İşgücü Piyasaları ve Genç İşsizliği Sorununa Genel bir Bakış

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
İşgücü Piyasaları ve Genç İşsizliği Sorununa Genel bir Bakış
Gülşen Sarı Gerşil
1
Özet
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunları arasında işsizlik ve istihdam gelmektedir.
Tüm dünyada küreselleşme süreci ile birlikte yaygınlaşan küresel işsizlik, genç nüfusu olumsuz etkilemektedir.
Günümüzde küresel bir sorun haline gelen genç işsizliğin oranları önemli boyutlara ulaşmaktadır. Gençlerin
işgücü piyasalarına girebilmeleri; sosyal kimliklerinin oluşumu, kaliteli bir yaşama ulaşabilme, bağımsızlık ve
özgüvenlerinin gelişimi, kendilerine saygılarını kazanabilme, sosyo–ekonomik ve politik olarak vatandaşlık vb.
pek çok konuda oldukça önemlidir. Bu nedenledir ki, genç işsizliğin yüksek oranlara ulaşması, hem bireysel hem
de toplumsal açıdan önemli sorunlara yol açmaktadır. Gençler bir ülkenin entelektüel sermayesidir. Dolayısıyla
ülkeler gençlerin başta eğitimleri olmak üzere istihdamlarını sağlamak zorundadırlar. Bunun yanında, genç
işsizliği bir ülkede sadece ekonomik büyüme ile çözülemeyecek kadar kapsamlı bir sorundur. Küreselleşme
süreciyle birlikte uygulanan neo-liberal politikalar istihdamsız bir büyüme sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkelerin
genç işsizliğinin çözümüne yönelik uyguladıkları politikalarda bunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda uygulanan aktif işgücü politikalarının eğitim politikalarıyla uyumlu olması son derece önemlidir. Bu
çalışmada, Türkiye’de genç işsizliğine ilişkin yasal düzenlemeler ve politikaların, uluslararası yaklaşımlar dikkate
alınmak suretiyle değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu çerçevede, işgücü piyasalarının genel yapısı belirlenerek
genç işsizliğinin nedenleri ve çözümlerine ilişkin belirlemelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasaları, İşsizlik, Genç İşsizlik, İstihdam
Jel Kodları: J13, J21, J8, J29
1
Corresponding Author. Celal Bayar Üniversitesi [email protected]
Download