Ankara Üniversitesi Sa*l*k Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Bireylerle Sosyal Hizmet
Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Veli DUYAN
Konu:Bireyle
sosyal
hizmet
müdahalesi ve sorun çözme süreci
Müracaatçılar ve sosyal hizmet uzmanları amaçlarını
gerçekleştirmek için birlikte hazırladıkları planı yaşama
geçirir.
Uygulama sürecinde meydana gelen gelişme sürekli olarak
izlenmeli ve mikro, mezzo ve makro düzeyde
değerlendirilmelidir.
Yöntemlerin Kullanımı










teşvik etme
duygusal boşalma
rahatlatma
destekleme
öneride bulunma
rehberlik etme
yönlendirme
yeni deneyimler yaşatma
açıklık getirme
yorumlama Vb.
TANISAL EKOL
İŞEVSEL EKOL
Freud’un geliştirdiği Kişilik Teorisini kullanır.
Otto Rank’ın geliştirdiği İrade Teorisini kullanır.
Kişiliğin birçok gücün etkileşim halinde olduğu
bir toplam olduğuna ve sosyal çevreyi
etkilediğine inanmaktadır. Bu faktörlerin
arasındaki denge ve güç, kişinin ailesi ve diğer
insanlarla olan bireysel deneyimlerinin temel
sonucudur.
Kişilik gelişimi sürecinin kişinin içsel ihtiyaçlar
ile çevresinin etkileşime girmesinden
kaynaklandığını düşünür ama bu etkileşim
insanların doğuştan gelen bireysel gelişim ve
özerklik iradesi tarafından gerçekleştirildiğine
inanır.
Ego temel ruhsal enerjidir ve onun gücü;
isteyerek veya istemeyerek kişinin psikososyal
çevresi tarafından belirlenir.
Ego (kendilik), içsel ve dışsal deneyimlerin
“irade” ile yaratıcı bir şekilde kullanılması
sonucunda ortaya çıkar. Ego, iç ve dış güçlerin
etkileşiminin bir sonucu değildir.
Tedavinin amacı, kişinin ego kapasitesini
yükseltmektir.
Kişinin içsel duygu, organizasyon ve eylem
kapasitesini serbest bırakmasına yardımcı
olmaya çalışır.
TANISAL EKOL
İŞEVSEL EKOL
Bireyin terapötik ilişkide rol almasını
sağlamak için müracaatçının ego işlevselliği,
kişiliği, motivasyonları, baskılar ve şuan ki
duyguları hakkında tam bilgiye sahip olmak
gerekir.
Hem sorun ile hem de bireyle çalışma
ilişkisi ile ilgili kişinin sorunlarını çözmesine
yardımcı olacak o anki hisleri önemlidir,
diğer tüm bilgiler ikincildir.
Hem psikolojik hem sosyal olarak
planlanmış ve amaç odaklı bir yaklaşımı
uygular.
Müracaatçıya kendi değişim sürecini
yönlendirmesi için tamamen özgürlük verir.
Aracı hizmetler sağlar.
Müracaatçının kapasitesi ve güçsüzlüklerini
değerlendirmek ve kişisel gelişim için
yapılacakları düzenlemek konularında
sorumluluk kabul eder.
İşlevsel Ekol ise kendi kararlarını
vermesinin yapıcı etkisi nedeniyle
müracaatçının seçim ve hedef belirlemesi
yapmasına hak tanır.
Bazı önemli rehberlik yöntemleri şunlardır:













yansıtıcı tartışma
tavsiye verme
motivasyon sağlama
açıklık getirme
algıları düzeltme
model olma
ileriye dönük rehberlik
rol yapma
gerçeğe odaklanma
parçalama
yorumlama
evrenselleştirme
yüzleştirme
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların
karşılaştığı sorunların çözümü için;







beden hareketleri (jimnastik)
kas gevşetme
düşünce yapısını değiştirme
kendine emir verme
model olma
strese karşı bağışıklık kazandırma
empati
yorumlama
 gerçekle yüz yüze getirme
 oyun tedavisi
 takdir etme
 görüşme sonuna doğru kısa ara verme
 genelleştirme
 seçme imkanı tanıma
 kalıplaşmış tutum ve davranışları değiştirme
 hayal kurma
tekniklerinden yararlanabilir.

Download