güç faktör düzeltmeli boost konvertor devresi matlab/simulink raporu

advertisement
GÜÇ FAKTÖR DÜZELTMELİ BOOST KONVERTOR DEVRESİ
MATLAB/SİMULİNK RAPORU
Özge ALICI
Bu rapor GFD AC/DC booster devresinin matlab/simulink ortamında simülasyon edilmesine ait
sonuçlarını içermektedir.
Devre temel olarak 4 bölümden oluşmuştur, bunlar;
1-Current Controller Block
2-PI Controller Block
3-Power Factor Measurement Block
4-RLC Devresi
Simülasyondaki kullanılan parametreler Tablo-1 de verilmiştir.
Benzetim parametre adı
Parametre değeri
Ts - örnekleme periyodu,
50μs
Fs - anahtarlama frekansı
50 kHz
C - kapasitör
500 μF
L - induktans
1,5 mH
R - direnç
160Ω
Vg - giriş voltaj
220Vrms
Vç - çıkış voltaj
400Vrms
Kp-v
0,1
Ki-v
1
Kp-ı
0,125
Ki-ı
1000
Tablo-1 Prametreler
Genel olarak devre Şekil-1 de gösterilmiştir;
Şekil-1 GFD AC/DC Boost devresi
Basit bir güç faktör düzelticisiz RLC devresi şeması Şekil-2 de verilmiştir
Şekil-2 RLC devresi
Şekil-2 deki RLC devresinde güç çıkışları şekil-3 de verilmiştir.
Şekil-3
Klasik olarak güç faktörü düzelticiler 2 ye ayrılır bunlar;
1-Aktif Güç Faktör düzeltici
2-Pasif Güç Faktör düzeltici
Değ işik gü ç katsayısı dü zeltme tiplerine göre giriş akımları şekil-4 de verilmiştir
Şekil-4
Buradaki dalga şekilleri: 1. GKD’siz giriş akımı, 2. Pasif GKD’de giriş akımı, 3. Aktif GKD’de giriş
akımı, 4. Giriş gerilimidir.
Oluşturulan simülasyon sonucunda “Iin” scope’unda ki sonuç grafik-1 de verilmiştir.
Grafik-1 Iin scope çıkışı
1-Current Controller Block
Devredeki önemli blocklardan 1.si Current Controller Block. Genel görevi “indüktans akımı”,
“Giriş gerilimi” ve “çıkış gerilimini”, “zero order hold” ve “PID” kullanarak hataları düzeltmek ve
“PI conroller” için uygun bir akım haline getirmektir. Block’un iç yapısı Şekil-5 de verilmiştir.
Şekil-5 Current Controller Block
Burada Vref=400 seçilmiştir çünkü referans olarak verdiğimiz inputa karşılık çıkış geriliminin
400v olmasını istiyoruz. Vo devrenin çıkış gerilimdir. Vs ise ilk durumdaki Universal Bridge
sonucunda poziif hala getirilmiş olan gerilimdir.
Vs ve Vo çıkış grafikleri Grafik-2 da verilmiştir;
Grafik-2 Soldaki Vs, Sağdaki Vo
Grafikte de görüldüğü gibi giriş gerilimi 220V olan devrede universal bridge ile Vs gerilimi elde
edilmiştir ve gerilim pozitif hale getirilmiştir, daha sonrada Current Controller Blockda ki
belirttiğimiz Vref=400’e göre çıkış gerilimi 400V aralığında sabitlenmiştir ve yükseltilmiştir.
Current Controller Blockdaki önemli yapılardan birisi “Zero Order Hold”(sıfırıncı dereceden
tutma) bloktur. Tutma devreler belli örnekleme aralıklarında D/A çeviricinin çıkışındaki işaretin
anlık değerini tutarak sistemi süren birime aktarır. Örnekleme periyodu T olmak üzere Bir
sıfırıncı dereceden tutucunun giriş-çıkış karakteristiği şekil 6 te verilmiştir. Şekil 6’te sıfırıncı
derece tutucu devrenin girişine sürekli zamanlı bir işaret uygulanmış ve tutucu devrenin çıkışı
elde edilmiştir. Sekil 6 te de görüldüğü gibi sıfır dereceden tutucu devre işaretin anlık değerini
tuttuktan sonra bir sonraki periyoda kadar bu değerde kalmaktadır ve işaretin değişimine bağlı
olarak belli bir hata ile giriş işareti tutmaktadır. Giriş çıkış arasında yapılan hata daha yüksek
dereceden tutucu devre kullanılarak giderilir.
