FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdakilerden

advertisement
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
1)
a)
b)
c)
d)
2)
a)
b)
c)
d)
3)
a)
4)
a)
5)
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik boyutta Fazın tanımıdır?
Heterojen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip madde
Homojen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip madde
Heterojen kimyasal özelliklere sahip madde
Homojen fiziksel özelliklere sahip madde
Aşağıdakilerden hangisi faza örneklendirme olarak verilemez?
Katı bileşikler
Amorf metaller
Katı eriyik çözeltiler
Sıvılar
Saf bakır kaç farklı faza sahiptir.
1
b)2
c)3
d)4
Pirinç alaşımı aşağıdaki elementlerden hangisi ile oluşturulur?
Zn-Al
b)Cu-Zn
c) Al-Fe
d) Mn-Al
Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
Termodinamiğin fiziksel metalürjide kullanımının en önemli amacı bir alaşımın
…………………olup olmadığını göstermesidir.
a) Sabit hacimde b) Homojen c) Heterojen d) Dengede
6) Aşağıdakilerden hangisi polimorfizm veya allotropi tanımını ifade eder?
a) Bazı metaller katı halde iken de değişik sıcaklıklarda değişik kristal yapılarında
bulunarak ayrı ayrı faz oluşturabilirler.
b) Bazı metaller katı halde iken de değişik sıcaklıklarda aynı kristal yapılarında
bulunarak ayrı ayrı faz oluşturabilirler.
c) Bazı metaller sıvı halde iken de değişik sıcaklıklarda değişik kristal yapılarında
bulunarak ayrı ayrı faz oluşturabilirler.
d) Bazı metaller sıvı halde iken de değişik sıcaklıklarda aynı kristal yapılarında
bulunarak ayrı ayrı faz oluşturabilirler.
7) Aşağıdakilerden hangisi polimorfizm veya allotropi örneklerindendir?
c)Sn,Ti.Fe
d) C,Ag,Cl
a) Mn,Al,C
b) O,F,As
0
8) Saf demir 1400 -1539 C sıcaklık arasında bulunduğu hal ve faz aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sıvı – H.M.K
b) Katı – H.M.K
c) Sıvı – Y.M.K
d) Katı – Y.M.K
9) Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
İki bileşenli alaşımlar ………. sistemler ve üç bileşenli alaşımlar ………… sistemler
olarak adlandırılırlar.
a) Hektonal – Octonal b) Ternary – Octonal c) Binary – Hektonal d) Binary – Ternary
10) Aşağıdakilerden hangisi Alaşımın tanımıdır?
a) En az biri metal olmak şartıyla, iki veya daha fazla metal veya metalloidin bir araya
gelerek oluşturdukları yeni metalik karakterdeki malzemelere alaşım denir.
b) En az biri metal olmak şartıyla, iki veya daha fazla metal veya metalloidin bir araya
gelerek oluşturdukları yeni yalıtkan karakterdeki malzemelere alaşım denir.
c) En az biri metal olmak şartıyla, iki yarıiletkenin veya metalloidin bir araya gelerek
oluşturdukları yeni metalik karakterdeki malzemelere alaşım denir.
d) Hiç biri.
11) Aşağıdakilerden hangisi Gibbs Serbest Enerjisi ifadesidir?
a) G = H – VS b) G = TS – PV c) G = H – TS d) G = E + PV
12) Aşağıdakilerden hangisi atomlardan kinetik enerjisini etkileyen faktörlerden değildir?
A- Atom titreşimi
B- Faz geometrisi
C- Atomların dönmesi
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
D- Atomların çarpışması
13) Aşağıdakilerin hangisi alaşımlarda önemli olan ikinci fazın özelliklerinden değildir?
A- Miktarı
B- Kompozisyonu
C- Geometrisi
D- Hacmi
14) Aşağıdakilerden hangisi çoklu faz bileşenlerine sahip olan sistemlerde serbest enerjiyi
etkileyen faktörlerdendir?
