DERS B*LG*LER*

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
DİNLER TARİHİ II
201803
8
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Öğr. Gör. Enes Veli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Enes Veli
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Abdullah Dilek
Dersin Amacı
Yahudilik, Hristiyanlık ve belli başlı çağdaş dini akımlar hakkında akademik,
detaylı, karşılaştırmalı ve fenomenolojik bilgi edinmek.
1) İbrahimi geleneğe sahip ve İslam dini ile ortak coğrafya ve tarihi
paylaşan Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin temel özelliklerini ve
fenomenlerini detaylı ve karşılaştırmalı olarak öğrenir.
2) Yahudiliğin ve Hristiyanlığın kadim ve modern dönemdeki durumunu
Dersin Öğrenme
Çıktıları
saptar
3) Yahudilik ve Hristiyanlığın diğer dinlere bakışını kavrar
4) Yahova Şahitleri ve Moonculuk gibi çağdaş dini akımlar hakkında fikir
sahibi olur
5) İbrahimi dinler arası ilişkiler ve bu dinlerin ortak yönleri hakkında bilgi
sahibi olur
Yahudilik ve Hristiyanlığın geçirdiği tarihsel evreler, inanç esasları,
Dersin İçeriği
mezhepleri (kadim ve modern), kutsal metinleri, günümüzdeki durumu;
modern dönemde ortaya çıkan belli başlı dini hareketler, İbrahimi dinlerin
ortak konuları ve ilişkileri
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Yahudiliğe giriş: Yahudi kimdir; Yahudiliğin Doğuşu ve Yahudileri ifade
etmek için kullanılan kavramlar
2
Yahudilerin/Yahudiliğin tarihi, Yahudi mezhepleri (kadim-modern)
Ön Hazırlık
3
Yahudiliğin kutsal metinleri
4
Yahudilikte inanç sistemi ve ibadetler
5
Hıristiyanlığa giriş: Hıristiyan kelimesi, Hristiyanlığın doğuşu ve İsa’nın
hayatı
6
Hıristiyanlığın tarihi, konsiller ve mezhepler
7
Hristiyan kutsal metinleri ve Apokrifler
8
Hristiyan inanç sistemi ve ibadet anlayışı (sakramentler)
9
Yahudiliğin ve Hristiyanlığın diğer dinlere bakışı
10
Tevrat, İncil ve Kur’an’ın ortak öyküler açısından karşılaştırılması
11
İbrahimi dinlerin ibadetler ve mabedler açısında karşılaştırılması
12
Yeni dînî hareketler: Yehova Şahitleri, Moonculuk
13
Yeni dînî hareketler: Bâbîlik, Bahaîlik ve Kâdıyânilik
14
Genel Değerlendirme
KAYNAKLAR
Ana Kaynaklar
[1] Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara,
2002.
[2] Şinası Gündüz (ed), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Bakanlığı, Ankara,
2007.
[3] Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İSAM Yayınları, İstanbul, 2008.
[4] Şinasi Gündüz, Hristiyanlık, İSAM Yayınları, İstanbul, 2007.
[1] Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002.
[2] Baki Adam, Yahudilik ve Hristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Pınar Yayınları,
İstanbul, 2002.
[3] İsmail Taşpınar, Hacı Abdullah Petricî’nin Hristiyanlık Eleştirisi, İnsan Yayınları,
Diğer Kaynaklar
İstanbul, 2008.
[4] Hakan Olgun, Luther ve Reformu: Katolisizm’i Protesto, Fecr Yayınları,
Ankara, 2001.
[5] Mehmet Aydın, Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve
Tartışma Konuları, TDV Yayınları, Ankara, 2012.
[6] Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2005.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning)
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri usulüne uygun olarak
yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş metinleri anlayabilecek, onları yazılı
ve sözlü olarak aktarabilecek bir seviyede Arapça seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a dayalı güzel ahlâkını tanır; hadis
ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği safhaları, hadis metodolojisinin oluşumunu, Kur’ân-Sünnet
bütünlüğünü, Sünnetin dindeki yerini, hadisin temel problemlerini ve farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun mevzularına vâkıf olur; hukuk tarihi
çerçevesinde İslâm hukukunun yerini kavrar; onun diğer hukuk sistemleri ile kıyaslamasını yapabilir,
aralarındaki farklı ve benzer yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın problemlerine ve bunların
çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi ve fikir sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve modern akımları, bunların
temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf müesseseleri hakkında bilgi sahibi olur;
meşhur mutasavvıfları, temel düşüncelerini ve temel özelliklerini tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim metotlarını tanır;
mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve metotlarını kavrayarak kendine öz güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve metotlarını kullanarak düşünme sistemi
içinde sağlam bir alt yapı edinir; Batılı ve Doğulu meşhur filozoflarla bunların felsefeleri, tarihî x
süreçleri, doğuşları ve tesirleri hakkında malumat sahibi olur.
bunların
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri kalmayan dinlerin temel esaslarını ve
10 özelliklerini tanır.
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri, medeniyetler arası
11 münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî bilimleri analiz ve sentez yöntemleri ile
değerlendirebilir, tenkit usulleri çerçevesinde bunların zaaf ve eksikliklerini görüp müzakere edebilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra edebilir. İslâm mimarisinin temel
12 özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari yapılardan ayıran farkları kavrar, ayrıca tezyin sanatları ve
tarihçesi ile bunların önemli örneklerini bilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
1
6
6
Sunum / Seminer Hazırlama
1
6
6
Arasınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
92
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.06
Dersin AKTS Kredisi
3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards