İLKÖĞRETİM OKULU 201..-201.. EĞİTİM

advertisement
………………………. İLKÖĞRETİM OKULU
201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ III. YAZILI SINAV
CEVAP ANAHTARI
ADI-SOYADI:
SINIFI
NO
SORU
TOPLAM
PUAN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
DEĞERLENDİRME
NOT: Aşağıda her biri 10 puan değerinde olan 15 soru bulunmaktadır. Bu
sorulardan istediğiniz 10 tanesini seçerek cevaplandırınız. Fazla soruya
cevap verenlerin ilk 10 soruları değerlendirilecektir.
1-Arkadaşlar şimdi aşağıdaki boşlukları verilen
kelimelerden uygun olanları ile dolduralım.
Hepsini doğru olarak yaparsanız 10 puan
alacaksınız.
1453, Göç, Divan-ı Hümayun, Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet, Kayı,
Sadrazam, Kapıkulu, Osman Bey, Orhan Bey, Vezir, Tımarlı Sipahiler
1299,
Osmanlı’da devlet ile ilgili kararların alındığı ve padişahın başkanlık ettiği meclise
… Divan-ı Hümayun …………… denir.
Osmanlı Devleti ……1299 yılında………. Osman Bey tarafından kurulmuştur.
İstanbul…1453…yılında Osmanlı padişahı……… Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethedilmiştir.
Divan-ı Hümayun üyelerinden olup, padişahtan sonra en yetkili kişi…… Sadrazam dır.
Osmanlılar,Oğuzların Bozok kolunun… Kayı boyundandır.
Fatih Sultan Mehmet , Anadolu Hisarının karşısına… Rumeli Hisarı yaptırmıştır.
Padişaha bağlı, devletten maaş alan sürekli askerler...... Kapıkulu askerleridir.
Göç ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle kişi veya toplulukların yer değiştirmesidir.
2-Aşağıda Osmanlı devlet adamları ve görevleri karışık olarak verilmiştir. Devlet
adamları ve görevlerini doğru bir şekilde eşleştiriniz. (10puan)
Padişahın mutlak vekili ve padişahtan sonra en
yetkili kişidir.
Kaptan-ı Derya
Divan-ı Hümayun’da büyük davalara bakar.
Kazasker
Devletin tüm maliye işlerine bakar, yılık gelir ve
giderleri hesaplar.
Sadrazam
Divandan çıkan fermanlara padişahın tuğrasını
çeker.
Defterdar
Deniz kuvvetleri komutanıdır.
Nişancı
3-Osmanlı Devleti nasıl küçük bir beylikken kısa sürede büyük bir devlet haline
gelmiştir? Açıklayınız. (10puan)
COĞRAFİ KONUM, HOŞGÖRÜ VE ADALET POLİTİKASI, İSKAN POLİTİKASI, BAŞA
GEÇEN HÜKÜMDARLARIN İYİ İDARECİ VE KOMUTAN OLMASI,BİZANS’IN VE
BALKANLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU SİYASİ DURUM, ANADOLU BEYLİKLERİYLE İYİ
GEÇİNİLMESİ,GAZA VE CİHAT POLİTİKASI, MERKEZİ OTORİTENİN GÜÇLÜ
OLMASI,AHİLERİN DESTEĞİNİ ALMASI,KURUMLAŞMAYA ÖNEM VERMESİ, FETİH
YÖNÜNÜN BATI OLARAK BELİRLENMESİ.
4-a) Aşağıda kutucuklarda haçlı seferleri sırasında Haçlıların yanlarında götürdükleri
bazı eşyalar verilmiştir. Bu eşyaları, yol açtığı olaylara göre yerleştiriniz.(3 puan)
BARUT
KÂĞIT
PUSULA
PUSULA
KÂĞIT
BARUT
Geliştirilerek denizlere açılınmış ve
yeni kıtalar ver yerler keşfedilmiştir.
Matbaanın geliştirilmesi ile bolca İncil
basılmış. Okuma yazma oranı
artmıştır. Papanın İncil’de olmayan
şeyleri anlatarak halkı yanılttığı ortaya
çıkmıştır.
Toplarda kullanılarak yıkılmaz denilen
kale ve surlar yıkılmıştır.
