genel yetenek testi genel kültür testi

advertisement
GENEL YETENEK TESTİ
GENEL KÜLTÜR TESTİ
00000002013
AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı
Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi
bulunmaktadır.
5.
Bu testler puanlanırken her testteki doğru
cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın
sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle
ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkındaki
hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak
soruda verilen seçeneklerden birkaçını
eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı
kestirmeye çalışmanız yararınıza olacaktır.
6.
Sınavda uyulacak diğer kurallar bu
kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama
süresi 120 dakikadır (2 saat).
3. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testinin
her birinde 60 soru vardır.
4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun
sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
GENEL YETENEK TESTİ
2013 - KPSS / Lisans
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
4.
Bazıları, hikâye kahramanını, yazarın kendisi sanır.
Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri,
yazarın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Oysa
iyi bir okurun gözü, metnin altını kazar; diğerlerinin
bakışlarıysa satırlar üzerinden kendi ezberlerinin
boşluğuna akıp gider.
Bu parçada geçen “metnin altını kazma” sözüyle,
metne yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A)
Örtülü anlamları bulmaya çalışma
B)
Başka metinlerle karşılaştırma
C)
Yazılanların gerçekliğini araştırma
D)
Ön yargılardan sıyrılarak okuma
E)
Kusurlu yönlerini ortaya koyma
I.
Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün
salmış arkadaşlarımız olmuştur.
II.
Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile
özel bir renge büründürebildikleri için onların
e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle
okuruz.
III. Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş.
IV. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların
önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz.
V.
Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer
bebek bakıcısı gibi ----- göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme ----- uzaklaştırmanın zorluğu
daha iyi anlaşılır.
Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif
üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları
sabırsızlıkla beklermiş.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı
bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ile II
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
B) I ile V
D) III ile IV
C) II ile III
E) IV ile V
A) önemsediğini - bağımlılığından
B) kullandığını - alışkanlığından
C) bulunduğu - sorunundan
D) düşündüğünü - amacından
E) benimsediğini - eğiliminden
3.
I.
Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin
reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi
kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi
şansları bulunmamaktadır.
II.
Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla
benzeşmektedir.
5.
Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin
olarak ulaşılabilir?
III. Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu
kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir.
A) Güneş sisteminde Venüs ve Dünya’dan başka
gezegen incelenmemiştir.
IV. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev
ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler
üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.
V.
B) Venüs, Dünya’ya yakın mesafede olan gezegenlerden biridir.
C) Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka
gezegenler de vardır.
Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır.
D) Birbirine en çok benzeyen gezegenler, Güneş
sisteminde bulunmaktadır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
sonuncu cümle olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Venüs ve Dünya, Güneş sisteminde birbirine en çok
benzeyen iki gezegendir.
E) Dünya’ya Venüs kadar benzeyen gezegenler,
Güneş sisteminin dışındadır.
E) V
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2013 - KPSS / Lisans
6.
9.
Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp-damar sorunları yaşama riskinin, tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre yaklaşık % 20 oranında daha az olduğu
tespit edilmiştir.
Ben geldim geleli açmadı gökler;
Ya ben bulutları anlamıyorum,
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
7.
Ya bulutlar benden bir şey bekler.
Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum;
A)
Kalp-damar sorunu olanların, tam tahıllı ürünleri
tüketmemesi gerekir.
B)
Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi,
diğer besinlere göre düşüktür.
Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi
vardır?
C)
Kalp-damar sorunu yaşama riski % 20 olanlar,
tahıl oranı düşük ürünler tüketmelidir.
A) Ünlü daralması B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi
D)
Tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun, kalpdamar sağlığında görülmektedir.
E)
Kalp-damar rahatsızlıkları, tüketilen ürünlerdeki
tahıl miktarıyla ilişkilidir.
Ben geldim geleli açmadı gökler.
E) Ünsüz yumuşaması
10. Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları
açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu.
Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden
hangisiyle özdeştir?
(I) Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım
veya bocalamalar, meslek seçimini de olumsuz yönde
etkiler. (II) Öğretmen olmak isteyen genç, başka bir
gün futbolcu olmaya karar verebilir veya çoktan beri
doktor olmayı hayal ettiği hâlde aniden vazgeçip
mühendisliğe heveslenebilir. (III) Kişilerin yaşadığı
bu kararsızlık, bunalımlı bir dönemde olmalarının
yanında, bu dönemde meslekleri ve kendilerini tam
olarak tanıyamamalarından da kaynaklanabilir. (IV)
Bu nedenle anne ve babalar, küçük yaştan itibaren
çocuklarının ilgi duyduğu, zevk aldığı veya başarılı
olduğu alanları belirlemeli; çocuklarını bu alanlara
yönlendirmelidir. (V) Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek
yetiştirilen gençler, yeteneklerine göre meslek seçimi
yapabilecek ve daha mutlu olabileceklerdir.
A) Babam bu üç katlı, daireleri seksen metrekarelik
küçük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953
yılıydı.
B) O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman
kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı.
C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni
moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde
yaşamaktayım.
D) Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi.
E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda
arabayla ilerlerken farlarımız, önümüzdeki çayırı
olduğu gibi aydınlatıyordu.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, bir sorunun tespiti yapılmıştır.
B) II. cümlede, soruna ilişkin örneklere yer verilmiştir.
11. North Carolina Üniversitesinde yapılan bir araştırma,
C) III. cümlede, sorunun sebepleri verilmiştir.
I
D) IV. cümlede, sorunun çözüm yolları sıralanmıştır.
çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesinde
E) V. cümlede, soruna ilişkin bir ayrıntı dile getirilmiştir.
II
III
tabaklarında hangi yemeğin olduğundan çok, kalıtsal
8.
(I) Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk
ülkelerden biri Malezya’dır. (II) 1980’li yıllarda bu tür
kartların ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında
yapılmıştır. (III) Elde edilen başarının ardından diğer
ülkeler de bu konuda çalışmalara başlamıştır.
(IV) İtalya, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik
kimlik uygulamasına geçme, başarıyla sonuçlanmıştır. (V) Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve kişilerin banka hesaplarının
korunması sağlanacaktır. (VI) Yakın bir gelecekte
Türkiye’de de nüfus cüzdanları yerine bu kartlar kullanılmaya başlanacak.
IV
özelliklerinin etkili olduğunu ortaya koyuyor.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. sözcük, sıfat-fiil eki almıştır.
B) II. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır.
C) III. sözcük, ses türemesi olmuş bir sözcüktür.
D) IV. sözcük, isimden fiil yapma eki almıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi,
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) V. sözcük, birleşik fiildir.
E) I
2
Diğer sayfaya geçiniz.
2013 - KPSS / Lisans
GENEL YETENEK TESTİ ÇÖZÜMLERİ
1. Verilen bir sözün anlamının sorulduğu soruların çözüm
mantığı aynıdır. Verilen sözlerin gerçek anlamından çıkılarak mecaz anlamlara ulaşılır. Diğer önemli bir nokta ise
verilen ifadenin cümle ya da parça içerisindeki anlamını
yakalamak gerekir.
8. Parçanın bütününde akıllı kimlik kartının ilk olarak nerelerde kullanıldığı ve kullanıma yönelik olumlu dönütler alındığı
belirtilirken V. cümlede kredi kartı hırsızlıklarına yönelik bir
ifadeye yer verilmiştir.
Cevap A
Verilen parçada “metnin altını kazar” ifadesi de sıradan
okurların atladığı fakat iyi okurların yakaladığı, arka plandaki anlamları kastetmektedir.
9. Mısralarda geçen “anlamıyorum” sözcüğünde “anla-ma-yor
> anla-mı-yor” şeklinde ünlü daralması görülmektedir. Ünlü
daralması “-yor” ya da “-y” ekinden sonra gelen “a” ve “e”
harflerinin “ı, i, u, ü” şeklinde daralmasıdır.
Cevap A
2. Soruda, boşluklara her iki kelimenin de tam olarak uyması
gerekir. Özellikle ikinci boşluğa gelecek ifadenin rahat yakalanabildiği görülmektedir. “Televizyon izleme” eylemi bir
alışkanlıktır. Ayrıca öncülde televizyondaki çocuk kanallarının bebekleri oyalama araçları olarak görüldüğü vurgulandığından ilk boşluğa “kullandığını” ifadesi getirilebilir.
Cevap A
10. Verilen cümle ögelerine şu şekilde ayrılır:
Eski otel odalarındaki not defterlerinde
DT
Cevap B
en içten sırları açığa çıkaran düşünceler
Ö
3. Bir paragraf “Ayrıca, Bu durum, Çünkü, Ancak” ifadeleriyle başlayamaz. Verilen cümlelerde de sadece II. cümlenin
giriş cümlesi olabileceği belirgin bir şekilde görülmektedir.
Buna göre cümleler II – V – IV – I – III şeklinde sıralanabilir.
bulunabiliyordu.
Y
Aynı öge dizilişi B seçeneğinde de verilmiştir:
O çardakla barakanın yanında,
Cevap C
DT
içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu
4. Parçada I. ve II. cümleler anlamca birbirine uymakta fakat
III. cümlede anlam bozulmaktadır. Bu durumda seçeneklerde III. cümlenin bulunması gereklidir. D ve E seçenekleri
denendiğinde III ve IV değişikliği anlamı en uygun şekilde
tamamlamaktadır. III. cümlede geçen “Örneğin” ifadesi IV.
cümlenin örneğini verdiği için III. cümlenin IV. cümlenin arkasından gelmesi gerekmektedir.
Ö
vardı.
Y
Cevap B
Cevap D
11. IV. sözcüğün kökü “kal-” fiili olduğu için bu sözcük için yapılan “isimden fiil yapma eki almıştır” ifadesi yanlıştır. Sözcük
“fiilden fiil yapma eki” almıştır.
5. Öncülde geçen “en çok” ifadesinden Güneş sisteminde
birbirine benzeyen başka gezegenler de olduğu yargısına
kesin olarak ulaşılabilir.
