Sayı - İstanbul Sağlık Müdürlüğü

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010-06
Konu : Acil Hasta Sevkleri
20/10/2006-19933
..................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2006 / 110
İlgi: 04.07.2006 tarih ve 12759 sayılı (2006/75) genelge.
Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılan inceleme sonucu düzenlenen
inceleme raporları ve Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, tedavi amacıyla hastanelere başvuran
acil hastalardan, ilk müdahalesi yapılarak durumunun ağır olması sebebiyle daha donanımlı
bir hastaneye sevk edilmesi zorunlu görülenlerin sevki için koordinasyon sağlanan hastane
yöneticilerinin;
-Hastanede mevcut olması ve kullanılır olmasına rağmen boş yatak olmadığı,
-Branşında yeterli uzman hekim bulunmadığı,
-Cihazlarının arızalı olduğu vb. gerekçelerle hastayı kabul etmeyerek geri çevirdikleri
ve bunun sonucu olarak da olumsuz sonuçlara sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.
İlgi Genelgemizle acil hizmetlerde yatakların nasıl kullanılacağı konusunda düzenleme
yapılması ve bu hususlara hassasiyetle uyulması istenmiştir.
Acil sağlık hizmetlerinde aksamaya ve olumsuz olaylara sebebiyet verilmemesi
açısından hasta yataklarının en uygun şekilde kullanılması, tıbbi cihazlara ait arızaların en
kısa sürede giderilmesi, arızanın onarımı aşamasında hastanedeki diğer cihazlardan
yararlanılması ve nöbet hizmetleri konusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınması
elzemdir.
Acil durumlarda zaman kaybının önlenmesi ve sevk işlemlerinde koordinasyonunun
aksatılmadan yürütülmesi amacıyla her ilde bulunan bütün hastane baştabiplikleri tarafından
hastanede mevcut olan yatak, boş yatak, yoğun bakım yatağı ve kullanılabilir durumdaki
cihazlara (Ventilatör, Magnetik Rezonans, Tomografi, Ultrasonografi vb.) ait ekli formdaki
bilgilerin güncellenerek düzenli ve sürekli olarak 112 Acil Komuta Merkezi Hastane
Entegrasyon Bölümüne öncelikle bilgisayar ortamında aktarılması ve her il merkezinde Acil
Komuta Merkezi tarafından (il içinden veya çevre illerden yapılan sevklerde) koordinasyonun
sağlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
EKLER:
1- Form (1 adet)
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Mithatpaşa Cad. No:3 (B) Blok 2.Kat Sıhhiye/ANKARA TEL: 0-312-435 64 40 dan 1288 Faks: 0.312 432 42
73 - 434 42 58 Not : Cevabi yazılarınızda yazımızın tarih ve sayısı ile dosya numaralarını belirtiniz.
.......................................................................... HASTANESİ
ACİL KOMUTA MERKEZİNE YATAK BİLDİRİM FORMU
İli
Kurumu
Form Bildirim Saati
:
:
:
YATAK
Hasta Yatağı
Sayısı Yoğun Bakım Yatağı
TIBBİ CİHAZ
Sayısı Faal Cihaz Adı
Toplam Hasta Yatağı
Toplam Yoğun Bakım Yatağı
Ventilatör
Toplam Boş Yatak
Toplam Boş Yoğun Bak.Yat.
Magnetik Rezonans
Yatan Hasta
Yoğun Bakımda Yatan Hasta
Bilgisayarlı Tomografi
Yenidoğan Y.Bak.Boş Küvöz
Ultrasonografi
İdari Nöbetçi Hekim
veya
Baştabip Yardımcısı
Sayısı
Uygundur
Tarih - İmza
Not :
1- Form elektronik ortamda her gün akşam 16.00 ve sabah 08.00 saatlerinde sorumlusu tarafından
Acil Komuta Merkezine bildirilecektir.
2- Her gün akşam ve sabah bildirim sonrasında hasta yatırılması veya çıkarılması durumunda boş
yatak sayısındaki her değişiklik; idari nöbetçi hekim tarafından veya mesai saatlerinde ilgili baştabip
yardımcısının bilgisi dahilinde aktarılacaktır.
3- Yukarıdaki formata uygun bilgiler her gün eksiksiz olarak bildirilecek, ayrıca, hastane baştabipliğince
veya il koordinasyon merkezinin belirlediği bildirilmesine gerek görülen başka bilgiler var ise her il
Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek formatta da bildirimi yapılabilecektir.
Download