkisi altında ATP ile tepkimeye girerek
glikoz-6-fosfatı yapar ve kimyasal olarak aktif hale geçer. Glikoz-6-fosfat,
glikoza göre enerjice daha zengindir. Glikoz-6-fosfat da fosfo-glikoizomeraz
enzimi ile fruktoz-6-fosfata dönüşür. Daha sonra her biri bir enzim
tarafından katalizlenen tepkimeler olur.
Glikoliz sonucunda 1molekül glikozdan 2 pirüvik asit oluşurken; 4 molekül
ADP, ATP’ye çevrilir. Başlangıçta 2 ATP, glikozu, glikoz-6-fosfata ve
fruktoz-6-fosfatı, fruktoz-1,6 difosfata çevirmek için kullanıldığından net
kazanç 2 ATP’dir. Sonraki tepkimelerde kullanıma hazır 2 molekül de
NADH+H+ koenzimi oluşur.
C6H12O6+ 2ATP
2C3H4O3(pirüvik asit) + 4H + 2ADP + 2P
GLİKOLİZ
Glikolizin ilk reaksiyonunda glukoz, glukoz-6-fosfata
dönüşmek üzere
C-6’da fosfatlanarak sonraki reaksiyonlar için hazırlanır;
fosfat donörü ATP’dir:
Enzim Heksokinazdır.




Glukoz-6-Fosfat, glukoz molekülünü
hücre içinde tutan bir tür kapandır ve
glukozun hücre dışına çıkışını engeller.
Fosforilasyon için 2 ayrı enzimin
bulunuşu
glukozun karaciğer ve diğer organlar
tarafından kullanılış önceliğini belirlemeye
yöneliktir. Bu uygulama her iki enzimin
Km değerlerinin bilinmesi ile açıklık
kazanır.
2) Glukoz-6-fosfatın fruktoz-6-fosfata
reversible izomerizasyonunudur.
Fosfoheksoz izomeraz (fosfoglukoz izomeraz),
katalizler

3) Fruktoz-6-fosfatın fruktoz-1,6bisfosfata fosforilasyonunu,
fosfofruktokinaz-1 katalizler; fosfat
grubu donörü ATP’dir:

4) Fruktoz-1,6-bisfosfat, fruktoz-1,6-bisfosfat
aldolaz (aldolaz) tarafından katalizlenen bir
reverzibl aldol kondensasyon reaksiyonunda iki
farklı trioz fosfata yıkılır; bir aldoz olan
gliseraldehit-3-fosfat ile bir ketoz olan
dihidroksiaseton fosfat oluşturur:

5) Dihidroksiaseton fosfat ile
gliseraldehit-3-fosfatın karşılıklı
dönüşümlerini trioz fosfat izomeraz
katalizler:

6) Glikolizin ATP’nin oluştuğu sonuç
fazının ilk basamağı, gliseraldehit-3fosfatın 1,3-bisfosfogliserata
oksidasyonudur; reaksiyonu,
gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz
katalizler:

7) 1,3-bisfosfogliseratın karboksil grubundaki
yüksek enerjili fosfat grubu, ATP ve 3fosfogliserat oluşturmak üzere ADP’ye transfer
edilir; reaksiyonu fosfogliserat kinaz katalizler:

8) 3-fosfogliserat, 2-fosfogliserata
dönüştürülür; reaksiyonu fosfogliserat
mutaz katalizler:

9) 2-fosfogliseratın yüksek fosfat grubu
transfer potansiyeli olan fosfoenolpirüvata
(PEP) dehidrasyonu, enolaz vasıtasıyla
katalizlenir:

10) Glikolizin son basamağında
fosfoenolpirüvattaki fosfat grubu ADP’ye
transfer edilir; ATP ile pirüvat oluşur;
reaksiyonu pirüvat kinaz katalizler:
11)
Glikolizin düzenlenmesi



Louis Pasteur, maya vasıtasıyla glukozun
fermantasyonu çalışmaları sırasında, anaerobik
şartlar altında glukozun tüketim miktar ve hızının
aerobik şartlardakinden çok daha fazla olduğunu
buldu. Daha sonraki kas çalışmalarında anaerobik ve
aerobik şartlar altındaki glikolizin hızında aynı büyük
farklılıklar görüldü.
Glikolizin anaerobik şartlarda hızlı aerobik şartlarda
yavaş olması Pasteur etkisi olarak bilinir ki bunun
biyokimyasal temeli, anaerobik şartlar altında
glikolizden üretilen ATP’nin glukozun aerobik şartlar
altında tamamen CO2 ve H2O’ya oksidasyonundan
üretilen ATP’den çok daha az olmasıdır.
Sabit ATP düzeylerini sağlamak için glikolitik yola
glukoz akımı düzenlenir.



