Document

advertisement
TÜRKÇE TESTİ
1.
5.
Sözcüğün akla gelen ilk anlamının dışındaki kullanımlara mecaz anlam denir. Parçaya göre “ruh hâlleri”, “geçen zaman”, “gayret etmek” ifadeleri gerçek anlamında
kullanılmıştır. Ancak “yol açmak” gerçek anlamından
sıyrılıp “bir olayın sebebi olmak” anlamını kazanarak
mecaz olmuştur. “İnce teknik” ifadesinde ise “ince” akla
ilk gelen “dar ve kalınlığı az” anlamında değil; başarılı,
nitelikli, üstün anlamında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır.
Cevap B
I. cümlede “ne yazık ki” ifadesi yakınma (şikayet) anlamını, II. cümlede yasal düzenlemelerin yapılma ihtimalinin olmaması kaygı anlamını, III. cümlede komisyonun etkili bir çalışma ortaya koyacağının düşünülmesi
ancak bunun olmaması gerçekleşmemiş beklentiyi, V.
cümlede ise “Hayvan Hakları Yasası’nda gereken düzenlemelerin sürekli ertelenmesinin hayvan katliamlarının artmasına yol açacağı” koşul anlamını sağlamaktadır. IV. cümlede hayvan hakları ile ilgili bazı davaların
kazanılması olumlu bir duruma tespittir benzerleri arasından birini seçip ayırmak anlamına gelen “beğenme”
ifadesiyle uyum sağlamamaktadır.
Cevap D
Cümleyi boşluklara dikkat ederek okuduğumuzda “dil
biliminin gelişmekte olduğundan” ve “bunun karşılanması gerektiğinden” söz edildiğini görürüz. Cümledeki
“terimler” ve “gelişmekte olan teknik” anahtar ifadelerdir. Buna göre cümlenin bütünü değerlendirildiğinde gelişen tekniğin doğurduğu terim ihtiyacının yeni
sözcükler üretilerek karşılanması gerektiği sonucuna
ulaşılabilir. Onun için parçayı A seçeneğindeki sözler
tamamlar.
Cevap A
3.
6.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2.
“Özgün” taklit olmayan, benzeri bulunmayan, kendine
has ifadelerini karşılayan bir sözcüktür, bu nedenle C
seçeneği doğrudur. A seçeneğinde “taklit edilmeyen”
ifadesi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın diğer yazarlar tarafından taklit edilmek istendiği ancak bunun başarılamadığı anlamını taşır, “özgün” kelimesi ile uyum sağlamaz.
Kesin yargı sorularında cümlenin anlamının dışına çıkmamalıyız. Konuya ilişkin genel bilgilerimizle cümleyi
kesinlikle bağdaştırmamalıyız. Yani cümleden olası
sonuçlar değil verilenler kadarıyla sonuç çıkarmalıyız.
Cümlede Amerika hükûmetinin Küba’ya yapılacak uçak
seferlerini onaylamasıyla Küba’nın Cienfuegos şehrine
Amerikan halkının yoğun bir şekilde seyahat ettiği anlamı kesin olarak çıkmaktadır.
Cevap E
7.
Cevap C
I. cümlede sanatla ilgili bir durum belirgin kılınmış,
tespit edilmiştir. II. cümlede insanların kaçış için tercih
edebilecekleri delilik, keşişlik, ölüm gibi olasılıklardan
bahsedilmiştir. IV. cümlede ise yazarın yazma amacı
“mutlaka” ifadesiyle kesinlik anlamı kazanmıştır. V. cümlede yazarın yazmasının amacı sadece yazma istediği
olarak ifade edilmiştir. III. cümlede bir önceki yargının
nedeni verilmemiştir. İnsanların kaçış için niçin sanatı
tercih ettiği sorusu sorulmuştur.
Cevap C
4.
Parçanın anlatımı dikkate alındığında geçmişte olup
bitmiş durumların kendi içinde kronolojik sırası ile aktarıldığı anlaşılacaktır. Yazar hikâyesinde depremden,
ölümlerden sonraki; yeni geldiği okuldan kovulmadan
önceki zaman dilimini anlatmaktadır. Ancak sonuç
olarak bütün bunlar bu yazıyı yazdığı zamandan önce
olup bitmiştir. Yani yeni okulunda okurken yazılmış olamaz.
8.
Verilen cümlede şeftalinin üzerindeki tüylerin cildi kaşındırması uzun süreli ciltle temasına bağlanmış. Bu
anlamdan yola çıkarak A seçeneğinde şeftalinin sağlığa zararlı olduğu, C seçeneğinde ciltte yarattığı tahrişin tedavisiyle ilgili bilgi, D seçeneğinde teması hâlinde
suyla yıkanması ve E seçeneğinde şeftali satışlarıyla
ilgili bilgilere öncülde ulaşılamamaktadır.
Cevap B
Cevap B
1
9.
12. Tahmin yaklaşık olarak değerlendirmedir. II. cümlede
kitapların aydınların dışında okuyucu bulamadığı, III.
cümlede kitabın yorucu sayfaları olmasına rağmen
okuyucu yoramayacağı, IV. cümlede okuyucunun bazı
sürprizlerle karşılaşabileceği, V. cümlede okuyucunun
aydınlar tarafından kaliteli kitaplara yönlendirilebileceği
gerçekleşmemiş fakat gerçekleşme ihtimali olan bir şekilde değerlendirilmiştir. Doğru cevap olan I. cümlede
ise ülkemizdeki okur sayısının düşük olması kesin bir
ifadedir, yaklaşık olarak değerlendirme anlamı taşımamaktadır.
Bu soru tipinde cümleler arası anlam ilişkilerine dikkat
etmeliyiz. Cümlelerdeki zamirlerin, sıfatların, bağlaçların yardımıyla ifadeler arası anlam birliğini sağlamalıyız. Parçada çalışan insanların çocuklarını kreşe bırakabilmesi alternatifinin inekleri olan ve çalışan insanlar
içinde geçerli olduğu üzerinde durulmuştur. İkinci cümlede yer alan “... bu mümkün.” ifadesi bir inek kreşinin
olduğunu doğrulamaktadır. Üçüncü cümlede “... kurulan bu kreşte” sözündeki “bu” ifadesinin soru kökündeki
cümlede sözü edilen Çumra’daki inek kreşini işaret ettiğini görüyoruz. İşte birtakım ifadeleri bağlayarak oluşturduğumuz anlam birliğinde kelimelerin karşılıklarını
bu şekilde tespit etmeliyiz.
Cevap A
Cevap D
10. Cümle analizi sorularında önce seçeneklerdeki cümleler okunmalı. Daha sonra bu cümlelerin ifade ettiği
anlamın parçadaki cümle ile sağlaması yapılmalıdır. II.
cümlede el sanatları ifadesinin farklı isimlerle karşılanmasının yarattığı karmaşa olumsuz bir durumdur. III.
cümlede, terim karmaşasının bilimi gölgelediği belirgin
kılınmış, yani saptaması yapılmıştır. IV. cümlede yabancı ülkelerde el sanatlarının halkın ürettiği maddi bir
ürün olduğu için bilimsel olarak ele alınması ile bizim
ülkemizde bu üretimlerin bilimsel olarak incelenmemesi karşılaştırılmıştır. V. cümledeki “hatta” ifadesi, Batılı
ülkelerin el sanatlarıyla ilgili bakanlık kurması mevcut
iyi durumun daha da üst noktaya ulaştığını vurgulamıştır. Sorunun I. cümlesinde ise bir çıkarım yapılmadığını
görmekteyiz. “Çıkarım” bir olayın sonucundan, başka bir olayın sonucuna ulaşmaktır. Ancak I. cümleye
baktığımızda Türk el sanatlarının bilimsel olarak ele
alınmadığı anlamını görmekteyiz. Çıkarım olması için
cümlede en az iki olay veya durum söz konusu olmalıdır. Örneğin “ İçeriden ses gelmediğine göre uyumuş
olmalılar.” cümlesinde bir çıkarım söz konusudur. Uyumuş olmalarına, ses çıkarmamalarından ulaşılmıştır.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
13.
