nükleik asitlerin saklama koşulları

advertisement
NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA
KOŞULLARI
Dr. Zafer KÜÇÜKODACI
GATA HEH Patoloji Servisi
22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
7 Kasım 2012
Manavgat
DNA ve RNA’NIN
KANTİTASYONU
 Spektrofotometrik ölçüm
 Floresans teknik
Spektrofotometre
Spektrofotometre bir
solüsyon tarafından
absorbe edilen ışığın
miktarını ölçen cihazdır.
Spektrofotometre
• Hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık
geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti
tarafından absorblandığının bulunması esasına
dayanır.
• Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla
ise daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur.
• Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen çözelti tarafından absorblanmayan- ışığın
yoğunluğu tespit ederek çözelti içeriğindeki
aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi
verir.
IŞIK
KAYNAĞI
DALGABOYU
SEÇİCİ
ÖRNEK
KABI
DEDEKTÖR
KAYDEDİCİ
•
Ulraviyole bölgede en çok kullanılan lambalar, hidrojen ve döteryum elektriksel
boşalım lambalarıdır. Bu lambalar 180-380 nm arasında ışık yayar.
•
Dalga boyu seçicileri (monokromatörler), ışık kaynağından gelen polikromatik
ışıktan tek bir dalga boyunda monokromatik ışık elde edilmesini gerçekleştiren
düzeneklerdir.
•
Spektrofotometrelerde dedektör, maddenin ışığı absorplayıp absorplamadığını
anlamak için ışık kaynağından gelen ışığın şiddetinin ölçülmesi amacıyla kullanılan
düzenektir.
•
Spektrofotometrelerde örneğin konulduğu örnek kapları(küvet),yuvarlak bir tüp
veya dört köşe olabilir. Küvetler, soft veya borosilikat camdan, kuartz veya plastikten
yapılır.
Spektrofotometre
• UV spektrofotometre
Elektromanyetik ışınlar dalga boylarına göre adlandırılır.
Dalga boylarına göre;
200-340 nm : Ultraviyole
340-800 nm : Görünür
800-2000 nm: İnfrared
OD 260
OD 280
• Dalga boyu uzunluk birimleri cinsinden ifade edilir.
Angstrom
Spektrofotometrik ölçümlerde nanometre, mikrometre,
veya milimikron
10AO = 1nm = 1milimikron
• Absorbansın birimi yoktur. Spektrofotometreden okunan
bir sayıdır. Okunan dalgaboyu absorbans ile birlikte
A260 = 0.34
DNA konsantrasyonu (g/mL) = OD260 x 100 (dilüsyon faktörü) x 50 g/mL
Nükleotid içerisindeki bazlar 260 nm’de maksimum absorbansı sağlar
Deoksiribonükleotid
Ribonükleotid
DNA konsantrasyonu (g/mL) = OD260 x 100 (dilüsyon faktörü) x 50 g/mL
1 A260nm ünite dsDNA
=
50 g/mL
DNA konsantrasyonu (g/mL) = OD260 x 100 (dilüsyon faktörü) x 50 g/mL
Örneğimiz saf mı?
Nükleik asit maksimum absorbansı 260 nm dalga boyu
OD260/OD280 oranı ?
 Oran 1.8 - 2.0 DNA saf
 Oran 1.8 den düşük ise protein varlığı ve/veya diğer UV absorbers
 Oran 2.0 den büyük ise örnek kloroform veya fenol ile kontamine
DNA konsantrasyonu (g/mL) = OD260 x 100 (dilüsyon faktörü) x 50 g/mL
DF=100
1:99 (Örnek:dsu)
[dsDNA] ≈ A260 x (50 µg/mL)
[ssDNA] ≈ A260 x (33 µg/mL)
[ssRNA] ≈ A260 x (40 µg/mL)
OD260 =0,065
OD280 =0,040
DF=100
1:99 (Örnek:dsu)
? 0,065x 100x 50
• DNA miktarı =
= 325 g/mL
= 325 ng/L
• DNA’nın saflığı ?
OD260/280 = 0,065/ 0,040 =
1,625
• NUMUNE
• KÖR
• STANDART
Nano Drop
NÜKLEİK ASİTLERİN
SAKLAMA KOŞULLARI
Phosphate
• DNA
HO
OH
P
O
Base
N
H
O
• RNA
NH2
H
N
CH2
O
N
N
Sugar
OH
H
Azotlu heterosiklik bir baz, beş karbonlu bir
seker ve bir fosfat grubundan meydana gelir
DNA
• KARARLI
– Çift sarmal yapıda
– Şeker fosfat omurga
– Hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanan
baz yapıları
– Kümeleşme etkisi (hidrofobik)
• FOSİL ÇALIŞMALARI
DNA
• DNA kararlılığını etkileyen başlıca faktörler
– DNA’nın baz içeriği
– Tek iplikli DNA oranı
– Ortamın ısısı
– Ortamın pH değeri
– Ortamın tuz içeriği
– Fenol-kloroform
DNA
BAZ İÇERİĞİ
•A = T zengin DNA
moleküllerine göre, G
≡ C’den zengin DNA
molekülleri daha
kararlıdır.