Glikolizin hızında gerekli düzenleme,
fosfofruktokinaz-1 (PFK-1) ve
pirüvat kinaz enzimlerinin
düzenlenmesi vasıtasıyla başarılır.
Her iki enzim, ATP üretilmesi ve
tüketilmesi arasındaki sellüler dengeyi
yansıtan bazı anahtar metabolitlerin
konsantrasyonlarındaki değişmelerle
allosterik olarak düzenlenirler.
Pirüvatın anaerobik ve aerobik
şartlarda akıbeti
GLİKOLİZİN ENERJİ BİLANÇOSU





Glikolizde 2 ATP harcanmaktadır
Glikolitik tepkimelerde ise 4 ATP
oluşmaktadır.
Glikolizin enerji kazancı net 2 ATP
olmaktadır.
Glikolizin devam edebilmesi için
sürekli NAD+ ve ADP sağlanmalıdır.
Hücrelerin büyük bir bölümünde O2
kullanılarak oksidatif fosforilasyonla
ATP, elde edilmektedir.
Cori döngüsü



Memeli kaslarında egzersiz sırasında
oluşan laktat, kan yoluyla kas
hücrelerinden karaciğere taşınır ve
hepatik laktat dehidrojenaz etkisiyle
pirüvata dönüştürülür.
Pirüvat da glukoneojenez yoluyla tekrar
glukoza dönüştürülebilir.
Glukozun ekstrahepatik dokularda laktata
dönüşmesinin ardından laktatın
karaciğerde tekrar glukoza dönüşmesi
Cori döngüsü olarak bilinir.
Glukoz
Glukoz
NAD+
NADH + H+
2 Pirüvat
NADH + H+
NAD+
GLUKONEOGENEZ
2 ATP
GLİKOLİZ
NAD+
NADH + H+
6 ATP
2 Pirüvat
NADH + H+
NAD+
2 Laktat
İSKELET KASI
2 Laktat
KARACİĞER
CORİ DÖNGÜSÜ
ALKOL FERMANTASYONU
Maya ve diğer mikroorganizmalar glukozu laktattan
daha çok etanol ve CO2’e fermente ederler.
Alkol fermantasyon olarak adlandırılan bu olay
sırasında glukoz, glikoliz yoluyla pirüvata
dönüştürülür; pirüvat da iki basamaklı bir
proçeste etanol ve CO2’e dönüştürülür.
Pirüvatın etanol ve CO2’e dönüştürülmesi proçesinin
ilk basamağı pirüvat dekarboksilaz tarafından
katalizlenir ve pirüvattan asetaldehit oluşturulur;
ikinci basamakta ise asetaldehit, NADH gerektiren
alkol dehidrojenaz enzimi tarafından
katalizlenen bir reaksiyonda etanole dönüştürülür:
Sitrik asit döngüsü, trikarboksilik asit
döngüsü (TCA döngüsü), Krebs
döngüsü

Krebs devri karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin
solunumla parçalanması olayında ortak karbon
yoludur. Yağ asitleri ve aminoasitler farklı sayıda
karbon atomu taşıdıkları için farklı sayıda ATP
üretilmesine neden olurlar. Sonuçta oluşan su ve
karbondioksit miktarı da farklı olur. Örneğin yağ
asitleri az O2, çok H2 taşırlar ve solunum
sonucunda az CO2 ve çok H2O oluşur

