Dünya Astım Günü

advertisement
2 Mayıs 2012 Dünya Astım Günü Basın Bildirisi
Kronik bir solunum yolu hastalığı olan tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve
öksürük yakınmaları ile kendini gösteren astımın tüm dünyada 300 milyon kadar insanı etkilediği
tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım
hastasıdır. Görülme sıklığı yaşam ve çevre koşullarının değişmesine bağlı olarak giderek artmaktadır.
Tüm dünyada astımdan yıllık ölümlerin 250.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Hastalığın kronik ve değişken özelliği astım hastalarının yakınmalara alışmasına neden
olabilmektedir. Yakınmasız kalabileceklerini bilmeyen ve bunu talep etmeyen hastalar hekime
başvuruda geç kalmakta ve hastalıkları ilerleyebilmektedir. Oysa uygun tedavi ile hastalık kontrol
altına alınabilmektedir. Bu yıl Dünya Astım Günü’nde tüm dünyada ve ülkemizde, geçen yılda
olduğu gibi ‘ASTIMINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ’ ana temasının işlenmesine devam
edilecektir.
Astımlı bir hasta için kontrol altında olmak;
a. Gündüz astım yakınması bulunmaması
b. Gece astım nedeni ile uyanmama
c. Hastalığı tedavi eden ve kontrol altında tutan ilaçları kullanırken ayrıca hızlı etkili nefes açıcı
ilaçlara gereksinimin olmaması
d. Nefes ölçümlerinin normal düzeyde olması
e. Günlük işlerin engellenmeden yapılabilmesi demektir.
Dünyada ve Ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili gereken her türlü ilaç bulunmaktadır.
Çabalarla ülkemizde ve dünyada astımı tamamen kontrol altında olan hasta sayısı artmaktadır ancak
halen istenen düzeyde değildir. Güncel verilere göre ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına
başvuran astımlılarda dahi tam kontrol oranı %22 bulunmuştur. Astım hastalarının dörtte biri son bir
yılda astım krizi nedeniyle acil servise başvurmakta, %5’i ise astım nedeniyle hastanede yatarak
tedavi görmüştür. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru ve düzenli
kullanılmaması dışında, sigara dumanı vb tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite sayılabilir.
Ülkemizde astımlı hastaların %10’undan fazlasının halen sigara içmekte olduğu ve %30-40’nın obez
olduğu gösterilmiş ve bu olguların astım kontrolünün daha kötü olduğu bildirilmiştir.
Astım için Küresel Girişim (GINA-www.ginasthma.org) ile işbirliği içinde sürdürülen Dünya
Astım Günü aktiviteleri ve bu konudaki diğer çabalarla önümüzdeki 5 yılda astıma bağlı hastanede
yatışlarının %50 azaltılmasına yönelik bir kampanya başlatılmıştır. Bu amaca ulaşmak için astım
hastalığının
önemi
ve
hastalığın
kontrol
kavramı
konusunda
farkındalık
oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
Erişkinlerde işgücü, çocuklarda okul devamlılığında azalmaya neden olan bu hastalık için
başta hastalar olmak üzere hasta yakınları, sağlık personeli ve eczacıların bilgilendirmesi önem
kazanmaktadır. Türk Toraks Derneği son yıllarda bütün bu sayılan gruplar için ülkemizin bir çok
ilinde bir çok toplantı düzenlemiş ve her bir grup için ayrı eğitim kitapları ve slayt setleri
hazırlamıştır.
Bu yıl da 2 Mayıs 2012 Dünya Astım Günü’nde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek
çok ilde etkinlikler ve bilgi paylaşımı yapılacaktır. Bu toplantılara hastalar, yakınları ve tüm ilgilileri
davet ediyoruz.
Türk Toraks Derneği
Astım ve Allerji Çalışma Grubu
Download