Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamları

advertisement
Derya Duygu KARSLI
060012
Geçen hafta neler öğrendik ?
• Eğitimde bilgisayar uygulamaları
• Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
• BDE’in Türleri
• Avantajları ve Sınırlılıkları ve
• Araştırma Sonuçları
BDÖ NELERDEN OLUŞUR???





Öğretim Yazılımları
Hiper metin ve hiper
ortam
Sanal gerçeklik
Yapay zeka
Zeki öğretim sistemleri
Öğretim Yazılımları
Belirli bir konuyu öğretmek için tasarlanmış
yazlımlardır.
Genele olarak hazırlanış ve kullanılış amaçlarına
göre, öğretim yazılımları beş grupta
toplanabilir.
1. Tekrar ve alıştırma yazılımları
2. Birebir öğretim yazılımları
3. Benzetim yazılımları
4. Öğretim amaçlı oyun yazılımları ve
5. Sorun çözme yazılımlarıdır.
1. Tekrar ve alıştırma yazılımları
kullanıcıya;
 Öğrenmesiyle ilgili anında dönüt
sağlamak
 Öğrenme isteği uyandırma
 Yeni öğrendiği bilgileri kısa süreli bellekte
uzun süreli belleğe aktarma gibi
konularda yardım etmekle birlikte
öğretmene de zaman kazandırırlar.
2.Birebir öğretim
yazılımları;
Tamamen öğretmenin rolünü
üstlenecek şekilde
tasarlanmışlardır.
Ayrıca öğretim sonunda bir
performans değerlendirmesi
de yapabilmektedirler.
3.Benzetim yazılımları;
gerçek yaşamdaki olayların
kontollü bir şekilde temsil
edilmesine olanak sağlayan
yazılımlardır.
4.Öğretim amaçlı
oyun yazılımları;
Öğrenme etkilerine oyun
özelliği verilerek
hazırlanan ve öğrencinin
güdülenme düzeyini
yükseltmeyi amaçlayan
yazılımlardır.
5. Sorun çözme yazılımları;
Bu yazılımlarla sorun çözme
becerisini kazanan bir
kullanıcı;
• Karşılaştığı bir sorunu
tanımlayabilir,
• Sorunu çözmek için strateji
geliştirebilir,
• Stratejiyi uygulamaya
koyabilir ve
• Sonucu değerlendirebilir.
Hiper Metin Ve Hiper Ortam
Metin,grafik,resim,çizim vb. gibi tabloları
içeren düğüm ve düğümlerin birbirine
bağlanmasını sağlayan bağlantıların
birarada kullanılmasıdır.Hiper ortamlar
hareketli görüntü ve ses içerirler.
Hiper ortam ile;



Okuyucuların geçmiş
bilgilerine,ihtiyaçlarına göre bilgiye
ulaşmaları kendi kontrollerindedir.
Basılı materyallere göre saklanan bilgi
miktarı daha fazladır.
Basılı materyallere göre bir sayfada
daha zengin içeriğe
ulaşılabilir.(ses,video,vb.)
GÜL DEMiR
060010
Sanal gerçeklik
Sanal gerçeklik,bilgisayara
dayalı,etkileşimli bir
çokluortam teknolojisidir.
Bu teknoloji aynı zamanda
insan-makine etkileşiminde
sadece görsel ve işitsel
iletişimle yetinmeyip
hissetme yoluyla iletişimi
artırma çalışmalarını
kapsamaktadır.
Sanal gerçeklik pahalı
olmasına karşılık
birçok alanda
kullanılmaktadır;
Eğlance ve spor
Veri ve mimari
görüntüleme
Modelleme,tasarım ve
planlama
Eğitim ve tecrübe
artırımı
Birlikte çalışma
YAPAY ZEKA
Yapay zeka,insanlar tarafından
gerçekleştirildiğinde zeka gerektiren
işlerin bilgisayarlara yaptırması
çalışmaları ile uğraşan bilimdir.
Yapay zeka olguyu değiştirme
çabasındadır.Bunun için bilgi tabanlı
sistemlere iki temel becerinin
kazandırılması amaçlanmıştır.
• İnsanın karar verme mekanizmasını taklit
edebilme
• Kendi kendine öğrenebilme.
Başarılı bir uzman sistemin dört temel
özelliği vardır.
•
•
•
•
Önemli performans yeteneği
Makul cevap süresi
Güncellenebilirlik
Etkileşimli kullanıcı arayüz
ZEKi ÖGRETiM
SiSTEMLERi
Zeki öğretim sistemleri,neyi
öğreticeğini,kime ve nasıl
öğreteceğini bilen,yapay zeka
uygulamaları ile desteklenmiş
bilgisayar yazılımlarıdır.
Zeki öğretim sistemleri
kaçınılmaz olarak aşağıdaki
dört öğeyi içlerinde
barındırmışlardır.
Öğrenci modeli birimi
 Öğretici birimi
 Konu alanı uzmanı birimi
 Kullanıcı arayüz birimi

BDÖ Uygulamalarının
Yararları ve Sınırlılıkları
 Öğrencilerin
düsünme
kabiliyetlerini gelistirir.
 isbirlikli öğrenmeyi artırır.




Anlaşılmayan konular için sürekli tekrar
olanağı vardır.
Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak
sunar.
Bireysel öğrenmeyi etkin kılar.
Öğrenciye kendi hızlarında ve düzeylerinde
ilerleyebilme olanağı sunar.
Çokluortam ve etkileşim olanakları
sayesinde sıkıcı çalışmaları cazip hale
getirebilir.
Zamanın etkin kullanılmasını sağlar.
Bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için
eğitimde fırsat eşitliği sağlar.
Gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı olan
uygulamaların yapılmasına olanak sağlar.
Download