Sitrik asit döngüsü,
aerobik metabolizmanın
merkezini oluşturur;
hücresel solunumda
karbonhidrat, yağ ve
protein katabolizmasının
ortak son ürünü olan
asetil-CoA’nın asetil
gruplarının oksitlendiği
döngüsel olaylar dizisidir:
Karbonhidratlardan glikoliz yolunda oluşan pirüvat,
aerobik şartlar altında karboksil grubunu CO2
şeklinde kaybetmek suretiyle oksitlenerek asetilCoA’ya dönüşür; pirüvatın oksidatif
dekarboksilasyonu olarak bilinen bu reaksiyonu,
pirüvat dehidrojenaz enzim kompleksi katalizler:
TCA DÖNGÜSÜ
Başlıca reaksiyonlar

1) Sitrik asit döngüsünün ilk
reaksiyonu, asetil-CoA’nın oksaloasetat
ile kondensasyonudur; reaksiyonu sitrat
sentaz katalizler ve sitrat oluşur:

2) Akonitaz(akonitat hidrataz) enzimi,
sitratın cis-akonitat ara ürünü üzerinden
izositrata reversibl dönüşümünü
katalizler; bu basamakta dehidrasyon ve
hidrasyon reaksiyonları birbirini izler:

3) İzositrat dehidrojenaz enzimi,
izositratın oksidatif dekarboksilasyonunu
katalizleyerek izositratı α-ketoglutarat ve
CO2’e oksitler:

4) α-Ketoglutarat, oksidatif
dekarboksilasyona uğrayarak süksinil-CoA
ve CO2’e oksitlenir; reaksiyonu αketoglutarat dehidrojenaz enzim
kompleksi katalize eder ve NAD+ elektron
akseptörü olarak görev görür:

5) Sitrik asit döngüsünde α-ketoglutaratın oksidasyon
enerjisi, süksinil-CoA’nın tiyoester bağlarının oluşmasında
kullanılmıştır. Sitrik asit döngüsünün sonraki
basamağında, süksinil-CoA’nın tiyoester bağlarının
yüksek derecede negatif hidroliz standart serbest
enerjisi(ΔGoi ≈ −36 kJ/mol), bu bağların yıkılması
sırasında salınır ve GTP veya ATP’de bir fosfoanhidrid
bağının sentezi için kullanılır. Bu reaksiyon, reversibldir;
süksinil-CoA sentetaz veya süksinik tiyokinaz diye
adlandırılan enzim tarafından katalizlenir; süksinilCoA’dan süksinat oluşur:

6) Süksinil-CoA’dan oluşan süksinat,
flavoprotein süksinat dehidrojenaz
vasıtasıyla fumarata okside edilir:

7) Fumaraz (fumarat hidrataz) enzimi
vasıtasıyla katalizlenen bir reversibl
hidrasyon reaksiyonu sonunda fumarat,
L-malata dönüştürülür:

8) Sitrik asit döngüsünün son
reaksiyonunda, NAD-bağımlı L-malat
dehidrojenaz, L-malatın oksaloasetata
oksidasyonunu katalizler:
Sitrik asit döngüsü reaksiyonlarından
oksaloasetattan sitrat oluşumu ve αketoglutarattan süksinil-KoA oluşumu tek yönlü,
diğer reaksiyonlar iki yönlüdür:
Sitrik asit döngüsünde elde edilen
biyolojik enerji

Sitrik asit döngüsünün her
dönüşünde üç NADH,
bir FADH2 ve
bir GTP(veya ATP)
ortaya çıkar ve oksidatif
dekarboksilasyon
reaksiyonlarında

iki CO2 serbestleşir:








Sitrik asit döngüsünde döngünün her dönüşünde bir
ATP molekülü oluşmakla beraber döngüde dört
oksidasyon basamağı da solunum zincirine büyük bir
elektron akımı sağlar ve böylece sonuç olarak oksidatif
fosforilasyon sırasında fazla miktarda ATP oluşmasına
yol açar ki solunum zincirinde bir FADH2, 2 ATP
oluşmasını sağlar; bir NADH ise 3 ATP oluşmasını
sağlar.
Bir glukoz molekülünden glikoliz yolunda iki pirüvat
oluştuğunu biliyoruz. Bu iki pirüvat da pirüvat
dehidrojenaz enzim kompleksi vasıtasıyla asetil-CoA’ya
dönüştükten sonra sitrik asit döngüsüne girmektedirler.
Sitrik asit döngüsü ve oksidatif fosforilasyon ile bir
asetil-CoA molekülünün tam olarak oksitlenmesi
sonucunda yaklaşık 12 ATP elde edilmektedir:
Bir tek glukoz molekülünün tamamen CO2 ve H2O’ya
oksitlenmesi suretiyle net 38 adet ATP kazancı olduğu
hesaplanabilir:
C6H12O6 + 6O2
ATP (net)
Glikoliz
Pirüvik asit
Krebs
Çemberi
6CO2 + H2O + ENERJİ(net 38 ATP)
FADH2
NADH2
Net Kazanç
2 ATP
__
2x3
8 ATP
__
__
2x3
6 ATP
2 ATP
2x2
6x3
24 ATP
4 ATP
4 ATP
30 ATP
38 ATP
Sitrik asit döngüsünün
düzenlenmesi