Yeterlilik birleşik eylemi “–ebilmek” fiilinin başka bir fiille birleşmesiyle oluşur. “yürüyebilir” ifadesi bizi B seçeneğine ulaştırmaktadır. “Yıldız ışığı” ve “ deniz feneri”
belirtisiz isim tamlamaları C seçeneğini doğrular. Parçadaki “daralıyor” yüklemi bir fiildir ve “dar” adından “–
al” isimden fiil türeten yapım eki ile oluşmuştur. Bu bilgi
D seçeneğini karşılamaktadır. Yer yön zarfı fiile sorulan
“nereye” sorusunun cevabıdır ve cevap kelimesinin hal
eki ( -i –e –de –den) almaması gerekir. İkinci dizede
“gitsin” fiiline sorulan nereye sorusunun cevabı “geri”dir
ve bu bir yer-yön zarfıdır. (geride, geriye sözcüklerindeki gibi ek alırsa isim olur) Parçadaki “nasıl” sorusu
“durmuş” fiiline yönelik kullanıldığı için soru zarfıdır.
Durum zarfı ise fiile sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Dördüncü dizedeki “durmuş” fiiline yöneltilen “nasıl”
sorusunun cevabı “sabırla” olduğundan E seçeneği de
doğrudur. Yanlış cevaba baktığımızda şiirde için, kadar,
gibi, göre...edat; de, ki, ya da, ve, veya, fakat, ama...
vb. bağlaç unsurları yoktur.
Cevap A
14. Özne yüklemdeki işi yapan, ortaya çıkaran, gerçek kılan ögedir. Yükleme sorulan “kim” veya “ne” sorularının
cevabıdır. A’da “kim” anlamaz, B’de kim tanıdığın eski
bir dost gibidir, D’de “ne” örtülür, E’de “ne” bize verilen
en büyük armağandır. sorularının cevapları öznedir.
C’de “vakit” sözcüğü ek fiil (-dır)alıp yargı kurduğu için
“ona ayırdığın vakittir” yüklemdir.
Cevap A
11. Tamlamalar YGS’nin önemli konularındandır. Öncüldeki soru kalıbına bakıldığında sıfatın isim tamlamasının
her iki unsurunu da nitelemesi gerektiği anlaşılmaktadır. A seçeneğinde “yeşil çadırın eski kapısı” tamlamasında yeşil, çadırın; eski, kapının niteleyicisi olmuştur.
Yani sıfatlar isim tamlamasının tamamını değil tamlayan ve tamlananı nitelemiştir. B’de “onların birleşmesi”
herhangi bir sıfat almamıştır, C’de “Ayşe’nin sofraya
koyduğu” söz öbeği isim tamlaması kalıbı ile kurulmuştur, ancak bir sıfat ile nitelenmemiştir. D seçeneğinde
“büyük bir apartmanın ikinci katı” belirtili isim tamlamasıdır. “büyük” sıfatı sadece apartmanı yani tamlayanı,
“ikinci” sıfatı ile katı yani tamlananı nitelemiştir. Doğru
cevaba baktığımızda E’de “takvim yaprakları” belirtisiz
isim tamlamasının “eski” sıfatı ile bir bütün olarak nitelendiğini görürüz.
Cevap C
15. Sözcüğün türleri isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç,
ünlem ve fiildir. I. cümlede “zevk”, II’de “ruh”, III’te
“ütopya” V’te “kültürleri” sözcüğü isimdir. IV. cümledeki
“belirgin” sözcüğü ise özellik kelimesinin niteliği olduğu
için sıfattır.
Cevap D
16. IV. cümledeki “bilimadamı” yazımı yanlıştır. Sözcük “bilim adamı” şeklinde ayrı yazılmalıdır.
Cevap E
Cevap E
2
17. B seçeneğindeki “şofpen” sözcüğünün doğru yazımı
“şofben” şeklinde olmalıdır.
21. Açıklama metinlerinde okuyucuya yeni bir bilgi öğretilir,
karşılaştırmanın olduğu metinlerde iki unsurun birbirlerinden farkı üzerinde durulur, betimleme paragraflarında varlıklar okuyucunun gözünde canlandırılarak
anlatılır. Yaşanması mümkün veya yaşanmış bir olayın
başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme (hikâye etme) denir. Bu metinlerde yer,
kişi, zaman kavramları bulunur. Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım tekniğine tartışma denir.
Bu parçada sanatçıların kişiselliklerinin eseri oluştururken ortaya çıktığı ve bunun zorunlu olduğu üzerinde
durulmuştur. Parçada yer alan “Gerek sanatın alıcısı
gerekse ait olunan sanat çevresi bu kişiselliğe müdahalelerde bulunacaktır. Sanatçı bunu bilerek hareket
etmelidir.” ifadeleri yazarın kendi doğrularıdır ve cevap
bu yüzden tartışmadır.
Cevap B
18. B,C,D,E seçeneklerinde noktalı virgülden önceki sözcüğün kendisinden sonraki benzer unsurlarla anlam
bağı olmadığını göstermek için kullanılmıştır. A seçeneğinde ise ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül
bulunan cümlelerde özneyi ayırmak için kullanılmıştır.
Cümlede sanatlı, profesyonel, sarsıcı ifadeleri eş değer unsurdur ve özne olan “Tarkowski filmleri” noktalı
virgülle ayrılmıştır.
Cevap A
Cevap B
B seçeneğinde “valilik” sözcüğüne tamlayan eki “–in”
getirilerek V. cümle “Valiliğin dün akşam saatlerindeki
açıklaması...” şeklinde olmalıdır.
D seçeneğinde “en iyi öykü yazarı”, “sorulduğunda” fiilimsisine nesne olarak bağlanabiliyor ancak bu ifade
“karar veremiyorum” yükleminin dolaylı tümleç ihtiyacını karşılayamıyor. “karar veremiyorum” yükleminden
önce “en iyi öykü yazarının kim olduğuna” ifadesi getirilmelidir.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
19. A seçeneğindeki gibi ne ... ne bağlacının olduğu cümlelerde yüklem olumlu olmalıdır. Yani cümle “Sınırların
kalktığı bir dünyayı ne şirketler ne de devletler ister.”
biçiminde olmalıdır.
E seçeneğinde cümlede neden–sonuç anlamı “kalmasından” kelimesine getirilen “–den” ekiyle sağlandığı
için “nedeni” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır.
22. Parçanın ana düşüncesi lik cümlede ifade edilmiştir.
Anekdot ise bu durumu örneklemek içindir. Parçada
“adam” biletçiye tren geçiş saatlerini sormaktadır. Ancak biletçi, “adam”ın seyahat yapacağını düşünerek
bilet alıp almayacağını sorar. “Adam” sadece trenin
geçişini seyretmek istediğini ifade eder. Yani oldukça
sıradan bir şey olan trenin geçişini izlemek ister. Bu
sıradan davranışı yapma istediği küçük şeylerle mutlu
olma isteği olarak yorumlanabilir.
Cevap C
23. II. cümlede adaların yan yana olması inci gerdan gibi
dizilmesine benzetilmiştir. III. cümlede seçeneğinde
ulusal parkın kapladığı alan olan 2.200 km2 sayısal veridir. IV. cümlede dalışın yeri ve mercan türlerinin soyunun kritik derecede olduğu bilgileri kanıtlanabilir olduğu
için nesneldir. V. cümlede “...geniş dallar arasında yer
edinmeye çalışan mavi balıkları ve mercanları izledik
hayranlıkla.” ifadesiyle görüntü okuyucunun gözünde
canlandırıldığı için betimleme vardır. Ancak I. cümlede
Küba’da yapılan dalışla ilgili bir tarih yoktur.
Cevap C
20. Parçada olayların belli bir akış içinde birbirini takip
ederek anlatılmış olması A seçeneğini karşılamaktadır. Parçadaki, “pembe silindir yastık, pürüzsüz kerpiç
duvar” gibi ifadeler B seçeneğini karşılamaktadır. C
seçeneğindeki beş duyunun birden çok algısı “halının
üstünde kıvrılmış kediye bakarak geçirdik” cümlesinde
görme; “yan odada Astulla Han’ın alçak sesle fokurdattığı nargileden başka tek bir ses duyulmuyordu” ifadesinde ise duyma olarak açıklanabilir. Parça yazarın
bakış açısını, hislerini yansıttığı için D seçeneğindeki
öznel yaklaşım ifadesi doğrudur. İnandırıcılık içeren bir
anlatım söz sanatlarının az olduğu, kelimelerin gerçek
anlatımlarının kullanıldığı daha çok makale türündeki
eserlerde görülür.
Cevap A
24. I, II, III ve V. cümlelerde Rıfat Ilgaz’ın toplumcu anlayışından, halkın sorunlarını yansıtmasından, çevresinde
yaşananları ele almasından bahsedilmiştir. IV. cümle
bu bütünlüğü bozarak Rıfat Ilgaz’ın dil ve üslubunu
konu almıştır.