Cevap D
Cevap C
12. A seçeneğinde “Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekler”
B seçeneğine “ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadın”
6. Cümlede tam tahıl tüketen bireylerle tüketmeyen bireyler
arasında, tüketenler lehine bir fark olduğu belirtildiğine göre
kalp-damar rahatsızlıklarının tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkili olduğu kesin olarak söylenebilir.
C seçeneğine “Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan
arayanlar”
D seçeneğinde “yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası” ifadeleri arkalarından gelen sözcükleri niteleyen ya da
belirten sıfat-fiil gruplarıdır. Altı çizili ekler isim tamlaması
oluşturmuştur.
Cevap E
7. V. cümlede soruna ilişkin bir ayrıntıdan değil, gençlerin kendilerine uygun meslek seçebilmelerinin koşulu belirtilmiştir.
Cevap E
Cevap E
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2013 - KPSS / Lisans
20. Parçada “(V) İlki; yeni bilginin, ilk anda önemsiz görülerek
belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belleğe aktarılan bilginin, yanlış veya
eksik kodlanmasından dolayı geri çağrılma aşamasında
ortaya çıkan unutkanlıktır.” ifadesinde her iki unutkanlık
türünde de gerek duyulduğunda bilgiye ulaşılamadığı ifade
edilmiştir.
13. IV numaralı “bir kaç” sözcüğünün doğru yazımı “birkaç”
şeklinde olmaldır.
Cevap D
14. III. numaralı cümle bir soru cümlesi değil, bir sorunun nakledildiği bir aktarma cümlesidir. Dolayısıyla bu cümlenin sonuna soru işareti değil, nokta konmalıdır.
Cevap A
Cevap C
21. Parçada “…fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir.” ifadesinde A seçeneğine, “…kalıtımın %
40 oranında etkili olduğunu…” ifadesinde C seçeneğine,
“…Sorunun bilinirliğinin artması…” ifadesinde D seçeneğine ve “Bir konuya odaklanmaya çalışırken…” ifadesinde E
seçeneğine değinilmiştir.
15. Parçanın bütününde canlıların deniz diplerinde yaşayamadıkları fakat sıcak su bacaları sayesinde bazı canlıların yaşama imkânı buldukları anlatılmaktadır. Bu durumda
parçanın bütününde anlatılanları en iyi özetleyen ifade C
seçeneğinde verilmiştir.
Cevap C
Cevap B
16. Parçada “…daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor” ifadesinden sözü edilen eserlerin yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiğine kesin olarak ulaşılabilir.
22. IV. cümlede “Genellikle sahibinden başkasına pek zarar
vermediğinden dikkate alınmayan…” ve “…fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir” ifadelerinde neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir.
Cevap D
Cevap C
17. “kısa, basit içerikli ve somut biçimde” ifadesinden B seçeneği,
23. Parçada “…kutlu bir hayvan sayılan kaplumbağa…” ifadesinden A seçeneğine, “…uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. (VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün,
refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.” ifadelerinden C ve E seçeneklerine, “Kabuğunun üzerindeki
desen, kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder.” ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.
“Bu dönüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor.” ifadesinden C seçeneği,
“kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor.” ifadesinden D seçeneği çıkarılabilir.
“Televizyon ve İnternet’in, edebiyatı da şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek.” ifadesinden E seçeneği çıkarılabilir.
Cevap B
Cevap A
24. VI. Cümlede “uzun ömrün ve sabrın simgesi” ve VII. cümlede “refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti” ifadelerinde
kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir.
18. Parçadaki “İyi ki de öyle yapıyor.” , “bal damlayan”, “kalender tavrıyla” vs. ifadeler özneldir; bu ifadelerin ağır bastığı
parçalarda da bir sohbet havası görülmektedir. “…anlatıyor
tatlı tatlı.”, “…saptamalarda bulunuyor o kalender tavrıyla.”,
“…bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.” ifadeleri devrik cümledir;
“tatlı tatlı, ara ara” ifadeleri ikileme ve “koluna takıp, bal
damlayan, yön veren…” ifadeleri deyimdir.
Cevap E
25. “Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat
edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle geliyor.” ifadesinden A seçeneğine, “…bilgisayar sistemlerinin
binlerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç
de zor değil” ifadesinden B seçeneğine, “…siber saldırının
yapacağı yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük
olacağı…” ifadesinden C seçeneğine, “…bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, yeterli donanıma ve İnternet
bağlantısına ihtiyaç var.” ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.
Parçada bir tanık gösterme olabilmesi için tanık gösterme
şarttır.
Cevap E
19. “Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı,
genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Erken yaşlardaki
unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolojik sorunlar
yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalığı veya
beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir.” ifadesinde A ve D seçeneklerine, “…günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş
demektir.” ifadesinde C seçeneğine, “…şehir yaşamında
uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık…” ifadesinde B seçeneğine değinilmiştir.
Cevap E
Cevap E
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Download