Hastalandığını beyan eden Sandığımızın no

advertisement
TÜRKİYE
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İşaret No.
Tarih
Sayın Üyemiz,


Konu: “Anlaşmalı Eczanelerden İlaç Alımı” Hakkında.
Sandığımız, tüm Türkiye sathında geçerli olmak üzere anlaşmalı eczane uygulamasına
geçmektedir. Sistem hayata geçtiğinde tüm hak sahiplerimiz, anlaşmalı eczanelerden sadece
%10’luk katılım paylarını ödeyerek (raporlu ilaçlarda hiç ödeme yapmadan) ilaçlarını
alabileceklerdir.
Anlaşmalı eczanelerde işlem gören Sandığımız reçetelerinin elektronik ortamda
kontrol edilmesini ve yine elektronik ortamda provizyon alınmasını sağlamak için ECP İlaç
Elektronik Provizyon Sistemi ile çalışılmaya başlanmıştır.
ECP İlaç Elektronik Provizyon Sistemi, Sandığımızın mevcut ilaç ödeme kuralları
doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bu sistemle, siz değerli üyelerimize çok daha kolay ve ulaşılabilir bir ilaç altyapısı
sunulurken, yapılan tüm kontroller elektronik ortama aktarıldığından ve eczanelerle kamu
indirimli fiyatlar üzerinden anlaşıldığından, Sandığımızın ilaç harcamalarında da ciddi bir
tasarruf sağlanacaktır.
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ:
Emeklilerimiz reçeteleri, sağlık karneleri ve T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu
kimlik belgeleri ile anlaşmalı eczanelere müracaat ettiklerinde; eczacı müracaat edenin hak
sahibi olup olmadığını sistemden kontrol edecek, olumlu yanıt alındığında, reçetede yer alan
ilaçların barkod veya karekod numaralarını ve doktor tarafından yazılmış kullanım şemasını
sisteme girecektir. Sistem, girilen ilaçların Sandığımızın uygulamalarına uygun olup
olmadığını kontrol edecek ve uygunsa provizyon verecektir.
Emeklilerimiz, anlaşmalı eczanelerden ilaçlarını, isimlerini yazıp, imzalayarak teslim
alacaklardır.
UYGULAMA TARİHİ:
Sistemin uygulanmasına 05.07.2010 tarihi itibariyle başlanacaktır.
TOBB BİNASI Talatpaşa Cad.No.3 Kat.2 Levent –İSTANBUL
Tel: (0212) 279 29 09 (8 Hat ) Fax : (0212) 281 49 19 e-mail:[email protected]
TÜRKİYE
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1. Reçete üzerinde tarih, hasta adı-soyadı, protokol numarası ile doktorun adı-soyadı,
diploma numarası, branşı ve imzası mutlaka yer almalıdır.
2. Eczaneler, her bir reçete için sistemden ayrı provizyon alacaktır. İlgili reçete için
alınan 2 nüsha provizyon çıktısının bir adedi üyemize verilecektir.
3. Ayakta tedavilerde düzenlenen reçetelerde en fazla 5 kalem ilacın ödenmesi
uygulamamız bu sistemde de devam etmektedir. Reçetede daha fazla ilaç bulunması
durumunda provizyon ilk 5 kalem ilaç için verilecek, varsa 6. kalem ilaç ödenmeyecektir.
Ancak doktor raporu veya sağlık kurulu raporu ile sürekli kullanılması uygun görülen
ilaçların aynı reçetede yer alması durumunda bu ilaçlar 5 adet sınırlamasına dâhil
edilmeyecektir.
4. Reçetede yazılı ilaçların, reçete tarihinden itibaren 4 iş günü süresi içinde alınması
gerekecektir. Reçete tarihi ile ilacın alınacağı tarih arasında 4 iş gününden fazla süre olması
durumunda, eczaneye provizyon verilmeyecektir.
5. Reçete onayı verilirken, ilgiliye daha önce verilen ilaçların bitip bitmediği ve/veya
aynı tür (eşdeğer) ilaç olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilecektir. Dolayısıyla
reçetedeki ilaç ismi ve rahatsızlık farklı da olsa, aynı tür ilacın, tedavi süreci bitmeden
yeniden alınmasına sistem izin vermeyecektir.