Cevap E
Cevap C
3
25. AÇIKLIK: Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan, tek
bir yargıyı açıkça ifade etmesidir
30. Metinde dizi ve romanların oluşturulma safhaları üzerinde durulmuştur. Diziler açık uçlu bir sonla yazılabilir.
Yani dizilerde yazılma süresi devam ederken müdahale etme şansı vardır. Ancak roman, yazarın daha
önceden tasarlamış olduğu bir sonla biter. Yani roman
oluşturulurken dizideki gibi müdahale etme şansı yoktur. Roman ve dizi senaryosunun oluşturulma aşamasındaki farklılıkların ele alındığı parça, “Roman ve dizilerin kurgulanma aşaması neden farklıdır?” sorusunun
karşılığıdır.
AKICILIK: anlatımın pürüzsüz olması, hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi demektir.
DOĞALLIK: Anlatımın zorlamalardan, yapmacıklıktan
uzak olarak, içten, samimi bir şekilde yapılmasıdır.
ÖZLÜLÜK: Az sözle çok şey anlatmaktır.
BİÇEM: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki
özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış
biçimi.
Cevap A
Öncüldeki cümlede yazarın, alaysamalı dil özelliği vurgulandığından biçem seçeneği doğrudur.
31. Metinde Türk sanat müziği ile popüler müzik karşılaştırılmıştır. Aralarındaki fark Türk sanat müziğinin popüler müziğe göre daha kalıcı olmasıdır. Bunun sebebi
olarak da Türk sanat müziğinin toplum ve insan duygularını yansıtması; aşk, ihanet, hasret gibi duyguları
ele alması gösterilmiştir. Parçada vurgulanmak istenen
Türk sanat müziğinin hayatla iç içe olması ve sürekliliğini bununla sağlamasıdır.
Cevap E
26.
I, II, III ve IV. cümlelerde eğitim için kitabın önemi, her
yaştan insan için eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu
üzerinde durulmuştur. Bu cümlelerden sonra V ve VI.
cümlelerde MEB’in kitaplar ve öğrencilerle ilgili bir projeden bahsedilmiştir.
Cevap D
27.
Paragrafın bütünü ele alındığında cam işçiliğinin Türk
el sanatları içindeki önemi üzerinde durulmuştur. Ancak parçada IV. cümlede camdan yapılmış bazı el sanatlarının kırılmasında söz edilmiş III. cümlede “yine”
kelimesi ile camdan el sanatlarının kırılmasına rağmen
bazılarının günümüze kadar ulaştığı bilgisi verilerek bu
iki cümle arasında bir bağlantı kurulmuştur. Öyleyse III.
ve IV. cümleler yer değiştirdiğinde cümleler anlamlı bir
bütün oluşturur.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap D
32. Parçada yazarın dikkat çekmek istediği nokta farklı bir
tarzda ele alınan Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar
adlı romanların ön yargıyla karşılanıp olumsuz eleştiri
almasıdır. Metinde geçen “Romanın bir seçme düzenleme işi olduğunu hatırlatanlar da bu yazılanlara roman
dememek gerektiğini çünkü her şeyi romanına dolduran bu yazarın ayıklamadan haberi olmadığını söylediler.” cümlesi bizi doğru cevap olan C seçeneğine ulaştırmaktadır.
Cevap C
Cevap C
33. A seçeneğinin karşılığı, “Demir olan mıknatısın bir de
manyetik çekim alanı vardır ve bu görülmeyen güç,
enerji, 20. yüzyılda Einstein, Tesla, Heisenberg gibi...”
cümlesinden çıkarılabilir.
28. Parçada yazar sıradan insanları özellikle de kadınları,
onların anlattıklarını yazarlardan, kitapların anlattıklarından daha ilginç bulduğunu vurgulanmıştır. Bunların
gerçek hayatın gerçek kahramanları olduğu düşünülürse A seçeneği uygundur.
C seçeneğinin karşılığı Einstein, Tesla, Heisenberg gibi
bilim insanlarının enerji fiziğinin önemini fark ederek
enerji fiziğini elektronik alanlarda, sağlık alanlarında ve
ulaşım hizmetleri gibi alanlarda kullanmasıdır.
Cevap A
D seçeneği parçada ilk cümleden çıkmaktadır. Newton
enerji fiziğiyle ilgili değil madde fiziğiyle ilgili çalışmalar
yapmıştır.
29. I. öncüle “Batı tarzında tenkitler yazmışlardır.” cümlesinden ulaşılabilir. II. öncüldeki eski-yeni tartışması
Tanzimat’a zarar vermiştir yargısının karşılığı parçada
yoktur, hatta parçaya göre eski-yeni tartışması eleştiri
türünün gelişmesine katkı sağlamıştır. III. öncülün karşılığı paragrafın son cümlesidir. IV. öncüldeki ifadenin
karşılığı parçada yer almamaktadır.
E seçeneğinin karşılığına ise “insan aklının erişme sınırlarının en ucunda madde değil enerji fiziği kuralları
işliyor.” cümlesinden ulaşılabilir.
Parçada madde fiziğiyle ilgili çalışmaların enerji fiziğini ortaya çıkardığı bilgisi olmadığından B seçeneğine
ulaşılamaz.
Cevap D
Cevap B
4
34. A seçeneğine metindeki “... itinalı ve yaratıcı bir dil kullanmaktadır.” ifadesinden ulaşılmaktadır.
38. Yönetmen çekmiş olduğu Batman filminin üzerinden
zaman geçmişine rağmen filmdeki kostümlerin konuşulmasının olumlu bir durum olduğunu söylüyor. III.
cümlede kostümlerin konuşulması, hatta giderek bu
durumun artması beklenmeyen bir olaydır. Bu yüzden
C seçeneğinde beklenmeyen bir durum söz konusudur.
B seçeneğine parçanın birinci cümlesinden ulaşılmaktadır.
C seçeneğine metindeki “... hayatın değişim ve dönüşümlerine duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti.” ifadesinden ulaşılmaktadır.
Cevap C
E seçeneğine metindeki “... kendine özgü anlatım biçimleri geliştiren...” ifadesinden ulaşılmaktadır.
39. Metinde Dostoyevski’yi keşfetmek, onu yeniden yaşamamıza ve kendi benliğimizin derinlerinde canlandırmamıza bağlıdır. Bu da bizi Dostoyevski’yi içselleştirerek keşfedeceğimiz anlamını karşılayan E seçeneğine
yönlendirir.
Metinden farklı türlerdeki eserlerinde toplum sorunlarını işlediği bilgisine ulaşılamaz.
Cevap D
Cevap E
40. “Dostoyevski ile aramızdaki bağı keşfetmeyi umut edebiliriz.” ve “Onu içimizde duymadığımız, kendi içimizde
yeniden yaşamadığımız taktirde Dostoyevski bizim için
hiçbir şey ifade etmez.” A seçeneğine;
35. A seçeneğine metindeki “... sosyal bilimler ile irtibatını
kurmak ve bu bağlamda gündeme gelen bilimsel sorulara cevaplar aramak...” ifadesinden
B seçeneğine metindeki “... bilimsel sorulara cevaplar
aramak amacıyla ortaya çıkmıştır.” ifadesinden,
D seçeneğine ait bilgi metindeki ilk cümlededir.
Ancak parçada E seçeneğindeki “uluslararası ilişkileri
şekillendirir” bilgisine ulaşılamamaktadır.
Cevap E
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
C seçeneğine metindeki “...Örneğin gündelik hayatta
yüzleştiğimiz ve yaşantımızı...” ifadesinden ulaşılabilir.
“Empati duyarak anlama gücümüzü önce kendi benliğimizin derinliklerinde denemeli, böylece kuvvetlendirmeli, canlandırmalıyız.” ifadeleri empati duyarak anlama gücünü kişinin kendi belleğinde kuvvetlenmesini
tavsiye ettiğinden C seçeneğine,
“Onu içimizde duymadığımız, kendi içimizde yeniden
yaşamadığımız takdirde Dostoyevski bizim için hiçbir
şey ifade etmez.” cümlesinden D seçeneğine,
Paragraf var olan bilgileri değiştirmeye yönelik bir tutumla ele alındığı için tartışmacı bir anlatım olduğundan E seçeneğine ulaşılır.
Verilen metinde neden-sonuç anlamında cümle yoktur.