Karbon atomlarının pirüvattan sitrik asit
döngüsüne geçişi iki düzeyde sıkı bir
şekilde düzenlenir; pirüvat
dehidrojenaz kompleksi reaksiyonu
vasıtasıyla pirüvatın asetil-CoA’ya
dönüşümü basamağı ve sitrat sentaz
reaksiyonu vasıtasıyla asetil-CoA’nın
döngüye giriş basamağı. Sitrik asit
döngüsü, aynı zamanda izositrat
dehidrojenaz ve α-ketoglutarat
dehidrojenaz reaksiyonlarında
düzenlenir:
Glioksilat Döngüsü


Bitkilerde, bazı omurgasızlarda, E.coli ve
maya gibi bazı mikroorganizmalarda
asetatın hem yüksek enerji kaynağı olarak
hem de karbonhidrat sentezi için
fosfoenolpirüvat kaynağı olarak görev
görmesi önemlidir.
Glioksilat döngüsünde izositrat, izositrat
liyaz vasıtasıyla süksinat ve glioksilata
yıkılır; daha sonra glioksilat, malat sentaz
tarafından katalizlenen bir reaksiyonda
malat oluşturmak üzere asetil-CoA ile
kondense olur.
Glioksilat Döngüsü
 DİĞER
MONOSAKKARİDLERİN
METABOLİZMALARI
FRUKTOZ
Disakkarid
Sakkaroz
Sakkaraz
Fruktoz + Glukoz
Karaciğer
Besin ve içeceklerde
tatlandırıcı
ATP
Hekzokinaz (Fruktokinaz)
Fruktoz 1-fosfat

Fruktoz 1,6-bisfosfat
Fruktoz 1-fosfat aldolaz
Dihidroksiaseton fosfat + Gliseraldehid 3-fosfat
Glikoliz
2ATP + 2NADH
Fruktoz katabolizmasında fosfofruktokinaz-1 aşaması
atlandığı için kontrol mekanizması etkili olmaz.
GALAKTOZ
Disakkarid
Laktoz
Laktaz
Glukoz+ Galaktoz
Galaktokinaz
Süt şekeri
Galaktoz 1-fosfat
UDP-Glukoz
Galaktoz 1-fosfat üridil transferaz
Glukoz 1-fosfat
UDP-Galaktoz
UDP-Galaktoz epimeraz
UDP-Glukoz
Glukoz 1-fosfat
Fosfoglukomutaz
2ATP + 2NADH
Glikoliz
Glukoz 6-fosfat
Monosakkarid + Monosakkarid
Glikozidik bağ
Disakkarid
1,4 -Glikozidik bağ
Nişasta
Hidroliz
D-glukoz
D-glukoz
Maltoz
1,6 -Glikozidik bağ
Nişasta
Hidroliz
D-glukoz
D-glukoz
İzomaltoz
1,4 -Glikozidik bağ
Selüloz
Hidroliz
D-glukoz
D-glukoz
Sellobioz
1,4 -Glikozidik bağ
Laktoz
Hidroliz
D-galaktoz
D-glukoz
1,6 -Glikozidik bağ
Sakkaroz
Hidroliz
D-fruktoz
D-glukoz
POLİSAKKARİDLER
Homopolisakkaridler
Nişasta
Glikojen
Glukoz polimeri
Glukoz polimeri
Bitkisel
Hayvansal
Düz zincir yapısı
Dallı zincir yapısı
Heteropolisakkaridler
Download