ÖZGEÇMİŞ - Kasaum - Ankara Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Alev ÖZKAZANÇ
2. Doğum Tarihi: 25 Eylül 1967 Ankara
3. Unvanı: Doçent Dr.
4. Öğrenim Durumu: Doktora
5. İletişim: 595 12 97
e-mail: [email protected]
Akademik Dereceler:
Lisans: ODTÜ Siyaset Bilimi, 1989
Y.Lisans: University of Essex, Department of Government, 1990
Y.lisans Tezi: From Marx to Althusser: The Idea of False Consciousness, Danışman: Ernesto
Laclau.
Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) A.B.D,
1998.
Doktora Tezi: Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu:1980’li Yıllarda Yeni Sağ
Danışman: Ömür Sezgin.
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2001
Doçentlik Tarihi: 2007
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
6. 1. Yüksek Lisans Tezleri:
Elçin Öz, “Feminizm ve Cinsellik”, Kadın Çalışmaları ABD (devam ediyor).
Ceren Kalfa, “İnsan Hakları Sorunu olarak Yoksulluk”, Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku
ABD (devam ediyor).
Elif Akçıl, “Kadının Siyasal Alana Katılımı: Ka-Der Örneği, Siyaset Bilimi ABD (devam
ediyor)
Pınar Sarıgöl, (2013) “Kesişimsellik Kuramı Bağlamında Almanya’daki Türkiyeli Göçmen
Kadınlar”, Kadın Çalışmaları ABD (devam ediyor)
Fatoş Usta, (2010) “Siyasal Teori ve Psikanaliz: Zizek, Kovel ve Laing Üzerine bir İnceleme”,
Siyaset Bilimi ABD.
Duygu, Aloğlu, (2010) “Post-Yapısalcılık ve Feminizm Tartışmaları”, Siyaset Bilimi ABD.
Seher Açıkel, (2009) “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sığınma Evleri”, Kadın
Çalışmaları ABD.
Andıç Hongur, (2006) “28 Şubat Sürecinde Ordu, Medya ve Siyasal İktidar”, Ankara
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD.
Zehra Yılmaz, (2005) “28 Şubat Sonrası İslamcı Kadınlar”, Siyaset Bilimi ABD,
İlkay Özdikmenli, (2005) “Jurgen Habermas’ın Modernite Savunusu Üzerine Bir
Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD.
Özkan Ağtaş, (2004) “ Özne Kategorisi: Olumsallık, İktidar ve Politika”,
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD.
Ankara
Yeşim Gündoğdu, (2003) “Ulus Devletin Çözülüşü Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları”,
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD.
Betül Karagöz, (2003) “Kültürel Çalışmalar Okulu ve Neo-Muhafazakarlık”, Ankara
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD.
6.2. Doktora Tezleri:
Mutlu Aslan, “Türkiye Sağında Hegemonya Siyaseti: DP, ANAP ve AKP, Siyaset Bilimi ABD
(devam ediyor).
Onur Ayda, “Etik-Siyaset İlişkisi çerçevesinde Laclau’nun Etik-Politiği, Siyaset Bilimi ABD
(devam ediyor).
Çetin Gürer, “Katılımcı Demokrasi Işığında Demokratik Özerklik Modelinin İncelenmesi,
Siyaset Bilimi ABD (devam ediyor).
Tolga Karabulut, “Anayasal Yurttaşlık Perspektifinden Avrupa Kimliği Sorunu, Siyaset Bilimi
ABD (devam ediyor).
Ezgi Sarıtaş, “Nüfus Planlaması ve Irklandırılmış Kadın Bedeninin Üretimi”, Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ABD (devam ediyor).
Enver Kubilay Yüksel, “Türkiye’de Nefret Söyleminin Araçsallaştırılması (1998-2007).
Siyaset Bilimi ABD (devam ediyor).
Funda Çoban, (2013) “Siyasetin Gündelik Kuruluşu: Sokak Siyaseti, Ankara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ABD.
Özkan Ağtaş, (2010) “Suç, Cezalandırma ve Siyaset: Ceza Adaleti üzerine Siyasal bir
İnceleme, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ABD. (kitap olarak basıldı).