36. A seçeneğine metindeki eşkenar geometri bilgisi olmadığı için Meidum Piramidi’nin yıkılması bilgisinden
ulaşılabilir. Parçanın ilk cümlesi piramitlerin yapılış
amacıyla ilgili kesin bilgilerin olmadığını ifade ettiği
için B seçeneğine ulaşılabilir. Meidum Piramidi’nin yıkılmasıyla eşkenar geometri kullanmanın yapılacak
piramitlerin yıkılmaması için gerekli olduğu bilgisinden
C seçeneğine ulaşılır. Eşkenar geometri bilgisi piramitlerin yapımında geometri bilgisinin kullanıldığını karşıladığından D seçeneğine ulaşılır. Meidum Piramidi’nin
sekiz basamak yapılmak istenip yıkılması, bu piramitten önce sekiz basamaklı piramitlerin olup olmadığıyla
ilgili herhangi bir bilgi vermez. Bu yüzden E seçeneğine
ulaşılamaz.
Cevap B
Cevap E
37. Batman filminin ticari başarı yakalaması, filmin üzerinden belirli zaman geçmesine rağmen insanların hâlâ
filmdeki kostümleri konuşuyor olması yönetmeni devam filmi çekmeye zorlamıştır. Metindeki giriş cümlelerinde verilen örnekler tekrar filminin çekilmesine zemin hazırlanan unsurlardır. Paragraf “Batman filminin
devamını çekmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunun
cevabıdır.
Cevap B
5
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1.
8.
Palegorafi: Yazı
Arkeoloji: Kazı
Nümizmatik: Para bilimlerini inceler.
Dolayısıyla verilen bilgilerde bu bilim dallarının tamamından faydalanılması söz konusudur.
Verilen öncüllerin tamamı Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketlerinin sonucudur.
Cevap E
Cevap A
9.
2.
I ve II. öncüller Sivas Kongresi’nin toplanması ile ilgilidir. Ancak Misak-ı Millî kararları Son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nde kabul edilmiştir.
Cevap C
İbraniler, ırkçı bir yaklaşımla, Yahudiliğin sadece kendi dinleri olduğunu benimsemiş, bu yüzden Yahudilik
dini İbranilere özgü bir din olarak kabul edilmiştir. Bu
durumda İbranilerde ulus-din anlayışını beraberinde
getirdiği gibi, Yahudiliğin başka topluluklar tarafından
benimsenmesine engel olmuş, Yahudiler arasında toplumsal bir yapının kurulmasına ortam hazırlamıştır.
10. Verilen bilgilerden hareketle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına ulaşılamaz.
Cevap E
Cevap E
Büyük Hun Devleti, konar - göçer bir yaşam sürdürdüğünden sulama kanalları ve tapınak kalıntıları gibi materyallere rastlanması söz konusu olamaz.
Cevap D
4.
Abbasiler Dönemi’nde Türkler etkin bir konuma gelmiş.
Ancak Türk-İslam dünyasının lideri hâline Osmanlılar
Dönemi’nde (Yavuz Dönemi) gelmişlerdir.
Cevap D
5.
Cevap C
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
3.
11. Moskova Antlaşması ile Sovyetler, Büyük Millet Meclisi’ni siyasi yönden tanımış, Sevr Antlaşması’nı da tanımadığını göstermiştir. Ancak Sovyet Rusya’nın Sevr
Antlaşması ile bir ilgisi söz konusu değildir.
Coğrafi Keşifler sonucu değerli madenlerin Avrupa’ya
gitmesi sonucu Osmanlı para birimi akçe değer kaybetmiştir. Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları, İpek ve Baharat Yolu ise
önemini kaybetmiştir. Ancak Osmanlı’da burjuva sınıfı
olmadığından, bu sınıfın güçlenmesi de söz konusu
değildir.
Cevap E
13. Erkan-ı Harbiye Umum Vekaleti’nin kaldırılması askeriyenin modernleştirilmesine yönelik bir uygulamadır.
Ulusal kimliği güçlendirme ile bir ilgisi yoktur.
Cevap D
14. Verilen öncüllerin tamamında laik anlayışın yerleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Örneğin;
Siyasi: Halifeliğin kaldırılması,
Hukuk: Medeni Kanun’un kabulü,
Eğitim: Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Cevap E
Cevap C
6.
12. Verilen öncüllerin tamamı demokrasinin geliştirilmesine
yöneliktir.
Kapitülasyonlar sonucu birçok ülke ve azınlıklar, Osmanlı ülkesinde düşük gümrük vergiler ile ticaret yapma hakkı elde etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin güçlü
olduğu dönemlerde bu durum sorun yaratmazken; zayıf olduğu dönemlerde Osmanlı Devleti’nin ekonomik
bağımsızlığını kaybetmesine yol açmıştır.
15. Mustafa Kemal, bu sözüyle ülke bütünlüğünü koruma
ve bağımsızlığı ilke edinmeyi amaçlamıştır.
Cevap C
Cevap D
7.
16. Yıllık sıcaklık farklarının miktarı karasallık derecesine
bağlıdır. Uç noktaları arasındaki çizgisel hız farkı ise
bölgenin güney-kuzey genişliğine veya bölgeden geçen paralel sayısına bağlıdır. Bu nedenle bu durumlar
bir bölgenin hangi yarımküre’de olduğunu bulmak için
yeterli değildir.
19. yüzyılda yapılan ıslahatların amacı genelde devletin dağılmasını önlemeye yönelikti. Fetih hareketlerine
yeniden canlılık kazandırmak söz konusu değildir.
Cevap C
Cevap C
6
17. A - L noktası daha yüksekte olduğu için daha geniş alan
görülür.
21. A seçeneğinde çentik vadi, C seçeneğinde boğaz vadi,
B ve D seçeneğinde geniş tabanlı vadi verilmiştir. Bu
şekillerin oluşumunda epirojenik hareketlerin etkisi bulunmaz. E seçeneğinde ise seki(taraça) gösterilmiştir.
Akarsu önce yatağında biriktirme yapmış epirojenez
sonucunda kara yükseldiğinde akarsu kendi yatağına
tekrar gömülmüştür. Bu durum epirojenez ile deniz seviyesinin değiştiğini gösterir.
B - K noktası daha alçakta olduğu için daha dar alan
görülür. Bu nedenle dar alanı aynı kâğıda çizdiğimizde
küçültme oranı daha az olacağından ölçek büyüktür.
C - L noktasından daha geniş alan görüldüğü için kâğıda çizerken daha fazla küçültme yapılmalıdır. Bu nedenle ölçek küçük olur.
Cevap E
E - K noktasından görülen alan büyük ölçekle kâğıda
çizildiği için ayrıntı daha fazladır. Bu nedenle izohips
aralığı küçüktür.
D - L noktasından bakıldığında görülen alan geniş olduğu için küçük ölçekle kâğıda çizilir. Küçük ölçekli haritada ayrıntı fazla değil, azdır.
22. Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator’dan kutuplara
doğru azalır. Bu nedenle aynı mesafede Ekvator’da
daha az meridyen geçerken kutuplara doğru geçen
meridyen sayısı artar. Başlangıç meridyenine meridyen numarası olarak en yakın III. nokta ve sırasıyla II.
nokta, IV. nokta ve meridyen numarası aynı olan I ve
V. noktalardır. Çünkü I. ve V. noktaların enlem derecesi
aynıdır.
Cevap D
Cevap A
Cevap A
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
18. Bakı etkisi dönenceler arasında kalan bölgede tarihe
göre değişirken dönenceler dışında kalan bölgede Kuzey Yarımküre’de güney, Güney Yarımküre’de kuzey
yamaç daha sıcaktır. Güney yamaçta yer alan X noktasının yıl boyunca daha sıcak olabilmesi için Kuzey Yarımküre’de ve dönenceler dışındaki bölgede yer alması
gerekir. Bu duruma uyan nokta I numaralı noktadır.
23. Nüfus piramitlerine bakılarak ülkelerin gelişmişlik derecesi ve nüfusun yapısal özelliklerine ulaşılabilir. Ancak
nüfus yoğunluğu ve kırsal-kentsel nüfus gibi bilgilere
ulaşılamaz.
Cevap C
19. Sisi oluşturan temel koşul hava kütlesinin yere temas
halinde kendisinden daha soğuk bir hava kütlesi veya
zemin ile karşılaşarak yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle
daha soğuk bir ortama giden hava kütlesi sis oluştururken daha sıcak ortama giden hava kütlesi ısınacağı için
sisden uzaklaşır.
24. Yerşekilleri özelliklerine göre çizilen bölgelerin sınırları
insan faaliyetlerine bağlı olarak değişmez. Ayrıca bu
bölgelerin sınırlarının değişimi doğal süreçlerle dahi
çok uzun sürelerde değişebilir.
Cevap B
Cevap A
20. I. şekilde K ve L noktaları Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Ekvator’a daha yakın olan K noktası Ekvatora daha uzak olan L noktasından daha sıcaktır. Bu
durum enlem veya Dünya’nın şekli ile açıklanabilir.