Şekil-6 Zero order hold çıkışı
Ancak işaret tutma devreleri geri beslemeli kontrol sistemlerinde ek bir dinamik getirdiklerinden
dolayı genellikle sıfırıncı dereceden tutma (zero order hold ) kullanılır. Birinci, ikinci ve daha
yüksek mertebeden tutma devreleri daha çok işaret işleme ve haberleşme sistemlerinde yaygın
olarak kullanılır. Sonuç olarak zero order hold çıkışındaki Vo geri beslemeli çıkış gerilimi bir
PID’ye (Proportional Integral Derivative) gönderilir ve burdan “Vs” değeri ile Dot Product
yapılarak “Iref” değeri bulunur. Current Controller da kullanılan PID için Kp=0,1, Ki=1.
2-PI Controller Block
Devredeki diğer önemli blocklar dan 2. si PI controller. “Iref” ve “IL” değerlerine göre MOSFET’e
gönderilecek olan anahtarlama çıkışı olan “Duty Cycle” ayarlar. PI conrroller temel olarak bir
“PID” ve “anahtarlama frekans üreticisin” “röle” ile düzeltilmesinden oluşur. Burdaki frekans
üreticisi için frekans değeri 50kHz alınmıştır. PID controller da kullanılar Kp=0.125, Ki=1000
olarak belirlenmiştir. Block’un iç yapısı Şekil-7 de verilmiştir.
Şekil-7 PI Controller, duty cycle generation
Burada bir önceki blockdan gelen "Iref” ve “IL” akım değerleri PID controller’a gönderilerek
“saturation” eklenir ve bir “anahtarlama frekans üreticisi” ile çıkartılarak 0’dan büyük değerler
için “röle” ile “duty cycle” oluşturulur ve direk olarak bir MOSFET’e gönderilerek deverenin geri
beslemeli akım kontrol kısmı tamamlanmış olur. MOSFET’e gönderilen anahtarlama değerine ait
olan scope çıktısı grafik-3 de verilmiştir.
Grafik-3 PI controller çıkışı (üstdeki 10x zoom altdaki 100x zoom)
3-Power Factor Measurement Block
Devredeki 3. önemli block PFM block. Simulink ortamında farklı şekillerde güç katsayısı ölçüm
block ları yapılabilir, bu çalışmada ise daha önceden benzer bir amaçla çalışma yapmış olan
Puranik Sahu [1] adlı kişinin çalışmasında kullandığı block yapısı referans alınarak
oluşturulmuştur.
Ölçüm
sonuçları matematiksel
hesaplama
sonuçları
ile
uyumluluğu
doğrulandığından dolayı bu simülasyonda da kullanılmıştır. Parametrelerde herhangi bir
değişiklik yapılmayıp simulink kütüphanesinden olduğu gibi kullanılmıştır. PFM block’un iç
yapısı Şekil-8 de verilmiştir.
Şekil-8 Power Factor Measurement Block
Ölçüm sonuçları olarak %96 lık bir düzeltme elde edilmiştir. Elbetteki bu değer daha fazla
artırılabilir, fakat bunun için birden fazla parametre ile oynamak ve devereye yeni elemanlar
eklemeye sebeb olucaktır.
4-RLC Devresi
Son bölüm ise genel olarak devrenin tamamını tanıtmak amaçlıdır. Basit bir RLC devresi Şekil-2
de verilmişti, bir booster devresinde ise anahtarlama görevini MOSFET veya IGBT gibi devre
elemanları ile yapılarak olışturulur. Bu simülasyonda da giren AC akım bir diyot köprüsünde
pozitif hale getirilip, indüktans üzerinde geçirilir ve MOSFET’in açık olup/olmama durumuna
göre devredeki akım döngüye girer MOSFET kapalı olduğunda akım kapasitör üzerinde birikir ve
gerilim sabit tutulur, MOSFET açık olduğunda akım kapasitöre girmeden tekrar kaynağa ulaşır,
bu durumda ise kapasitör boşalma durumuna geçer ve gerilim yine sabit bir değerde tutulur.
Devredeki indüktans akım scope çıktı Grafik-4 verilmiştir.
Grafik-4 İndüktans akımı (IL)
Sonuç
Simülasyon boyunca farklı değerlerde farklı sonuçlar alınmıştır ve yapılan matematiksel
hesaplamalar ile en uygun değerler Tablo-1 deki değerler olarak belirlenmiştir. Oluşturulan
simülasyon sonucunda 220V AC güç kaynağından verilen gerilim hedeflenen değer olan 400V a
yükseltilmiş, devredeki güç faktör düzeltici bloğunun etkisi gözle görülür bi şekilde gözlenmiş
olup, güç faktörü değeri %96 olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına ait tüm scope ların son
çıktıları aşağıda scope isimlerine göre verilmiştir.
Grafik-5 Vo ait son scope çıkış
Grafik-6 Vsource ait son scope çıkış
Grafik-7 İndüktans akım ait son scope çıkışı
Grafik-8 Iin ait son scope çıkışı
Grafik-9 Vin ait son scope çıkışı
REFERANSLAR
[1]- Puranik Sahu- Power Quality Improvement using FC-TCR (SVC) with Fuzzy
Logic Controller - ISSN: 2277-9655 - May, 2013
Download