Ahmet Murat Aytaç (2009) “Kitle ve Siyaset: Kalabalıkların Yönetimi”, Ankara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ABD (kitap olarak basıldı).
Orhan Gazi Ertekin, (2007) “Modern Demokraside ‘İstisna’nın Yeniden Doğuşu: Terörizm
İstisnasının Yaratılması ve Hukuk Düzeninin Egemen İnşası”, Ankara Üniversitesi, Siyaset
Bilimi ABD.
Zeynep Kılıç, (2005) ”Türkiye’de Sosyalist Partilerin Siyaset Anlayışı”, Ankara Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ABD.
Elifhan Köse, “Beden ve Terbiye: Türkiye’de Muhafazakar Yaşam Tarzı”, Ankara
Üniversitesi Siyaset Bilimi ABD (Devam ediyor).
7. Yayınlar:
7.1. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap:
Alev, Özkazanç, (2013) Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar, Ankara: Dipnot
yayınları.
Alev, Özkazanç, (2011) Neo-Liberal Tezahürler: Vatandaşlık, Suç, Eğitim, Ankara: Dipnot
Yayınları.
Alev, Özkazanç, (2007) Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası, Ankara: Dipnot
Yayınları.
7.2. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm:
Alev Özkazanç (2013) “Devlet”, Siyaset Bilimine Giriş, der. Yüksel Taşkın, İstanbul: İletişim.
Alev Özkazanç ve Özkan Agtaş, (2013) “Seyyar Esnafının Sokakla İmtihanı”, Kenarın
Kitabı, (der) Funda Şenol Cantek, İletişim.
Alev Özkazanç, (2013) “Psikanaliz, Feminizm ve Şiddet”, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk:
Feminist Yazılar, Dipnot.
Alev Özkazanç, (2013) “Hukuk, Siyaset ve Toplum Üçgeninde Cinsel Suçlar: Hüseyin
Üzmez Olayı”, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar, Dipnot.
Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan (2012), "İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet:
Bir Okul Etnografisi", Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, (der. Fevziye Sayılan), Dipnot
Yayınları, Ankara.
Alev Özkazanç (2012) “Cumhuriyet Döneminde Siyasal Gelişmeler: Tarihsel-Sosyolojik Bir
Değerlendirme”, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Der. Faruk
Alpkaya ve Bülent Duru, Phoenix, 91-129.
Alev Özkazanç (2012) “Siyaset ve Psikoloji”, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler,
Disiplinler Arası İlişkiler, Haz. Gökhan Atılgan, A. Aytekin Yordam Kitap.
Alev Özkazanç (2012) “Geçmişle Yüzleşme Siyaseti ve Türkiye”, Hakikat ve İnsan Hakları,
Der. Özkan Ağtaş, Bişeng Özdinç, Dipnot.
Alev Özkazanç ve Özkan Agtaş (2011) “Türk Neo-Liberal Ceza Politikasında Bir Hayalet:
“Suçlu Çocuklar””, Neo-Liberal Tezahürler: Vatandaşlık, Suç, Eğitim içinde, Ankara: Dipnot
Yayınları.
Alev Özkazanç, (2007) “Radikal Sağ Popülizm ve Demokrasi”, Alev Özkazanç, Siyaset
Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası içinde, s. 159–189, Ankara: Dipnot Yayınları.
Alev Özkazanç, (2007) “Modernliğin Çözülmesi, Toplumsal Dışlanma ve Suç”, Alev
Özkazanç, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası içinde, s. 189–209, Ankara:
Dipnot Yayınları.
Alev Özkazanç, ve Özkan Ağtaş, (2007) “Kaçak Hayatlar ve Sokak Siyaseti: Asef Bayat
Üzerine Bir Değerlendirme, Alev Özkazanç, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası
içinde, s.235–260, Ankara: Dipnot Yayınları.
Alev Özkazanç, (2005) “Türkiye’nin Neo-liberal Dönüşümü ve Liberal Düşünce”, Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, cilt.7, s.634–657, İstanbul: İletişim Yayınları.