25. Orta kuşakta 0 - 500 metreler arasında insan yaşamı
ve ekonomik faaliyetler için uygun olan yükselti basamağı Ekvatoral bölgede aşırı sıcaklar ve aşırı yağışlar
nedeniyle yaşama uygun değildir. Buna bağlı olarak
Ekvatoral bölgede insanlar sıcaklığın daha düşük ve insan yaşamına uygun olduğu yüksek yerleri tercih eder.
II. şekilde yamaç boyunca M noktasından N noktasına
gidildikçe (yükseğe çıkıldıkça) sıcaklık düşmektedir. Bu
durum yükselti ile açıklanabilir. Çünkü troposfer yerin
enerji kaybıyla ve yerden yansıyan ışınlarla alttan ısınır.
Cevap B
Cevap B
7
26.
K
L
Cebelitarık
Süveyş
33. Felsefenin sıfırdan başlamamasının nedeni birikimli
olmasıdır (I). Biricik olması ve çağdan çağ değişmesi
öznel ve dinamik olduğunu gösterir (II). Dünyayı incelemesi, dünya görüşü oluşturması düşünsel olduğunu
gösterir (III).
Hürmüz
Cevap E
Malakka
Babülmendep
34. Materyalizm maddecilik demektir. Parçada varlığın
maddesel olduğu, düşüncenin beynin ürünü olduğu
belirtilmiştir.
K limanından yola çıkan bir gemi Atlas Okyanusundan
Cebelitarık Boğazından geçerek Akdeniz’e ulaşır. Akdeniz’den Süveyş Kanalını geçerek Kızıldeniz’e ulaşır.
Kızıldeniz’den Babülmendep Boğazından geçerek Umman Denizine ( Hint Okyanusu) ulaşır.
Cevap A
Hint Okyanusu’ndan Hürmüz Boğazından geçerek
Basra Körfezi’nde yer alan L limanına ulaşır. Bu nedenle Malakka Boğazı’ndan geçmesine gerek yoktur.
35. Verilen parça Aristotales’in “altın orta” görüşüne uygundur. Ahlak ölçülülüğü gerektirir. Bu da evrensel değerlerin olduğunu gösterir. Erdemin mutluluk için araç
olması, nihai hedefin mutluluk olduğuna işaret eder.
Cevap C
27. II. Jeolojik devirde tortulanma sahası (Tethis Denizi)
olan Türkiye’nin bulunduğu alan III. Jeolojik devirde
karaların yan basınçları sonucunda kıvrılarak ve kırılarak yükselmiş ve Türkiye oluşmuştur. Ancak III. Jeolojik
devirin sonları ve IV. Jeolojik devirin başlarında Egeit
karasının çökerek Anadolu karasının yükselmesi sonucunda Türkiye son yüksek hâlini kazanmıştır. Bu son
yükselme epirojenez olarak adlandırılır.
Cevap B
28. Rousseau devletin oluşumunu ve uygarlığın başlamasını mülkiyetin başlamasına bağlar.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap E
36. İslam Dini, evlilik kurumuyla toplum düzenini sağlama,
nesillerin korunmasını sağlama, eşlerin birbirlerine bağlılığını güçlendirme veeşler arasında sevgi ve sadakat
duygularını güçlendirme hedefindedir. İnsanların bireyselliğini geliştirme ise bu kurumun ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir.
Cevap D
37. Parçada verilen ayette Yüce Allah,Kur’an-ı Kerim’deki
estetiğe dikkat çekmiştir.
Cevap A
Cevap B
38. Verilen bilgilerde Hz. Muhammed’in hüküm koyma
özelliğine vurgu yapılmıştır. Yani Hz. Muhammed’inKur’an-ı Kerim’de yer almayan hükümleri de getirmiştir.
29. Parçada sanatın yaşamı anlattığı (I), koşullar değiştikçe sanatın objelerinin de değiştiği (II) anlatılmaktadır.
Ancak sanat ürünlerinin toplum üzerindeki etkisinden
söz edilmemektedir.
Cevap C
39. “İlim, mü’minin yitik malıdır; onu nerede bulursa oradan alır” ,“Güçlü kimse, güreşte galip olan değil, öfke
anında kendisine hâkim olandır” ve “Kimilerine bir yüzle, kimilerine de başka bir yüzle yaklaşan ikiyüzlüler
insanların en kötülerindendir” Hz. Muhammed’in bu
sözleri “ilim öğrenme, öfke kontrolü, ikiyüzlülük” gibi
evrensel mesajlar taşımaktadır. “Biriniz sırt üstü uzanıp
da ayak ayaküstüne atmasın.” sözüde içeriği itibariyle
yerel özellik taşımaktadır.
Cevap C
30. Parçada felsefenin gerekliliği, toplum üzerindeki etkileri
ve hayatın düzenlenmesine katkıları anlatılmaktadır.
Cevap C
31. Agnostizim bilinemezcilik demektir. Protagoras metafizik konularının bilinemeyeceğini savunur. Ancak hakkında bilgimizin olamayacağı bir varlığın evrenle olan
ilintisiyle ilgili konuşulamaz.
Cevap B
40. Kuran-ı Kerim’de toprağa atılan ve öldü sanılan tohuma can verilmesi, kurumuş toprakların yeniden hayat
bulmasını ve kuruyan ağaçların tekrar yeşermesi gibi
örnekler, ahiret hayatının “yeniden diriliş” evresini açıklamak içindir.
Cevap B
32. Sensüalizm duyumculuk demektir. Doğru bilginin beş
duyu organıyla elde edilebileceğini savunur.
Cevap E
Cevap D
8
TEMEL MATEMATİK TESTİ
1.
(0, 2)2 – (0, 02) : 10 = 0,04 – 0,002
= 0,040 – 0,002
= 0,038
4.
x! , 1 den x e kadar olan sayıların çarpımından oluştuğundan sadece en küçük 7 asal sayıyı içermelidir.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
17! ve 18!
Cevap C
17 + 18 = 35
Cevap B
]aag2 − ]bbg2
]11ag2 − ]11bg2
=
^10a + bh − ^10b + ah
ab − ba
5.
121 _a − b i
=
9a − 9b
2
=
121^a − bh ^a + bh
^a Y
= bh
9^a − bh
olmalı
=
121 ^a + bh
9
D
C
2
16
A
121 ^a + bh
484
=
39
3
4
a + b = 12
9 3
8 4
7 5
6 tane
6 6
5 7
4 8
3 9
28
B
(28, 16)ebob = 4
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2.
ağaç aralıkları 4 br ya da 4’ün bölenleri kadardır.
Ağaç aralıkları 4 br seçilirse bu işlem için 12 ağaç yeterli olmaktadır. Ancak zaten 20 ağaç kullanılacağından
aralıklar 2 br alınır.
28
= 14 aralık (15 ağaç)
5AB? "
2
16
= 8 aralık
5AD? ve 5BC? ⇒
2
(köşeler kapalı olduğundan 7 şer ağaç)
15 + 7 + 7 = 29 ağaç 29 – 20 = 9 ağaç daha gerekir.
Cevap D
Cevap E
6.
3. (17p + 324)½ = a
17p + 324 = a2
17p = a2 – 324
2
Sadece bir parçası verilen şeklin her satırında 30 ardışık sayı olacağından;
2
17p = a – 18
17p = (a – 18) (a + 18)
olmak üzere, x – y = mk – mt
= m(k – t)
olduğundan iki sayının ortak bölenleri bu iki sayının
farklarını da tam böler.
a – 18 = 17
a = 35
x=mk
y=mt
a + 18 = p
35 + 18 = p
p = 53
b – a = 28
c – b = 36
c – a = 64
EBOB(a, b, c) = EBOB(28,36,64) = 4
Cevap B
Cevap A
9
7.
a = b = c = d = e olsaydı
12.
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
=
a
a
a
a
a
12
5
1
=
a
12
a = 60 olurdu.
25 < 26 < 36
26 − 25
1
=
5 < 26 < 6 ve
, 0, 09
11
36 − 25
olduğundan
26 , 5, 09 ...
a + b = 0 + 9 = 9 olur.
Cevap A
eşit kabul ederek a yı olabileceğinden büyük bir sayı
kabul ettik, o hâlde
a < 60
13. xa = m olmak üzere
Öte yandan, a, b, c, d, e pozitif olduğundan a ya 12 ya
da 12 den küçük değerler verilemez.
81
+
1− m
12 < a < 60 aralığında 47 farklı değer vardır.
