Cerrahide yandaş hastalıklar

advertisement
Cerrahide yandaş hastalıklar
Cerrahi hastada kardiak risk
•
•
•
•
•
•
•
6 ay içinde Myokard İnfarktüsü geçirmek
Konjestif kalp yetmazliği
Aritmi
Aort darlığı
Acil cerrahi girişim
70 yaş üzerinde hasta
Genel durumu bozuk hasta
Pulmoner risk
•
•
•
•
Sigara kullanımı
OPbezite
İleri yaş
Hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerede
yaşamak
Solunum fonksiyon testi,
20-25 cm.den kibrit söndürme
Renal risk
• Yetersiz sıvı alımı olan hastalar
• Sepsis
• Kontrol edilemeyen hipertansiyon
BUN, kreatinin, K düzeyi
Akut böbrek yetmezliği
• Saatlik idrarın 30 ml altına düşmesi
• 24 saatte 700 ml.den az idrar yapma
Plazma volümünün düşmesi
Yetersiz sıvı tedavisi
Kalp yetmezliği
Böbrek kan akımınıda bozulma
Nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozid, tiazid
diüretikler,penisilin, aspirin)
Hemoglobin ya da myoglobin çökelmesi
Aort cerrahisi
Diabetik hastada cerrahi
• Diabet popülasyonda %2-3 görülür
• Cerrahi girişim sırasında ve sonrasında üç
önemli tablo izlenir
– Nonketotik hiperglisemik koma
– Diabetik ketoasidoz
– Hipoglisemi
Diabetik hastada cerrahi
Nonketotik hiperozmolar koma
Yaşı hastalarda sık olur
TPN alanlarda sık olur
Kan şekeri 1000 mg/dl üzerinde
keton cisimciği yok
Tedavi bol sıvı, TPN kesilmeli, insulin düşük
dozlarda verilmeli
Diabetik hastada cerrahi
Ketoasidoz
Kan şekeri yüksek 400 mg/dl üzerinde
Keton cisimcikleri var
Genel duruk bozuk
Genelde inssülin bağımlı diabetlilerde
gözlenir.
Tiroid hastalıkları ve cerrahi
• Tiroid fırtınası
Kontrolsüz hipertiroidisi olanlarda görülebilir.
Taşikardi, ateş, bilinç durumunun bozulması, ölüm
• Miksödem koması
Hipotiroidisi olan hastalarda gözlenir
Travma, enfeksiyon, cerrahi, kanama neden
miksödem komasına neden olabilir
Bradikardi, uykuya meyil artması, solunumun
yavaşlaması, nöbet geçirme, ölüm
Hipertansiyon ve cerrahi
• Diastolik kan basıncı 110 mm/Hg üzerinde ise
ani ölüm riski var tansiyon kontrol altına alınmalı
• Son zamanlarda tansiyon yüksekliği, ECG de MI
ya da iskemi bulguları, aritmilerin olması,
Konjestif kalp yetmezliğinin olması
Kardilojik incelemeden geçmeden ve tansiyon
kontrol altına alınmadan cerrrahi yapılmamalı
Download