osmanlı devleti

advertisement
OSMAN GAZİ
( 1281 – 1324 )
ORHAN GAZİ
( 1324 – 1362 )
I. MURAT
( HÜDAVENDİGAR )
( 1362 – 1389 )
I. BAYEZİD
( YILDIRIM )
( 1389 – 1402 )
I. MEHMET
( ÇELEBİ )
( 1413 – 1421 )
II. MURAT
( KOCA )
( 1421 – 1451 )
OSMAN GAZİ’MİZİN BABASI
ERTUĞRUL GAZİ’MİZİN TÜRBESİ ( SÖĞÜT )
•Malazgirt Zaferi’nden sonra Türkler Anadolu’ya yerleşerek burada Türkiye
Selçuklu Devleti’ni kurdular. Türklerin Anadolu'ya göçleri Malazgirt Savaşı’ndan
sonra da devam etti.Selçuklular sonradan gelen Türkleri sınır boylarına
Yerleştirdiler. Türklerin yerleştirildikleri bu yörelere uç adı verildi.
•Türkiye Selçuklu Devleti zayıfladıktan sonra, uç beyliklerinin bir çoğu
bağımsızlıklarını ilan ettiler.
•Bu uç beyliklerinden birisi de Osmanlı Beyliği idi. Osmanlılar, Oğuzların
KAYI boyundandır.
•1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya gelerek çeşitli bölgelere yerleşen
Kayılar Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzemşahlılar arasında yapılan Yassı çemen
Savaşı’nda ( 1230 ) Türkiye Selçuklu Devleti’ne yardım ettiler. Selçuklu hükümdarı
Alaeddin Keykubat, yardımlarına karşılık olarak Kayılara,Ankara yakınlarındaki
Karacadağ yöresini verdi.
Kayılar daha sonra beyleri Ertuğrul Bey’in
başkanlığında batıya doğru
İlerleyerek Bizanslılardan aldıkları
Söğüt ve Domaniç’i yurt edindiler.
Böylece Osmanlılar, Bizans sınırlarında
bir uç beyliği olarak kuruldu.
OSMANLI BEYLİĞİ’NİN BÜYÜME NEDENLERİ
1. Beyliğin Bizans sınırlarında kurulmuş olması, bu sıralarda Bizans’ ın ise
güçsüz durumda olması.
2. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması.
3. Bizans’a karşı mücadele eden Osmanlıların, diğer beyliklerden destek görmesi.
4. İyi bir iskan ( yerleştirme ) politikasının uygulanması.
5. Fethedilen yerlerde hoşgörülü ve adaletli bir yönetim uygulanması.
6. Merkezi yönetimin güçlü olması ve yöneticilerin idareye hakim olması.
7. Ahilerin Osmanlıları desteklemeleri ve manevi yönden takviye etmeleri.
OSMAN GAZİ
( 1281 – 1324 )
• Osman Bey, 1281 yılında Osmanlı Beyliği’nin başına geçti. 1299 yılında
bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti’nin temellerini attı.
Devletin merkezi Söğüt oldu.
• Bizanslılardan; Karacahisar,İnegöl,Bilecik,Yarhisar ve Yenişehir kaleleri
ile Lefke , Mekece ve Akhisar kasabaları alındı.
• İlk Osmanlı parası bastırıldı.
KOYUNHİSAR SAVAŞI ( 1302 )
 Osmanlı Devleti ile Bizans Devleti arasında yapıldı.
Sebebi : Osmanlıların Bizanslılardan bir çok yer almaları üzerine Bizans
Tekfurlarının( Valiler ), bir araya gelerek Osmanlılara savaş açmalarıdır.
 Koyunhisar Savaşı Osmanlılarla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.
Sonuçları :
1. Savaşı Osmanlılar kazandı
2. Bursa, İznik ve İzmit’in alınması kolaylaştı.
ORHAN GAZİ
( 1324 – 1362 )
Bursa 1326 yılında alınarak başkent yapıldı
MALTEPE SAVAŞI ( PALEKANON SAVAŞI ) 1329
Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapıldı.
Orhan Bey ‘in Bursa’yı alması ve İznik’i kuşatması üzerine Bizans
İmparatorunun, ordusuyla Anadolu’ya geçerek Osmanlı Devleti’ne
Savaş açması savaşın sebebidir.
Sonuçları :
1.Savaşı Osmanlılar kazandı
2. İznik ve İzmit alındı
3. Maltepe zaferiyle Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının tamamı
Osmanlılara geçmiştir.
Karesioğulları Beyliği alındı. ( 1345 )
Karesioğulları Beyliği, Osmanlılara katılan ilk Türk Beyliğidir.Bu beyliğin
alınmasıyla , Anadolu Türk Birliği’nin sağlanması yolunda ilk adım atılmış
oldu. Osmanlılar Rumeli’ye geçişte Karesioğulları’nın donanmasından
yararlanmışlardır.
Rumeli’deki Faaliyetler
Bizans’ın taht mücadelesine katılan Orhan Be, Kantakuzen’in rakiplerine
Karşı ona yardım etti. Kantakuzen’in Bizans tahtına geçmesini sağladı.
Orhan Bey’in bu yardımlarına karşılık olarak Kantakuzen Orhan Bey’e
Rumeli’deki ÇİMPE kalesini verdi. ( 1353 )
Türkler’in Rumeli’ye ilk defa geçişi Çimpe Kalesinin alınmasıyla olmuştur.
Bundan sonra Gelibolu, Bolayır, ve Tekirdağ’a kadar olan Marmara kıyıları,
Malkara, Keşan ve Çorlu alındı.
• İlk defa Devlet kurma çalışmaları Orhan Bey zamanında başladı ve Osmanlı
Beyliği Devlet haline geldi.
• Divan Teşkilatı kuruldu.
• İznik’te ilk medrese kuruldu.Bu medresenin ilk hocası Davud-i Kayseri’dir.
• Vezirlik sistemi kuruldu. İlk vezir de Orhan Bey’in kardeşi
Alaeddin Paşa oldu.
• Şehirleri yönetmek için kadılar ve subaşılar görevlendirildi.
• İlk defa orduda atlı ( müsellem ) ve yaya birlikler kuruldu. Bu Osmanlı’da
ilk düzenli ve devamlı ordudur.
• İlk defa Sultan Unvanı bu dönemde kullanıldı.
I. MURAT
( HÜDAVENDİGAR )
( 1362 – 1389 )
• Anadolu’da Ankara, Rumeli'de ; İpsala , Çorlu, Lüleburgaz, Dedeağaç,
Dimetoka, Filibe ve Gümülcine alındı.
• Lala Şahin Paşa Bizans ve Bulgar kuvvetleriyle yaptığı Sazlıdere Savaşı’nı
kazanarak Edirne’yi aldı.
SIRPSINDIĞI SAVAŞI ( 1364 )
Osmanlı Devlet ile Haçlılar arasında yapıldı. Haçlı ordusu; Sırplar, Bulgarlar,
Macarlar, Eflaklar ve Bosnalılardan oluşuyordu.
Sebepleri:
1. Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi alması ve ilerlemesi üzerine, Balkan milletlerinin
Telaşlanarak bir Haçlı ordusu oluşturmaları.
2. Haçlıların Türkleri Avrupa’dan çıkarmak istemeleri.
Hacı İlbey komutasındaki Türk Ordusu haçlılara bir baskın düzenleyerek
Haçlı ordusunu dağıtır.Haçlılar büyük bir bozguna uğrar.
Sırpsındığı Savaşı’nın Sonuçları :
1. İstanbul haricinde Trakya’nın büyük bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçer.
2. Edirne başkent oldu. ( 1365 )
3. Bulgar krallığı vergi vermeyi kabul etti ve Osmanlıların koruyuculuğuna girdi.
4. Sırpsındığı Savaşı Osmanlı Devleti’nin haçlılarla yaptığı ilk savaştır.
Çirmen Savaşı
Osmanlı Devleti ile çoğunluğu Sırplardan
Oluşan Haçlı ordusu arasında yapıldı.
Bu haçlı ittifakında Karamanoğulları da
Vardı.
Sebepleri :
1.Balkan Milletlerinin Sırpsındığı
Savaşı yenilgisinin intikamını
almak istemeleri.
2. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki
İlerleyişini durdurmak istemeleri.
Sonuçları :
1.Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.
2.Balkanların bir kısmı daha bizim oldu.
3.Osmanlı Devleti’nin Makedonya^daki
İlerleyişi hızlandı.
Anadolu Beylikleriyle İlişkiler
• Hamitoğulları Beyliği’nden Isparta, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç ve
Akşehir çevreleri satın alındı.