81
81
81m
=
+
1
1− m
m−1
1−
m
Cevap D
–7
(–x + 2) + (–x – 7) = 9
2
(–x + 2) + (x + 7) = 9
–2x – 5 = 9
–2x = 14
9=9
(aralıktaki tüm x ler sağlar.)
x = –7
(x – 2) + (x + 7) = 9
3
2x + 5 = 9
2x = 4
2x+2
= 81 = 3
2x + 2 = 4
x=2
2
a − 5a + 1 > − 3
Mutlak değer bir uzunluk fonksiyonu olduğundan daima pozitif ya da sıfır olacaktır. Bu sebeple tüm R sayılar eşitsizliği sağlar.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap D
= 81
4
9.
81]1 − mg
^1 − m ! 0 h
1− m
(olmalı)
=
x−2 + x+7 =9
8.
81
81m
−
1− m
1− m
=
x=1
x = 1 için m = 1 olduğundan Ç.K = ∅
Cevap A
14.
4
x=
4
12
x +1
x + 4 x − 12 = 0
Cevap E
4
x =a
a2 + a – 12 = 0
(a + 4) (a – 3) = 0
10. 5–a + 4 = 5a – 4
a = – 4
8 = 5a – 5–a
4
ve x = x . x = (5–a + 4) (5a – 4)
2
= 1 – 4 . 5–a + 4 . 5a – 16
= 4(5a – 5–a) – 15
= 4 . 8 – 15
= 17
x=−4
çift dereceli
kökler negatif olamaz.
15.
a
a
a
x =3
x = 81
x+
1
=6
x
1
2
1
1
1 2
f x + 1 + 2 p : d x − 1 + n = e d x + n − 1 o : dd x + n − 1 n
x
x
.
..
a
4
Cevap C
Cevap C
11.
a=3
x
x
= 216 ise
a216 = 216
(a216)1/3 = 2161/3
a72 = 6
= _6 − 1 i : ^6 − 1h
= 35 : 5
=7
2
Cevap C
Cevap C
10
16. x – y = k
x . y = 12k
x2 – y2 = 7k
x2 – y2 = (x – y) (x + y) = 7k
k
+
A1 Otomatik vites
(30)
19.
(x + y) = 7k
x–y=k
x$y=
49 − k
= 12 k
4
2
0 = k2 + 48k – 49
0 = (k + 49) . (k – 1)
k = 1 veya k = –49
Otomatik vites (y)
B SINIFI
Düz vites (z)
(Otomatik) = 2 . (Düz vites)
14 − 2k
7+k
21 − k
+
=
2y + x =
2
2
2
k = 1 için
2y + x = 10
k = –49 için
A2 Otomatik vites
(42)
SÜRÜCÜ
BELGESİ
(240)
7+k 7−k
= 12k
$
2
2
A1 Düz vites (x)
A SINIFI
7+k
7−k
x=
y=
2
2
x = 2y ve x + y = 240
2y + x = 35
y = 80
x = 160
(A1 Otomatik) + (B otomatik) = 160
10 + 35 = 45
Cevap E
30 + z = 160
z = 130
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap D
17. x tane ücretli dondurma alsınlar
x
x
5
+
= 62
x+
5
5
x = 50
20. 2 düğmeli x tane, 3 düğmeli y tane ceket olsun.
Ceket sayısı : –3/ x + y = 210
Düğme sayısı : 2x + 3y = 540
+
–x = –90
x = 90 tane
Cevap B
50 . 2 = 100 TL
21.
Cevap C
Aktif
Destekçi
Erkek
4x
y
4x + y
Kadın
3y
x
3y + x
4x + 3y
x+y
86
5x + 4y = 86 4x + y > 3y + x
3x > 2y
x = 10 ve y = 9 seçilirse
Kadın sayısı : 3y + x = 27 + 10 = 37 kişi
Cevap C
18. 2 nin kuvvetleri olacak şekilde poşetlere yerleştirilirse
istenilen her sayı elde edilir.
22.
20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 = 63
6 poşete ihtiyaç vardır.
Örneğin; 7 → 22 + 21 + 20
Satış miktarı Birim fiyat
1. Durum
x tane
2. Durum
140x
100
6 → 22 + 21
60 → 25 + 24 + 23 + 22
y TL
tane
60y
100
TL
Ciro
x . y TL
140x
100
$
60y
100
=
84 x y
100
TL
% 16 azalır.
Cevap C
Cevap B
11
23. Merdivenin boyu x m olsun.
28.
y
Merdivenle aynı yönde; x = (3 + 2) . t
y=f(x)
8
Merdivenle ters yönde; x = (3 – 2) . (18 – t)
5t = 18 – t
6t = 18
a
t = 3
x = 5t = 15 m.
x
4
Cevap E
y=g(x)
24. 1 8 7 5
(3)
veya
(0, 2, 4, 6, 8)
= 280
= 728
(f–1 o g)–1 (4) + g–1 (8) = (g–1 o f) (4) + 0
2 8 7 4
(2, 4)
+ 448
Cevap C
= g–1 (f(4))
= g–1 (a)
= 4
Cevap A
D=
5
dir.
8
Teorik olasılık ise {1, 2, 3, 4, 5, 6} örnek uzayında
{2, 3, 5} olmak üzeer 3 asal sayı olduğundan
=
T
3
=
6
1
dir.
2
5 1
=
$
8 2
=
D$T
5
16
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
25. İlk 8 deneyde sonuçlardan 5 tanesi asal olduğundan
Cevap B
26. Grafikte sağa çarpık bir dağılım olduğundan, öğrencilerin çoğu ortalamanın altında puanlar almış ve
Mod < Medyan < Aritmetik < Ortalama sıralaması oluşmuştur. Yani sınav zordur. Bu nedenle I ve II numaralı
yargılar doğru, III ise yanlıştır.
Cevap D
29. P(x) = x21 + x15 – x8 + x7 – x + 2 polinomunun
27.
s ]A , Bg = s ]Ag + s ]Bg − s ]A + Bg olduğundan
x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + 1 ile bölümünden kalan;
ı
s ]Ag + s ]Bg = s(C )
(x – 1) (x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + 1) ile bölümünden kalan
ile aynı olur ya da bölme devam eder.
ve
(x – 1) (x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + 1) = (x7 – 1)
s ]Ag + s(A ) = s(E) = 52 dir.
ı
s(Aı) + s(Bı) + s(Cı) = s(Aı) + s(Bı) + s(A) + s(B)
= 2 s(E)
= 104
x7 – 1 = 0 , x7 = 1 yerine yazılırsa
P(x) = (x7)3 + (x7)2 . x – x7 . x + x7 – x + 2
1+x–x+1–x+2=4–x
Cevap C
Cevap D
12
2
30. x2 + 18x + 30 = 2 x + 18x + 45
33.
A
3
m (DEA) = 45% olur.
2
x + 18x + 30 = a dönüşümü uygulanırsa;
a = 2 a + 15
10
D
a2 = 4(a + 15) = 4a + 60
8
14
6
45
45
2
a – 4a – 60 = 0
10
(a – 10) (a + 6) = 0
a = 10
veya x2 + 18x + 30 = 10
2
B
a = –6 olur.
6
E
C
12
Cevap D
x2 + 18x + 30 = –6
2
2
x + 18x + 20 = 0 …(I) x + 18x + 36 = 0…(II)
Öte yandan, ifadenin tanımlı olabilmesi için
34.
x2 + 18x + 30 ≥ 0 … (III) ve x2 + 18x + 45 ≥ 0…(IV)
C
D
E
a
eşitsizliklerinin sağlanması gerekir.
x
2
II numaralı denklemde: x + 18x = –36 olduğundan
x+9
F
III numaralı eşitsizlik sağlanmaz.
O hâlde, x2 + 18x + 20 = 0 denkleminin (∆ > 0)
9
gerçel olan köklerinin çarpımı;
x1
=
x2
c
=
a
20
= 20 dir.
1
A
Cevap E
3
31. (m – 1)x – 2x + m + 3 = 0
denkleminde
β
x+9
a
B
3
BF = 15 br olur.
ABF üçgeninde pisagordan (9 – 12 – 15 üçgeni)
AB = 12 br
x + 9 = 12
x = 3 br
∆ > 0 ve x1 . x2 < 0 eşitsizliklerinin sağlanması gerekir. II. eşitsizliğin sağlanması, zaten I.nin sağlanması
için yeterlidir.
Cevap A
x1 . x2 < 0
m+3
< 0 ve m−1
–3
+
35.
1
–
β
ABF , CBE eşliğinden
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2
15
a
m
D
A
2
+
180–a
E
olduğundan m ∈ (–3, 1) olmalıdır.
B
2
F
a
8
O hâlde 3 tam sayı değeri vardır.