A- Kompozisyonu
B- Entropisi
C- Mol sayısı
D- Atom oranları
15) Aşağıdakilerden hangisi çok bileşenli sistemlerdendir?
a) Cu
b) Ni
c) Pb
d) CuNi
16) Aşağıdakilerinden hangisi termodinamiğin değişkenleri arasında gösterilemez?
a) Hacim b) Kütle
c) Entropi d) Serbest enerji
17) Maden olmayan fakat madene benzeyen cisimlere ne ad verilir?
A) Allotropi B) Yarıietken C) Entalpi D) Metaloit
18) Maddenin yapısında depoladığı her türden enerjiye ne ad verilir?
A) Isı B) Mol C) Entalpi D) Entropi
19) Bir maddenin sıcaklık basınç derişim veya yabancı maddelerin bulunması şartlarına
bağlı olarak değişen iki veya daha fazla yapıda bulunmasına ne ad verilir?
A) İzomorfizm B) Polimorfizm
C) Allotropi D) Metamorfizm
20) Bir sistemin mekanik işe çevrilecek termal enerjisine ne ad verilir?
A) Entropi
B) Polimorfizm
C) Entalpi D) Allotropi
21) Aşağıdakilerden hangisi metalloid değildir ?
A-Bor B-Silisyum
C-Germanyum D-Arsenik
22) “Gips (serbest enerji) = A – ( B x C )” verilen formülde A B ve C yerine sırasıyla
gelecek adlandırmalar nelerdir?
A) Entalpi - entropi - mutlak sıcaklık
B)Ortalama sıcaklık - entropi - entalpi
C) Entalpi - oda sıcaklığı – entropi
D)Elektron sayısı - mutlak sıcaklık - entropi
23) Alaşımın hangi şartlarda üretileceğini, kullanımı sırasında kararlı kalıp kalmayacağını
belirten, atmosferde reaksiyonların meydana gelip gelmeyeceğini ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Termodinamik B) Entalpi
C) Entropi D) Serbest enerji
24) Metaloid aşağıdakilerden hangisi gibi tanımlanabilir?
A) Ana metalin kristan sistemi degişmeksizin diger metal veya metaloidlerin ana metal
içerisinde kendisine yer bulması.
B) Fe-Fe3C sisteminin 1536 C sıcaklıkta tamamen sıvı hale gelmesi
C) Perlitik yapıya verilen addır
D) Metalin ana konusunu içeren bilim dalıdır.
25) Yüksek Karbonlu çeliklerde tokluğun artması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?
A) Fe3C küreselleşirse
B) Ergime sıcaklığında buzlu suda soğutarak martenzit oluşumu gerçekleşirse
C) Bileşimine Cu elementi eklenerek
D) İkinci faz boyutu yükseltilip enerjisi arttırılırsa
26) Aşağıdakilerden hangisi bir faz değildir?
A) Katı B) Katı element C) Katı eriyik D) Gaz
27) Aşağıdaki malzemelerden hangisi mühendislikte kullanılan çok bileşenli alaşım sistemine
sahip malzeme değildir?
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
A) Yüksek hız takım çelikleri
B) Piston alaşımları
C) Süper alaşımlar
D) Demir
28) Aşağıdakilerden hangisi termodinamik bir değişken değildir?
A)potansiyel fark B)entropi C)entalpi D)hacim
29) Termodinamik aşağıdakilerden hangisini ifade etmemektedir?
A) Alaşımın kullanımı sırasında kararlı kalıp kalmayacağını
B)Alaşımın hangi şartlarda üretildiğini
C)Atmosferde reaksiyon meydana gelip gelmeyeceğini
D) Reaksiyon verimini
30) Aşağıdakilerden hangisi ve hangileri metaloid olarak kabul görür?
I.Germanyum II. Bor III. Çelik IV. Altın V.Antimon VI. Arsenik VII. Demir
A) I,II,III B) V,VI,VII C) I,V,VI D)I,II,V,VI
31) Madde aşağıdaki sıcaklıkların hangisinde çöker madde olmaktan çıkar?
A) 0 0K
B)1539 C0
C) -273 0K
D) 100 C0
32) Faz diyagramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fazların oluşumunda ve dönüşümünde ana etken malzemenin içeriğidir.
B) Faz diyagramlarının içeriğini sıcaklık, basınç ve bileşim değiştirir.