Örneğin; reçete ile alınan ilacın kutusunda 10 tablet varsa ve kullanım dozu günde 1 adet ise;
sistem 7. günden önce ilacın tekrar alınmasına izin vermeyecektir.
6. Reçetede yazılı her bir ilacın kutu, flakon, tüp v.b. şekillerdeki doz miktarı 10
günlük tedavi dozunu geçmeyecektir. Provizyon 10 günlük tedavi dozu ile sınırlı olacaktır.
Bir kutuda 10 günlük dozdan fazla ilaç olması halinde bir kutu ilaç alınacaktır.
7. Sürekli kullanılan ilaçlar için gerekli raporların bulunması ve sistemde tanımlı
olması koşulu ile bu ilaçlarda 10 günlük tedavi dozu sınırlaması uygulanmayacak, 90 günlük
tedavi dozunda ilaç alınabilecektir.
8. Sistemde sürekli ilaç kullanımı tanımlı olmayan üyelerimiz, temin edecekleri rapor
Birlik tarafından onaylanana kadar 10 günlük tedavi dozundan yararlanacaktır.
KATILIM PAYI UYGULAMASI:
Reçete bedelleri üzerinden alınmakta olan (emekli üye %10 – çalışan üye %20)
standart katkı payı uygulamamız devam etmektedir.
Katılım payı eczanelere ödenecektir, maaşlardan herhangi bir kesinti yapılması söz
konusu değildir.
ANLAŞMASIZ ECZANELERE BAŞVURMA:
Emeklilerimiz, sadece acil durumlarda NÖBETÇİ ECZANE olması koşuluyla
anlaşmasız eczanelere başvurabileceklerdir. Bu durumda emeklimizin, eczaneden alacağı ilaç
dökümünün altına “NÖBETÇİ ECZANEDİR” notunu yazdırarak kaşeletmesi
gerekmektedir.
Anlaşmasız eczanelerden (nöbetçi eczane) ilaç alındığında, reçete, ilaç kupürü ve kasa
fişi ile birlikte “İTS Dökümü” nün de (İlaç Takip Sistemi) alınarak Sandığa gönderilmesi
gerekmektedir.
TOBB BİNASI Talatpaşa Cad.No.3 Kat.2 Levent –İSTANBUL
Tel: (0212) 279 29 09 (8 Hat ) Fax : (0212) 281 49 19 e-mail:[email protected]
TÜRKİYE
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK RAPORUNA BAĞLI İLAÇLAR:
Sağlık raporu; hastanın adı, teşhis (kısaltma yapılmadan), ilaç-etken madde adı, dozu,
uygulama planı, süresi ve tedaviyi düzenleyen uzman doktorun adı ile imzasını mutlaka
kapsamalıdır.
Rapora dayalı olarak sürekli ilaç kullanan üyelerimiz, raporları yukarıdaki
kıstaslara uymadığı takdirde, raporlarını yukarıda belirtilen bilgileri içerecek şekilde
yenilemeleri ve reçeteleri ile birlikte (reçete sadece ilk müracaatta gereklidir) eczaneye
müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlaç kullanım raporu olan üyelerimiz, ilaç almak için sağlık raporu ve reçeteleri ile
eczaneye müracaat ettiklerinde; sağlık raporunda belirtilen teşhis ve kullanılacak ilaçlar
eczacı tarafından sisteme tanımlanacaktır. Bu işlemi takiben üyelerimiz ilaçlarını eczaneden
alabileceklerdir
İNTERNET ADRESLERİ:
Anlaşmalı eczanelerin (bütün iller) güncel durumlarını ve Sandığımızla ilgili diğer
hususları aşağıdaki internet adreslerinden de takip edebilirsiniz:
www.promed.com.tr.
www.tobbes.org.tr.
Bilgilerinizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
Müjgan ALTUNİÇ
Kaya YURTMAN
Şef
Muhasebe Müdürü
EKLER :
1-Anlaşmalı Eczaneler Listesi
TOBB BİNASI Talatpaşa Cad.No.3 Kat.2 Levent –İSTANBUL
Tel: (0212) 279 29 09 (8 Hat ) Fax : (0212) 281 49 19 e-mail:[email protected]
Download