10
C
Cevap C
Alan (ABC)
1
8$2
10 $ 2
+
$ 10 $ 8 sin a =
2
2
2
32. Şekilde verilen bir parabol grafiğidir ve simetri ekseni
x = 3 doğrusudur.
sin (180 − a) = sin a =
f(a) = 15 koşulunu sağlayan a değerleri
1
$ 2 $ 2 $ sin ^180 − ah
2
9
= 2$
20
9
2
=
br
10
Alan (DEF) =
x = 3 doğrusuna göre simetrik olacağından;
a1 = 3 – b
a2 = 3 + b
9
dir.
20
a1 + a2 = 6
Cevap C
Cevap C
13
36.
38. (a2 – 5a + 4) y + 3x – 2a + 1 = 0
K
y eksenine paralel doğrular
144°
C
144+a
144+2a
a
a
D
14
4+
2a
A
144+2a
B
x=c
şeklinde olduğundan
E
a2 – 5a + 4 = 0
(a – 4) (a – 1) = 0
Bir dış açısı a olsun.
a = 4 veya a = 1 olmalıdır.
(144 + 2 a) + a = 180°
a = 4 için 3x – 8 + 1 = 0
144 + 3a = 180°
x = 7
3
a = 1 için 3x – 2 + 1 = 0
a = 12°
360
= 12
n
n = 30 kenar
x= 1
3
D
37.
C
1
O
1 45
r
1
r–1
r
A
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap D
45°
E
r–1
r
B
O merkezli çemberde, π . r2 = π ise r = 1 br
O
r+
45°
1
r−1
45°
A
r−1
r + 1 = (r – 1) .
r+1=r 2 –
1+
E
2
2
2 = r ^ 2 − 1h
1+ 2
=r
2 −1
ise r = 3 + 2 2
^ 2 + 1h
Çevre (ABCD) = 4r = 12 + 8 2 br
Cevap B
14
x = 1/3
doğrular arası uzaklık
x = 7/3
7
1
−
= 2 br dir.
3
3
Cevap B
39.
40.
y
B
1
C
d
2a
7 2
B
DC
2a
AC
1
2
a
x
2
y=1–2x
2a
2a
2x + y – 1 = 0 doğrusuna paralel olan d doğrusunun
denklemi
H
2a
2a
36a2 + 20a2 = ^7 2 h
2
2x + y – c = 0
56a2 = 98
şeklinde olmalıdır.
2a = 7
AB = AD olduğundan
Bir ayrıtı
c 2
c +d n
2
3
Cevap C
14x + 7y − 2 = 0
Cevap B
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2
=0
7
7 br olan 6 eş küpten oluşan şeklin hacmi;
3
=
^ 7 h 42 7 br
V 6=
2
=
2
2
2 +1
5c
2
1− c =
ise c =
2
7
7/2x + y =
A
a
2 5
2a
y = 1 – 2x doğrusunun eksenleri kestiği noktalar
( ½ , 0) ve (0 , 1) dir.
1− c
a
15
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
6.
Birikecek toplu iğne sayısı yüzey gerilimi ile doğru
orantılıdır. Sıcaklık artışı ve deterjan yüzey gerilimini
azaltır. Bu yüzden sıvıların yüzey gerilimi büyükten
küçüğe doğru c1 > c3 > c2 şeklinde sıralanır. Biriken
toplu iğne sayısıda n1 > n3 > n2 ’dir.
1 dakika = 60s
X = 4.60 = 240 m
Cevap C
ye
rd
eğ
iş
tir
m
e
X = 2.90 = 180 m
=
30
0
2.
Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru
akar. Bu yüzden K’den , L’ye enerji akışı olur. L’nin iç
enerjisi artar. K’nin iç enerjisi azalır. K katı fazda olduğu
için K’nın sıcaklığı kesinlikle azalır.
Cevap B
Sürat =
Hız =
m
Alınan yol 240 + 180 420 2,8 m/s
=
=
=
Zaman
60 + 90
150
yer değiştirme
300
300 2 m/s
=
=
=
Zaman
60 + 90 150
3.
Yüzen cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşıdıkları için buz
ve tahta kapların ağırlıklarında değişiklik yaratmazlar.
Cevap E
4.
Sıvı basıncı
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap A
7.
Etki - Tepki yasasına göre bir cisim ikinci cisme kuvvet
uyguladığı anda ikinci cisim de birinci cisme aynı büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular.
I ve II yargıda etki-tepki kuvvetlerinin farklı büyüklükte
olduğu söylendiği için bu yargılar yanlıştır.
P=hdg
kg m
= m $ 3 $ 2
m
s
kg
=
ile ifade edilir.
2
m$s
Cevap B
Yani basınç kütle, uzunluk ve zaman temel birimleri
kullanılarak oluşturulan türetilmiş bir büyüklüktür.
Cevap D
5.
8.
Charles Augustin Coulomb: Elektrik yüklerinin birbirini itme ve çekme kuvvetinin nelere bağlı olduğunu
açıklamıştır.
405 + 70 + 14 + 11 = 500 kalori
1 cal = 4 joule
Luigi Galvani: Kas ve sinir hücrelerinin elektrik ürettiğini keşfetmiştir.
500 cal = 2000 joule
1 saatte x
=
x
750 joule
2000
=
750
George Simon Ohm: Bir iletkenin uçları arasındaki
gerilimin bu iletkenden geçen akımın şiddetine oranı
sabittir. Bu sabit oranın iletkenin direncine eşit olduğunu söylemiştir.
2000 joule
8
3
Benjamin Franklin: Yaptığı uçurtma deneyi ile şimşek
ve yıldırımın bir elektrik olayı olduğunu açıklayarak
elektriğin (+) ve (-) olmak üzere iki cins olduğunu açıkladı.
saat
Cevap A
Cevap E
16
9.
Cisim siyah görünüyorsa kırmızıyı yansıtmayan bir
renkte olmalıdır.
13.
I
Çubuk
Kırmızı, Beyaz, Magenta, Kırmızıyı, yansıttığı için cisim
bu renkleri içeremez.
Cevap C
gölge (3 birim)
Şekil - I
10. K lambası kısa devre olup devre aşağıdaki gibi çizilir.
I
L
Çubuk
M
gölge (2 birim)
N
Şekil - II
I
Çubuk
Cevap D
gölge (1 birim)
11. Şekil - I ’den yola çıkarak 1’in en az kırılan 3’ün ise en
çok kırılan renkte bir ışık ışını olduğu sonucuna varılır.
hava
cam
1
θ θ
2
3
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Şekil - III
En az kırılan 1 nolu ışın teğet kırıldığında 2 ve 3 tam
yansıma yaparak aynı yolu izleyerek yansımalıdır.
I
gölge boyu (0)
Gölge boyu (birim)
Cevap E
3
12. Dünya’nın manyetik alanı yıldız ve Güneş’te ki patlamalardan yayılan yüklü parçacıkları ve yayılan radyasyonu etkileyerek Dünya’nın etrafından dolaşmasını
sağlar. Irmak doğru söylemiştir.
2
1
0
t
Bir çubuk mıknatıs veya pusula iğnesi, kütle merkezinden serbestçe hareket edecek şekilde asıldığında Dünya’nın kuzey-güney doğrultusunu gösterecek şekilde
dengeye geldiği için Duru doğru söylemektedir.
2t
3t
Zaman
Kaynak engelin hizasına gelinceye kadarki gölge boyunun zamana bağlı grafiği yukarıdaki gibidir. Çubuğun
hizasından L’ye kadar bunun simetrisi oluşur.
Cevap A
Dünya’nın manyetik alanı Dünya’nın içinden geçen
uzun bir çubuk mıknatısın alanına benzetilmektedir.
Dünya’nın çekirdeğinde oluşan manyetik alan şematik olarak, Güney kutbu yakınlarından çıkar (manyetik
kuzeyden) gezegenin etrafını dolaşarak kuzey kutbu
(manyetik güneye) yakınlarından tekrar çekirdeğe döner. Coğrafi ve manyetik kutuplar yakın olsada aynı
yerde olmayıp coğrafi kuzey-güney doğrultusu ile manyetik güney kuzey doğrultusu arasında 11,5O lik sapma
açısı mevcuttur. Bu yüzden Özlem yanlış söylemiştir.
14. Ses kaynağı titreştiğinde ortamdaki gaz molekülleri
hareketlenir ve iki nokta arasında bir yoğunluk farkı
oluşur. Bu yoğunluk farkı hava ortamındaki iki nokta
arasında bir basınç farkı oluşumuna neden olur.