Alev Özkazanç, (2003) “Marx ve Demokrasi”, Barış Ünlü vd. (der), Marsizm Ve … içinde, s.
115–145, Ankara: İmge.
Alev Özkazanç, (2002) “Örgütlü Modernliğin Çözülmesi Sürecinde Suçun YenidenSiyasallaşması”, Yoksulluk Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, Ankara: TODAİE Yayın
No: 311.
7.4. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü ve Kitap Çevirisi
Alev Özkazanç , (2013) Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist, Jane Gallop, Dipnot.
Alev Özkazanç ve Betül, Yarar, (der.), (2005) Bob Jessop: Hegemonya, Post-Fordizm ve
Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, İstanbul: İletişim Yayınları.
7.5. Uluslararası dergide makale:
Alev Özkazanç, ve Fevziye Sayılan, (2008) “Gendered Power Relations in the School:
Construction of Schoolgirl Femininities in a Turkish High School”, International Journal of
Social Sciences, vol.3, no.1, p. 35-43.
7.6. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Alev Özkazanç, (2012) “Siyaset, Hukuk ve Cinsel Suçlar: Assange Olayı ve Hukukçu
Feminizmin Eleştirisi”, Fe Dergi 4, sayı 1 ,1-13.
Alev Özkazanç (2012), “Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist: Jane Gallop”, Fe Dergi 4, sayı 2.
Alev Özkazanç, (2009) “Toplumsal Vatandaşlık ve Neo-liberalizm Sorunu”, SBF Dergisi,
64\1.
Alev Özkazanç, ve Fevziye Sayılan, (2009) “İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal
Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi”, Toplum ve Bilim, sayı.114.
Alev Özkazanç , (2007) “Biyo-politik Çağda Suç ve Cezalandırma: Denetim Toplumlarında
Neo-liberal Yönetimsellik”, Toplum ve Bilim, sayı.108, s.
Alev Özkazanç, (1999) “Düşüncenin Topluma Yabancılaşması ve Türkiye’de Sosyal
Bilimler”, Mürekkep, sayı.12, s.53–78.
Alev Özkazanç, (2001) “Eğitim ve Çokkültürcülük: Amerikan Üniversitelerinde Irk ve Kültür
Savaşları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. sayı.55 (4). Sayfa:112–141.
Alev Özkazanç, (2000) “Yeni Sağdan Sonra: Yeni Sol, Siyasi İktidar ve Meşruiyet”, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Dergisi, Yıl.3, sayı.3 Aralık, sayfa: 29–61.
Alev Özkazanç ve S.Tamer Kozaklı (1997) “1980’ler Türkiye’sinde Gündelik Yaşam”,
Mürekkep, sayı.8, s.41–50.
7.7. Doktora Tezinden Üretilmiş Makaleler:
Alev Özkazanç, (1999) “Türkiye’de Otoriter Yönetim Zihniyeti’, Mürekkep, sayı.13, s.8–39.
Alev Özkazanç, (1998) “Türkiye’de Siyasi İktidar Tarzının Dönüşümü”, Mürekkep,
sayı.10/11, s.14–49.
Alev Özkazanç, (1997) “Refah Devletinden Yeni Sağa: Siyasi İktidar Tarzında Dönüşümler”,
Mürekkep, sayı.7, s.21–37.
Alev Özkazanç, (1996). “Türkiye’de Yeni Sağ”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
Cilt. 15, İstanbul: İletişim Yayınları.
7.8. Kitap Eleştiri\Değerlendirme Yazıları
Alev Özkazanç, , (2002) “3 Kasım Seçimi ve Sonuçlarına Dair, (Kronik), AÜ SBF Dergisi,
sayı. 57(4), Ekim-Aralık, s.207–215.
Alev Özkazanç, (1996). “Türkiye Toplumunun Bunalımı Üzerine”, (kitap değerlendirmesi)
Mürekkep, sayı.6, s.75–81,
Alev Özkazanç, (1994). “Hannah Arendt ve İnsanlık Durumu”, (kitap değerlendirmesi)
Mürekkep, sayı.1, s.70–76.