C)Faz diyagramları ile malzemenin faz türleri belirlenir.
D)fazların içyapıları belirlenir.
33)İçyapısının atomsal boyutların üzerinde kimyasal ve yapısal olarak homojen ve özellikleri
birbirinden farklı olan her birime ne ad verilir?
C) Faz
D) Entropi
A) Entalpi
B) Diyagram
34) Bir alaşımı oluşturan kimyasal elementlere ne ad verilir? ( bileşenleri)
A) Element
B) Faz
C) Bileşen
D) Molekül
35) Aşağıdakilerden hangisi faz oluşumunda etki eden faktörlerden birisidir?
A) Sıcaklık B) Nem C) Hacim D) Ağırlık
36) Gibbs Faz Kanunu aşağıdaki formüllerden hangisi ile ifade edilir?
A) S=2B-F+2
B) S=B-F+2
C) S=B-2F+2
D) S=3B-F+1
37) Fazların oluşumunda ve dönüşümünde ana etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıcaklık ve Basınç B)Basınç c)Basınç ve Bileşik D) Basınç, Bileşik ve Sıcaklık
38) Faz denge diyagramı yardımıyla bir malzemede sistemin sıcaklık ve bileşime bağlı olarak
oluşturulacak fazlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İçyapıları belirlenebilir B)Türleri belirlenemez C)Bileşim miktarları bilinemez D)Hepsi
39) Faz diyagramları yardımıyla herhangi bir bileşim ve sıcaklık için aşağıdaki bilgilerden
hangisi elde edebiliriz?
A)Hangi fazların bulunduğu B)Fazların bileşimleri C)Faz ağırlık oranları D)Hepsi
40) Saf demirin allotropik hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 910 °C 'nin altında ɤ(ostenit) haldedir. B)1394 °C ve 1539 °C ' e arasında δ (delta)
halindedir.
C) 1394 °C' de sıvılaşır. D) 910 °C ve 1394 °C'de α(ferrit) halindedir.
41) Aşağıdakilerden hangisi allotropiye örnek değildir?
A) Grafit- elmas B)Beyaz fosfor - kırmızı fosfor C)Ozan – oksijen D) Sn- Ti
42) Aşağıdakilerden hangisi “Spesifik ısı” tanımıdır?
A) Bir mol maddenin sıcaklığını 1 °K yükseltmek için gerekli kalori.
B) Maddenin mutlak sıcaklığıdır.
C) Bir mol maddenin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli kalori.
D) Bir mol bileşiğin atomlarının birbirinden koparılması için harcanan ısı enerjisi
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
43)Katı-sıvı, sıvı-katı dönüşümü için gerekli olan gizli ısı (Sıvı ve katı fazlar
arasındaki entalpi farkı) bulmak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?
A) G=L∆T/Tm B) ∆G=L∆T/Tm C) ∆T=L∆T/Tm D) ∆C=L∆T/T
44)Fazların sayısı sabit kalmak koşuluyla birbirinden bağımsız olarak
değiştirilebilecek durum büyüklükleri sayısına ne denir?
A) Serbestlik Derecesi B) Denge Diyagramı C) Gizli ısı D) Entropi
45)Aşağıdakilerden hangisi fazların oluşumunda ve dönüşümünde ana etken enerji içeriğidir?
A)Bileşen
B)Faz
C)Sıcaklık
D)Serbestlik derecesi
46) İç enerjideki değişimin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
A)∆W
B)∆T
C)∆E
D)∆S
47) I-) Metalurjik olayların çoğu sıcaklığa önemli derecede bağlıdır.
II-)Termodinamik, deneysel delilleri kullanır ve kanunlar geliştirir.
III-)Termodinamik, tek tek atom davranışlarını değil kütleyi hedefler.
IV-) Noktasal kusur, kristal yapı kusuru değildir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) I ve IV B) II ve III C) I,II,III D) IV
48) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri düzlemsel kusurları oluşturur?
I-) Faz sınırları II-)Tane sınırları III-)İkiz sınırlar IV-)Dizi hataları
A) Yalnız I B) I,II,III,IV C) III,IV D) Yalnız IV
49) Aşağıdakilerden hangisi Termodinamiğin incelediklerinden değildir?