MALAZGİRTSAVAŞI, KONYA, BİZANS, SIRPSINDIĞI SAVAŞI, İSTANBUL, BÜYÜK
SELÇUKLU, ÇAKA BEYLİĞİ
4-b) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri uygun bir şekilde doldurunuz.(7puan)
a) İlk denizci Türk devleti olan ……… ÇAKA BEYLİĞİ …… ……… İzmir’de kurulmuştur.
b) Anadolu Selçuklu Devleti I.Haçlı Seferinden sonra başkentini İznik’ten …..KONYA….. ya
taşımıştır.
c) IV. Haçlı seferinden sonra Haçlılar ……… İSTANBUL ………da bir Latin krallığı kurdular.
e)1071......... MALAZGİRTSAVAŞI..................................Muş’ta ............... BÜYÜK
SELÇUKLU..............ile....... BİZANS......arasında yapılmıştır.
f) Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında……… SIRPSINDIĞI … SAVAŞI …………yapılmıştır.
5) İstanbul’un Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi açısından sonuçlarını yazınız. (10puan)
II. Mehmet Fatih unvanını aldı. Ortaçağ bitti Yeniçağ başladı. Osmanlı devletinin toprak
bütünlüğü sağlandı. Devlet imparatorluk haline geldi. Osmanlı Devleti’nin yeni
başkenti İstanbul oldu. Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlıların İpek Yolu’nu
almaları Coğrafi Keşiflere neden oldu. Feodalite yıkıldı, merkezi Krallıklar güçlendi.
İstanbul’dan kaçan Bizanslı bilim adamları İtalya’da Reform ve Rönesans’ın
başlamasına zemin hazırladı vb. cevaplar kabul edilir.
6)Haçlı Seferleri’nin sonuçlarını aşağıda verilen gruplara göre işaretleyiniz. (10puan)
Haçlı Seferleri’nin sonuçlarını
Doğu-Batı ticareti gelişti.
Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
Kâğıt, matbaa, barut, pusula gibi buluşlar
Avrupalılar tarafından öğrenildi.
Skolâstik düşünce zayıflamaya başladı.
Türklerin İslam dünyasındaki önem arttı.
Akdeniz limanları önem kazandı.
Avrupa’da din adamlarına kilise’ye duyulan
güven azaldı.
Ticaretle uğraşan burjuva sınıf güçlendi.
Feodalite zayıflamaya, merkezi krallıklar
güçlenmeye başladı.
Anadolu,Suriye ve Filistin toprakları Haçlılar
tarafından yağmalandı.
Siyasi Dini Ekonomik Teknik
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7-a) Türkiye’nin nüfus bakımından en kalabalık bölgesi hangisidir? Sizce insanlar neden bu
bölgeyi tercih ediyor olabilir? ( 5puan)
Yer şekillerinin elverişli olması, iklimin uygun olması, endüstri kuruluşlarının yaygın
olması, eğitim, sağlık, ulaşım vb, koşulların iyi olması, sanayinin gelişmiş olması, iş
imkanlarını fazla olması vb. cevaplar kabul edilir.
7-b) Bu bölgede nüfusun fazla olması ne gibi sorunlara neden olmaktadır? Açıklayınız.
( 5puan)
İşsizlik artar, nüfus artar, doğal kaynaklar azalır, altyapı sorunları yaşanır, çevre
sorunları ortaya çıkar, trafik sorunları yaşanır, konut sıkıntısı ve çarpık kentleşme
ortaya çıkar , tüketim artar, iş gücü ucuzlar, eğitim, sağlık, trafik vb. sorunlar yaşanır,
benzer cevaplar kabul edilir
8)Yanda verilen metinden yararlanarak soruları
cevaplayınız.(10 puan)
Anadolu Selçuklu Devletinin
önemli şehirleri arasına
kervansaraylar yapılsın. Bu
kervansaraylarda
konaklayan tüccarlardan üç
gün boyunca hiçbir ücret
alınmasın. Zarara uğrayan,
haydut saldırısına uğrayan
kervanların zararları devlet
tarafından karşılansın…
Tüm şehirlerimize hanlar,
hamamlar, kütüphaneler,
camiler, çeşmeler,
imaretler, şifahaneler,
köprüler yapılsın. Ülkemize
başka yerlerden bilim
adamları çağrılsın…
Kendilerine çalışmaları için
saray verilsin ve yüksek
maaş bağlansın.