7. 9. Söyleşi ve Röportajlar
“Bir İmkansız Model: Aile Ütopyası”, (2013) Feminist Politika ile Söyleşi, Feminist Politika,
Bahar sayı 18.
“Eril Şiddet, Hukuk ve Kürtaj üzerine”, (2013) FelsefeYazın dergisi İle söyleşi, FelsefeYazın,
(Ocak-Mart Sayı 21 Yıl.9).
“Cinsel Taciz ve Ankara Üniversitesi CTS (Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi)
üzerine, (2012) Feminist Politika ile Söyleşi, Feminist Politika, (Yaz, sayı 15)
“Cinsel Şiddet ve Muhafazakârlık üzerine”, (2011) Cumhuriyet Dergi ile söyleşi, “Şiddet
katliama Dönüştü” başlığıyla Cumhuriyet Dergi, (20 Eylül).
“Kadın Cinayetleri, AKP ve Muhafazakârlık Üzerine”, (2011) T24 ile Söyleşi, T24 Bağımsız
internet Gazetesi, (29.08).
7.10. Hakemsiz Dergide Makaleler
Alev Özkazanç (2013) “Feminizm artık herkes adına söz almalı”, KAOS GL, Mayıs-Haziran.
Alev Özkazanç (2011) “Seks, Yalanlar ve Kasetler”, Birikim, (Temmuz, sayı 267).
Alev Özkazanç, (2010) “Çalışma Yaşamında Annelik Sorunu: Amerikan Çıkmazı”, Feminist
Politika, sayı. 6.
Alev Özkazanç, (2009) “Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Önlemler. Mevcut Yaklaşımlara
eleştirel bir Bakış”, Feminist Politika, Sayı. 3.
Alev Özkazanç, (2009 )“Hüseyin Üzmez Olayı” Feminist Politika, sayı 2.
Alev Özkazanç, ve Özkan Ağtaş, (2009) “Kaçak Hayatlar ve Sokak Siyaseti: Asef Bayat
üzerine bir değerlendirme”, Birikim, no. 208, Ağustos, s.13–27.
8. Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
8.1. Uluslararası Kongrede Sunulan Bildiriler
Alev Özkazanç , (2012) Üniversitede Cinsel Taciz Düzenlemeleri ve Rızaya Dayalı İlişkiler
sorunu, 4. International Conference on Women’s Studies, Gender Equality and the Law, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, (3-5 Ekim).
Alev Özkazanç , (2011) Politics, Law and Sex: A critique of some feminist approaches on
sexual crimes”, Exploring Cultural Perspectives Conference, The International Cultural
Research Network and the University of Twente, Enschede, Hollanda (26-30 June).
Alev Özkazanç (2009) AB Reformları Sürecinde Demokrasi, İnsan Hakları ve Diyalog, 2.
Türkiye-Avrupa Demokrasi Forumu: Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Sivil Toplum Kamu
Diyaloğu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Ankara Üniversitesi SBF İnsan
Hakları Merkezi (09-10.10)
Alev Özkazanç, (2009) “AB Reformları Sürecinde Demokrasi, İnsan Hakları ve Diyaloğ”, 2.
Türkiye-Avrupa Demokrasi Forumu: Demokrasi ve İnsan Hakları için Sivil Toplum-Kamu
Diyaloğu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu & AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi’nin
birlikte düzenlediği forum, (9-10.10), AÜ SBF, Ankara.
Alev Özkazanç & Özkan Ağtaş, (2008) “Youth Crime in Turkey: An Object of Neo-liberal
Governmentality”, Exploring Cultural Perspectives, Antalya 2008” International Cultural
Research Network & Faculty of Political Sciences, Ankara University, Antalya, 11-15 June.
Alev Özkazanç ve Fevziye Sayılan, (2004) “Okulda Eril Direniş Karşısında Kızlar:
Adlandırma ve Damgalama Pratikleri”, 1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, D.
Akdeniz Üniversitesi, 29–30 Nisan, Kıbrıs.