A)entalpi B) entropi C) Atomik değişim D) İç enerji
50) Aşağıdakilerden hangisi çizgisel boyutta kusur değildir?
A) kenar dislakasyonu B) Vida dislakasyonu C) vida dislakasyonu+kenar dislakasyonu D)
noktasal kusur
51) İdeal bir gaz için verilen eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
A)P.V=n.R.T B)G=E+PV-TS C)dE=dQ+dW D) k=R/N
52) Metalde bir kusur varsa C,N ve B atomları aşağıdaki hangi metaller içinde hareketli
olurlar.
C) Fe,Ti,Ni
D) Hiçbiri
A) Cu, Mg, B
B)Au, Ni, Al
53) Aşağıdakilerden hangisi kristal nokta hataları içinde bulunmaz?
A) Elektronik hatalar B) Arayer boşlukları C) hacimsel boşluklar D) yabancı atomlar
54) Aşağıdakilerden hangisi çizgi hatalar kategorisindedir?
A) Atom boşlukları B) İkizler ve istif hataları C) Boşluklar D) Dislokasyonlar
55) Aşağıdakilerden hangisi hacim hataları kategorisindedir?
A) ve istif hataları C) Boşluklar D) Dislokasyonlar
56) Aşağıdakilerden hangisi noktasal hatalar kategorisindedir?
A) Atom boşlukları B) İkizler ve istif hataları C) Boşluklar D) Dislokasyonlar
57) Mutlak sıfır derece sıcaklıkta dengedeki boşlukların konsantrasyonu nedir?
A) Sonsuz
B) sıfır
C) 100000
D) 200000
58) Belirli bir sıcaklıkta kristallerde dengede olan atom boşluklarının atomlara oranı aşağıdaki
ifadelerden hangisi ile belirlenir?
A)
=
B)
= 1−
C)
= 1+
D)
=
59) n0 bir kristalde bulunan atom sayısı, nv bir kristalde atom boşluğu sayısı olmak üzere
kristaldeki toplam atom konumu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n0 - nv
B) n0 - 3nv
C) n0 + nv
D) n0 - nv
60)Boşluklu bir kristalin boşluk içermeyen kristale oranla fazla enerjisi
aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
A) w
B) n0w
C) wnv
D) 3nvw
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
61) T=300 K derece sıcaklıkta denge boşluklarının sayısı nedir?
A) 4.45 x10-15
B) 4.45 x10-10
C) 4.45 x10-13
D) 4.45 x10-11
62) Atomların boş konuma sıçramaları için gerekli olan enerjiye sahip olabilme şansı
aşağıdaki ifadelerden hangisi ile belirlenir?
A) =
B) =
C) =
D) =
63) Eğer yüklü bir iyon bulunması gereken yerde boşluk varsa, oluşan yük dengesizliğini
ortadan kaldıracak şekilde ters yüke sahip iyon pozisyonlarında da boşluk vardır. Bu duruma
ne ad verilir?
A) Frenkel kusuru
B) Schottky kusuru C) Boş yer kusuru
D) Hiçbiri
64) Eğer bir iyon yerinde boşluk varsa, oluşan yük dengesizliğini ortadan kaldıracak aynı
yüke sahip başka bir iyon arayer pozisyonlarındada bulunabilir. Böylece bir boş yer ile
fazladan bir arayer atomu oluşturulmuş olur. Bu duruma ne ad verilir?
A) Frenkel kusuru
B) Schottky kusuru C) Boş yer kusuru
D) Hiçbiri
65) Kristal yapılarda çeşitli hatalar bulunmaktadır. Kusursuz bir yapı elde edilmesi
imkânsızdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi saf bir metalin kristal yapısındaki hatalardan
biri değildir?
A) Arayer türde yerleşmiş yabancı bir atom B) Tane sınırları C) Isı farklılıkları
D) inklüzyonlar
66) Aşağıdakilerden hangisi boşluk oluşum nedenlerinden değildir?
A) Primer hatalar B) Sekonder hatalar C) Atomik hatalar D) Termal titreşim
67) Kristal entropisi atom boşlukları ile neden değişir?