Bu basınç farkı akışkanın (hava) bir noktadan bir başka noktaya hareket etmesini sağlayarak sesin havada
yayılmasını sağlar.
Cevap D
Cevap C
17
15. 80°C de X maddesi gaz fazındadır. (I doğru)
19. Bileşiklerdeki elementlerin yükseltgenme basamakları;
+2 –2
+4 –2
+5 –2
+4 –2
0
30°C de X maddesi için genleşme katsayısı ayırt edicidir. Bu yüzden X maddesi 30°C de katı ya da sıvı fazda
bulunabilir. (II doğru)
bu şekildedir.
X maddesi 80°C de gaz hâlde olduğuna göre; X’in kaynama noktası 80°C den küçüktür. (III yanlış)
N2O5 bileşiğinde; azot elementi maksimum yükseltgenme basamağına ulaşmıştır. Bu yüzden yanmaz.
Cevap B
Cevap C
16. KCI iyonik bağlı bir bileşiktir. Suda iyonlarına ayrışır.
H2O ise polar bir moleküldür. Bu yüzden aralarındaki
etkileşim türü iyon-dipol dür. (A doğru)
20. Ham petrolün rafinasyon işlemi sırasında, rafinasyon
kulesinin en altında kaynama sıcaklığı yüksek olan asfalt elde edilir. (B yanlış)
H2S ve H2O polar moleküllerdir. Bu yüzden aralarındaki
etkileşim türü dipol-dipol dür. (B doğru)
Cevap B
CO
SO2
N2O5
NO2
C
NH3 ve H2O arasındaki en etkin etkileşim türü hidrojen
bağıdır. (C doğru)
HCI polar bir moleküldür. CH4 ise apolar bir moleküldür.
Bu yüzden aralarındaki etkileşim türü dipol-indüklenmiş dipol dür. (D doğru)
Cevap E
17.
Başlangıç
Tepkime
Son
X +
14 g
–12 g
2 gram
arttı
4 Y
4 g
–4 g
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
H2O polar bir moleküldür. H2 ise apolar bir moleküldür.
Bu yüzden aralarındaki etkileşim türü dipol-indüklenmiş dipol dür. (E yanlış)
XY4
–
16 g
O
O
OH
bileşikleri hidrokarbondur.
aromatik bir bileşiktir. Fakat hidrokarbon değildir.
CH3
aromatik hidrokarbondur.
Cevap D
22. Aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasındaki ilişki
X > Y > Z dir. (I doğru)
BİTTİ 16 gram
Sıvıların aynı ortamda bulunup bulunmadıkları bilinmediği için kaynama noktaları arasındaki ilişki kurulamaz.
(II yanlış)
16 gram birleşikte 12 gram X vardır. (I yanlış)
Sıvıların aynı ortamda ve özdeş kaplarda bulunup bulunmadığı bilinmediği için buharlaşma hızları arasındaki ilişki kurulamaz. (III yanlış)
Artan madde olmaması için ortalama Y ilave edilmelidir.
(II doğru)
Elementlerin kütlece birleşme oranı;
mX
=
mY
, I
21. C5H10 ,
Cevap A
12
= 3 tür. (III doğru)
4
Cevap E
23. Basınç artar, hacim azalır. Bu yüzden Y gazının P.V
çarpımı değişmez. (I doğru)
Mol sayısı değişmez, hacim azalır. Bu yüzden birim hacimdeki mol sayısı artar. (II doğru)
18. Özkütle ve özısı maddenin fiziksel hâllerine bağlı olarak değişir. (I ve II doğru)
Kütle değişmez, hacim azalır. Bu yüzden Y gazının özkütlesi artar. (III yanlış)
Fiziksel değişimlerde maddenin molekül formülü değişmez. (III yanlış)
Cevap B
Cevap D
18
24. Mg(k) + 2HNO3(suda) → Mg(NO3)2(suda) + H2(g)
29. Grafik incelendiğinde;
A) Osmotik basınçla, turgor basıncı ters orantılıdır dolayısıyla t4 anında Turgor basıncı düşüktür.
tepkimesi gerçekleşir.
+
Çözeltideki H iyonları H2 gazına dönüştüğü için zamanla asitlik azalır, pH artar. (I doğru)
B) t2-t3 aralığında çözünmüş madde arttığı için su miktarı azalır. Hidroliz olayında su kullanıldığı için bu
aralıkta olmuş olabilir.
Tepkime sonucunda H2 açığa çıkar. Çıkan H2 gazı balonun şişmesine neden olur. (II doğru - III yanlış)
C) t1-t2 aralığında osmotik basınç azalmış bu aralıkta
emme kuvveti de azalır.
Cevap C
D) t0-t1 aralığında osmotik basınç sabit gitse de vardır.
Dolayısıyla çözünmüş madde vardır.
E) t3-t4 aralığında çözünmüş madde arttığı için, hücredeki su miktarı azalır. Protein sentezinde su oluşur.
Cevap B
25. Piston sabit sıcaklıkta yukarıya doğru çekilirse basınç
azalır. Bundan dolayı çözünürlük azalır. (D yanlış)
Cevap D
30. Ribozomun yapısında rRNA ve protein vardır.
rRNA üretimi çekirdekçikte gerçekleşir.
Ribozom organeli ER ve çekirdek zarında bulunabilir,
fakat prokaryot hücrelerde ER bulunmaz.
26. Koagülasyon yönteminde; çeşitli kimyasallar kullanılarak sudaki fosfat iyonları çöktürülür. Bu yüzden kimyasal ayırma yöntemidir. (I yanlış)
Ekstraksiyon ve ayrımsal damıtma fiziksel ayırma yöntemleridir. (II ve III doğru)
Cevap E
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
Cevap A
27. Kireç bazik özellikteki bir maddedir. Bu yüzden kireci
çözmek için HCI, H2SO4 gibi kuvvetli asit özellikteki
maddeler kullanılır.
31. Nohut tohumunda protein deposu vardır kökünde bulunan nodüllerdeki bakteriler atmosfer azotunu toprağa
bağlar.
Cevap E
32. Grafik incelendiğinde;
I. t1 ve t2 zaman aralıklarında birey sayılarındaki artış
farklı olduğu için büyüme hızı aynı olamaz.
II. t3 zaman aralığında birey sayısı arttığı için içe göç
artmıştır.
III. t5 zaman aralığında birey sayısı değişmediği için
dengededir.
Cevap A
Cevap D
33. Deride kıl kökleri kılların köken aldığı yerlerdir beyne
uyartı taşımaz.
28. Golgi aygıtında gerçekleşen reaksiyona göre;
Beyne uyartıyı taşıyan deride çeşitli reseptörler vardır.
A) Yapı taşlarından yağ sentezlendiği için anabolizmadır.
Cevap E
B) Yağ asitleri yağa dönüştüğü için asitlik azalır pH
artar.
34. Golgi aygıtı salgılama olayında görevli organeldir.
C) Yapı taşından polimer oluşup su oluştuğu için dehidrasyondur.
Cevap D
D) Monomer yani çözünmüş madde (yağ asidi ) azaldığı için osmotik basınç azalır.
35. A ve B bölünme şekillerinde kromozom sayısı yarıya
indiği için mayozdur.
C olayında gametler birleştiği için döllenmedir.
E) Sentez tepkimelerinde enerji gerekir onun için endorgoniktir.
D olayında hücre sayısı mitozla arttırılmıştır.
Cevap B
Cevap E
19
36. Prokaryot hücreler çekirdek zarı bulundurmaz ve zarlı
organeli yoktur.
Sadece zarsız ribozomu vardır. Görevi protein sentezlemektir.
Peptidoglikan yapılı hücre duvarı arkebakteriler de bulunmaz.
Endospor sadece bakterilere özgüdür.
Cevap E
37. Şema incelendiğinde, türden şubeye doğru ortak genler azalmaktadır.
Cevap C
38. Pleiotropi; bir genin farklı karakterleri denetlemesidir.
Zencilerde bulunan gen hem orak hücre anemisine yol
açarken hem de canlıya yararı vardır. Dolayısıyla bu
gen seçilime uğramayabilir.
Cevap C
39. Çocuğun karşısına köpek çıkınca sırasıyla;
1. Görme korteksinin uyarılması
3. Hipotalamusun hipofiz bezini uyarması
4. Böbrek üstü bezinin kabuk bölümünün uyarılması
5. Adrenalin salgılanması
Cevap B
40. Tablo incelendiğinde fosfor minerali hücre içerisinde
daha fazladır aktif taşımayla alınır.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2. Sempatik sinirlerin uyarılması
Sodyum mineralli ise her iki taraf da eşittir yine aktif
taşımayla alınır.
Cevap B
20
Download