Alev Özkazanç, (2003) “Sağ Popülizm: Demokrasi Açısından bir Değerlendirme”, Konrad
Adenauer Vakfı ile Türk Demokrasi Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Avrupa’da Sağ
Popülizmi: Demokrasi için bir Tehlike mi, Teşvik mi?” adlı Uluslararası Kongre, 10 Ekim,
Ankara.
8.2. Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler:
Alev Özkazanç , (2012) “İki Farklı Postyapısalcı Feminist Yorum: Kristeva ile Butler”,
Postyapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Ankara (5-6 Mayıs).
Alev Özkazanç, (2010) “Toplumsal Cinsiyet ve Adalet”, Adalet Sempozyumu, Felsefeciler
Derneği, Ankara (27-28 Mart).
Alev Özkazanç, (2010) ” Toplumsal Cinsiyet ve Bilim ”, II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Kongresi: Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları, Türk Tabipler Birliği ile AÜ Kadın
Çalışmaları ABD tarafından birlikte düzenlenen Kongre, 20-23 Mayıs, AÜ SBF.
Alev Özkazanç, (2009) “Hukuk, Siyaset ve Toplum Üçgeninde Cinsel Suçlar: Hüseyin
Üzmez Olayı”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, TSBD, 9-11 Aralık Ankara ODTÜ.
Alev Özkazanç, (2007) “Sosyal Haklar ve Yurttaşlık”, Kamu Girişimciliği Çalıştayı,
TMMOB Ankara Şubesi-Mülkiyeliler Birliği, SBF 6-8 Aralık, Ankara.
Alev Özkazanç, ve Fevziye Sayılan (2004) “Okulda İktidar, Direniş ve Toplumsal Cinsiyet”,
Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ile
Yüzüncü Yol Üniversitesi, 3–5 Eylül, Van.
Alev Özkazanç, (2002) “Küreselleşme, Yoksulluk ve Kadınlar”, Kadınlar ve Yoksulluk
Çalışma Grubu, Yoksulluk ve İnsan Hakları konulu 5. Türkiye İnsan Hakları Hareketi
Konferansı, İHD- İHV, 15–17 Kasım, Ürgüp.
Alev Özkazanç, (2001) “Örgütlü Modernliğin Çözülmesi Sürecinde Suçun Yeniden
Siyasallaşması”, Yoksulluk Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, Aralık, TODAİE.
Alev Özkazanç, (2000)“Modernliğin Çözülmesi, Toplumsal Dışlanma ve Suç”, III. Ulusal
Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma,
Bütünleşme, 2-4 Kasım, Eskişehir.
Alev Özkazanç ve Özkan Ağtaş, ‘Sokak Siyaseti ve Siyasi Söylem: Ankara’da Seyyar
Satıcılar üzerine bir Araştırma, 10. Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ 28-30 Kasım, Ankara
9. Çeviri makalaler:
Alev Özkazanç ve Betül Yarar (der.), (2005) “Kapitalist Devlete Dair yeni Kuramlar”, Bob
Jessop: Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, s. 35–73,
İstanbul: İletişim.
“Avrupa Ulus Devleti ve Küreselleşme” ,(2000) Jürgen Habermas, Mürekkep, sayı.14, s.202–
215 .
“Muhteşem Meçhule Gidiş Şovu”, (1999) Stuart Hall, Mürekkep, sayı.13, s.144–159,
“Ortak bir Kültür Fikri”, (1998) Raymond Williams, Mürekkep, sayı.8, s.10–15.
“Muzlar, Askeri Üsler ve Ataerkillik: Orta Amerika’nın Militarizasyon Sürecine İlişkin Bazı
Feminist Sorular”, Cynthia Encloe, Latin Amerika’da Askeri Diktatörlük ve Kadınlar, (der),
(1989) Ü.Cizre ve S.Üşür, Ankara: Belge Yayınları.
“Siyasi Strateji olarak Devlet”, Bob Jessop: Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme
Ekseninde Kapitalist Devlet, Betül Yarar ve Alev Özkazanç, (der.), s.113–153, İstanbul:
İletişim.
10. El Kitabı ve Rapor Yazımı:
Alev Özkazanç, (2012) “İşyerinde Şiddet: Psikolojik ve Cinsel Taciz” El Kitabı, ILO Yayını
(Uluslararası Çalışma Örgütü).