A) Düzensiz ve rastgele titreşirler B) Atom boşlukları doldurulamaz
C) Yeterli ısı ve enerji sağlanamaz D) Entropi dengesi düzensizdir
68) Aşağıdakilerden hangisi boşluk oluşturma metotlarından değildir?
A)Yüksek sıcaktan ani soğutma
B)metal alüminitler gibi intermetalikler stokiometrik dengeden saptıklarında.
C)metalin yüksek enerjili nükleer partikürler ile bombardımana tabi tutulması
D) Elastik deformansyonda kesişimi ile dislakasyon çizgilerinde üretilmesi
69) Aşağıdakilerden hangisi saf bir metal kristal yapısındaki hatalardan değildir?
A)Boşluklar B) kayma C)ikizler ve istifleri D)atom boşlukları
70) rv= Ae-Q m/RT formülündeki A sabiti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A)Boşluğun çevresindeki atom sayısı B) Atomların titreşim frekansı
C) Eşik enerjisi
D)Malzeme mikroyapısı
71) Bir atomun eşik enerjisinden daha yüksek enerjiye sahip olma şansı aşağıdaki ifadelerden
hangisi ile belirlenir?
A) =
B) =
C) =
ln(
) D) =
0
72) 1350 K sıcaklıkta atom boşluğu bir saniyede ortalama kaç adet yer değiştirir.
A) 10 x 109 B) 1 x 109
C) 2 x 109
D) 5 x 109
73) YMK kristal yapılı metallerde sıkı paketlenmiş düzlemlerin ABCABCABC…. Şeklinde
dizilişlerinde meydana gelen bir kesinti sonucu oluşur?
A)dizi hataları
B)hacim kusurları
C)ikiz sınırları D)Tane sınırları
74) Kristal yapıda yabancı atom bulunması durumunda sıcaklık yükseldikçe scottky hatası
sonucu ne olur?
I)kristal yapı değişir II) atom boşluğu oluşur III) yabancı atom hareketi hızlanır
A) yalnız I B) II ve III C) yalnız III D) I ve III
75)Dönüşümsüz(irreversible) reaksiyonlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
=
B)
<
C)
>
D)
<
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
76) Aşağıdakilerden hangisi bir difüzyon mekanizması değildir?
a)Direkt yer değiştirme b)Çevrimli yer değiştirme c) Arayer difüzyonu d) Spiral
77) Çeliklerde aşırı ısınma sonucu yüzeyde C’ nun O ile tepkimeye girmesi sonucu "#$
oluşur bu da C kaybına neden olurki çeliğin değerinin düşmesine yol açar bu olay
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a)Sementasyon
b)Dekarbürizasyon
c)Nitrasyon
d)Segregasyon
78) Malzemeler içindeki atomların sıcaklığa bağlı olarak hareket etmesine ………… denir.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adezyon
b)Kohezyon
c)Difüzyon
d)Kılcallık
79) Fiziksel açıdan difüzyon kaça ayrılır?
a)1
b)2
c)3
d)4
80) Aşağıdakilerden hangisi difüzyon katsayısını deneysel belirleme metotlarından değildir?
a) Mikroskobik metotlar b) Makroskobik metotlar c) Gevşeme metotları d) Yayma metotları
81) Difüzyon kanunlarının anlaşılması ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?
a)ısıl işlemlerin anlaşılması
b) yüksek sıcaklıkta iletkenliğin bozulması
c)fazlar arasında bağ oluşumu
d)karbürizasyon ,dekarbürizasyon ,nitrasyon ve tavlama anlaşılması
82) Aşağıdakilerin hangisi difüzyon mekanizması değildir?
a) direkt yer değiştirme
b ) zıplamalı yer değiştirme
c) arayer difüzyon
d) arayerimsi difüzyon
83) Zener modeli olarak da bilinen difüzyon mekanizmasının adı nedir?
A.boşluk mekanizması
B.çevrimli yerdeğiştirme
C.direkt yerdeğiştirme
D.arayer difüzyonu
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
84) Saf malzemelerde atomların bir latis pozisyonundan diğerine hareket etmeleri olayına ne
denir?