DNA
TEK İPLİKLİ DNA ORANI
•Hücrede tek iplik DNA – yıkıma açık
• ssDNA bağlayan proteinler
•Kümeleşme etkisi daha az
DNA
pH
•Asit ve alkaliye genelde dirençli
– güçlü alkaliye dayanıklı
– asidik pH’ya hassas
•Kuvvetli asitlerde ve yüksek ısıda nükleik asitler
kendilerini oluşturan baz, şeker ve fosfat gruplarına
hidrolize olur
•Seyreltik asitlerde (pH 3-4) beta-glikozid pürin
bağlarında hidroliz
– apürinik DNA hidroksil iyonlarıyla yıkım
•Alkali ortam bazların tautomerik durumunu değiştirir
DNA
ISI
•sıcaklık artışı ile
denaturasyon
•ssDNA-dsDNA
absorbans
HELIX-COIL TRANSITION
DNA
FENOL-KLOROFORM
•Fenol ve kloroform organik solventler
•Her ikisi de güçlü denaturasyon ajanları
– proteinleri denatüre ederler
•Fenolden etkilenmez
– Kontaminasyon
•Kloroform genellikle suya karışmaz
DNA
• ribonükleazlar
• deoksiribonükleazlar
– ekzonükleazlar (5' -> 3‘: Ekzonükleaz VII, Bal31
nükleaz 3' -> 5‘: DNA polymerase I, Ekzonükleaz
I, Ekzonükleaz VII, Bal31 nükleaz)
– endonükleazlar (Non-spesifik: DNaz I,
Mikrokokkal nükleaz, Mung bean nükleaz;
spesifik: restriksiyon endonükleazlar)
Fenol-kloroform-izoamilalkol
DNA
• Ultraviyole gibi iyonizan radyasyon
• Serbest radikaller
• Uygunsuz tüpler
– Polypropylene plastik: 5ng/mm2
• Uygunsuz solüsyonlar
• Agresif pipetleme ve vorteksleme
RNA
RNA
RNaz
RNA
RNA
RNaz
•Taze doku-dondurulmuş doku
•Neredeyse tüm hücreler ve
salgılarda. Neden?
•Laboratuvarda bulaş çok olası.
Nereden?
RNA
RNaz
•Saç, tüy, tükrük ve ter gibi vücut salgılarında
•Bakteri ve küf mantarı içeren toz
partiküllerinde
•Pipet uçlarında, laboratuvar tüplerinde, cam
veya plastik laboratuvar malzemelerinde
•Suda, çözeltiler ve solüsyonlarda
•Laboratuvar yüzeylerinde
•Dokunun kendisinde
RNaz İÇERMEYEN
ORTAM
YALNIZCA RNA
İÇİN KULLANILAN
MALZEME
RNaz
RNaz
•Kabin
•Eldiven, eldiven, eldiven..
•Pipet seti
•Rnaz’sız pipet uçları, vs.
•Steril, RNaz içermeyen
polipropilenli tüpler
• Hazır kimyasallar
• RNaz içermeyen su
• NaOH-EDTA
• Çamaşır suyu
• DEPC
• Otoklav
RNaz
RNA
Çalışma öncesi ve sonrası temizlik
•Tezgahlar, cihazlar vb.
– hazır kimyasallar
– NaOH
– çamaşır suyu
– deterjan güzelce yayar!
RNA
• Otoklav yeterli değil
• Cam malzemeler 230oC 2-4 saat
• Plastik laboratuvar ürünleri önce 0.1 M
NaOH, sonra 1 mM EDTA ve RNaz
içermeyen su ile durulanmalıdır
• Plastik malzemeler DEPC
• RNA izolasyonundaki kimyasallar - DEPC
RNA
• DEPC (dietilpropilkarbonat)
– Buffer ve cam malzemelerdeki RNazın
inaktivasyonu için kullanılan alkilleyici bir ajandır
– %0.05-%0.1
– Karsinojen
– Tris, HEPES için uygun değil
– Otoklavlanamayacak çözeltiler
• Diğer hazır kimyasallar
RNA
• Pürifiye edilmis RNA, -20°C veya 80°C’de
• Solüsyonlar
– (1) 1 mM sodyum sitrat, pH: 6.4
– (2) 0.1 mM EDTA (DEPC ile muamele
edilmiş)
– (3) 10 mM Tris-HCL, 1mM EDTA, pH: 7.0
• Uzun dönem saklama etanolde -20°C’de
ve tercihen etanol ve sodyum asetat ile
çöktürme işlemi sonrasında -80°C’de
Eksizyonu takiben doku hızla en az 10 kat hacminde
reaktif içine konulmalı (1 mg doku başına yaklaşık 10 μl
reaktif)
150 mg’ a kadar ağırlıktaki dokularda RNA 1.5ml’lik
(RNAlater TissueProtect) tüplerde
150-500 mg arası doku parçaları, 5 ml’lik (RNAlater
TissueProtect) tüplerde stabilize edilir.
RNaz
RNazsız ortamda, düşük pH, düşük sıcaklık ve
yoğun alkol içinde RNA’nın saklanması önerilir
Download