11. Verilen Dersler ve Seminerler:
2013-: Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar, (KAOGL Ekip dersinde ders
sorumlusu), Kadın Çalışmaları Yüksek lisans.
2012-: İktidarın Psişik Yaşamı: Judith Butler Okumaları, Siyaset Bilimi Y.lisans ve Doktora,
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Doktora.
2012-: Feminist Kuram I ve II, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Doktora.
2010- 2012: Feminizm ve Psikanaliz. Kadın Çalışmaları ABD Y. Lisans.
2002- : Suç ve Ceza, Siyaset Bilimi ABD, Y.Lisans.(önce Tuğrul Katoğlu, daha sonra Özkan
Agtaş ile birlikte)
2004-2005: Türkiye Siyasetinin Sosyolojisi, Siyaset Bilimi ABD Y. Lisans ( S. Sancar ve
Fethi Açıkel’le birlikte).
2001-: Siyaset Psikolojisi, Kamu Yönetimi 4.
1998- : Siyaset Sosyolojisi, Kamu Yönetimi 4.
2003-: Kadın Çalışmalarına giriş: Kavramlar (Kadın Çalışmaları Grubu ile birlikte)
2000-2003: Feminist Düşünce, Kadın Çalışmaları ABD Y. Lisans (Ö. Şahin ile birlikte)
2002-2003: Sosyal ve Siyasal Kuram I, Siyaset Bilimi ABD, Y.Lisans (Z. Etöz, A. Çelebi ve
S. Sancar ile birlikte)
2002-2002: Sosyal ve Siyasal Kuram II; Siyaset Bilimi ABD, Y.Lisans.
2000-2002: Siyaset Kuramı ve Devlet-Toplum İlişkileri, Siyaset Bilimi, Y.Lisans.
1993- 1998: İdeolojiler ve Güncel İdeolojik Akımlar semineri, Kamu Yönetimi 4 sınıf.
1995-1996: ‘Devlet Kuramları’, Siyaset Bilimi Doktora dersinin bir bölümü (A. Şenel ve S.
Sancar ile birlikte.
12. Akademi Dışı Kurumlarda verilen Dersler ve Seminerler:
2004, ‘Devletin Tarihsel Gelişimi ve Devlet Kuramları’, TTB Halk Sağlığı Güz Okulu’nda
verilen seminer, İzmir.
2000. ‘Devlet, İktidar ve Demokrasi’, Toplumsal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen
İlkokul Projesi kapsamında verilen ders, Ankara.
2000. ‘Kadının İnsan Hakları’, KASAUM tarafından Enerji Yapı-Yol Sen için düzenlenen
eğitim semineri, Ankara.
1999. ‘Türkiye’de Yeni Sağ’, TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf)
tarafından düzenlenen seminer, Ankara.
1999. ‘Kadının İnsan Hakları’, KASAUM tarafından KESK için düzenlenen eğitim semineri,
Ankara.
1999. ‘Türkiye’de Yeni Sağ’, Toplumsal Araştırmalar Vakfı Ankara Şubesi tarafından
düzenlenen Seminer, Ankara.
1998. ‘Kadın ve Siyaset’, Batıkent Kadın Derneği tarafından düzenlenen konuşma, Ankara.
1998. ‘Kadın ve Siyaset’, Batıkent Kadın Derneği tarafından düzenlenen konuşma, Ankara.
1997. ‘Küreselleşme, Siyaset ve Kadınlar, KASAUM tarafından CHP için düzenlenen kadın
eğitimi programı, Ankara.
1997. ‘Küreselleşme, Siyaset ve Kadınlar, KASAUM tarafından CHP için düzenlenen kadın
eğitimi programı, Ankara.
1997. ‘Kadın Hareketi Tarihi’, Batıkent Halkevi tarafından düzenlenen konuşma, Ankara.
1996. ‘Kadın ve Pornografi’, Radyo Arkadaş’ta Şehrazat adlı kadın programı için hazırlanan
program.
1996. ‘Devlet Kuramları’, Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen seminer.