A.difüzyon
B.osmoz
C.katı eriyik
D.self-difüzyon
85) Aşağıdakilerden hangisi gevşeme metotlarının alt başlıklarından biridir?
A.magnetik rezonans
B.yarı elastik nötron saçılımı
C.snoek
D.fick kanunu
86) Aşağıdakilerden hangisi nükleer metotların alt başlıklarından biridir?
A.snoek
B.zener
C.fick kanunu
D.magnetik rezonans
87) Homojen malzemelerde tamamıyla aynı olan parçacıkların yer değiştirme olayına ne
denir?
a-) Kendi kendine difüzyon
b-) Karburizasyon
c-) Nitrasyon
d-) Dekarburizasyon
88) Fiziksel yaklaşım aşağıdakilerin hangisi veya hangilerinin kontrolünün sağlanması için
önemlidir?
I.
Karburizasyon
II.
Nitrürleme
III.
Temperleme
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
IV.
Homojenleştirme
a-) Yalnız II b-) I, II, III c-) II- IV d-) I, II, III, IV
89) Bir alaşım veya difüzyon çiftinde atomlar yüksek konsantrasyondan düşüğe doğru göç
ediyorlarsa buna ne denir?
a-) self difüzyon b-) interdifüzyon c-) arayer difüzyon d-) boşluk difüzyon
90) Aşağıdakilerden hangisinde direkt yer değiştirme görülmez ?
a-) atom yoğunluğu yüksek sistemlerde meydana gelir.
b-)zoner modeli olarak bilinir.
c-)yüksek oranda dislirsiyona yol açar.
d-)çok yüksek aktivasyon enerjisi bariyeri aşılmalı.
91) I. Fick kanununun förmülü aşağıdakilerden hangisidir ?
a-) %& = '
()
*
b-)%& =
()
*
c-)%& = −'
()
*
c-) %& = '
(
*
92) Difüzyon katsayısını (D) etkileyen en önemli iki faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a-) snoek, zoner b-) sıcaklık, kompozisyon c-)sıcaklık,zaman d-) kütle, sıcaklık
93) Nitrasyon için aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)yüzey işlem prosesidir
B) her malzemenin nitrasyon kabiliyeti vardır
C) nitrosyon bütün çelikler de korozyonu düşürür
D)Azotun çelik yüzeyine difüzyon sonucu malzemenin yüzeyınde aşınma direncinin yüksek
olduğu sert bir tabaka oluşur.
94) Kütle taşınması genellikle aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
A) Kendi kendine difüzyon
B) Homojen difüzyon
C) Heterojen difüzyon
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
D) Atomsal difüzyon
95) Difüzyon kanunlarının anlaşılması ile neler çözülmüştür?
A) Fazlar arasında bağ oluşumu
B) Düşük sıcaklıkta iletkenlik korunması
C) Serviste kalma süresi ve koşulları
D) Isıl işlemler
96) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik metot değildir?
A) Snoek
B) Zener
C) Magnetik Rezonans
D) Tam elastik nötron saçımı
97) Bir tepkimenin gerçekleşmesi için gereken minimum enerjidir. Tanımı verilen ifade
aşagıdakilerden hangisidir?
A) Potansiyel Enerji B) Kinetik Enerji C) Eşik Enerjisi D) Mekanik Enerji
98) Şekil difüzyon mekanizmaları nelerdir ?
a)Direk yer degiştirme , çevrimli yer değiştirme, boşluk difüzyonu, arayer difüzyonu,
arayerimsi difüzyon, tırmanmalı difüzyon
b)ara boşluk , seyrek boşluk, kendine boşluk, termal difizyon
c)dislakasyon cizgileri, yüksek sıcaklık mekanizması,
d)intermetlik difizyon, direk yer degiştirme, kendne arayer
99) Difüzyon prosesleri için yüzey şertleştirme işlemleri aşağıdakilerden hangileridir.
a)Isıl işlem, martenzitleme, karbürleme, nitrürleme
b)karbürleme, nitrürleme, borlama, karbo-nitrürleme
c) borkarbür, karbür-bor,sementasyon
d)sementasyon, karbürizasyon, karbon duvaru, nitrürleme
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
100) Sementasyon işlemi aşagıdakilerden hangisidir.
a)Numune yüzeyine silisyum elementi emdirme işlemidir.
b)metal yüzeye ısıl işlem uygulayarak azot emdirme işlemidir.
c)metal yüzeyine karbon vererek yüzey altına karbon emdirme işlmidir.
d)metal yüzeye Fe3c vererek sementit emdirme işlemidir.