• I. Murat oğlu Yıldırım Bayezid’i Germiyanoğulları Beyinin kızıyla evlendirdi.
Germiyanoğulları Beyi kızının çeyizi olarak Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav’ı
Osmanlılar’a verdi.
• Karamanoğulları yenilgiye uğratıldı.Alınan yerlerin geri verilmesi şartıyla barış
Yapıldı. Karamanoğulları ile ilk mücadele I.Murat döneminde başlamıştır.
BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞI ( 1389 )
Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapıldı.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleyerek Sofya, Niş ve Manastır’ı alması üzerine
Haçlılar harekete geçti.
Sonuçları :
1. Haçlılar bozguna uğratıldı.
2. Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar.
3. I. Murat, savaş sonunda savaş alanını dolaşırken bir Sırplı tarafından
Şehid edildi. Bir savaşta Şehid olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.








Ülke toprakları hanedanın malı olmaktan çıkartılarak artık hükümdarın malı
Kabul edildi. Böylece devletin daha uzun süre hayatta kalması sağlanacaktı.
Rumeli beylerbeyliği kuruldu.
Mali teşkilat ilk defa uygulanmaya başlandı.
Tımar sistemi ilk defa uygulanmaya başlandı.
Veziriazamlık, defterdarlık, kazaskerlik oluşturularak Divan teşkilatı genişletildi.
Yeniçeri ocağı kuruldu.
Osmanlı Devleti I. Murat zamanında tam teşkilatlı bir devlet haline geldi.
I. BAYEZİD
( YILDIRIM )
( 1389 – 1402 )
• Yıldırım Bayezid’in en önemli amaçlarından biri Anadolu Türk Birliği’ni
sağlamaktı.Bu amaçla; Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyanoğulları beylikleri
Osmanlı topraklarına katıldı.
• Niğbolu Savaşı’ndan sonra tekrar Anadolu beylileri üzerine gidildi. Fırsat
buldukça Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları Beyliği’nden Konya
Karaman, Niğde şehirleri alınarak bu beyliğe son verildi.
• Sivas, Kayseri ve Tokat çevresini alınarak Kadı Burhaneddin Devletine son
verildi.
• Böylece doğuda Fırat nehrine kadar olan yerler ( Malatya, Divriği, Besni,
Darende ) alındı.
 Anadolu Türk Birliği, Osmanlı tarihinde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından
Sağlanmıştır. ( 1398 )
İSTANBUL’UN KUŞATILMASI ( 1391 )
-Yıldırım Bayezid zamanında İstanbul dört defa
kuşatıldı.ilk kez 1391 yılında kuşatıldı. Daha
sonra 1395,1397 ve 1400 yıllarında yeniden
kuşatıldı.
-Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul’un 1395
Yılındaki kuşatmasında papadan ve Avrupa
Devletlerinden yardım istedi. Bunun üzerine bir
Haçlı ordusu oluşturuldu ve Niğbolu Savaşı
Yapıldı.
 İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı
Yıldırım Bayezid’dir.
NİĞBOLU SAVAŞI ( 1396 )
Osmanlı Devleti ile haçlılar arasında yapıldı. Haçlı ordusu; Macaristan, Fransa,
İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika ve daha başka ülkelerden katılan askerlerden
oluşuyordu.
Sebepleri :
1.Osmanlıların Balkanlarda ilerlemeleri ve yerleşmelerinin Avrupa devletlerini
Telaşa düşürmesi.
2. Macar kralının papadan ve Avrupa devletlerinden yardım istemesi üzerine
bir haçlı ordusunun oluşturulması.
3. İstanbul’un Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılmasıdır.
• Haçlı ordusunun amacı; Türkleri Balkanlardan çıkarmak ve İstanbul’u
kuşatmadan kurtarmaktı.
NİĞBOLU SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
1. Haçlılar yenilgiye uğratıldı. Osmanlılar büyük bir zafer daha kazandı.
2. Türkler’i Rumeli’den çıkarmanın imkansızlığı bir kez daha anlaşıldı.
3. Yıldırım Bayezid’in Anadolu beylikleri üzerindeki etkisi arttı.
4. Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.
5. Abbasi Halifesi Yıldırım Bayezid’e “ Sultan-ı İklim-i Rum” ( Rum diyarının
Sultanı ) ünvanını verdi.
 Niğbolu Savaşı’ndan sonra Bizans’ın kışkırtıcı davranışlarını sona erdirmek ve
Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak için I.Bayezid 1397’de İstanbul’u üçüncü
kez kuşatmıştır.
 Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
ANKARA SAVAŞI ( 1402 )
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapıldı.
Sebepleri :
1. Bir Türk hükümdarı olan Timur’un Horasan ve İran’da büyük bir devlet kurması
ve Osmanlı Devleti’nin sınırlarına kadar ulaşarak onunla üstünlük mücadelesine
girişmesi.
2. Timur’’dan kaçan bazı beylerin ( Ahmet Celayir ile Kara Yusuf ) , Yıldırım’a
sığınmaları.
3.Yıldırım’ın hakimiyetlerine son verdiği Anadolu beylerinin Timur’u kışkırtmaları
ve ona sığınmaları.
4. Timur’un Yıldırım Bayezid’e sığınan beyleri geri istemesi, Yıldırım Bayezid’in
İade etmemesi üzerine Osmanlılardan Sivas, Halep ve Şam’ı alması; buna karşılık
Yıldırım’ın da Timur’a bağlı Erzincan ve Kemah’ı alması.
5. Timur’un Çin seferine çıkarken arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesidir.
Gelişmesi :
Timur , Yıldırım Bayezid’den bazı isteklerde bulundu. Bu istekler :
1. Kemah kalesinin geri verilmesi.
2. Şehzadelerden birisinin rehin olarak verilmesi
3. Bayezid’in Timur hakimiyetini tanıması
4. Ahmet Celayir ile Kara Yusuf’un kendisine iade edilmesi.
5. Anadolu beyliklerinden alınan yerlerin eski sahiplerine bırakılmasıdır.
• Bu istekler kabule edilmeyince iki ordu Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaştı.
• Timur’un ordusu Yıldırım’ın ordusundan fazlaydı.
• Osmanlı ordusunda bulunan bazı beyliklerin askerleri Savaş sırasında Timur’un
Ordusuna geçtiler. Böylece Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatları bozuldu.
• Yıldırım Bayezid sonuna kadar savaştı. Fakat esir düştü.
Ankara Savaşı’nın Sonuçları :
1. İstanbul’un alınması gecikti.
2. Balkanlardaki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
3. Timur yanında bulunan Anadolu beylerine eski topraklarını geri verdi. Böylece
Anadolu Türk birliği bozulmuş oldu.
4. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri güçlenerek Osmanlı Devleti’ne rakip
hale geldi.
5. Timur Osmanlı topraklarını kendi yüksek hakimiyetini tanımaları şartıyla
Yıldırım’ın oğullarına bıraktı. Böylece Anadolu’da 1402’den 1413’e kadar sürecek
olan FETRET Devri başladı.
6. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
Yıldırım Bayezid Döneminde Devlet
Teşkilatında Yapılan Yenilikler :
• Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
• Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi kuruldu.
• Vergilerini ödemek şartıyla Venediklilere
Osmanlı sınırlarında ticaret yapma
hakkı verildi.
FETRET DÖNEMİ ( Bunalım Dönemi )
• Ankara Savaşı’ndan Çelebi Mehmet ‘in tahta geçmesine kadar olan döneme Fetret
( Bunalım ) Dönemi denir.
• Bu dönemde Yıldırım Bayezid’in dört oğlu ( İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet )
arasında taht mücadelesi yaşandı.
• Fetret Döneminde Osmanlı Devleti’nin başında padişah olarak kimse
bulunmamıştır.
• 11 yıllık bu otorite boşluğundan dolayı devlet kendi içerisinde yıprandı.Disiplin
bozuldu. Fakat Balkanlarda Selanik hariç toprak kaybedilmedi. Devlete karşı
en ufak bir isyan bile çıkmadı.
I. MEHMET
( ÇELEBİ )
( 1413 – 1421 )
Yıldırım Bayezid’in oğulları arasındaki taht mücadelesini I.Mehmet kazanarak
Hükümdar oldu. Bu dönemde devlet tekrar toparlanmaya başlamıştır. Bu yüzden
I. Mehmet’e Osmanlı Devleti’nin ikinci kurcusu da denir. Devlet bu dönemde tekrar
eski gücüne kavuşmuştur.
I.Mehmet iç işlerini düzelttikten sonra Anadolu’da Türk Birliğini yeniden
Kurmaya çalıştı.Saruhan ve Menteşeoğulları Beylikleri Osmanlı yönetimine alındı.
Karamanoğulları’ndan Akşehir ve Beyşehir geri alındı.
Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı fakat tam güçlenmemiş olan Osmanlı deniz
Kuvvetleri yenildi. ( 1416 )
Eflak prensliği vergiye bağlandı.
Timur’un yanında Semerkant’a götürdüğü Mustafa Çelebi Timur’un ölümünden
sonra geri dönerek iayan etti fakat yenilerek Bizans’a sığındı.
II. MURAT
( KOCA )
( 1421 – 1451 )
II.Murat önce Bizans İmparatorluğu’nun desteklediği amcası Mustafa
Çelebi’nin isyanını bastırdı.
Bu isyan ile uğraşırken Anadolu beyleri ayaklanarak I.Mehmet zamanında ele
geçirilen yerleri geri aldılar.II.Murat Anadolu’da Türk Birliğinin kurulması
çalışmalarına yeniden başladı. Menteşeoğulları, Hamitoğulları ve Aydınoğulları
Beyliklerine son verildi. Karamanoğulları ve Candaroğullarına ait bazı yerler
alındı.Germiyanoğulları beyinin ölümünden sonra vasiyeti üzerine bu beylik
Osmanlılara katıldı.
Haçlılarla Savaşlar :
Osmanlılar Sırbistan ve Macaristan üzerine akınlar yapıyorlardı.Osmanlı
kuvvetleri Erdel Beyi Hunyadi Yanoş’u yenilgiye uğrattı.Bunun üzerine Avrupa
Devletleri Türklere karşı birleştiler.
Osmanlı Devleti’nin haçlılarla mücadelesinden yararlanmak isteyen
Karamanoğulları Ankara ve Kütahya’yı aldılar.
Bunun üzerine II. Mahmut önce Karamanoğulları’nın üzerine yürüdü ve onları
yendi.
Sonra Rumeli’ye geçti. Yapılan savaşta haçlılar , Osmanlı kuvvetlerini pusuya
Düşürerek yenilgiye uğrattılar. II.Murat , bundan sonra barış istedi. 1444’ de
Macar kralı ile Edirne-Segedin Antlaşması yapıldı.
Edirne – Segedin Antlaşması ( 1444 )
Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında yapıldı. Buna göre ;
1. Sırplardan alınan yerler geri verilecekti.
2. Sırplar Osmanlı Devleti’ne vergi vereceklerdi.
3. Tuna nehri, Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında sınır olacaktı.
4. Osmanlılar ile Macarlar 10 yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklardı.
Önemi : Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlı Devleti’nin haçlılarla yaptığı ilk
Antlaşmadır.
II. Murat bu antlaşmadan sonra yerini 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet ‘e bıraktı.
Varna Savaşı ( 1444 )
Sebepleri :
1. II.Mehmet’in küçük yaşta olmasından yararlanmak isteyen Macar kralının
Edirne-Segedin Antlaşmasını bozması ve Osmanlılara karşı büyük bir haçlı
ordusu oluşturması.
2. Haçlıların Türkleri Balkanlardan atmak istemeleri.
3. Papa’nın ve Bizans’ın kışkırtmalarıdır.
Gelişmesi :
Bunun üzerine II.Murat, II.Mehmet ve devlet adamlarının ısrarlarıyla yeniden
Hükümdar oldu ve yapılan savaşta haçlılar bozguna uğratıldı.
Sonuçları :
1. Osmanlılar büyük bir zafer kazandı.
2. Balkanlarda Türk hakimiyeti yeniden sağlandı.
3. II.Murat bu zaferden sonra Timur Devleti’ne verilmekte olan vergiyi kesti.
II.Kosova Savaşı ( 1448 )
Sebebi :
Macarların, Varna Savaşı yenilgisinin intikamını almak istemeleri ve bir haçlı
ordusu oluşturmaları.
Sonuçları :
1. Osmanlılar büyük bir zafer daha kazandılar. Haçlılar bozguna uğratıldı.
2. Türkler Balkanlara kesin olarak yerleşti.
3. Avrupa’nın Türkler’i Balkanlardan atma ümidi sona erdi.
4. Avrupalılar savunmaya çekilirken Osmanlılar taarruza geçtiler.
5. Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi sona erdi.
II.Kosova Savaşı, Müslümanların son savunma savaşı olan Hendek Savaşı ( 627 )
ve Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren Miryokefalon Savaşı (1176 ) ile benzer
özellikler taşımaktadır.
Download