1995. ‘Kadın ve İnsan Hakları’, İHD tarafından düzenlenen İnsan Hakları Konferansında
sunulan bildiri, Ankara.
1993. ‘İdeoloji ve Söylem Semineri’, BİLAR tarafından düzenlenen seminer.
1993. ‘İdeoloji ve Söylem’, BİLAR tarafından düzenlenen seminer, Ankara.
1991. ‘Milena: Aşkın Trajedisi Üzerine’, BİLAR tarafından düzenlenen konferans, Ankara.
13. Ulusal ve Uluslararası Projeler
2006-2007,Türkiye’de Vatandaşlık Deneyimi Açısından Toplumsal Dışlanma ve Adalet,
Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi.
14. Davetli Panelist:
Alev Özkazanç, (2013), “Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Önlemlere Eleştirel bir Bakış”,
Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Etik İlkeler ve Yapılar Paneli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Mimar Sinan Üniversitesi, 8 Mart, İstanbul.
Alev Özkazanç (2012) “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Siyaseti”, Kadın Dostu Çankaya
Sempozyumu, Çankaya Belediyesi Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Ankara, 2 Mart.
Alev Özkazanç, (2011)“Kadına Yönelik Cinsel Suçlar”, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar Paneli, Türkiye Barolar Birliği.
15. Oturum Başkanlığı
Alev Özkazanç, (2012) “Eşcinsel ve Müslüman: İslamofobi ve Homofobi arasında
Özgürleşme ve Sekülarizm”, Uluslararası Feminist Forum, Kaos GL, 10-11 Mart, Ankara
Üniversitesi, Ankara.
Alev Özkazanç ,(2012) “Türkiye’de Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılması ve Güncel
Tartışmalar” Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık: Uluslararası katılımlı Sempozyum.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 16-17 Mart, İstanbul.
Alev Özkazanç, (2010) “Devlet, Yurttaşlık ve Aleviler” Oturumu, Tahta Zülfikarlılar:
Siyaset, Hukuk ve Aleviler Sempozyumu, AÜ SBF İHM ve Alevi Enstitüsü, 8-10 Nisan SBF
Ankara.
16. Konferans Bilim Kurulu Üyelikleri
Alev Özkazanç, (2012) “Türkiye’de Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılması ve Güncel
Tartışmalar” Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık: Uluslararası katılımlı
Sempozyum. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 16-17 Mart, İstanbul.
17. Eğitici
Alev Özkazanç (2012), Eğitim-Sen’li Kadın Öğretmenlerle, Eğiticilerin Eğitimi Çalışması,
Eğitim-Sen, Ankara.
Alev Özkazanç (2012) “Bilim ve Toplumsal Cinsiyet”, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
Eğitim Programı, Eğitici, Ankara Barosu, 28.01-25.02, Ankara.
Alev Özkazanç (2011) Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar: Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma,
Eğitim Çalışması, Uluslararası Af Örgütü, 27-30 Ekim, Ankara (Eğitici).
18. Çalıştay Katılımcısı
Alev Özkazanç (2013), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler
Yapılabilir” Konulu Çalıştay III, 24 nisan, Eskişehir Üniversitesi.
Alev Özkazanç (2013), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler
Yapılabilir” Konulu Çalıştay IV, 6 Aralık, Koç Üniversitesi, İstanbul.
Alev Özkazanç (2012) “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler
Yapılabilir” Konulu Çalıştay I, Ankara Ünivertsitesi CTS, 28 Mayıs, Ankara.
Alev Özkazanç (2012), “Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler
Yapılabilir” Konulu Çalıştay II, 4 Ekim, Doğu Akdeniz Üniversitesi.
19. İdari Görevler ve Akademik Üyelikler
2012:- Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurul Üyesi.
2008- Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
Başkanı.
2003-2005: Bölüm Başkan Yrd. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Bölümü.
2012: Ankara Üniversitesi Genovate Kurul Üyesi.
2004-2011: Toplum ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
2010-: AÜ KASAUM Fe-Dergi Yayın Kurulu Üyesi.
1996-: AÜ Kadın Sorunları, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Üyesi.
Download