Alaaddin Keykubad
Selçuklu Sultanı
a) Alaaddin Keykubad’ın Anadolu Selçuklu Devleti
şehirleri arasında kervansaraylar yaptırmasının amacı
ne olabilir? ( 5puan)
ÜLKEDE TİCARETİ DAHA CANLI BİR HALE
GETİRMEK VE EKONOMİK AÇIDAN ÜLKEYİ
KALKINDIRMAK
b) Zarar gören kervanların zararını devlet
neden karşılıyor olabilir? ( 5 puan )
BU SAYEDE DAHA FAZLA İNSAN ANADOLUYA
TİCARET İÇİN GELECEKTİR. BU DURUM
TİCARETİN ARTMASINA DOLAYISIYLA
DEVLETİN ZENGİNLEŞMESİNE KATKI
SAĞLAYACAKTIR
9)Yandaki karikatürü iletişim ve insan ilişkileri
açısından değerlendiğimizde;
İletişim hatası var mıdır? Açıklayınız.(10puan)
Karşınızdakine isim takıp takıp alay etmek.
Karşısındakinin sorusunu önemsememek, saygı
göstermemek.
10) Aşağıda Türk tarihindeki önemli savaşlardan bazıları ve bu savaşların önemi verilmiştir.
Savaşları tarihteki önemleri ile eşleştiriniz. (10 puan)
Miryokefalon Savaşı(1176)
Anadolu Selçuklular Moğollara yenildiler ve yıkılış sürecine girdiler.
Malazgirt Savaşı(1071)
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.
Kösedağ Savaşı(1243)
Osmanlılar Timur’a yenildi 11 yıllık fetret devri başladı.
Ankara Savaşı(1402)
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş.
II. Kosova Savaşı(1448)
Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona erdiği savaş.
11) Osmanlı Devleti’nde kara kuvvetlerinin iki temel yapısı olan Eyalet ve Kapıkulu
Ordusu ile ilgili aşağıdaki tabloya orduların özelliklerini yazınız. (10puan)
EYALET ORDUSU
Türklerden oluşur.
KAPIKULU ORDUSU
Devşirme kökenlidirler.
Devletten maaş almazlardı. Yaptıkları hizmet Üç ayda bir ulufe denilen maaş, her taht
karşılığında tımar topraklarının vergilerini değişikliğinde cülus denilen bahşiş alırlardı.
alırlardı.
Atlı ve hafif silahlı askeri birliklerdir.
Yaya
askerlerdi,
merkez
ordusunu
oluştururlardı.
Geliri kendilerine ayrılan tımar topraklarında Merkezde
yaşamak durumundaydılar.
(İstanbul)
veya
yakınlarındaki
kışlalarda yaşarlardı.
Sevgili Anneciğim ve Babacığım;
Buraya geleli 2 ay oldu. Hasan amcaların kahvesinde çalışmaya başladım. Başka iş bulmak
çok zor. Çocuklar okula başladı. Hanım, ellerinizden öper. O da, yan apartmanın temizlik
işlerini yapacak.
Şimdilik bir gecekondu kiraladık. Gecekondu küçük ve bakımsız. Yaz gelince biraz tamirat
yapmamız gerekecek. Buradaki işlerimi düzene koyunca yanıma kardeşim ve karısını da
gönderirsiniz. Onlar için de iş ararız. İnşaatlarda iş bulunabilir; ama sigorta yok.
Bu arada bizim köyden Mahmut amcanın da selâmları var. Mahmut amca sebze arabasını
satmayı düşünüyor. Para biriktirirsem onu satın alıp seyyar satıcılık yapmak istiyorum.
Burada her şey var ama bazıları çok pahalı. Elektrik ve su da pahalı. Köydeyken İstanbul’u
başka türlü hayal etmiştim. Hayallerimin bazıları doğru çıktı ama çoğu da yalanmış. Biz köyde
hastane bulamıyoruz. Burada çok hastane var, ama şehir kalabalık olduğu için hastane
yetersiz kalıyor. Çocukları okula zar zor yazdırdık. Hey gidi bizim köyün okulu! Kapanmadan
önce 15–20 öğrencisi vardı. Buradaki okulda her sınıfta 60 öğrenci var.
Şimdilik benden bu kadar. Hanım ve çocukların selamları var. Annem ve senin ellerinden
öperiz.