101) Aşağıdakilerden hangileri Difüzyon katsayısını belirleme yöntemlerindendir ?
I.
II.
III.
IV.
Mikroskobik metotlar
Kararlı hal metotlar
Karasız hal metotlar
Makroskobik metotlar
A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I,IV
D) I,II,III
102) Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı tek yönlü akış ile sınırlı değildir ?
A.
B.
C.
D.
Atom akışı
Isı akışı
Hacim akışı
Sıvı akışı
103) Aşağıdaki Atomsal Yayınma Mekanizmalarından Hangisi ‘Zener Modeli’ Olarak
Bilinir?
A)Direkt Yer Değiştirme
B)Çevrimli Yer Değiştirme
C)Boşluk Mekanizması
D)Arayer Difüzyonu
104) Aşağıdakilerden hangisi difüzyon katsayısını belirleyen mikroskobik metodlardan
değildir?
a)
b)
c)
d)
Gevşeme metodları
Snoek
Zener
Fick kanunu
105) Aşağıdakilerden hangisi Difüzyon katsayısını belirleme yöntemlerinden değildir?
A. Kütle akış yönüne dik bir diferansiyel element kütle balansı kurulduğunda
B. Süreklilik eşitliliği
C. Değişik zaman dilimlerinde bileşim profili ölçülebilir
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
D. Tek yönlü madde difizyonu
106) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Direkt yer değiştirme = Atom yoğunluğu düşük sistemlerde meydana gelir.
Çevrimli yer değiştirme = Zener modeli olarak da bilinir.
Boşluk Mekanizması = Distirsiyon olmadan atomlar hareket edemez.
Tırmanmalı difüzyon = Çok düşük aktivasyon enerjisi, düşük distirsiyon.
107) Difüzyon Prosesi ile Yüzey Sertleşmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Karbürleme ( Yüzeye C 850-1000˚C , 700-900 Hv )
B)Nitrürleme ( Yüzeye N 300-600˚C, 800-1000 Hv)
C)Borlama ( Yüzeye B 750-1200˚C, 950-4000 Hv)
D) Karbon-nitrürleme(Yüzeye C,N 600-1120 ˚C, 900-1250 Hv)
108) Eski yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan karbürizasyon işlemi nasıl
gerçekleştirilir?
a) C oranı yüksek olan çelik malzeme yüzeyine katı sıvı veya gaz ortam içerisinde C
verilmesidir.
b) C oranı yüksek olan alüminyum malzeme yüzeyine katı sıvı veya gaz ortam içerisinde
C verilmesidir.
c) C oranı düşük olan çelik malzeme yüzeyine katı sıvı veya gaz ortam içerisinde C
verilmesidir.
d) C oranı yüksek olan çelik malzeme yüzeyine gaz ortam içerisinde C verilmesidir.
109) . Aşağıdakilerden hangisi atomsal yayınma mekanizmalarından değildir?
A. Boşluk difüzyonu
B. Arayer difüzyonu
C. Arayerimsi difüzyon
D. Titreşimli difüzyon
110) Aşağıdakilerin hangisi difüzyon kanunlarının anlaşılması ile ortaya çıkmaz?
A. Isıl işlemlerin anlaşılması
B. Yüksek sıcaklıkta iletkenlik korunması
C. Düşük sıcaklıkta iletkenlik korunması
FİZİKSEL METALURJİ ÇALIŞMA SORULARI
D. Fazlar arasında bağ oluşumu
111) Çok kristalli malzemelerde atom hareketi(difüzyon) nelere bağlıdır?
A)Tane içi, tane sınırı
B)Yüzey, tane sınırı
C) Tane içi, tane sınırı, yüzey
D)Tane sınırı
Download