TASNİF DIŞI REFLEKTÖRLÜ KÜRSÜLÜ MİYAR PUSULA TEKNİK

advertisement
TASNİF DIŞI
REFLEKTÖRLÜ KÜRSÜLÜ MİYAR PUSULA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.
Manyetik pusula kartı ısıya ve ışığa dayanıklı beyaz zemin üzerinde siyah olarak 0-360 (sıfır ile
üç yüz altmış) derece taksimatlı kerteleri işaretli (Pusula reflektörlü olduğu için kartın altı da aynı
evsafta 0-360 (sıfır ile üç yüz altmış) derece ters basımlı) alkol, saf su karışımı içerisinde deforme
olmadan şeklini muhafaza edecektir.
2.
Manyetik pusula kartı taksimat aralığı 1 (bir) ve/veya 2 (iki) derece olacaktır.
3.
Manyetik pusula kartı değerini okumak için manyetik pusula üzerinde gemi pruvasını
gösteren işaret olacaktır.pusulanın rengi gri olacaktır.
4.
Manyetik pusula kartı, manyetik pusula tası içerisindeki saf ve/veya karışım olan pusula sıvısı
içerisinde olacaktır. Sıvı veya karışımın cinsi yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
5.
Manyetik pusula kartı ile manyetik pusula pruva işareti arasındaki aralık 0,1-2 (sıfır virgül bir
tire iki) mm arasında olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
6.
Pruva işaretinin kalınlığı, en fazla manyetik pusula kartı taksimatını gösteren çizgilerin
kalınlığında olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
7.
Manyetik pusula kartının mil ile temas eden kısmı, safir taşından imal edilmiş olacaktır.
Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
8.
Manyetik pusula üzerinde, alt maddelerde belirtilen özelliklerde pusula tası olacaktır.
a.
Pusula tası bronz, pirinç, krom veya alüminyumdan imal edilmiş olacaktır. Yüklenici bu
hususu belgelendirecektir.
b.
Alüminyumdan imal edilen pusula tası, korozyona karşı boyanmış olacaktır. Yüklenici bu
hususu belgelendirecektir.
c.
Pusula tasının iç kısmı, manyetik pusula kartının içinde bulunduğu pusula sıvısı ile
kimyasal etkileşmeye girmeyecek veya kimyasal etkileşmeyi önleyecek şekilde boyanmış
olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
ç. Pusula tası sökülüp takılabilir olacaktır.
d.
Pusula tası sızdırmaz olacaktır.
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
e.
Pusula tası üzerinde, pruva çizgisi işaretlenmiş olacaktır.
f.
Tasın üst çemberi derece taksimat olacak ve dereceler kazıma suretiyle işlenmiş
olacaktır.
g.
İçerisindeki sıvının değiştirilebilmesi için sızdırmaz, tıpalı deliği olacaktır.
ğ. Pusula tası, pusula sıvısının genleşmesinden etkilenmeyecek veya pusula sıvısının genleşme etkisini
önleyecek şekilde alt kısmında körük sistemine sahip olacaktır. Yüklenici bu hususu
belgelendirecektir.
Manyetik pusula geminin titreşiminden, yalpa ve baş kıç hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde
gemiye monte edilebilecek non-manyetik (manyetik olmayan) şok alıcı (emici) bağlantı parçaları veya
non-manyetik (manyetik olmayan) malzemeden yapılmış yalpa çember tertibatına sahip olacaktır.
Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
9.
Pusula yalpa çemberi, yalpa yaptığında çember hiçbir suretle pusulaya çarpmayacaktır.
10.
Manyetik pusula üzerindeki arızi sapmayı (deviation) düzeltecek düzeltme küreleri ve/veya
mıknatıs çubukları bulunacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
11.
Küreler braketler üzerinde ileri geri rahatça hareket edebilecektir. Braketler gövdeye
bağlandığında hiçbir suretle esnemeyecek ve gövde bağlantı yerinden kopmayacaktır.
12.
Manyetik pusulanın dış çapı, 6-13 (altı tire on üç) pus arasında olacaktır.
13.
Manyetik pusula aydınlatması reosta kumandalı E27 tip 110 VAC-220 VAC (15/25VV), gece
şartlarında da kullanılabilecek şekilde 12 (on iki) veya 24 (yirmi dört) volt beslemeli aydınlatmaya
sahip olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
14.
Manyetik pusula üzerinde, önden bakıldığında manyetik pusula değerini okumak için
reflektör bulunacaktır.
17.
Manyetik pusula en az -20 - +50 (eksi yirmi tire artı elli) santigrat derece arasında ortam
sıcaklığında çalışacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
18.
Pusula Kürsü gövde kalınlığı 5 (beş) mm' den az olmayan fiberglas malzemeden olacak ve tüm
vibrasyonları absorbe edecek, pusulayı sarsıntılara karşı koruyacak, korozyona ve deniz suyuna karşı
maksimum dirençli anti manyetik malzeme takviyeli olacaktır. Kürsü üzerinde fosforik sivili yalpa
metre monteli olacaktır. Pusula Kürsüsünün korozyona ve deniz suyuna karşı maksimum dirençli anti
manyetik malzeme takviyeli olduğu yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
19.
Pusula Kürsü çapı, pusula tasına ve süspansiyon aksamına uygun olacak, güverteden
yüksekliği (pusula tasının üst yüzüne kadar) en az 100 (yüz) cm en fazla 125 (yüz yirmi beş) cm
olacaktır.
20.
Kürsünün güverteye montesi için alt kısmında en az 3 (üç) adet delikli, paslanmaz çelik
somunlu tespit vidaları olacaktır. Yüklenici malzemenin cinsini belgelendirecektir.
21.
Her pusula ile birlikte pusula tasına uygun çapta dairevi olacak ve pusula üzerinde
döndürülebilmesi için 2 (iki) adet tutamağı bulunan 1 (bir) adet hedefe verilecektir.
22.
Hedefe üzerinde arpacık ve aynalı kıl tertibatı bulunacak ve non-manyetik olacaktır.
23.
Her pusula için 2 (iki) adet arkalı önlü ters basımlı yedek pusula kartı verilecektir.
24.
Her pusula için 8 (sekiz) adet mıknatıs çubuğu verilecektir. Mıknatıs çubuğu 10+/-%10 (on artı
kesme eksi yüzde on) mm çapında ve 20+/-%10 (yirmi artı kesme eksi yüzde on) cm boyunda
olacaktır.
25.
Her pusula için takılabilecek şekilde hazırlanmış kutusu içinde 1 (bir) adet yedek mercek
verilecektir.
26.
Miyar pusula ile birlikte, Türkçe ve/veya İngilizce olarak kullanım, onarım, parça katalogu,
bakım, montaj ve ayar prosedürü hususlarını içeren teknik doküman verilecektir.
27.
Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite
Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan hususlar dahilinde olacaktır.
28.
Yüklenici firmadan istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları
veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuarlardan veya kamu kurum ve kuruluş
laboratuarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belgeler, muayene
aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
29.
Pusula tası sıvısı içerisinde hava kabarcığı bulunmayacaktır.
TASNİF DIŞI
Download