Köydekilere selamlar…
Oğlunuz Hasan Güçyılmaz
12) Yukarıdaki metinde göç olayının şehirlerde yol açtığı sorunların hangilerinden
bahsedilmektedir? Yazınız. (10puan)
İşsizlik, Gecekondulaşma, Eğitim hizmetlerinin yetersiz oluşu(kalabalık sınıflar)
Sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu, Hayat pahallılığı(fiyatların yüksek oluşu)
“İzmir’i, İstanbul’u, Suriye’yi, Lübnan’ı gezin; Hıristiyan misafirhanelerine, mabetlere, erkekler
ve kadınlar tarafından yönetilen hastane veya din okullarına girin ve içlerinde birinin
imparatorluğa karşı saygı duyup duymadığını sorun. Hepsi birden, imparatorlukta uygulanan
tarafsızlığı ve Sultan’ın adını takdir edeceklerdir. Lübnan’ın kuzeyinde ve güneyinde
dağlarında, köylerinde, kasabalarında ve şehirlerinde rastlanan inanç hürriyetine Fransa’nın
hiçbir şehrinde rastlanmaz.”
13) Yukarıdaki metinde Osmanlı Devleti’nin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Açıklayınız. (10 puan)
Osmanlı Devleti çok uluslu devlet özelliği taşır. Farklı milletleri bir arada tutmak için hoşgörü
politikası izleyen Osmanlı Devleti halka inanç özgürlüğü ve kültür serbestliği tanımış
14) Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını ve bu politikanın amaçlarını açıklayınız.
(10puan)
Konargöçer Türkmenlerin Anadolu’dan alınarak, Balkanlarda ele geçirilen yerlere
yerleştirilme politikasına denir.
Bu politika ile;
Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamayı,
Türkmenlere yurt sağlamayı ve onları yerleşik yaşama geçirmeyi,
Fethedilen toprakların uzun süre elde tutulmasını ve savunulmasını sağlamayı,
Türkmenlerin, Anadolu’da oluşturabileceği kargaşayı önlemeyi amaçlamıştır.
15-Yazıyooor Yazıyoooooorr. Aşağıdaki test sorularının hepsine doğru
cevap verirseniz 10 puan alacağınız yazıyor.
15-a)Göç
Gecekondulaşma
İki olgu arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) İşsizlik
Hızlı nüfus artışı
B) Kuraklık
Seyrek nüfus
C) Sanayileşme
Yoğun nüfus
D) Doğumlar
Nüfus artışı
15-b)Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da:
-Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış
-Akdeniz limanları gelişmiş
-Din adamlarına güven azalmış,
-Matbaa, kağıt, pusula gibi buluşlar dışarıdan alınmıştır.
Buna göre Avrupa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Önemli siyasal değişimler yaşamışlardır.
B) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
C) Halkın kiliseye bakış açısı değişmiştir.
D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
15-c)Antalya deniz kıyısında ve işlek bir limana sahiptir. Turizm gelirleri bakımından ülkemiz
ortalamasının üzerinde olan şehirde, tarımsal üretim de ekonomisinde önemli bir yer tutar.
Metinden yararlanarak Antalya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Nüfusu yavaş artmaktadır.
B) Türkiye'nin en büyük limanına sahiptir.
C) Nüfus miktarı yıl içinde değişiklik gösterir.
D) Tarımsal üretimi turizme yöneliktir.
CAMİ
KİLİSE
SİNAGOG
Yukarıda Osmanlı devletinden günümüze kalmış
değişik dinlere ait ibadethanelerin resimleri verilmiştir.
15-d)Bu resimlere bakarak Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
B)İnanç ve ibadet özgürlüğü vardır.
C)Adalet ve hoşgörülü yönetim vardır.
D)İbadet hayatı İslam’a göre şekillenmiştir.
15-e)
Ben Osman Gazi’nin silah
arkadaşlarından Samsa
Çavuş… Bizanslıların
topraklarını alıp batıya doğru
topraklarımızı genişletirken,
Bizanslıların taht kavgaları ve
iç karışıklıkları işimizi
kolaylaştırıyordu.
Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden
hangisini vurgulamıştır?
A) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini
B) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını
C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini
D) Bizans halkının desteğinin alınmasını
www.ogretmenevrak.net
Download